ഗുഹാഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗുഹാഷ്ടകം (സ്തോത്രം)

രചന:ശ്രീനാരായണഗുരു (1884)
ഭീമേശ്വരാഷ്ടകത്തോടും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗോവിന്ദാഷ്ടകത്തോടും പല വിധത്തിലും സാമ്യമുള്ള കൃതി.

ശാന്തം ശംഭുതനൂജം സത്യമനാധാരം ജഗദാധാരം
ജ്ഞാതൃജ്ഞാനനിരന്തരലോകഗുണാതീതം ഗുരുണാതീതം
വല്ലീവത്സലഭൃങ്ഗാരണ്യകതാരുണ്യം വരകാരുണ്യം
സേനാസാരമുദാരം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.       1

വിഷ്ണുബ്രഹ്മസമർച്യം ഭക്തജനാദിത്യം വരുണാതിഥ്യം
ഭാവാഭാവ ജഗത്രയരൂപമഥാരൂപം ജിതസാരൂപം
നാനാ ഭുവനസമാധേയം വിനുതാധേയം വരരാധേയം
കേയൂരാംഗനിഷങ്ഗം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.       2

സ്കന്ദം കുങ്കുമവർണ്ണം സ്പന്ദമുദാനന്ദം പരമാനന്ദം
ജ്യോതിസ്തോമനിരന്തരരമ്യമഹസ്സാമ്യം മനസായാമ്യം
മായാശൃങ്ഖലബന്ധവിഹീനമനാദീനം പരമാദീനം
ശോകാപേതമുദാന്തം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.       3

വ്യാളവ്യാവൃതഭൂഷം ഭസ്മസമാലേപം ഭുവനാലേപം
ജ്യോതിശ്ചക്രമസർപ്പിതകായമനാകായവ്യയമാകായം
ഭക്തത്രാണനശക്ത്യാ യുക്തമനുദ്യുക്തം പ്രണയാസക്തം
സുബ്രഹ്മണ്യമരുണ്യം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.       4

ശ്രീമത്സുന്ദരകായം ശിഷ്ടജനാസേവ്യം സുജടാസേവ്യം
സേവാതുഷ്ടസമർപ്പിതസൂത്രമഹാസത്രം നിജ ഷഡ്വക്ത്രം
പ്രത്യർത്ഥ്യാനത പാദസരോരുഹമാവാഹം ഭവഭീദാഹം
നാനാ യോനിമയോനിം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.       5

മാന്യം മുനിഭിരമാന്യം മഞ്ജുജടാസർപ്പം ജിതകന്ദർപ്പം
ആകല്പാമൃതതരളതരംഗമനാസങ്ഗം സകലാസങ്ഗം
ഭാസാ ഹ്യധരിതഭാസ്വന്തം ഭവികസ്വാന്തം ജിതഭീസ്വാന്തം
കാമം കാമനികാമം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.       6

ശിഷ്ടം ശിവജനതുഷ്ടം ബുധഹൃദയാകൃഷ്ടം ഹൃതപാപിഷ്ഠം
നാദാന്തദ്യുതിമേകമനേകമനാസംഗം സകലാസംഗം
ദാനവിനിർജ്ജിതനിർജ്ജരദാരുമഹാഭീരും തിമിരാഭീരും
കാലാകാലമകാലം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.       7

നിത്യം നിയമിഹൃദിസ്ഥം സത്യമനാഗാരം ഭുവനാഗാരം
ബന്ധൂകാരുണ ലളിതശരീരമുരോഹാരം മഹിമാഹാരം
കൗമാരീകര പീഡിത പാദപയോജാതം ദിവി ഭൂജാതം
കണ്ഠേ കാലമകാലം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.       8

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഗുഹാഷ്ടകം&oldid=52974" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്