തേവാരപ്പതികങ്കൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തേവാരപ്പതികങ്കൾ

രചന:ശ്രീനാരായണഗുരു
തമിഴിലെ തേവാരം എന്ന സ്തോത്രരചനാരീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട കൃതി. അഞ്ചു പതിക(ദശകം)ങ്ങളിലായി അമ്പതു പാട്ടുകൾ അടങ്ങുന്നു.

നായിനാർപ്പതികം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പതികം 1887-ൽ അരുമന്നൂരിൽ നായനാർകോവിൽ പണിതപ്പോൾ എഴുതിയതാണ്‌

പതികം ഒന്ന്[തിരുത്തുക]

ഞാനോതയമേ! ഞാതുരുവേ!
നാമാതിയിലാ നർക്കതിയേ!
യാനോ നീയോ ആതിപരം,
യാതായ് വിടുമോ പേചായേ;
തേനാർ തില്ലൈച്ചീരടിയാർ
തേടും നാടാമരുമാനൂർ-
കോനേ! മാൻനേർ വിഴി പാകം
കൊണ്ടായ് നയിനാർ നായകമേ!       1

ആൾവായ് നീയെന്നാവിയൊടീ-
യാക്കൈ പൊരുൾ മുമ്മലമുതിരും
തേൾവായിടൈയിറ്റിരിയാമ-
റ്റേവേ കാവായ് പെരിയോവേ!
നാൾ വാടന്തം നരുനരെന
നെരുക്കിൻറതു പാരരുമാനൂർ
നാൾവാണിൻറാടാരായോ
നാതാ, നയിനാർ നായകമേ!       2

ഉരുവായരുവായരുവുരുവാ-
യൊന്റായ് പലവായുയിർക്കുയിരായ്
തെരുളായരുളായ് തേരുരുണി-
ന്റിടമായ് നടുമാത്തിരൈ വടിവായ്
ഇരുളായ് വെളിയായികപരമാ-
യിൻറായന്റായരുമാനൂർ
മരുവായ് വരുവായെനൈയാൾവായ്
നാതാ, നയിനാർ നായകമേ!       3

വാനായ് മലൈയായ് വാടിയിനും
വാണാൾ വീണായഴിയുമുനെൻ
ഊനായുയിരായുടയോനായ്
ഒൻറായ് മൂൻറായ് വാരായോ
കാനായനലായ് കനൈ കടലായ്
കാരായ് വെളിയായരുമാനൂർ
താനായ് നിർക്കും തർപരമുൻ
താൾ താ നയിനാർ നായകമേ!       4

പൂവായ് മണമായ് പുണരചമായ്
പൊടിയായ് മുടിയായ് നെടിയോനായ്
തീവായുരുവായ് തിരിചിയമായ്
തേനാരമുതായ് തികഴ്കിൻറായ്
നീ വാ കാവായെനൈയാൾവായ്
നിത്താ! ചിത്തായരുമാനൂർ
തേവാ! മൂവാ മുതൽവോനേ!
തേനേ! നയിനാർ നായകമേ!       5

അരിയും വിതിയും തേടിയിനും
അറിയാ നെറിയായെരിവുരുവായ്
മരിയാമറിമാനിടവടിവായ്
മരിയാതേയിനി വാ കാവായ്
പിരിയാതെനൈയാൾവായ് തേവ
പ്പിരിയ പ്പെരിയോയരുമാനൂർ
പുരിവാഴ്ന്തരുളീടും കോവേ!
പൂവേ! നയിനാർ നായകമേ!       6

അൻറോയിൻറോ യമതൂതർ-
ക്കൻറേ നിന്റാടാരായോ
കുൻറേ! കുടൈയേ! കോതനമേ!
കോവേ! കാവായ് കുലതേവേ!
അൻറേയിൻറേയാരടിയേ
നായേ നീയേയരുമാനൂർ
നിൻറായ് നിൻറാടാരായോ
നാതാ! നയിനാർ നായകമേ!       7

