ഉപയോക്താവ്:Manojk/ഐതിഹ്യമാല

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഐതിഹ്യമാല സൂക്ഷമപരിശോധനാപട്ടിക[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • അദ്ധ്യാങ്ങളുടെ ആദ്യ അക്ഷരം ബോൾഡ്
  • കുറിപ്പുകൾ ശരിയാക്കുക ഉദാ:(1)
  • വര്ഗ്ഗം:ഐതിഹ്യമാല ചേർക്കുക
  • മുറിഞ്ഞുപോയുള്ള വാക്കുകൾ കൂട്ടിചേർക്കുക
  • രണ്ട് പാരഗ്രാഫിനിടയിലുള്ള വിടവ് ഒരു ലൈൻ ആക്കുക.

പട്ടിക[തിരുത്തുക]

അദ്ധ്യായം അവസ്ഥ
Yes check.svg

ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവ്

Yes check.svg

കോട്ടയത്തുരാജാവ്

Yes check.svg

മഹാഭാഷ്യം

Yes check.svg

ഭർത്തൃഹരി

Yes check.svg

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം

Yes check.svg

പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലം

Yes check.svg

തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും പാഴൂർ പടിപ്പുരയും

വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ 1

Yes check.svg

കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി

Yes check.svg

മുട്ടസ്സു നമ്പൂതിരി

Yes check.svg

പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി

കല്ലന്താറ്റിൽ ഗുരുക്കൾ

കോലത്തിരിയും സാമൂതിരിയും

പാണ്ടമ്പറമ്പത്തു കോടൻഭരണിയിലെ ഉപ്പുമാങ്ങ

മംഗലപ്പിള്ളി മൂത്തതും പുന്നയിൽ പണിക്കരും

Yes check.svg

കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി

Yes check.svg

വെൺമണി നമ്പൂതിരിപ്പാടന്മാർ

Yes check.svg

കുഞ്ചമൺപോറ്റിയും മറ്റപ്പള്ളി നമ്പൂതിരിപ്പാടും

Yes check.svg

വയക്കരെ അച്ചൻ മൂസ്സ്

Yes check.svg

കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി

Yes check.svg

കിടങ്ങൂർ കണ്ടങ്കോരൻ

Yes check.svg

കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി

Yes check.svg

തിരുനക്കര ദേവനും അവിടുത്തെ കാളയും

Yes check.svg

ഭവഭൂതി

Yes check.svg

വാക്ഭടാചാര്യർ

Yes check.svg

പ്രഭാകരൻ

Yes check.svg

പാതായിക്കരെ നമ്പൂരിമാർ

Yes check.svg

കാരാട്ടു നമ്പൂരി

Yes check.svg

വിഡ്ഢി! കൂശ്മാണ്ഡം

Yes check.svg

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ ഉത്ഭവം

Yes check.svg

വലിയ പരിഷ ശങ്കരനാരായണച്ചാക്യാർ

Yes check.svg

ആഴുവാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളും മംഗലത്തു ശങ്കരനും

Yes check.svg

നാലേക്കാട്ടു പിള്ളമാർ

Yes check.svg

കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി

Yes check.svg

കൈപ്പുഴ രാജ്ഞിയും പുളിംങ്കുന്നുദേശവും

Yes check.svg

ഒരന്തർജ്ജനത്തിന്റെ യുക്തി

Yes check.svg

പാഴൂർ പെരുംതൃക്കോവിൽ_1

Yes check.svg

പാക്കനാരുടെ ഭാര്യയുടെ പാതിവ്രത്യം

Yes check.svg

രണ്ടു മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവവ്യത്യാസം

Yes check.svg

കൊച്ചുനമ്പൂരി(നമ്പറിങ്ങ് പ്രശ്നം ശരിയാക്കണം)

Yes check.svg

ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവും മേപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും

