A Malayalam and English dictionary/Appendix

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
A Malayalam and English dictionary

രചന:ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് (1872)

[ 1105 ] [li. = line. om. = omit. f. = for. ex. = example.]

I. അ li. 1 & 2. the corresponding S. pron.
അകത്തിറച്ചി = കാക്കമ്പരണ്ട, കരൾ; നിന്റെ അ.
പറിച്ചുകളയും vu. അകപ്പെടുക: ഞാൻ സങ്കട
ത്തിൽ (ഇനിക്കു സങ്കടം) അകപ്പെട്ടു No. vu. അ
കമ്പടിക്കാൎയ്യക്കാരൻ. അകായി opp. പുറായി.
അകിറുക, C. agur̀u to slip out of place = അവി
ഴി. അക്കനം: അ. പെരുത്ത പാപം ഒക്കയും അ
കന്നു പോം song. അക്കരക്കൊറ്റി. അക്കൽ
Ar. ảql. അക്കിളാരിത്തേങ്ങാ No. = അക്രാരി. അ
ക്രോത്ത്. അഖിലം: ആത്മാവാകുന്നിത് അഖിലാ
ണ്ഡവും Chintar. the universe. ആഗാധം li. 1.
abstruse. അഗ്രജൻ m., — ജ f. അഘരം Ar.
akharat, futurity. അങ്കമാലി: അ. മുതൽ മലങ്ക
രേ പള്ളിക്കാർ എല്ലാവരും doc., Cur. അങ്കിപ്പാ
ള. അംഗുലം 3: നാലു അ. എന്നാൽ വ്വ വിരൽ
നീളം jud. അചിന്ത്യം li. 2. ഓരോന്നവൻ. അ
ചേതനം: മാനസം അ. എങ്കിലും ആത്മാവിൻ സാ
ന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ടു ചേതനം എന്നുള്ള ഭാവം അജ്ഞാ
നം കൊണ്ടുണ്ടായി Chintar. അച്ചൻ li. 5. കോ
മ്പിയച്ചൻ, (ശരാരത്ത് 1009); 2: = ജ്യേഷ്ഠൻ said
to seniors (by Il̤awars, Tīyars) രാമച്ചൻ, തീത്ത
ച്ചൻ; hon. affix to the name of lower Nāyars by
Pulayars, f. i. കൃഷ്ണേരച്ചൻ (= നായർ, അച്ചൻ);
So. a native clergyman; in എഴുത്തച്ചൻ. അച്ചാ
ച്ചൻ Nasr. elder brothers as called by m. & f.
അച്ചി 2: കൊച്ചി കണ്ടാൽ അ. (= വെപ്പാട്ടി) വേ
ണ്ടാ prov.; hon. f. i. നീലച്ചി (നീലു); 3 li. 3. കടി
ച്ചപുല്ലു. അച്ചിപ്പായി Cann. = മെത്തപ്പായി So.
അച്ചിൽ (അച്ചു 6) No. a snail, with & without
അച്ചിൽകൂടു. അച്ചു 1: ആണിയച്ചു typography,
കല്ലച്ചു lithography (mod.); 2: അച്ചും (അരിയും
) a coin. അഛ്ശം Clear (om. Dear). അഛ്ശാച്ചൻ
(മൂത്തപ്പൻ 850). അജ്ഞാനം: അ'മുള്ളവ കളയേ
ണം വിജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്തിൽ വൎദ്ധിക്കേണം song.
അഞ്ചുരുള a Muhammedan chnrch—session? അ.
എന്നാർ, തടവുകാരൻ അഞ്ചുരാളെ പക്കൽ അന്യാ
യം പറഞ്ഞു, അഞ്ചപരളൈ കൊണ്ട് അര ഉറുപ്പിക
പിഴ വാങ്ങിച്ചു TR. (Becal). അഞ്ജ് (L. ungo).
അഞ്ജലി li. 3. തൊഴുകൈ. അഞ്ഞൂറു: അഞ്ഞൂറ്റൻ
(Payarmala) N. pr. a caste of the same occupa
tion with, but below Muǹǹūťťaǹ (വേലൻ 995).
അടകല്ലു: അടകല്ലിന്മേൽ ചുറ്റിക എന്ന പോലേ
Cur. അടക്ക stages of growth: 1 തണ്ണീൎപയി
ങ്ങ, 2 പയിങ്ങ, 3 കുഴമ്പൻ അ., 4 അവിൽ അ.,
5 മുരുവൻ അ., 6 കരുമ്പടക്കടക്ക, 7 പഴുക്കടക്ക;
2, 3, 4 used for വെട്ടടക്ക & കളിയടക്ക, 5 & 6 f.
കൊട്ടടക്ക or വെള്ളടക്ക, 7 f. നീറ്റടക്ക No.; മ
ലയടക്ക & നാട്ടടക്ക Palg. exh. അടക്കം, App.
അറ്റാൽ അടക്കം. അടങ്ങുക li. 8. അടങ്ങേണ്ട
ചുങ്കം. അടക്കുക: പുറപ്പാടു അടക്കിവെപ്പു No.
