ഹോമമന്ത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഹോമമന്ത്രം

രചന:ശ്രീനാരായണഗുരു

ഓം അഗ്നേ! തവ യത്തേജസ്തദ് ബ്രാഹ്മം.
അതസ്ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി.
ത്വദീയാ ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരിതി
സപ്തജിഹ്വാഃ

ത്വയി വിഷയാ ഇതി സമിധോ ജുഹോമി,
അഹമിത്യാജ്യം ജുഹോമി,
ത്വം നഃ പ്രസീദ പ്രസീദ,
ശ്രേയശ്ച പ്രേയശ്ച പ്രയച്ഛ, സ്വാഹാ,

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഹോമമന്ത്രം&oldid=144877" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്