നാരായണീയം/ദശകം മുപ്പത്തിയൊന്ന്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം മുപ്പത്തിയൊന്ന്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ
31.1
പ്രീത്യാ ദൈത്യസ്തവ തനുമഹഃപ്രേക്ഷണീത്സർവഥാƒപി
ത്വാമാരാധ്യന്നജിത രചയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ
മത്തഃ കിം തേ സമഭിലഷിതം വിപ്രസൂനോ വദ ത്വം
വിത്തം ഭക്തം ഭവനമവനീം വാപി സർവം പ്രദാസ്യേ

31.2
താമക്ഷീണാം ബലിഗിരമുപാകർണ്യ കാരുണ്യപൂർണോƒ-
പ്യസ്യോത്സേകം ശമയിതുമനാ ദൈത്യവംശം പ്രശംസൻ
ഭൂമിം പാദത്രയപരിമിതാം പ്രാർത്ഥയാമാസിഥ ത്വം
സർവം ദേഹീതി തു നിഗദിതേ കസ്യ ഹാസ്യം ന വാ സ്യാത്‌

31.3
വിശ്വേശം മാം ത്രിപദമിഹ കിം യാചസേ ബാലിശസ്ത്വം
സർവാം ഭൂമിം വൃണു കിമമുനേത്യാലപത്ത്വാം സ ദൃപ്യൻ
യസ്മാദ്ദർപാത്ത്രിപദപരിപൂർത്ത്യക്ഷമഃ ക്ഷേപവാദാൻ
ബന്ധം ചാസാവഗമദതദർഹോƒപി ഗാഢോപശാന്ത്യൈ

31.4
പാദത്രയ്യാ യദി ന മുദിതോ വിഷ്ടപൈർനാപി തുഷ്യേ-
ദിത്യുക്തേƒസ്മിന്വരദ ഭവതേ ദാതുകാമേƒഥ തോയം
ദൈത്യാചാര്യസ്തവ ഖലു പരീക്ഷാർത്ഥിനഃ പ്രേരണാത്തം
മാ മാ ദേയം ഹരിരയമിതി വ്യക്തമേവാബഭാഷേ

31.5
യാചത്യേവം യദി സ ഭഗവാൻപൂർണകാമോƒസ്മി സോƒഹം
ദാസ്യാമ്യേവ സ്ഥിരമിതി വദൻ കാവ്യശപ്തോƒപി ദൈത്യഃ
വിന്ധ്യാവല്യാ നിജദയിതയാ ദത്തപാദ്യായ തുഭ്യം
ചിത്രം ചിത്രം സകലമപി സ പ്രാർപയത്തോയപൂർവം

31.6
നിസ്സന്ദേഹം ദിതികുലപതൗ ത്വയ്യശേഷാർപണം തദ്‌
വ്യാതന്വാനേ മുമുചുരൃഷയഃ സാമരാഃ പുഷ്പവർഷം
ദിവ്യം രൂപം തവ ച തദിദം പശ്യതാം വിശ്വഭാജാ-
മുച്ചൈരുച്ചൈരവൃധദവധീകൃത്യ വിശ്വാണ്ഡഭാണ്ഡം

31.7
ത്വത്പാദാഗ്രം നിജപദഗതം പുണ്ഡരീകോദ്ഭവോƒസൗ
കുണ്ഡീതോയൈരസിചദപുനാദ്യജ്ജലം വിശ്വലോകാൻ
ഹർഷോത്കർഷാത്‌ സുബഹു നനൃതേ ഖേചരൈരുത്സവേƒസ്മിൻ
ഭേരീം നിഘ്നൻ-ഭുവനമചരജ്ജാംബവാൻ ഭക്തിശാലീ

31.8
താവദ്ദൈത്യാസ്ത്വനുമതിമൃതേ ഭർതുരാരബ്ധയുദ്ധാ
ദേവോപേതൈർഭവദനുചരൈഃ സംഗതാ ഭംഗമാപൻ
കാലാത്മായം വസതി പുരതോ യദ്വശാത്പ്രാഗ്ജിതാഃ സ്മഃ
കിം വോ യുദ്ധൈരിതി ബലിഗിരാ തേƒഥ പാതാലമാപുഃ

31.9
പാശൈർബദ്ധം പതഗപതിനാ ദൈത്യമുച്ചൈരവാദീ-
സ്താർത്തീയീകം ദിശ മമ പദം കിം ന വിശ്വേശ്വരോƒസി
പാദം മൂർദ്ധ്നി പ്രണയ ഭഗവന്നിത്യകമ്പം വദന്തം
പ്രഹ്ലാദസ്തം സ്വയമുപഗതോ മാനയന്നസ്തവീത്ത്വാം

31.10
ദർപോച്ഛിത്ത്യൈ വിഹിതമഖിലം ദൈത്യ സിദ്ധോƒസി പുണ്യൈ-
ഋലോകസ്തേƒസ്തു ത്രിദിവവിജയീ വാസവത്വം ച പശ്ചാത്‌
മത്സായുജ്യം ഭജ ച പുനരിത്യന്വഗൃഹ്ണാ ബലിം തം
വിപ്രൈസ്സന്താനിതമഖവരഃ പാഹി വാതാലയേശ