നിൻറാരടിചേരടിയാർതം
നിന്താതിയെലാം നീക്കി നിതം
ചന്താനമതായ് നിന്റാളും
ചന്താപമിലാ നൻമയമേ!
വൻ താപമിലാതെൻ മുൻ നീ
വന്താൾ വായേയരുമാനൂർ-
നന്റായ് നിൻറാടാരായോ
നാതാ! നയിനാർ നായകമേ!       8

പൊന്നേ! മണിയേ! മരകതമേ!
പൂവേ! മതുവേ! പൂമ്പൊടിയേ!
മന്നേ! മയിലേ! കുയിലേ! വൻ-
മലൈയേ! ചിലൈയേ! മാനിലമേ!
എന്നേയിനിയാൾവായ് നീയേ-
യെളിയേൻ നായേനരുമാനൂർ
തന്നന്തനിയേ നിൻറായ് നിൻ-
താൾതാ നയിനാർ നായകമേ!       9

കല്ലോ മരമോ കാരയമോ
കടിനം നന്നെഞ്ചറിയേൻ യാൻ
അല്ലോ പകലോ ഉന്നടി വി-
ട്ടല്ലോകലമായ് നിൻറടിയേൻ
ചൊല്ലാവല്ലാ ചുരുതി മുടി-
ച്ചൊല്ലാവല്ലായരുമാനൂർ-
നല്ലാർമണിമാതവ! കാവായ്
നാതാ! നയിനാർ നായകമേ!       10

പതികം രണ്ട്[തിരുത്തുക]

1 എങ്കും നിറൈന്തെതിരറ്റിമയാതവ-

രിൻ പുറു ചിർചുടരേ!

പൊങ്കും പവക്കടലിർപ്പടിയാത പടിക്കു-

ന്നരുൾ പുരിവായ്!

തിങ്കറ്റിരുമുടിയിറ്റികഴും തിണ്ണിയ

തേചോമയാനന്തമേ!

തങ്കക്കൊടിയേ! നമൈ തടുത്താട്-

കൊൾവായ് നീ കരുണാനിതിയേ!

2 തീയേ തിരുനീറണിയും തിരുമേനിയി-

റ്റിങ്കളൊളി മിളിരും

നീയേ നിരയക്കടലിൽ കനിമഞ്ചനം

ചെയ്യാതരുൾ പുരിവായ്

കായും പുനലും കനിയും കനൽവാ

തൈവത്തെയ് നിനൈന്തരുന്തിക്കണ്ണീർ

പായും പടി പടിയിൽ പരമാനന്തം

പെയ്യും പരഞ്ചുടരേ!

3 ചുടരേ ചുടർ വിട്ടൊളിറും ചുരർ

ചൂഴ്ന്തിരുക്കും ചുരവിച്ചുടർ ചൂഴ്-

ക്കടലേ മതി കങ്കൈയരവങ്കടങ്കു-

ങ്കവരി വിരിചടൈയായ്

വിടമുമുതം കനിയും മിടർ

കിലനായിനവനിമിചൈ

കുടികൊതിനാലെൻ കൊൽ

കൊൻറലരണിന്തു കൂവും കുയിലേ!

4 കുയിൽവാണി കുരുമ്പൈ മുലൈയുമൈ

കൂടി നിൻറാടും കരുമണിയേ!

മയിൽവാകനൻ വന്തരുളും മണിമന്തിരം-

കോൾമയിർ മേനിയനേ!

കയർക്കണ്ണിയർ കൺകൾ മൂൻറും

കതിർ തിങ്കളുമങ്കിയുമങ്കൊളിരും

പുയങ്കം പുനലും ചടൈയും പുലൈ-

നായിനേർക്കമ്പുവിയിർ പുലനേ!

5 പുലനറ്റുപ്പൊറികളറ്റുപ്പരിപൂരണ-

പോതം പുകൻറ പുത്തേ-

ളുലകറ്റുടലോടുയിരുള്ളമടങ്കു-

മിടങ്കൊടുരുംപൊഴിന്ത

നിലൈ പെറ്റു നിരഞ്ചനമാകി നിരുപാതികൈ-

നിത്തിരൈക്കടലേ

അലൈ പൊങ്കിയടങ്കി മടങ്കിയല-

ങ്കോലമാകാതരുൾ പുരിവായ്.

