നാരായണീയം/ദശകം അറുപത്തിയൊന്ന്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം അറുപത്തിയൊന്ന്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾദശകം 61. വിപ്രപത്നീ മോക്ഷവർണ്ണനം[തിരുത്തുക]


61.1
തതശ്ച വൃന്ദാവനതോƒതിദൂരതോ വനം ഗതസ്ത്വം ഖലു ഗോപഗോകുലൈഃ
ഹൃദന്തരേ ഭക്തതരദ്വിജാംഗനാ-കദംബകാനുഗ്രഹണാഗ്രഹം വഹൻ

61.2
തതോ നിരീക്ഷ്യാശരണേ വനാന്തരേ കിശോരലോകം ക്ഷുധിതം തൃഷാകുലം
അദൂരതോ യജ്ഞപരാൻ ദ്വിജാൻ പ്രതി വ്യസർജയോ ദീദിവിയാചനായ താൻ

61.3
ഗതേഷ്വഥോ തേഷ്വഭിധായ തേƒഭിധാം കുമാരകേഷ്വോദനയാചിഷു പ്രഭോ
ശ്രുതിസ്ഥിരാ അപ്യഭിനിന്ദ്യുരശ്രുതിം ന കിഞ്ചിദൂചുശ്ച മഹീസുരോത്തമാഃ

61.4
അനാദരാത്‌ ഖിന്നധിയോ ഹി ബാലകാഃ സമായയുര്യുക്തമിദം ഹി യജ്വസു
ചിരാദഭക്താഃ ഖലു തേ മഹീസുരാഃ കഥം ഹി ഭക്തം ത്വയി തൈഃ സമർപ്യതേ

61.5
നിവേദയധ്വം ഗൃഹിണീജനായ മാം ദിശേയുരന്നം കരുണാകുലാ ഇമാഃ
ഇതി സ്മിതാർദ്രം ഭവതേരിതാ ഗതാ-
സ്തേ ദാരകാ ദാരജനം യയാചിരേ

61.6
ഗൃഹീതനാംനി ത്വയി സംഭ്രമാകുലാശ്ചതുർവിധം ഭോജ്യരസം പ്രഗൃഹ്യ താഃ
ചിരം ധൃതത്വത്പ്രവിലോകനാഗ്രഹാഃ സ്വകൈർനിരുദ്ധാ അപി തൂർണമായയുഃ

61.7
വിലോലപിഞ്ഛം ചികുരേ കപോലയോഃ സമുല്ലസത്കുണ്ഡലമാർദ്രമീക്ഷിതേ
നിധായ ബാഹും സുഹൃദംസസീമനി സ്ഥിതം ഭവന്തം സമലോകയന്ത താഃ

61.8
തദാ ച കാചിത്ത്വദുപാഗമോദ്യതാ ഗൃഹീതഹസ്താ ദയിതേന യജ്വനാ
തദൈവ സഞ്ചിന്ത്യ ഭവന്തമഞ്ജസാ വിവേശ കൈവല്യമഹോ കൃതിന്യസൗ

61.9
ആദായ ഭോജ്യാന്യനുഗൃഹ്യ താഃ പുന-സ്ത്വദംഗസംഗസ്പൃഹയോജ്ഝതീർഗൃഹം
വിലോക്യ യജ്ഞായ വിസർജയന്നിമാ-ശ്ചകർത്ഥ ഭർതൃനപി താസ്വഗർഹണാൻ

61.10
നിരൂപ്യ ദോഷം നിജമംഗനാജനേ വിലോക്യ ഭക്തിം ച പുനർവിചാരിഭിഃ
പ്രബുദ്ധതത്ത്വൈസ്ത്വമഭിഷ്ടുതോ ദ്വിജൈർമരുത്പുരാധീശ നിരുന്ധി മേ ഗദാൻ