നാരായണീയം/ദശകം മുപ്പത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാരായണീയം
രചന:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
ദശകം മുപ്പത്


നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ<poem>

30.1 ശക്രേണ സംയതി ഹതോƒപി ബലിർമഹാത്മാ ശുക്രേണ ജീവിതതനുഃ ക്രതുവർദ്ധിതോഷ്മാ വിക്രാന്തിമാൻ ഭയനിലീനസുരാം ത്രിലോകീം ചക്രേ വശേ സ തവ ചക്രമുഖാദഭീതഃ

30.2 പുത്രാർതിദർശനവശാദദിതിർവിഷണ്ണാ തം കാശ്യപം നിജപതിം ശരണം പ്രപന്നാ ത്വത്പൂജനം തദുദിതം ഹി പയോവ്രതാഖ്യം സാ ദ്വാദശാഹമചരത്ത്വയി ഭക്തിപൂർണാ

30.3 തസ്യാവധൗ ത്വയി നിലീനമതേരമുഷ്യാഃ ശ്യാമശ്ചതുർഭുജവപുഃ സ്വയമാവിരാസീഃ നമ്രാം ച താമിഹ ഭവത്തനയോ ഭവേയം ഗോപ്യം മദീക്ഷണമിതി പ്രലപന്നയാസീഃ

30.4 ത്വം കാശ്യപേ തപസി സന്നിദധത്തദാനീം പ്രാപ്തോƒസി ഗർഭമദിതേഃ പ്രണുതോ വിധാത്രാ പ്രാസൂത ച പ്രകടവൈഷ്ണവദിവ്യരൂപം സാ ദ്വാദശീശ്രവണപുണ്യദിനേ ഭവന്തം

30.5 പുണ്യാശ്രമം തമഭിവർഷതി പുഷ്പവർഷൈ- ഋർഷാകുലേ സുരകുലേ കൃതതൂര്യഘോഷേ ബധ്വാഞ്ജലിം ജയ ജയേതി തനുഃ പിതൃഭ്യാം ത്വം തത്ക്ഷണേ പടുതമം വടുരൂപമാധാഃ

30.6 താവത്പ്രജാപതിമുഖൈരുപനീയ മൗഞ്ജീ- ദണ്ഡാജിനാക്ഷവലയാദിഭിരർച്യമാനഃ ദേദീപ്യമാനവപുരീശ കൃതാഗ്നികാര്യ സ്ത്വം പ്രാസ്ഥിഥാ ബലിഗൃഹം പ്രകൃതാശ്വമേധം

30.7 ഗാത്രേണ ഭാവിമഹിമോചിതഗൗരവം പ്രാഗ്‌ വ്യാവൃണ്വതേവ ധരണീം ചലയന്നയാസീഃ ഛത്രം പരോഷ്മതിരണാർത്ഥമിവാദധാനോ ദണ്ഡം ച ദാനവജനേഷ്വിവം സന്നിധാതും

30.8 താം നർമദിത്തരതടേ ഹയമേധശാലാ- മാസേദുഷി ത്വയി രുചാ തവ രുദ്ധനേത്രൈഃ ഭാസ്വാങ്കിമേഷ ദഹനോ നു സനത്കുമാരോ യോഗീ നു കോƒയമിതി ശുക്രമുഖൈഃ ശശങ്കേ

30.9 ആനീതമാശു ഭൃഗുഭിർമഹസാഭിഭൂതൈ സ്ത്വാം രമ്യരൂപമസുരഃ പുളകാവൃതാംഗഃ ഭക്ത്യാ സമേത്യ സുകൃതീ പരിഷിച്യ പാദൗ തത്തോയമന്വധൃത മൂർദ്ധതി തീർത്ഥതീർത്ഥം

30.10 പ്രഹ്ലാദവംശജതയാ ക്രതുഭിർദ്വിജേഷു വിശ്വാസതോ നു തദിദം ദിതിജോƒപി ലേഭേ യത്തേ പദാംബു ഗിരിശസ്യ ശിരോഭിലാല്യം സ ത്വം വിഭോ ഗുരുപുരാലയ പാലയേഥാഃ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നാരായണീയം/ദശകം_മുപ്പത്&oldid=52242" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്