6 വായിർക്കുടമെന വരമ്പില പവ-

ക്കടലിർപടിന്തങ്കുമിങ്കും

നായികടേതെനും നട്ടന്തിരിയാത-

നുക്കിരകം നൽകിടുവായ്

പായുമ്മിരുകമും പരചും പടർപൊ-

ങ്കരവിൻ പടമുഞ്ചടൈയിർ

ചായും ചിറുപിറൈയും ചരണങ്കളും

ചറുവം ചരൺ പുരിവാം.

7 പുരിവായിർ പുതൈന്തു മുന്നം പൊൻ-

മലൈയൈ ചിലൈയായ് കുനിത്തുപ്പൂട്ടി

പുരിമൂൻറുമെരിത്ത പുരാനുമ്പർ തമ്പിരാ-

നെൻ പെരുമാൻ പൊതുവായ്

പുരിയുന്നടനപുവിയിർ പുലൈ നായിനേ-

നമ്പുതിയിറ്റിരൈ പോ-

റ്റിരിയും ചകന്മായൈച്ചിക്കിത്തെരിന്തില-

നന്തോ ചെമ്മേനിയനേ!

8 ചെമ്മേനി ചിവപെരുമാൻ ചിരമാലൈയണിന്തു

ചെങ്കോൽ ചെലുത്തി

ചെമ്മാന്തിരം വേരറുപ്പോൻ തിരുമന്തിരത്താൽ ചെമ്മൈചെരുക്കറുപ്പോൻ

പെമ്മാൻ പിണക്കാടനെൻറും പെരുമ്പിത്ത-

നെൻറും പെരിയോർ പെയരി-

ട്ടിമ്മാനിടവീട്ടിലണൈന്തുമുയ്യും വകൈ-

യെങ്ങനന്തോയിയമ്പായ്.

9 ഇയമ്പും പതമും പൊരുളുമിറൈ-

യിൻറിയിരുക്കുമിന്ത

വിയപ്പൻ വെളിവാനതെങ്ങൻ വിളൈയാത

വിളൈയും വിതിയെൻകൊലോ

ചെയിക്കും വഴിയെങ്ങനെങ്കൾ ചെമ്പൊർ-

ച്ചോതിയേ! യെൻമയരറുക്കും-

തയൈക്കെന്ന കൈമാറു ചെയ്വേൻ തയാ

വാരിതിയേ തരമിറ്റമിയേൻ.

10 തമിയേൻ തവം ചെയ്തറിയേൻ ചപാനായ-

കർ ചന്നിതിക്കേ തിനമും

കവിയേൻ കഴൽ കു കൈകൂപ്പിക്കടൈ-

ക്കണ്ണീർ വാർത്തുക്കനിന്തുമിലേൻ

നവിൻമാലൈപ്പുനൈന്തുമിലേൻ നാല്വർ

നാവലർ ചൂടും തിരുവടിക്കും

പുവി മീതെനൈയേ വകുത്തായ് പുലൈനാ-

യേൻ പിഴൈപ്പതെങ്ങൻ പുകല്വായ്.

പതികം 3[തിരുത്തുക]


1 ഒാമാതിയിൽ നിർക്കും പൊരുൾ നീതാനുലകെങ്കും

താമാകി വളർന്തോങ്കിയചാമാനിയ തേവേ!

വ്യോമാമനൽ പൂനീരൊലിയോടാവി വിളക്കോ-

ടാമാതനു വാരായി നമുക്കായമിതാമേ.

2 ആമോതമുമാമിന്ത മകാമന്തിരമൊൻറും

നാമാതു നമുക്കിൻറരുളായോ നമൈയാളും

കോമാനരുളും കൊ കുഴാം കൂവിയണൈന്താ-

ലാമോതമുമാമിന്ത മകാമന്തിരമെല്ലാം.

3 എല്ലാവുയിരും നിന്നുരുവെല്ലാവുടലും നീ-

രെല്ലാവുലകും നിൻകളിയല്ലാതവൈയില്ലൈ

പൊല്ലാതനവെല്ലാം പൊടിചെയ്താരുൾ പൂവീർ പല്ലാരുയിരാളും പരതേവേ! ചുരകോവേ!

