നാരായണീയം/ദശകം അൻപത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം അൻപത്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ<poem>

50.1 തരലമധുകൃദ്വൃന്ദേ വൃന്ദാവനേƒഥ മനോഹരേ പശുപശിശുഭിഃ സാകം വത്സാനുപാലനലോലുപഃ ഹലധരസഖോ ദേവ ശ്രീമൻ വിചേരിഥ ധാരയൻ ഗവലമുരളീവേത്രം നേത്രാഭിരാമതനുദ്യുതിഃ

50.2 വിഹിതജഗതീരക്ഷം ലക്ഷ്മീകരാംബുജലാളിതം ദദതി ചരണദ്വന്ദ്വം വൃന്ദാവനേ ത്വയി പാവനേ കിമിവ ന ബഭൗ സമ്പത്സമ്പൂരിതം തരുവല്ലരീ- സലിലധരണീഗോത്രക്ഷേത്രാദികം കമലാപതേ

50.3 വിലസദുലപേ കാന്താരാന്തേ സമീരണശീതളേ വിപുലയമുനാതീരേ ഗോവർദ്ധനാചലമൂർദ്ധസു ലളിതമുരളീനാദഃ സഞ്ചാരയൻ ഖലു വാത്സകം ക്വചന ദിവസേ ദൈത്യം വത്സാകൃതിം ത്വമുദൈക്ഷഥാഃ

50.4 രഭസവിലസത്പുച്ഛം വിച്ഛായതോƒസ്യ വിലോകയൻ കിമപി വലിതസ്കന്ധം രന്ധ്രപ്രതീക്ഷമുദീക്ഷിതം തമഥ ചരണേ ബിഭ്രദ്വിഭ്രാമയൻ മുഹുരുച്ചകൈഃ കുഹചന മഹാവൃക്ഷേ ചിക്ഷേപിഥ ക്ഷതജീവിതം

50.5 നിപതതി മഹാദൈത്യേ ജാത്യാ ദുരാത്മനി തത്ക്ഷണം നിപതനജവക്ഷുണ്ണക്ഷോണീരുഹക്ഷതകാനനേ ദിവി പരമിലത് വൃന്ദാ വൃന്ദാരകാഃ കുസുമോത്കരൈഃ ശിരസി ഭവതോ ഹർഷാദ്വർഷന്തി നാമ തദാ ഹരേ

50.6 സുരഭിലതമാ മൂർദ്ധന്യൂർദ്ധ്വം കുതഃ കുസുമാവലീ നിപതതി തവേത്യുക്തോ ബാലൈഃ സഹേലമുദൈരയഃ ഝടിതി ദനുജക്ഷേപേണോർദ്ധ്വം ഗതസ്തരുമണ്ഡലാത്‌ കുസുമനികരഃ സോƒയം നൂനം സമേതി ശനൈരിതി

50.7 ക്വചന ദിവസേ ഭൂയോ ഭൂയസ്തരേപരുഷാതപേ തപനതനയാപാഥഃ പാതും ഗതാ ഭവദാദയഃ ചലിതഗരുതം പ്രേക്ഷാമാസുർബകം ഖലു വിസ്മൃതം ക്ഷിതിധരഗരുച്ഛേദേ കൈലാസശൈലമിവാപരം

50.8 പിബതി സലിലം ഗോപവ്രാതേ ഭവനതമഭിദ്രുതഃ സ കില നിഗിലന്നഗ്നിപ്രഖ്യം പുനർദ്രുതമുദ്വമൻ ദലയിതുമഗാത്ത്രോട്യാഃ കോട്യാ തദാƒശു ഭവാൻ വിഭോ ഖലജനഭിദാചുഞ്ചുശ്ചഞ്ചൂ പ്രഗൃഹ്യ ദദാര തം

50.9 സപദി സഹജാം സന്ദ്രഷ്ടും വാ മൃതാം ഖലു പൂതനാ- മനുജമഘമപ്യഗ്രേ ഗത്വാ പ്രതീക്ഷിതുമേവ വാ ശമനനിലയം യാതേ തസ്മിൻ ബകേ സുമനോഗണേ കിരതി സുമനോവൃന്ദം വൃന്ദാവനാത് ഗൃഹമൈയഥാഃ

50.10 ലളിതമുരളീനാദം ദൂരാന്നിശമ്യ വധൂജനൈ- സ്ത്വരിതമുപഗമ്യാരാദാരൂഢമോദമുദീക്ഷിതഃ ജനിതജനനീനന്ദാനന്ദഃ സമീരണമന്ദിര- പ്രഥിതവസതേ ശൗരേ ദൂരീകുരുഷ്വ മമാമയാൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നാരായണീയം/ദശകം_അൻപത്&oldid=203797" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്