നാരായണീയം/ദശകം ഇരുപത്തിയൊൻപത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം ഇരുപത്തിയൊൻപത്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ<poem>

29.1 ഉദ്ഗച്ഛതസ്തവ കരാദമൃതം ഹരത്സു ദൈത്യേഷു താനശരണാനനുനീയ ദേവാൻ സദ്യസ്തിരോദധിഥ ദേവ ഭവത്പ്രഭാവാ- ദുദ്യത്സ്വയൂഥ്യകലഹാ ദിതിജാ ബഭൂവുഃ

29.2 ശ്യാമാം രുചാപി വയസാപി തനും തദാനീം പ്രാപ്തോƒസി തുംഗകുചമണ്ഡലംഭംഗുരാം ത്വം പീയുഷകുംഭകലഹം പരിമുച്യ സർവേ തൃഷ്ണാകുലാഃ പ്രതിയയുസ്ത്വദുരോജകുംഭേ

29.3 കാ ത്വം മൃഗാക്ഷി വിഭജസ്വ സുധാമിമാമി- ത്യാരൂഢരാഗവിവശാനഭിയാചതോƒമൂൻ വിശ്വസ്യതേ മയി കഥം കുലടാƒസ്മി ദൈത്യാ ഇത്യാലപന്നപി സുവിശ്വസിതാനതാനീഃ

29.4 മോദാത്സുധാകലശമേഷു ദദത്സു സാ ത്വം ദുശ്ചേഷ്ടിതം മമ സഹധ്വമിതി ബ്രുവാണാ പങ്ക്തിപ്രഭേദവിനിവേശിതദേവദൈത്യാ ലീലാവിലാസഗതിഭിഃ സമദാഃ സുധാം താം

29.5 അസ്മാസ്വിയം പ്രണയിനീത്യസുരേഷു തേഷു ജോഷം സ്ഥിതേഷ്വഥ സമാപ്യ സുധാം സുരേഷു ത്വം ഭക്തലോകവശഗോ നിജരൂപമേത്യ സ്വർഭാനുമർദ്ധപരിപീതസുധം വ്യലാവീഃ

29.6 ത്വത്തഃ സുധാഹരണയോഗ്യഫലം പരേഷു ദത്ത്വാ ഗതേ ത്വയി സുരൈഃ ഖലു തേ വ്യഗൃഹ്ണൻ ഘോരേƒഥ മൂർഛതി രണേ ബലിദൈത്യമായാ- വ്യാമോഹിതേ സുരഗണേ ത്വമിഹാവിരാസീഃ

29.7 ത്വം കാലനേമിമഥ മാലിസുഖാഞ്ജഘന്ഥ ശക്രോ ജഘാന ബലിജംഭവലാൻ സപാകാൻ ശുഷ്കാർദ്രദുഷ്കരവധേ നമുചൗ ച ലൂനേ ഫേനേന നാരദഗിരാ ന്യരുണോ രണം ത്വം

29.8 യോഷാവപുർദനുജമോഹനമാഹിതം തേ ശ്രുത്വം വിലോകനകുതൂഹലവാന്മഹേശഃ ഭൂതൈസ്സമം ഗിരിജയാ ച ഗതഃ പദം തേ സ്തുത്വാബ്രവീദഭിമതം ത്വമഥോ തിരോധാഃ

29.9 ആരാമസീമനി ച കന്ദുകഘാതലീലാ- ലോലായമാനനയനാം കമനീം മനോജ്ഞാം ത്വാമേഷ വീക്ഷ്യ വിഗളദ്വസനാം മനോഭൂ- വേഗാദനംഗരിപുരംഗ സമാലിലിംഗ

29.10 ഭൂയോƒപി വിദ്രുതവതീമുപധാവ്യ ദേവോ വീര്യപ്രമോക്ഷവികസത്പരമാർത്ഥബോധഃ ത്വന്മാനിതസ്തവ മഹത്വമുവാച ദേവ്യൈ തത്താദൃശസ്ത്വമവ വാതനികേതനാഥ