4 കോവേറുപിരാനേ! കുറിയറ്റോങ്കി വിളങ്കും

മൂവേഴുലകും മോന്തുമിഴും മോനവിളക്കേ!

പൂവേറുപിരാനും നെടുമാലും പൊടികാണാ-

താവേചർകളാനാരുരുവാരോരറിവാരോ?

5 വാരോ വരൈയോ വാരിതിയോ വാനവർ ചേരും

താരോ തരൈയോ തൺമലരോ തർപരനേ നീ

യാരോ നീയറിയേനടിനായേനരുൾവായേ

നീരാറണിവോനേ! നിതമാൾവായ് നിമ്മലനേ.

6 നിമലാ! നിത്തിയനേ! നിർപ്പയനേ! നിർക്കുണനേ!

അവമേ പുവി നായേനഴിയാതേ നിതമാൾവായ്

നമനൈക്കഴലാൽ ക്കായ്ന്ത നടേചാ! നമൈ നീയേ

പുവിമീതരുൾ വാരം പുരിവായേ പെരുമാനേ!

7 മാനേ! മതി ചൂടും മറൈയോനേ! ചടൈയാടീ

വാനോർകൾ വണങ്കും വടിവേ! വന്തരുൾവായേ;

തേനേ! തെളിവേ! തീഞ്ചുവയേ! തിവ്യരചം ത-

ന്തോനേ! തുണൈയേ തെൻമറൈയീരാറുണർവോനേ!

8 ഉണർവാരറിവാരോരറിവായെങ്കുമിലങ്കും

ഉണർവേ! പൊർകുവൈയേ! പോതവരമ്പിൻറിയ പൂവേ

പുനലേ! പുത്തമുതേ! വിത്തകമേ! വന്തരുണീ-

രനലേ! വെളിയേ! മാരുതമേ! മാനിലമേ! വാ!

9 വാ വാ ചടയിർക്കങ്കൈ വളർക്കും മണിയേയെൻ-

പാവായ് മതിയേ പങ്കയമേ പൻമറൈയീറായ്

തേവാതികൾ പോറ്റും തെളിവേ! തിൺകടൽ ചേരും

നാവായെനൈയാൾവായ് നതി ചൂടീ നരകാരേ!

10 കാരേറു കയർക്കണ്ണിയർ വീചും വലൈയിർപ്പ-

ട്ടാരാരഴിയാതോരവമേ നീയറിയായോ

ഏരേറു പിരാനും നെടുമാലും പൊടികാണാ

ചാരാമുതമൊൻറീൻറരുളായേ പെരുമാനേ!

പതികം 4[തിരുത്തുക]

1 തരിചനം തിരുട്ടിത്തിരുചിയങ്കളറ്റുത്തികമ്പരിയായ്-

പ്പരിയടനം ചെയ്യും പിതരുള്ളം പലികൊടുത്തു-

ത്തുരിചറച്ചുട്ടുത്തത്തുവങ്കളറ്റുത്തനി മുതലായ്-

ക്കരിചനം ക കറൈക്കരെൻ കുലതൈവതമേ!

2 ആതാരചത്തിൻ പരിപൂരണത്തിലചത്പിരപഞ്ചം

പാതാരകിതം പവിക്കുമപ്പട്ചം പിടിവിടാതേ

നാതപരൈയിന്നടുനിൻറ നാട്ടനഴുവിയാത്മ

പോതങ്കെടുത്തു പുനരുത്തിതി വിട്ടതെൻ തൈവമേ!

3 വാനറ്റു മണ്ണെരുപ്പെരുപ്പറ്റു വനന്തിചൈക്കുറ്റമറ്റു

കാനറ്റു കാലചക്കിരപ്പിരമമറ്റുക്കതിരൊളിവായ്

ഞാനക്കനല്കരിയറ്റു ഞാതിർ കുരുമൂലമറ്റു

മാനങ്കളറ്റു മകാമൗനമെൻ കൺമണിത്തൈവമേ!