(no interest) = ഒറ്റിക്കു പുറമേയുള്ള കാണം. അ
ടപ്പൻ 4 (അടെക്ക) Palg. epidemic throat—disease
of cattle; നെഞ്ഞടപ്പൻ (with men)= മിണ്ടിക്കൂടാ
യ്കഅടമാനം li. 2. mortgage. അടമ്പ Palg.
a tree. അടമ്പു li. 2. pes caprae, li. 3. regina.
അടയാളം: അ. വെക്ക, കഴിക്ക No., see വീടാരം
കയറ്റുക. അടെക്ക 1: കൺ അടെച്ചുപോയി
vu. = മരിച്ചു. അടൽ li. 2. closing റ്റുwith, ... ക
ടലൊടടൽ, li. 3. കടലൊടു. അടവിക്കച്ചൂരം = ച
ണ്ഡക്കിഴങ്ങു. അടാ m. aḍā, അടീ f. ്ടി li. 12
. അടിമുടിയൊടിടയിൽ; അടിക്കലം (1) the lower
most chatty of a pile of vessels, fig. നിന്റെ അ. വ
ലിച്ചുകളയും vu. = ദോഷത്തെ പുറത്താക്കും; അടി
നൊമ്പലം No. pain in the foot—soles; അടിപിടി,
അടിപെടുക; അടിയറ: അ. വെക്ക, also offerings
to a temple. അടിക്ക: എന്നെ & നിണക്കു അടി
ച്ചു jud. അടിച്ചിപ്പാര, പിറക്ക 665; li. 3.
കോച്ചാട. അടിയോടി: കുറുപ്പു, നമ്പിയാർ, അ.
[ 1106 ]
(highest; called തമ്പുരാൻ by Tīyars etc.). അ
ടിയുക li. 5. വീണടിഞ്ഞു; കടപ്പുറം തന്നിൽനിന്നു
ലാവുന്നേരം കരെക്കടിഞ്ഞു ഒരു പെട്ടി കണ്ടെടുത്തു
Mapl. song. അടുക്ക: അടുക്കുത്തരം Palg. a
narrow piece of wood running above the wall—
plate, on which the rafters rest. അടുപ്പു 1: അ.
കൂട്ടുക to arrange stones as a fire—place, അ. പി
ടിക്ക, വീയുക Palg. to make one in the ground;
അടുപ്പിൻതിണ No. = വീതനപ്പുറം. അടുത്താനം
and അടുത്ഥാനം No. = ഓരോരുത്തൎക്ക അടുത്ത നില
യും സ്ഥാനവും. അടുമ്പു, see അടമ്പു അട്ട 2. T.
paste—board, അ. ഇടുക T. Palg. to bind a book.
അട്ടി li.5. അട്ടിപ്പെറേറാല. അണ li. 3. അണ
കെട്ടി; 6 = അണെക്കുന്ന പലക; 7 കോഴിയെ അ
ണ വെക്ക Palg. = പൊരുന്നിടുക. അണയുക
li. 10. temporally. അണു 2: a very small frac—
tion according to CS. 1/45158400. അണുകി
ക്കൊണ്ടാർ Pay. അണ്ടി: അ. കുടിക്ക the soft
kernel in mango—stones dried, powdered, and
made into a porridge with sugar, No. vu., hence
ചോറു അണ്ടിയായ്പോയി No. is over—boiled. അ
ണ്ണക്കര Palg. = എണ്ണക്കര. അണ്ണാൻ: മരയണ്ണാ
ൻ Palg. = മലയണ്ണാൻ. അണ്ണാവി li. 3. തന്നാ
ലേ താൻ. II. അതി G. eti. അതിക്രമം : എ
ന്റെ മേൽ അ'ങ്ങൾ നടത്തിപ്പാൻ jud. അതി
ഷ്ടം Tdbh., see അദൃഷ്ടം 2. II. അത്തം: അത്ത
ത്തിൽ 10 കല്ലെടുക്ക No. (to throw at high—caste
women), see പുലപ്പേടിയുള്ള കാലം. അത്തർ (Ar.
àtar). II. അത്തി 2: അത്തിക്കുറച്ചി. അധിഷ്ഠി
തം seat of a God. അദ്ധ്യാസം S. transferring,
assumption അന്യോന്യദ്ധ്യാസം ആത്മാവിങ്കൽ
ഉണ്ടാം Chint. (communicat ioidiomatum, f. i. ആ
ത്മാവല്ലാതേ ഉള്ള ദേഹധൎമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ആത്മ
ധൎമ്മമായി കല്പിച്ച് അന്യോന്യാദ്ധ്യാസം ചെയ്തു
Chintar., phil. = അദ്ധ്യാരോപം). അനങ്ങൻമല
N. pr. a peak between "Waṇiankuḷam & Cher̀u—
paḷḷičēri. അനദ്ധ്യായം S. a school—holiday സ
പ്തമിയുടെ നാലാം കാൽ പകലത്തു ആയാൽ അ.
