നാരായണീയം/ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിനാല്‌

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിനാല്‌


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ<poem>

94.1 ശുദ്ധാ നിഷ്കാമധർമൈഃ പ്രവരഗുരുഗിരാ തത്സ്വരൂപം പരം തേ ശുദ്ധം ദേഹേന്ദ്രിയാദിവ്യപഗതമഖിലവ്യാപ്തമാവേദയന്തേ നാനാത്വസ്ഥൗല്യകാർശ്യാദി തു ഗുണജവപുസ്സംഗതോƒധ്യാസിതം തേ വഹ്നേർദാരുപ്രഭേദേഷ്വിവ മഹദണുതാദീപ്തതാശാന്തതാദി

94.2 ആചാര്യാഖ്യാധരസ്ഥാരണിസമനുമിളച്ഛിഷ്യരൂപോത്തരാര- ണ്യാവേധോദ്ഭാസിതേന സ്ഫുടതരപരിബോധാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനേ കർമാലീവാസനാതത്കൃതതനുഭുവനഭ്രാന്തികാന്താരപൂരേ ദാഹ്യാഭാവേന വിദ്യാശിഖിനി ച വിരതേ ത്വന്മയീ ഖല്വവസ്ഥാ

94.3 ഏവം ത്വത്പ്രാപ്തിതോƒന്യോ നഹി ഖലു നിഖിലക്ലേശഹാനേരുപായോ നൈകാന്താത്യന്തികാസ്തേ കൃഷിവദഗദഷാഡ്ഗുണ്യഷഡ്കർമയോഗാഃ ദുർവൈകല്യൈരകല്യാ അപി നിഗമപഥാസ്തത്ഫലാന്യപ്യവാപ്താ മത്താസ്ത്വാം വിസ്മരന്തഃ പ്രസജതി പതനേ യാന്ത്യനന്താന്വിഷാദാൻ

94.4 ത്വല്ലോകാദന്യലോകഃ ക്വനു ഭയരഹിതോ യത്പരാർദ്ധദ്വയാന്തേ ത്വദ്ഭീതസ്സത്യലോകേƒപി ന സുഖവസതിഃ പദ്മഭൂഃ പദ്മനാഭ ഏവംഭാവേ ത്വധർമാർജിതബഹുതമസാം കാ കഥാ നാരകാണാം തന്മേ ത്വം ഛിന്ധി ബന്ധം വരദ കൃപണബന്ധോ കൃപാപൂരസിന്ധോ

94.5 യാഥാർത്ഥ്യാത്ത്വന്മയസ്യൈവ ഹി മമ ന വിഭോ വസ്തുതോ ബന്ധമോക്ഷൗ മായാവിദ്യാതനുഭ്യാം തവ തു വിരചിതൗ സ്വപ്നബോധോപമൗ തൗ ബദ്ധേ ജീവദ്വിമുക്തിം ഗതവതി ച ഭിദാ താവതീ താവദേകോ ഭുങ്ക്തേ ദേഹദ്രുമസ്ഥോ വിഷയഫലരസാന്നാപരോ നിർവ്യഥാത്മാ

94.6 ജീവന്മുക്തത്വമേവംവിധമിതി വചസാ കിം ഫലം ദൂരദൂരേ തന്നാമാശുദ്ധബുദ്ധേർന ച ലഘു മനസഃ ശോധനം ഭക്തിതോƒന്യത്‌ തന്മേ വിഷ്ണോ കൃഷീഷ്ഠാസ്ത്വയി കൃതസകലപ്രാർപണം ഭക്തിഭാരം യേന സ്യാം മങ്ക്ഷു കിഞ്ചിദ്ഗുരുവചനമിളത്ത്വത്പ്രബോധസ്ത്വദാത്മാ

94.7 ശബ്ദബ്രഹ്മണ്യപീഹ പ്രയതിതമനസസ്ത്വാം ന ജാനന്തി കേചിത്‌ കഷ്ടം വന്ധ്യശ്രമാസ്തേ ചിരതരമിഹ ഗാം ബിഭ്രതേ നിഷ്‌പ്രസൂതിം യസ്യാം വിശ്വാഭിരാമാസ്സകലമലാഹരാ ദിവ്യലീലാവതാരാഃ സച്ചിത്സാന്ദ്രം ച രൂപം തവ ന നിഗദിതം താം ന വാചം ഭ്രിയാസം

94.8 യോ യാവാന്യാദൃശോ വാ ത്വമിതി കിമപി നൈവാവഗച്ഛാമി ഭൂമ- ന്നേവഞ്ചാനന്യഭാവസ്ത്വദനുഭജനമേവാദ്രിയേ ചൈദ്യവൈരിൻ ത്വല്ലിംഗാനാം ത്വദങ്ഘ്രിപ്രിയജനസദസാം ദർശനസ്പർശനാദി- ഋഭൂയാന്മേ ത്വത്പ്രപൂജാനതിനുതിഗുണകർമാനുകീർത്യാദരോƒപി

94.9 യദ്യല്ലഭ്യേത തത്തത്തവ സമുപഹൃതം ദേവ ദാസോƒസ്മി തേƒഹം ത്വദ്ഗേഹോന്മാർജനാദ്യം ഭവതു മമ മുഹുഃ കർമ നിർമായമേവ സൂര്യാഗ്നിബ്രാഹ്മണാത്മാദിഷു ലസിതചതുർബാഹുമാരാധയേ ത്വാം ത്വത്പ്രേമാർദ്രത്വരൂപോ മമ സതതമഭിഷ്യന്ദതാം ഭക്തിയോഗഃ

94.10 ഐക്യം തേ ദാനോഹോമവ്രതനിയമതപസ്സാങ്ഖ്യയോഗൈർദുരാപം ത്വത്സംഗേനൈവ ഗോപ്യഃ കില സുകൃതിതമാഃ പ്രാപുരാനന്ദസാന്ദ്രം ഭക്തേഷ്വന്യേഷു ഭൂയസ്സ്വപി ബഹുമനുഷേ ഭക്തിമേവ ത്വമാസാം തന്മേ ത്വദ്ഭക്തിമേവ ദൃഢയ ഹര ഗദാങ്കൃഷ്ണ വാതാലയേശ