നാരായണീയം/ദശകം അൻപത്തിയൊന്ന്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം അൻപത്തിയൊന്ന്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ<poem>

51.1 കദാചന വ്രജശിശുഭിഃ സമം ഭവാൻ വനാശനേ വിഹിതമതിഃ പ്രഗേതരാം സമാവൃതോ ബഹുതരവത്സമണ്ഡലൈഃ സതേമനൈർനിരഗമദീശ ജേമനൈഃ

51.2 വിനിര്യതസ്തവ ചരണാംബുജദ്വയാ-ദുദഞ്ചിതം ത്രിഭുവനപാവനം രജഃ മഹർഷയഃ പുലകധരൈഃ കലേബരൈ-രുദൂഹിരേ ധൃതഭവദീക്ഷണോത്സവാഃ

51.3 പ്രചാരയത്യവിരലശാദ്വലേ തലേ പശൂൻ വിഭോ ഭവതി സമം കുമാരകൈഃ അഘാസുരോ ന്യരുണദഘായ വർതനീം ഭയാനകഃ സപദി ശയാനകാകൃതിഃ

51.4 മഹാചലപ്രതിമതനോർഗുഹാനിഭ-പ്രസാരിതപ്രഥിതമുഖസ്യ കാനനേ മുഖോദരം വിഹരണകൗതുകാദ്ഗതാഃ കുമാരകാഃ കിമപി വിദൂരഗേ ത്വയി

51.5 പ്രമാദതഃ പ്രവിശതി പന്നഗോദരം ക്വഥത്തനൗ പശുപകുലേ സവാത്സകേ വിദന്നിദം ത്വമപി വിവേശിഥ പ്രഭോ സുഹൃജ്ജനം വിശരണമാശു രക്ഷിതും

51.6 ഗളോദരേ വിപുലിതവർഷ്മണാ ത്വയാ മഹോരഗേ ലുഠതി നിരുദ്ധമാരുതേ ദ്രുതം ഭവാൻ വിദലിതകണ്ഠമണ്ഡലോ വിമോചയൻ പശുപപശൂൻ വിനിര്യയൗ

51.7 ക്ഷണം ദിവി ത്വദുപഗമാർത്ഥമാസ്ഥിതം മഹാസുരപ്രഭവമഹോ മഹോ മഹത്‌ വിനിർഗതേ ത്വയി തു നിലീനമഞ്ജസാ നഭഃസ്ഥലേ നനൃതുരഥോ ജഗുസ്സുരാഃ

51.8 സവിസ്മയൈഃ കമലഭവാദിഭിഃ സുരൈരനുദൃതസ്തദനു ഗതഃ കുമാരകൈഃ ദിനേ പുനസ്തരുണദശാമുപേയുഷി സ്വകൈർഭവാനതനുത ഭോജനോത്സവം

51.9 വിഷാണികാമപി മുരളീം നിതംബകേ നിവേശയൻ കബളധരഃ കരാംബുജേ പ്രഹാസയൻ കലവചനൈഃ കുമാരകാൻ ബുഭോജിഥ ത്രിദശഗണൈർമുദാ നുതഃ

51.10 സുഖാശനം ത്വിഹ തവ ഗോപമണ്ഡലേ മഖാശനാത് പ്രിയമിവ ദേവമണ്ഡലേ ഇതി സ്തുതസ്ത്രിദശവരൈർജഗത്പതേ മരുത്പുരീനിലയ ഗദാത് പ്രപാഹി മാം