നാരായണീയം/ദശകം അൻപത്തിയൊൻപത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം അൻപത്തിയൊൻപത്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾദശകം 59. വേണുഗാനവർണ്ണനം[തിരുത്തുക]


59.1
ത്വദ്വപുർനവകലായകോമളം പ്രേമദോഹനമശേഷമോഹനം
ബ്രഹ്മാ തത്ത്വപരചിന്മുദാത്മകം വീക്ഷ്യ സമ്മുമുഹുരന്വഹം സ്ത്രിയഃ

59.2
മന്മഥോന്മഥിതമാനസാഃ ക്രമാത്ത്വദ്വിലോകനരതാസ്തതസ്തതഃ
ഗോപികാസ്തവ ന സേഹിരേ ഹരേ കാനനോപഗതിമപ്യഹർമുഖേ

59.3
നിർഗതേ ഭവതി ദത്തദൃഷ്ടയസ്ത്വദ്ഗതേന മനസാ മൃഗേക്ഷണാഃ
വേണുനാദമുപകർണ്യ ദൂരതസ്ത്വദ്വിലാസകഥയാഭിരേമിരേ

59.4
കാനനാന്തമിതവാൻ ഭവാനപി സ്നിഗ്ധപാദപതലേ മനോരമേ
വ്യത്യയാകലിതപാദമാസ്ഥിതഃ പ്രത്യപൂരയത വേണുനാളികാം

59.5
മാരബാണധുതഖേചരീകുലം നിർവികാരപശുപക്ഷിമണ്ഡലം
ദ്രാവണം ച ദൃഷദാമപി പ്രഭോ താവകം വ്യജനി വേണുകൂജിതം

59.6
വേണുരന്ധ്രതരലാംഗുലീദലം താളസഞ്ചലിതപാദപല്ലവം
തത്സ്ഥിതം തവ പരോക്ഷമപ്യഹോ സംവിചിന്ത്യ മുമുഹുർവ്രജാംഗനാഃ

59.7
നിർവിശങ്കഭവദംഗദർശിനീഃ ഖേചരീഃ ഖഗമൃഗാൻ പശൂനപി
ത്വത്പദപ്രണയി കാനനം ച താഃ ധന്യധന്യമിതി നന്വമാനയൻ

59.8
ആപിബേയമധരാമൃതം കദാ വേണുഭുക്തരസശേഷമേകദാ
ദൂരതോ ബത കൃതം ദുരാശയേത്യാകുലാ മുഹുരിമാഃ സമാമുഹൻ

59.9
പ്രത്യഹം ച പുനരിത്ഥമംഗനാശ്ചിത്തയോനിജനിതാദനുഗ്രഹാത്‌
ബദ്ധരാഗവിവശാസ്ത്വയി പ്രഭോ നിത്യമാപുരിഹ കൃത്യമൂഢതാം

59.10
രാഗസ്താവജ്ജായതേ ഹി സ്വഭാവാന്മോക്ഷോപായേ യത്നതഃ സ്യാന്ന വാ സ്യാത്‌
താസാം ത്വേകം തദ്ദ്വയം ലബ്ധമാസീദ്ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം പാഹി മാം മാരുതേശ