നാരായണീയം/ദശകം അൻപത്തിയേഴ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം അൻപത്തിയേഴ്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ











<poem>

57.1 രാമസഖഃ ക്വാപി ദിനേ കാമദ ഭഗവൻ ഗതോ ഭവാന്വിപിനം സൂനുഭിരപി ഗോപാനാം ധേനുഭിരഭിസംവൃതോ ലസദ്വേഷഃ

57.2 സന്ദർശയൻബലായ സ്വൈരം ബൃന്ദാവനശ്രിയം വിമലാം കാണ്ഡീരൈഃ സഹ ബാലൈർഭാണ്ഡീരകമാഗമോ വടം ക്രീഡൻ

57.3 താവത്താവകനിധനസ്പൃഹയാലുർഗോപമൂർത്തിരദയാലുഃ ദൈത്യഃ പ്രലംബനാമാ പ്രലംബബാഹും ഭവന്തമാപേദേ

57.4 ജാനന്നപ്യവിജാനന്നിവ തേന സമം നിബദ്ധസൗഹാർദഃ വടനികടേ പടുപശുപവ്യാബദ്ധം ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമാരബ്ധാഃ

57.5 ഗോപാന്വിഭജ്യ തന്വൻസംഘം ബലഭദ്രകം ഭവത്കമപി ത്വദ്ബലഭീരും ദൈത്യം ത്വദ്ബലഗതമന്വമന്യഥാ ഭഗവൻ

57.6 കൽപിതവിജേതൃവഹനേ സമരേ പരയൂഥഗം സ്വദയിതതരം ശ്രീദാമാനമധത്ഥാഃ പരാജിതോ ഭക്തദാസതാം പ്രഥയൻ

57.7 ഏവം ബഹുഷു വിഭൂമൻ ബാലേഷു വഹത്സു വാഹ്യമാനേഷു രാമവിജിതഃ പ്രലംബോ ജഹാര തം ദൂരതോ ഭവദ്ഭീത്യാ

57.8 ത്വദ്ദൂരം ഗമയന്തം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹലിനി വിഹിതഗരിമഭരേ ദൈത്യഃ സ്വരൂപമാഗാദ്യദ്രൂപാത്സ ഹി ബലോƒപി ചകിതോƒഭൂത്‌

57.9 ഉച്ചതയാ ദൈത്യതനോസ്ത്വന്മുഖമാലോക്യ ദൂരതോ രാമഃ വിഗതഭയോ ദൃഢമുഷ്ട്യാ ഭൃശദുഷ്ടം സപദി പിഷ്ടവാനേനം

57.10 ഹത്വാ ദാനവവീരം പ്രാപ്തം ബലമാലിലിംഗിഥ പ്രേംണാ താവന്മിളതോര്യുവയോഃ ശിരസി കൃതാ പുഷ്പവൃഷ്ടിരമരഗണൈഃ

57.11 ആലംബോ ഭുവനാനാം പ്രാലംബം നിധനമേവമാരചയൻ കാലം വിഹായ സദ്യോ ലോലംബരുചേ ഹരേ ഹരേഃ ക്ലേശാൻ