ഉപയോക്താവ്:Jairodz/ഐതിഹ്യമാല

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഐതിഹ്യമാല വിക്കിവൽക്കരണ യജ്ഞം[തിരുത്തുക]

നമ്പർ അദ്ധ്യായം ഗ്രന്ഥം Chars Digitizer(s) Status
1 ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവ് 1 8870 മനോജ് Green check.svg
2 കോട്ടയത്തുരാജാവ് 1 9105 ശങ്കരാ Green check.svg
3 മഹാഭാഷ്യം 1 17261 ശങ്കരാ Green check.svg
4 ഭർത്തൃഹരി 1 6316 എ.പി. ബാലകൃഷ്ണൻ Green check.svg
5 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം 1 5304 ശങ്കരാ Green check.svg
6 പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലം 1 49992 ശങ്കരാ Green check.svg
7 തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും പാഴൂർ പടിപ്പുരയും 1 32665 ശങ്കരാ Green check.svg
8 വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ 1 1 6122 ശങ്കരാ Green check.svg
9 കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി 1 13851 ശങ്കരാ Green check.svg
10 മുട്ടസ്സു നമ്പൂതിരി 1 19819 ശങ്കരാ Green check.svg
11 പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി 1 11496 ശങ്കരാ Green check.svg
12 കല്ലന്താറ്റിൽ ഗുരുക്കൾ 1 17674 ശങ്കരാ Green check.svg
13 കോലത്തിരിയും സാമൂതിരിയും 1 3780 ശങ്കരാ Green check.svg
14 പാണ്ടമ്പറമ്പത്തു കോടൻഭരണിയിലെ ഉപ്പുമാങ്ങ 1 13074 ശങ്കരാ Green check.svg
15 മംഗലപ്പിള്ളി മൂത്തതും പുന്നയിൽ പണിക്കരും 1 9797 ശങ്കരാ
രാമു
Green check.svg
16 കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി 1 28899 രാമു Green check.svg
17 വെൺമണി നമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാർ 1 15029 രാമു Green check.svg
18 കുഞ്ചമൺപോറ്റിയും മറ്റപ്പള്ളി നമ്പൂതിരിപ്പാടും 1 8248 രാമു Green check.svg
19 വയക്കരെ അച്ഛൻ മൂസ്സ് 1 13252 രാമു Green check.svg
20 കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി 1 5005 രാമു Green check.svg
21 കിടങ്ങൂർ കണ്ടങ്കോരൻ 1 9361 രാമു Green check.svg
22 കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി 2 11251 രാമു
ശങ്കരാ
Green check.svg
23 തിരുനക്കര ദേവനും അവിടുത്തെ കാളയും 2 10101 ശങ്കരാ Green check.svg
24 ഭവഭൂതി 2 2986 ശങ്കരാ Green check.svg
25 വാക്ഭടാചാര്യർ 2 11092 ശങ്കരാ Green check.svg
26 പ്രഭാകരൻ 2 10841 ശങ്കരാ Green check.svg
27 പാതായിക്കരെ നമ്പൂരിമാർ 2 8777 ശങ്കരാ Green check.svg
28 കാരാട്ടു നമ്പൂരി 2 4705 ശങ്കരാ Green check.svg
29 വിഡ്ഢി! കൂശ്മാണ്ഡം 2 8265 ശങ്കരാ Green check.svg
30 കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ ഉത്ഭവം 2 7526 ശങ്കരാ Green check.svg
31 വലിയ പരിഷ ശങ്കരനാരായണച്ചാക്യാർ 2 7572 ശങ്കരാ Green check.svg
