ഒരു തമിഴ്‌ശ്ലോകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തമിഴ്‌ശ്ലോകം (മുക്തകം)

രചന:ശ്രീനാരായണഗുരു
കാളിദാസന്റേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഗംഗാഷ്ടകത്തിലെ പ്രഥമശ്ലോകത്തിന്റെ തമിഴുവിവർത്തനം.

കൺകളെത്തനൈ കരോടിയെത്തനൈ
കരിപ്പുലിത്തൊലികളെത്തനൈ
തിങ്കളിൻകലൈ വിടങ്കൾ ചീറുമര-
വങ്കളെത്തനൈ ചെറിന്തെഴും
കങ്കൈ നീയുമിതുപോൽ കണക്കിലൈ നിൻ-
നീരിൽ മൂഴ്കുവൊരെവ്വൊന്റെയും
ചങ്കരിത്തുയരുമാങ്കു ചമ്പുവിൻ
ചരൂപരാകിയിതു ചത്യമേ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഒരു_തമിഴ്‌ശ്ലോകം&oldid=50506" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്