Yes check.svg

വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ

Yes check.svg

വൈക്കത്തു തിരുനീലകണ്ഠൻ

Yes check.svg

കിളിരൂർകുന്നിന്മേൽ ഭഗവതി

Yes check.svg

പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി

Yes check.svg

ആലത്തൂർ നമ്പി

വയസ്‌കര ചതുർവേദിഭട്ടതിരിയും യക്ഷിയും

രാമപുരത്തു വാര്യർ

Yes check.svg

ചെമ്പ്രയെഴുത്തച്ഛന്മാർ

കൊച്ചി ശക്തൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്

അമ്മന്നൂർ പരമേശ്വരച്ചാക്യാർ

ചേരാനല്ലൂർ കുഞ്ചുക്കർത്താവ്

കൊട്ടാരക്കരഗ്ഗോശാല

തേവലശേരി നമ്പി

ചില ഈശ്വരന്മാരുടെ പിണക്കം

പറങ്ങോട്ടു നമ്പൂരി

പാക്കിൽ ശാസ്താവ്

കൊടുങ്ങല്ലൂർ വസൂരിമാല

തൃപ്പൂണിത്തുറക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾ

ആറന്മുളമാഹാത്മ്യം

കോന്നിയിൽ കൊച്ചയ്യപ്പൻ

ഊരകത്ത് അമ്മതിരുവടി

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സുകൊണ്ട്

പിലാമന്തോൾ മൂസ്സ്

ശാസ്താംകോട്ടയും കുരങ്ങന്മാരും

മുഴമംഗലത്തു നമ്പൂരി

വയസ്‌ക്കരകുടുംബവും അവിടുത്തെ ശാസ്താവും

കായംകുളത്തു രാജാവിന്റെ ശ്രീചക്രം

കുളപ്പുറത്തു ഭീമൻ

Yes check.svg

മണ്ണടിക്കാവും കാമ്പിത്താനും

ശ്രീകൃഷ്ണകർണാമൃതം

Yes check.svg

കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ

പുരുഹരിണപുരേശമാഹാത്മ്യം

തോലകവി

കുഞ്ചുക്കുട്ടിപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ

അച്ഛൻകോവിൽശാസ്താവും പരിവാരമൂർത്തികളും

അവണാമനയ്ക്കൽ ഗോപാലൻ

പള്ളിപ്പുറത്തുകാവ്

എളേടത്തു തൈക്കാട്ടു മൂസ്സന്മാർ

കൈപുഴത്തമ്പാൻ

കൊല്ലം വിഷാരിക്കാവ്

വയസ്‌ക്കര ആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സ് അവർകളുടെ ചികിത്സാനൈപുണ്യം

ചംക്രോത്തമ്മ

അവണങ്ങാട്ട് പണിക്കരും ചാത്തന്മാരും

കുട്ടഞ്ചേരി മൂസ്സ്

പള്ളിവാണപ്പെരുമാളും കിളിരൂർ ദേശവും

കടാങ്കോട്ടു മാക്കംഭഗവതി

ഒരു യൂറോപ്യന്റെ സ്വാമിഭക്തി

സംഘക്കളി

കൊട്ടാരക്കരച്ചന്ദ്രശേഖരൻ

പനയന്നാർ കാവ്

ഉത്രം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും കഥകളിയോഗവും

കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിയും ദേശമംഗലത്തു വാര്യരും

വിജയാദ്രി മാഹാത്മ്യം

നടുവിലേപ്പാട്ട് ഭട്ടതിരി

ആറന്മുള ദേവനും മങ്ങാട്ടു ഭട്ടതിരിയും

മുണ്ടേമ്പിള്ളി കൃഷ്ണമാരാർ

മണ്ണാറശ്ശാല മാഹാത്മ്യം

ഒരു സ്വാമിയാരുടെ ശാപം

പുല്ലങ്കോട്ട് നമ്പൂരി

പനച്ചിക്കാട്ടു സരസ്വതി

വെള്ളാടു നമ്പൂരി

ആറന്മുള വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ

ചെങ്ങന്നൂർ ഭഗവതി

എടവെട്ടിക്കാട്ടു നമ്പൂരി

Yes check.svg

പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമം

Yes check.svg

ഒളശ്ശയിൽ വേട്ടക്കൊരുമകൻ കാവ്

ശബരിമലശ്ശാസ്താവും പന്തളത്തു രാജാവും

വൈയ്ക്കത്തെപ്പാട്ടുകൾ

Yes check.svg

പെരുമ്പിലാവിൽ കേളുമേനോൻ

ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവും രാജ്ഞിയും

Yes check.svg

വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ 2

Yes check.svg

പാമ്പുമ്മേക്കാട്ടു നമ്പൂരി

കാളിദാസൻ

പന്തളം നീലകണ്ഠൻ

ചിറ്റൂർ കാവിൽ ഭഗവതി

കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാർ

തകഴിയിൽ ശാസ്താവും അവിടുത്തെ എണ്ണയും

അറയ്ക്കൽ ബീബി

തിരുവിഴാ മഹാദേവനും അവിടുത്തെ മരുന്നും

പാഴൂർ പെരുംതൃക്കോവിൽ

തെക്കേടത്തു കുടുംബക്കാർ

മൂക്കോല ക്ഷേത്രങ്ങൾ

കുമാരമംഗലത്തു നമ്പൂരി

മണ്ടക്കാട്ടമ്മനും കൊടയും

തിരുവട്ടാറ്റാദികേശവൻ