32 ആഴുവാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളും മംഗലത്തു ശങ്കരനും 2 7622 ശങ്കരാ Green check.svg
33 നാലേക്കാട്ടു പിള്ളമാർ 2 21625 ശങ്കരാ Green check.svg
34 കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി 2 71925 ശങ്കരാ Green check.svg
35 കൈപ്പുഴ രാജ്ഞിയും പുളിംകുന്നുദേശവും 2 7433 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
36 ഒരന്തർജ്ജനത്തിന്റെ യുക്തി 2 4438 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
37 പാഴൂർ പെരുംതൃക്കോവിൽ 1 2 8820 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
38 പാക്കനാരുടെ ഭാര്യയുടെ പാതിവ്രത്യം 2 6235 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
39 രണ്ടു മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവവ്യത്യാസം 2 2898 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
40 കൊച്ചുനമ്പൂരി 2 11492 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
41 ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവും മേപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും 2 5259 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
42 വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ 2 22661 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
43 വൈക്കത്തു തിരുനീലകണ്ഠൻ 2 21328 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
44 കിളിരൂർകുന്നിന്മേൽ ഭഗവതി 3 26000 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
45 പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി 3 9379 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
46 ആലത്തൂർ നമ്പി 3 28267 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
47 വയസ്‌കര ചതുർവേദിഭട്ടതിരിയും യക്ഷിയും 3 6303 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
48 രാമപുരത്തു വാര്യർ 3 2611 ശങ്കരാ Green check.svg
49 ചെമ്പ്രയെഴുത്തച്ഛന്മാർ 3 19736 ശങ്കരാ Green check.svg
50 കൊച്ചി ശക്തൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് 3 113497 ശങ്കരാ
രാമു
Green check.svg
51 അമ്മന്നൂർ പരമേശ്വരച്ചാക്യാർ 3 6494 രാമു Green check.svg
52 ചേരാനല്ലൂർ കുഞ്ചുക്കർത്താവ് 3 22890 രാമു Green check.svg
53 കൊട്ടാരക്കരഗ്ഗോശാല 3 5462 രാമു Green check.svg
54 തേവലശ്ശേരി നമ്പി 3 62933 രാമു
ആശാകിരൺ
Green check.svg
55 ചില ഈശ്വരന്മാരുടെ പിണക്കം 3 5189 ലിഷ Green check.svg
56 പറങ്ങോട്ടു നമ്പൂരി 3 7065 ലിഷ Green check.svg
57 പാക്കിൽ ശാസ്താവ് 3 8325 ലിഷ Green check.svg
58 കൊടുങ്ങല്ലൂർ വസൂരിമാല 3 6217 രാമു Green check.svg
59 തൃപ്പൂണിത്തുറക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾ 3 5919 രാമു Green check.svg
60 ആറന്മുളമാഹാത്മ്യം 3 24072 രാമു Green check.svg