4 മുപ്പത്തിമുക്കോടിയറ്റു മുമ്മൂർത്തികൾ പേതമറ്റു

കർപിതത്തൊയ്തപ്പിരപഞ്ചമാം കാനർക്കമലമറ്റു

മുപ്പൊരുളറ്റു മുപ്പാരറ്റു മുത്തികൾ മൂൻറുമറ്റു

മുർപടും മുക്കട് കുരുമണിക്കോവെൻ കുലതൈവമേ!

5 വാക്കുമനമറ്റു വാൻചുടരായ് വടിവൊൻറുമറ്റു

നോക്കുമിടങ്കണെരുങ്കി നോക്കുക്കൊള്ളതിചയമായ്

ചൂക്കുമത്തിർക്കുമതിചൂക്കുമമായ് ചുയഞ്ചോതിയായ്

കാക്കുമെൻ കാരുണ്ണിയചാലി നമുക്കുക്കുലതൈവമേ!

6 വിരുത്തിയിൽ തോൻറി വിരികിൻറ വിചുവ

പിരമമനൈത്തും

വിരുത്തിയിനുള്ളേ ലയിപ്പിത്തു വിരുത്തിചത്തി കലർന്തു

വിരുത്തിയ വിരുത്തികളറ്റു വിറകറ്റെരിചുടർപോൽ

ചത്തുചിത്താനന്തപൂരണച്ചെല്വഞ്ചെയ നമക്കേ!

7 പിരമേച്ചൊരൂപം പിരമംകൊണ്ടു പേതപ്പെടുത്തിനാൽ

കരുമടർ പിരാരപ്തകരുമത്തിനാൽ കരി കതുപോൽ

കരുമക്കുരുടർ കരങ്കൊണ്ടു കട്ടിപ്പിടിപ്പതിനോ

കരുമിച്ചിടുന്നു കരുണാകര! കതിയെന്നവർക്കേ!

8 എല്ലാമവൻ ചെയലെന്റെമക്കുള്ളോരെളിതരുളാൽ

ചൊല്ലാമൽ ചൊല്ലിയ ചൂക്കുമചുകപ്പൊരുട്ടൂവെളിയിൽ

പല്ലായിരങ്കോടിയം പലികൊടുത്തപ്പുവിയിർ

ചെല്ലാതു ചെന്മനിവിരുത്തി വരുമോ ചിവതൈവമേ!

9 എല്ലാമകമകമെൻേറകപോതം വരുത്തിയതും

നില്ലാതു നിന്നിൽ കലത്തി നീയു നാനുമറ്റിടത്തു

തൊല്ലൈയറുമെൻറു തൊന്തത്തിനിർക്കിടന്തെപ്പൊഴുതും

തൊല്ലിത്തൊഴുമെൻറുയരമൊഴിക്ക ചുകക്കടലേ!

10 പൂരണചത്തിലചർപ്പാതമറ്റു പ്പുരാതനമാം

കാരണമറ്റു ക്കരുവറ്റു ക്കാര്യചങ്കർപമറ്റു

താരണൈയും വിട്ടു തത്തുവം പുതൈന്തത്ത്വൈതപ്പൊരുളാം

മാരണങ്കൊട്ടിയടിയറ്റ രൂപമെൻ തൈവതമേ!

പതികം 5[തിരുത്തുക]


1 ചിത്തെൻറുരൈക്കിർ ചടപാതകമുതൈപ്പിരിത്തു-

ച്ചത്തെൻറു ചൊല്ലിലചത്തുമങ്കേ വന്തു ചാർന്തിടുമാൽ

ചിത്തം കുളിർന്ത ചുകമെനിൽ തുക്കമനൈത്തുമറ്റോ-

രിത്തന്മൈയുള്ളൊരു തെയ്വതമെൻറും നമക്കുള്ളതേ!

