ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം—ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന കഴിഞ്ഞു. താളുകൾ സാധൂകരിക്കപ്പെടണം

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം—ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു (നിഘണ്ടു)


[ 5 ] ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ
മലയാളം—ഇംഗ്ലീഷ്
നിഘണ്ടു [ 7 ] ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ
മലയാളം—ഇംഗ്ലീഷ്
നിഘണ്ടു

ആമുഖ പഠനം
പ്രൊഫ. സ്‌കറിയ സക്കറിയ

ഡി. സി. ബുക്‌സ് കോട്ടയം
1991
വില 125.00
[ 8 ] (Malayalam)
A Malayalam and English Dictionary
by Dr. Hermann Gundert, D. Ph.
with Critical Introduction
by Prof. Scaria Zacharia
St. Berchman's College, Changanasseri
First Published 1872
by Basel Mission Press, Mangalore
Reprint 1970 by Biblio Verlag, Osnabruck (Germanry)
First DCB Edition October 7-1991
Rights Reserved
Cover design Asok
Printed at D.C..Offset Printers, Kottayam
Publishers:
D.C. BOOKS, KOTTAYAM-686001
Kerala State, India
Distributors:
CURRENTBOOKS
Kottayam, Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha,
Eranakulam, Aluwa, Kozhikode, Palakkad, Thalassery, Kalpetta
Rs. 25.00 ($ 2000) [ 9 ] HGS
HERMANN GUNDERT SERIES

Band 1 A Malayalam and English Dictionary
Band 2 Grammatische Werke
Band 3 Quellen zu seinem Leben und Werk
(3.1 Deutsch, 3.2 Englisch, 3.3 Malayalam)
Band 4 Geschichtliche und literarische Werke
Band 5 Christliche Literatur
Band 6 Malayalam-Bibel

herausgegeben
von
Albrecht Frenz
und
Scaria Zacharia

Gesamtherstellung der Malayalam-Werke
D. C. Books Kottayam, Kerala, Indien

In Verbindung mit der
Dr. Hermann-Gundert-Konferenz Stuttgart
19.-23. Mai 1993 [ 10 ] HGS (Hermann Gundert Series)
ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥപരമ്പര

വാല്യം 1 മലയാളം — ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു
വാല്യം 2 മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം
വാല്യം 3 ഡോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ജീവചരിത്രം
I ജർമൻ ഭാഷയിൽ :
Hermann Gundert–Quellen zu
Seinem Leben und Werk
II ഇംഗ്ലീഷിൽ:
Dr. Hermann Gundert and Malayalam
Language
III മലയാളത്തിൽ :
ഡോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് —
പറുദീസയിലെ ഭാഷാപണ്ഡിതൻ
വാല്യം 4
ചരിത്രകൃതികൾ, സാഹിത്യരചനകൾ,
പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
വാല്യം 5 ക്രൈസ്തവ രചനകൾ
വാല്യം 6 മലയാളം ബൈബിൾ

എഡിറ്ററന്മാർ
ഡോ. ആൽബ്രഷ്ട ഫ്രൻസ്
പ്രൊഫ. സ്കറിയാ സക്കറിയ

പ്രസാധകർ മലയാളം : ഡി. സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം
ജർമൻ  : Sueddeutsche Verlagsgeseelschaft, Ulm

അദ്ധ്യായങ്ങൾ (പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്തത്)