നാരായണീയം/ദശകം അൻപത്തിയാറ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം അൻപത്തിയാറ്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ<poem>

56.1 രുചിരകമ്പിതകുണ്ഡലമണ്ഡലഃ സുചിരമീശ നനർതിഥ പന്നഗേ അമരതാഡിതദുന്ദുഭിസുന്ദരം വിയതി ഗായതി ദൈവതയൗവതേ

56.2 നമതി യദ്യദമുഷ്യ ശിരോ ഹരേ പരിവിഹായ തദുന്നതമുന്നതം പരിമഥൻപദപങ്കരുഹാ ചിരം വ്യഹരഥാഃ കരതാളമനോഹരം

56.3 ത്വദവഭഗ്നവിഭുഗ്നഫണാഗണേ ഗലിതശോണിതശോണിതപാഥസി ഫണിപതാവവസീദതി സന്നതാസ്തദബലാസ്തവ മാധവ പാദയോഃ

56.4 അയി പുരൈവ ചിരായ പരിശ്രുതത്വദനുഭാവവിലീനഹൃദോ ഹി താഃ മുനിഭിരപ്യനവാഷ്യപഥൈഃ സ്തവൈർനുനുവുരീശ ഭവന്തമയന്ത്രിതം

56.5 ഫണിവധൂഗണഭക്തിവിലോകന പ്രവികസത്കരുണാകുലചേതസാ ഫണിപതിർഭവതാച്യുത ജീവിതസ്ത്വജി സമർപിതമൂർത്തിരവാനമത്‌

56.6 രമണകം വ്രജ വാരിധിമദ്ധ്യഗം ഫണിരിപുർന കരോതി വിരോധിതാം ഇതി ഭവദ്വചനാന്യതിമാനയൻ ഫണിപതിർനിരഗാദുരഗൈഃ സമം

56.7 ഫണിവധൂജനദത്തമണിവ്രജജ്വലിതഹാരദുകൂലവിഭൂഷിതഃ തടഗതൈഃ പ്രമദാശ്രുവിമിശ്രിതൈഃ സമഗഥാഃ സ്വജനൈർദിവസാവധൗ

56.8 നിശി പുനസ്തമസാ വ്രജമന്ദിരം വ്രജിതുമക്ഷമ ഏവ ജനോത്കരേ സ്വപതി തത്ര ഭവച്ചരണാശ്രയേ ദവകൃശാനുരരുന്ധ സമന്തതഃ

56.9 പ്രബുധിതാനഥ പാലയ പാലയേത്യുദയദാർതരവാൻ പശുപാലകാൻ അവിതുമാശു പപാഥ മഹാനലം കിമിഹ ചിത്രമയം ഖലു തേ മുഖം

56.10 ശിഖിന വർണത ഏവ ഹി പീതതാ പരിലസത്യുധനാ ക്രിയയാƒപ്യസൗ ഇതി നുതഃ പശുപൈർമുദിതൈർവിഭോ ഹര ഹരേ ദുരിതൈഃ സഹ മേ ഗദാൻ