2 ചിർചടമറ്റു ച്ചെറിന്തിലങ്കിച്ചതചത്തുമറ്റു

പർപല കാട്ചിർത്തുകളറ്റു പ്പന്തനിർമോട്ച്ചമറ്റു

ചർകരൈയിൻ ചുവൈപോലൻപരുള്ളങ്കവർന്തു നിർക്കു-

മിത്തന്മൈയുള്ളൊരു തെയ്വതമെൻറും നമക്കുള്ളതേ!

3 ഒന്റെൻറിരനെും കുറ്റം പവിക്കുമതൻറി വെറും

കുന്റെനിർ പള്ളമും നേരേ വിരുത്തങ്കുറിത്തിടിലോ

കുൻറിടുങ്കുറ്റങ്കുടിന്തൻപരുള്ളങ്കവർന്ത പിഞ്ഞ-

കൻറൻ തിരുവിളൈയാടലിക്കതുലകമെല്ലാം!

4 ഈ ലുങ്കണത്തിലിരുക്കുകൈ കുറ്റമെതിർ കണത്തിൽ

മൂലപ്പൊരുളല്ലൈ മൂൻറാവതിൽ പിൻ മുടിവുമെങ്കേ

കാലത്തിലൊൻറി വിരുപ്പുള്ളതൊൻറിർ കടുംപകൈയാം

മാലുമയനുമതിർപ്പെട്ടു രുത്തിരനുമ്മായ്ന്തിടുമേ!

5 മാലുമയനും മകേചുരൻ രുത്തിരൻ ചതാചിവനും

കാലചക്കിരപിരമത്തൈക്കു കൈകുവിത്തെണ്ണുലകും

ലീലൈയിൽ വൈത്തു ലയിപ്പിത്തു ലിങ്കപ്പിരതിട്ടൈ ചെയ്തു

മേലിളാകാതെ മെഴുകിട്ടുറൈപ്പിത്തതെൻൈറവമേ!

6 വേറുവേറാം വിടൈയങ്കൾ വെറുഞ്ചെടമേ പൊറിയിർ-

ചേരുമപ്പോതു ചെകമ്പരമെങ്കുഞ്ചെറിന്തിലങ്കും

ചീരരുൾ ചോതി ചിവചിത്പരപാനുവെഴുന്തരുളിയ-

ക്കൂരിരുൾ കോരിക്കുടിത്തു വെളിയിർക്കുലാവുമതേ!7 പാരെമ്പുലങ്കൾ പൊറിവായ് മടിന്തുപ്പകർവരിയ

കാരണകാരിയമറ്റു കരണക്കവർകടിന്തു

പൂരണച്ചോതിയിർപ്പുത്തപുരുടപ്പുണർ കടീർത്തു

ചീരണമാ ച്ചെകച്ചോതിയിർ ച്ചിന്തൈ തിറൈ കൊടുപ്പേൻ!

8 തേകമിതു തിട്ടമല്ല തിണ്ണിയാനന്തത്തെള്ളമുതിൽ

താകമറ മൂഴ്കിച്ചാതനച്ചാത്തിയച്ചാർവൊഴിന്തു

പോകുമ്പടിക്കുപ്പുവനേകനാതൻ കരുണൈ പൂത്ത-

പ്പാകമ്പകർന്ത പചുങ്കൊടിയോടിങ്കണൈവതെന്റോ!

9 പഞ്ചപ്പടും പറവൈക്കോപരമ്പിയിപ്പാഴ്മനമാം

പുഞ്ചക്കളൈക്കൊയ്തു പുലങ്കുടിപ്പൊക്കിഴമാം

കഞ്ചിക്കുടിക്കോ കുടിയേറ്റി നീ കരുണാകരനേ!

തഞ്ചന്തിരുവടിയെൻറു തമിയേൻ തളരുകിന്റേൻ!

10 എന്തക്കണത്തിലെതിരറ്റെമൻവലൈയിൽ പിണിപ്പ-

റ്റന്തക്കണമകങ്കാരമിഞ്ഞാനപ്പിരകാചമുായ്

എന്തക്കണങ്കളുമെട്ടാതിണൈയിൽ പരചിവത്തിൻ

കന്തക്കമലമലർപ്പതമിരും കതി നമുക്കേ!

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=തേവാരപ്പതികങ്കൾ&oldid=18359" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്