നാരായണീയം/ദശകം അൻപത്തിമൂന്ന്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം അൻപത്തിമൂന്ന്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ<poem>

53.1 അതീത്യ ബാല്യം ജഗതാം പതേ ത്വം ഉപേത്യ പൗഗണ്ഡവയോ മനോജ്ഞം ഉപേക്ഷ്യ വത്സാവനമുത്സവേന പ്രാവർതഥാ ഗോഗണപാലനായാം

53.2 ഉപക്രമസ്യാനുഗുണൈവ സേയം മരുത്പുരാധീശ തവ പ്രവൃത്തിഃ ഗോത്രാപരിത്രാണകൃതേƒവതീണസ്തദേവ ദേവാƒƒരഭഥാസ്തദാ യത്‌

53.3 കദാപി രാമേണ സമം വനാന്തേ വനശ്രിയം വീക്ഷ്യ ചരൻ സുഖേന ശ്രീദാമനാംനഃ സ്വസഖസ്യ വാചാ മോദാദഗാ ധേനുകകാനനം ത്വം

53.4 ഉത്താലതാലീനിവഹേ ത്വദുക്ത്യാ ബലേന ധൂതേƒഥ ബലേന ദോർഭ്യാം മൃദുഃ ഖരശ്ചാഭ്യപതത്പുരസ്താത്‌ ഫലോത്കരോ ധേനുകദാനവോƒപി

53.5 സമുദ്യതോ ധൈനുകപാലനേƒഹം വധം കഥം ധൈനുകമദ്യ കുർവേ ഇതീവ മത്വാ ധ്രുവമഗ്രജേന സുരൗഘയോദ്ധാരമജീഘതസ്ത്വം

53.6 തദീയഭൃത്യാനപി ജംബുകത്വേനോപാഗതാനഗ്രജസംയുതസ്ത്വം ജംബൂഫലാനീവ തദാ നിരാസ്ഥസ്താലേഷു ഖേലൻഭഗവൻ നിരാസ്ഥഃ

53.7 വിനിഘ്നതി ത്വയ്യഥ ജംബുകൗഘം സനാമകത്വാദ്വരുണസ്തദാനീം ഭയാകുലോ ജംബുകനാമധേയം ശ്രുതിപ്രസിദ്ധം വ്യധിതേതി മന്യേ

53.8 തവാവതാരസ്യ ഫലം മുരാരേ സഞ്ജാതമദ്യേതി സുരൈർനുതസ്ത്വം സത്യം ഫലം ജാതമിഹേതി ഹാസീ ബാലൈഃ സമം താലഫലാന്യഭുങ്ക്ഥാഃ

53.9 മധുദ്രവസ്രുന്തി ബൃഹന്തി താനി ഫലാനി മേദോഭരഭൃന്തി ഭുക്ത്വാ തൃപ്തൈശ്ച ദൃപ്തൈർഭവനം ഫലൗഘം വഹദ്ഭിരാഗാഃ ഖലു ബാലകൈസ്ത്വം

53.10 ഹതോ ഹതോ ധേനുക ഇത്യുപേത്യ ഫലാന്യദദ്ഭിർമധുരാണി ലോകൈഃ ജയേതി ജീവേതി നുതോ വിഭോ ത്വം മരുത്പുരാധീശ്വര പാഹി രോഗാത്‌