നാരായണീയം/ദശകം രണ്ട്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം രണ്ട്: ഭഗവത്സ്വരൂപമാധുര്യവും ഭക്തിമഹത്വവും

നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ2.1

സൂര്യസ്പർദ്ധികിരീടമൂർദ്ധ്വതിലകപ്രോദ്‌ഭാസിഫാലാന്തരം
കാരുണ്യാകുലനേത്രമാർദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം
ഗണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ഡലയുഗം കണ്ഠോജ്ജ്വലത്കൗസ്തുഭം
ത്വദ്രൂ‍പം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ.

2.2

കേയൂരാംഗദ-കങ്കണോത്തമ മഹാരത്നാംഗുലീയാങ്കിത-
ശ്രീമദ്ബാഹുചതുഷ്കസംഗതഗദാ ശംഖാരിപങ്കേരുഹാം
കാഞ്ചിത് കാഞ്ചന കാഞ്ചിലാഞ്‌ഛിതലസത് പീതാംബരാലംബിനീ-
മാലംബേ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂർത്തിം തവാർത്തിച്ഛിദം.

2.3

യത്‌ത്രൈലോക്യമഹീയസോ∫പി മഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാത്‌
കാന്തം കാന്തിനിധാനതോ∫പി മധുരം മാധുര്യധുര്യാദപി
സൗന്ദര്യോത്തരതോ∫പി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാശ്ചര്യതോ∫-
പ്യാശ്ചര്യം ഭുവനേ ന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭോ.

2.4

തത്താദൃങ്ങ് മധുരാത്മകം തവ വപുസ്സംപ്രാപ്യ സംപന്മയീ
സാ ദേവീ പരമോത്സുകാ ചിരതരം നാസ്തേ സ്വഭക്തേഷ്വപി
തേനാസ്യാ ബത! കഷ്ടമച്യുത, വിഭോ, ത്വദ് രൂപമാനോജ്ഞക-
പ്രേമസ്ഥൈര്യമയാദചാപല ബലാച്ചാപല്യവാർത്തോദഭൂത്.

2.5

ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയകഹൃതൈവേയം പരേഷ്വസ്ഥിരേ-
ത്യസ്മിന്നന്യദപി പ്രമാണമധുനാ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മീപതേ
യേ ത്വദ്ധ്യാനഗുണാനുകീർതനരസാസക്താ ഹി ഭക്താ ജനാ-
സ്തേഷ്വേഷാ വസതി സ്ഥിരൈവ ദയിതപ്രസ്താവദത്താദരാ.

2.6

ഏവംഭൂതമനോജ്ഞതാനവസുധാനിഷ്യന്ദസന്ദോഹനം
ത്വദ്രൂപം പരചിദ്രസായനമയം ചേതോഹരം ശൃണ്വതാം
സദ്യഃ പ്രേരയതേ മതിം മദയതേ രോമാഞ്ചയത്യംഗകം
വ്യാസിഞ്ചത്യപി ശീതബാഷ്പവിസരൈരാനന്ദമൂർച്ഛോദ്ഭവൈഃ.

2.7

ഏവംഭൂതതയാ ഹി ഭക്ത്യഭിഹിതോ യോഗഃ സ യോഗദ്വയത്‌
കർമജ്ഞാനമയാദ്‌ ഭൃശോത്തമതരോ യോഗീശ്വരൈർഗീയതേ
സൗന്ദര്യൈകരസാത്മകേ ത്വയി ഖലു പ്രേമപ്രകർഷാത്മികാ
ഭക്തിർനിശ്രമമേവ വിശ്വപുരുഷൈർലഭ്യാ രമാവല്ലഭ.

2.8

നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമചരണം യത്കർമയോഗാഭിധം
തദ്ദൂരേത്യഫലം യദൗപനിഷദജ്ഞാനോപലഭ്യം പുനഃ
തത്ത്വവ്യക്തതയാ സുദുർഗമതരം ചിത്തസ്യ തസ്മാദ്വിഭോ
ത്വത്പ്രേമാത്മകഭക്തിരേവ സതതം സ്വദീയസീ ശ്രേയസീ.

2.9

അത്യായാസകരാണി കർമപടലാന്യാചര്യ നിര്യന്മലാഃ
ബോധേ ഭക്തിപഥേƒഥവാപ്യുചിതതാമായാന്തി കിം താവതാ
ക്ലിഷ്ട്വാ തർകപഥേ പരം തവ വപുർബ്രഹ്മാഖ്യമന്യേ പുന-
ശ്ചിത്താർദ്രത്വമൃതേ വിചിന്ത്യ ബഹുഭിഃ സിധ്യന്തി ജന്മാന്തരൈഃ.

2.10

ത്വദ്ഭക്തിസ്തു കഥാരസാമൃതഝരീനിർമജ്ജനേന സ്വയം
സിദ്ധ്യന്തീ വിമലപ്രബോധപദവീമക്ലേശതസ്തന്വതീ
സദ്യഃ സിദ്ധികരീ ജയത്യയി വിഭോ സൈവാസ്തു മേ ത്വത്പദ-
പ്രേമപ്രൗഢിരസാർദ്രതാ ദ്രുതതരം വാതാലയാധീശ്വര!!!

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നാരായണീയം/ദശകം_രണ്ട്&oldid=211374" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്