61 കോന്നിയിൽ കൊച്ചയ്യപ്പൻ 3 25876 രാമു Green check.svg
62 ഊരകത്ത് അമ്മതിരുവടി 4 24009 രാമു Green check.svg
63 സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സുകൊണ്ട് 4 21217 രാമു Green check.svg
64 പിലാമന്തോൾ മൂസ്സ് 4 10452 രാമു Green check.svg
65 ശാസ്താങ്കോട്ടയും കുരങ്ങന്മാരും 4 41184 രാമു Green check.svg
66 മുഴമംഗലത്തു നമ്പൂരി 4 7483 രാമു Green check.svg
67 വയസ്‌ക്കരകുടുംബവും അവിടുത്തെ ശാസ്താവും 4 10958 രാമു Green check.svg
68 കായംകുളത്തു രാജാവിന്റെ ശ്രീചക്രം 4 3748 സുഗേഷ് Green check.svg
69 കുളപ്പുറത്തു ഭീമൻ 4 14120 സുഗേഷ് Green check.svg
70 മണ്ണടിക്കാവും കാമ്പിത്താനും 4 25753 സുഗേഷ് Green check.svg
71 ശ്രീകൃഷ്ണകർണാമൃതം 4 5181 സുഗേഷ് Green check.svg
72 കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ 4 39548 സുഗേഷ് Green check.svg
73 പുരുഹരിണപുരേശമാഹാത്മ്യം 4 26424 രമേഷ് നടരാജൻ Green check.svg
74 തോലകവി 4 25623 രമേഷ് നടരാജൻ Green check.svg
75 കുഞ്ചുക്കുട്ടിപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ 4 15653 രമേഷ് നടരാജൻ Green check.svg
76 അച്ഛൻകോവിൽശാസ്താവും പരിവാരമൂർത്തികളും 4 55322 രമേഷ് നടരാജൻ Green check.svg
77 അവണാമനയ്ക്കൽ ഗോപാലൻ 4 22306 രമേഷ് നടരാജൻ Green check.svg
78 പള്ളിപ്പുറത്തുകാവ് 5 47008 രമേഷ് നടരാജൻ
രാജ്മോഹൻ
Green check.svg
79 എളേടത്തു തൈക്കാട്ടു മൂസ്സന്മാർ 5 19273 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
80 കൈപുഴത്തമ്പാൻ 5 14806 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
81 കൊല്ലം വിഷാരിക്കാവ് 5 17733 രാജ്മോഹൻ Green check.svg
82 വയസ്‌ക്കര ആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സ് അവർകളുടെ ചികിത്സാനൈപുണ്യം 5 63900 ശങ്കരാ Green check.svg
83 ചംക്രോത്തമ്മ 5 10880 ശങ്കരാ Green check.svg
84 അവണങ്ങാട്ട് പണിക്കരും ചാത്തന്മാരും 5 24686 ശങ്കരാ Green check.svg
85 കുട്ടഞ്ചേരി മൂസ്സ് 5 9751 മനോജ് Green check.svg
86 പള്ളിവാണപ്പെരുമാളും കിളിരൂർ ദേശവും 5 10104 ജെറിൻ ഫിലിപ്പ് Green check.svg
87 കടാങ്കോട്ടു മാക്കംഭഗവതി 5 22312 കുഞ്ഞൻസ് Green check.svg
88 ഒരു യൂറോപ്യന്റെ സ്വാമിഭക്തി 5 3836 കല്യാണി Green check.svg
89 സംഘക്കളി 5 11076 ആത്മ Green check.svg
90 കൊട്ടാരക്കരച്ചന്ദ്രശേഖരൻ 5 73823 ജയ്ദീപ് ജോൺ റോഡ്രിഗ്സ്
ജയതി
Green check.svg
91 പനയന്നാർ കാവ് 6 16174 ജയതി Green check.svg
92 ഉത്രം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും കഥകളിയോഗവും 6 23466 ജയതി Green check.svg
93 കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിയും ദേശമംഗലത്തു വാര്യരും 6 17983 രാമു Green check.svg
94 വിജയാദ്രി മാഹാത്മ്യം 6 37958 രാമു Green check.svg
95 നടുവിലേപ്പാട്ട് ഭട്ടതിരി 6 42767 രാമു
വിഷ്ണു സുനിൽകുമാർ
