ചരമശ്ലോകങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചരമശ്ലോകങ്ങൾ

രചന:ശ്രീനാരായണഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ മഹാസമാധി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ എഴുതിയത്


സർവജ്ഞ ഋഷിരുത്ക്രാന്തഃ
സദ്ഗുരുഃ ശുകവർത്മനാ
ആഭാതി പരമവ്യോമ്നി
പരിപൂർണ്ണകലാനിധിഃ.
ലീലയാ കാലമധികം
നീത്വാƒന്തേ സ മഹാപ്രഭുഃ
നിസ്സ്വം വപുഃ സമുത്സൃജ്യ
സ്വം ബ്രഹ്മവപുരാസ്ഥിതഃ.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ചരമശ്ലോകങ്ങൾ&oldid=51623" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്