നാരായണീയം/ദശകം നാൽപ്പത്തിയൊൻപത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം നാൽപ്പത്തിയൊൻപത്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ<poem>

49.1 ഭവത്പ്രഭാവാവിദുരാ ഹി ഗോപാസ്തരുപ്രപാതാദികമത്ര ഗോഷ്ഠേ അഹേതുമുത്പാതഗണം വിശങ്ക്യ പ്രയാതുമന്യത്ര മനോ വിതേനുഃ

49.2 തത്രോപനന്ദാഭിധഗോപവര്യോ ജഗൗ ഭവത്പ്രേരണയൈവ നൂനം ഇതഃ പ്രതീച്യാം വിപിനം മനോജ്ഞം ബൃന്ദാവനം നാമ വിരാജതീതി

49.3 ബൃഹദ്വനം തത്ഖലു നന്ദമുഖ്യാ വിധായ ഗൗഷ്ഠീനമഥ ക്ഷണേന ത്വദന്വിതത്വജ്ജനനീനിവിഷ്ടഗരിഷ്ഠയാനാനുഗതാ വിചേലുഃ

49.4 അനോമനോജ്ഞധ്വനിധേനുപാളീഖുരപ്രണാദാന്തരതോ വധൂഭിഃ ഭവദ്വിനോദാലപിതീക്ഷരാണി പ്രപീയ നാജ്ഞായത മാർഗദൈർഘ്യം

49.5 നിരീക്ഷ്യ ബൃന്ദാവനമീശ നന്ദത്പ്രസൂനകുന്ദപ്രമുഖദ്രുമൗഘം അമോദഥാശ്ശാദ്വലസാന്ദ്രലക്ഷ്മ്യാ ഹരിന്മണീകുട്ടിമപുഷ്ടശോഭം

49.6 നവാകനിർവ്യുഢനിവാസഭേദേഷ്വശേഷഗോപേഷു സുഖാസിതേഷു വനശ്രിയം ഗോപകിശോരപാലീവിമിശ്രിതഃ പര്യഗലോകഥാസ്ത്വം

49.7 അരാളമാർഗാഗതനിർമലാപാം മരാളകുജാകൃതനർമലാപാം നിരന്തരസ്മേരസരോജവക്ത്രാം കളിന്ദകന്യാം സമലോകയസ്ത്വം

49.8 മയൂരകേകാശതലോഭനീയം മ്യൂഖമീലശബളം മണീനാം വിരിഞ്ചലോകസ്പൃശമുച്ചശൃംഗൈർഗിരിം ച ഗോവർദ്ധനമൈക്ഷഥാസ്ത്വം

49.9 സമം തതോ ഗോപകുമാരകൈസ്ത്വം സമന്തതോ യത്ര വനാന്തമാഗാഃ തതസ്തതസ്താം കൃടിലാമപശ്യഃ കളിന്ദജാം രാഗവതീമിവൈകാം

49.10 തഥാവിധേƒസ്മിൻ വിപിനേ പശവ്യേ സമുത്സുകോ വത്സഗണപ്രചാരേ ചരൻ സരാമോƒഥ കുമാരകൈസ്ത്വം സമീരഗേഹാധിപ പാഹി രോഗാത്‌