Green check.svg
96 ആറന്മുള ദേവനും മങ്ങാട്ടു ഭട്ടതിരിയും 6 13727 വിഷ്ണു സുനിൽകുമാർ Green check.svg
97 മുണ്ടേമ്പിള്ളി കൃഷ്ണമാരാർ 6 31016 വിഷ്ണു സുനിൽകുമാർ Green check.svg
98 മണ്ണാറശ്ശാല മാഹാത്മ്യം 6 23196 വിഷ്ണു സുനിൽകുമാർ Green check.svg
99 ഒരു സ്വാമിയാരുടെ ശാപം 6 16162 വിഷ്ണു സുനിൽകുമാർ
ശങ്കരാ
Green check.svg
100 പുല്ലങ്കോട്ട് നമ്പൂരി 6 17805 ശങ്കരാ Green check.svg
101 പനച്ചിക്കാട്ടു സരസ്വതി 6 10366 സൂര്യഗായത്രി Green check.svg
102 വെള്ളാടു നമ്പൂരി 6 23827 ശങ്കരാ Green check.svg
103 ആറന്മുള വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ 6 48961 ശങ്കരാ Green check.svg
104 ചെങ്ങന്നൂർ ഭഗവതി 7 25241 ശങ്കരാ Green check.svg
105 ഇടിവെട്ടിക്കാട്ടു നമ്പൂരി 7 5682 ശങ്കരാ Green check.svg
106 പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമം 7 4975 ശങ്കരാ Green check.svg
107 ഒളശ്ശയിൽ വേട്ടക്കൊരുമകൻ കാവ് 7 16421 ശങ്കരാ Green check.svg
108 ശബരിമലശ്ശാസ്താവും പന്തളത്തു രാജാവും 7 23084 ശങ്കരാ
കല്യാണി
Green check.svg
109 വൈയ്ക്കത്തെപ്പാട്ടുകൾ 7 7403 ജയ്ദീപ് ജോൺ റോഡ്രിഗ്സ് Green check.svg
110 പെരുമ്പിലാവിൽ കേളുമേനോൻ 7 21049 സനൽ ശശിധരൻ Green check.svg
111 ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവും രാജ്ഞിയും 7 7269 ജയ്ദീപ് ജോൺ റോഡ്രിഗ്സ് Green check.svg
112 വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ 2 7 7402 സുനിൽ ഏലങ്കുളം Green check.svg
113 പാമ്പുമ്മേക്കാട്ടു നമ്പൂരി 7 34739 ജെറിൻ ഫിലിപ്പ്
ജയ്ദീപ് ജോൺ റോഡ്രിഗ്സ്
ശങ്കർ എം.കെ.എൽ.എം.
Green check.svg
114 കാളിദാസൻ 7 38433 ശങ്കർ എം.കെ.എൽ.എം. Green check.svg
115 പന്തളം നീലകണ്ഠൻ 7 35851 ശങ്കർ എം.കെ.എൽ.എം.
ജയ്ദീപ് ജോൺ റോഡ്രിഗ്സ്
Green check.svg
116 ചിറ്റൂർകാവിൽ ഭഗവതി 8 43557 കണ്ണൻ ഷൺമുഖം
അൻവർ
വെള്ളെഴുത്ത്
ആത്മ
അനീഷ്
അഫ്താബ്
Green check.svg
117 കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാർ 8 62497 നിരക്ഷരൻ
ജെറിൻ ഫിലിപ്പ്
കുഞ്ഞൻസ്
Green check.svg
118 തകഴിയിൽ ശാസ്താവും അവിടുത്തെ എണ്ണയും 8 17454 രാംദാസ് Green check.svg
119 അറയ്ക്കൽ ബീബി 8 10314 രാംദാസ് Green check.svg
120 തിരുവിഴാ മഹാദേവനും അവിടുത്തെ മരുന്നും 8 13319 രാംദാസ് Green check.svg
121 പാഴൂർ പെരുംതൃക്കോവിൽ 2 8 4527 രാംദാസ് Green check.svg
122 തെക്കേടത്തു കുടുംബക്കാർ 8 38639 രാംദാസ്
ശ്യാം കുമാർ
വിനേഷ് പുഷ്പർജ്ജുനൻ
ജിഷ്ണു
Green check.svg
123 മൂക്കോല ക്ഷേത്രങ്ങൾ 8 18888 നിഷാന്ത് Green check.svg
124 കുമാരമംഗലത്തു നമ്പൂരി 8 12182 അഖിലൻ Green check.svg
125 മണ്ടക്കാട്ടമ്മനും കൊടയും 8 9958 സജി നെടിയഞ്ചത്ത്
ആത്മ
Green check.svg
126 തിരുവട്ടറ്റാദികേശവൻ 8 17623 മനോജ്
ആത്മ
Green check.svg

Total Chars (approx.): 24,44,091