(astrol.), see അദ്ധ്യായം. അനൎഹൻ S. = അയോ
ഗ്യൻ. അനല്പം, f. i. അ'മായ ഉപകാരം = വ
ലിയ. അനാജി H. anāǰ. അനാലസ്യൻ:
കൈക്കലുള്ളൊരു ധനം എത്തുവോളവും നന്നായി
നിത്യവും വിറ്റുണ്ടനാലസ്യത്തിനായിരുന്നീടും Chintar.
അനുഴം a. med. CV. അനുകൂലിപ്പിക്ക = അനു
കൂലമാക്ക. അനുക്രമിക്ക within 60 ഘടിക. അ
നുഗമനം .... esp. = ഉടന്തടി by dying etc. അ
നുഗ്രഹിക്ക li. 5. 2. to bless. അനുഭവം: പഠിക്കു
ന്നവൎക്കു സായുജ്യം അ. Chintar. is their reward.
അനുഭവിക്ക: ഫലം അനുഭവ്യമാം Chintar. അ
നുഭൂതി li. 3. അനുഭൂതവാനായി ; അന്നുള്ള സുഖ
ദുഃഖം ഇന്നവണ്ണം അനുഭൂതം (p. p.) എന്നറിയാ
മോ Chintar. അനുരാഗക്ഷയം (നിരക്ക 3, 554).
അന്തം മറിക li. 3. മറിഞ്ഞു li. 4. തു
ടങ്ങുമന്തരേ. അന്തരജാതി S. castes below
Sūdras, outcasts. അന്തരാ (L. intra). അ
ന്തൎജ്ജനം S. അന്തൎഭവിക്ക li. 2. അ. ഇല്ല. അ
ന്തവാൎഹകൻ li. 2. ജഗതി. അന്തിത്തിരി: അ.
ക്കല്ലു No. = മെഴുക്കോൽ. അന്ദോളിതം li. 2. ആ
ഹവം. I. അന്നം S. 1. eaten 2. food etc. അന്ന
പ്പാൽ V1. rice—canji. II. അന്നം: അന്നനടയും
തന്നനടയും ഇല്ല prov. (of പൂത്താങ്കീരി) met.
abandoning one's own manners in an unsuccess—
ful attempt to copy those of others. അന്ന
ന്നു: അ. ജനിക്കയും അ. മരിക്കയും Chintar.
again & again. അന്യം 2: നസ്രാണികൾ അ. നി
ല്ക്കുന്നതു ദുൎല്ലഭം Cur. 94. അന്യായപ്പെടുക li. 5.
(jud.). അപഗതം li. 3. അപഗമിക്ക (om. പ
ഗത). അപജത li. 3. തോല്വി.; li. 4. MC.
അപരം (അപ); അപരക്രിയ Brahmanical cere—
mony after burials. അപരാധി an offender
പാപിയായോരപരാധിയാം എന്നോടു Bhr. അ
പരിചയം S. non—acquaintance. അപായം 1 &
2: അപായപ്പെടുക No. = അപായം വരിക. അ
പ, അപ്പ (om. arpa), G. 'opos. അപ്പ N. pr.
m. അപ്പം li. 4. പായസവും... അപ്പൻ 1: അ
പ്പാപ്പൻ loc., അപ്പൂപ്പൻ So. grandfather; 3. ത
ല്ലുവാൻ വന്നപ്പാ vu. അപ്യ No. = അപ്പരിഷ.
അപ്രദക്ഷിണം going about an object from
left to right, (as വട്ടക്കാടൻ). അബർ: അബ
ർകേടു. അഭംഗി li. 2. പാത്രഭേദമേ f. എത്ര. അ
ഭിനന്ദിക്ക: അതിനെ അ. Cur. to thank for;
അഭിനന്ദി So. gratitude. അഭിസാരിക li. 3
. അഭിസാരികാവൃന്ദം. അഭൂതം. S. what never was,
impossible. അഭ്യുദയം: അഭ്യുദയങ്ങളും ശകുനങ്ങ
[ 1107 ]
ളും ഉണ്ടു Cur. prospects (mod.). അമ്മനം No. loc.
plumb—line = അവണം. അമർ: കണ്ണിൽഅ. വീ
ണു, വന്നിരിക്കുന്നു Palg. swelling of the upper
eyelid after sore eyes, അധിമാംസം. അമരുക
li. 3. അമരത്തല്ലുക. അമൎച്ച li. 8. അമൎച്ചക്കല്പന.
അമരേത്തു: കഞ്ഞി— etc., അ. പഴയ
രി. അമിക്ക 1. met. അവരെ നുകത്തിനു കീഴിൽ
ഇട്ട് അമിച്ചിരുന്നു Cur. അമിഴുക: VN. അമി
ഴ്പു, അമിപ്പു: ഓട്ടമിപ്പു, ഓലയമിപ്പു No. the slope
or pitch of a roof (½ or 1/3 of the span), കുത്തു
കാലിന്റെ അ. height of the king—post. അമെ
യുക: അമൈയുക a M. അമ്പലപ്പുഴ: അ.
വേല കണ്ടവനു അമ്മ വേണ്ട prov. അമ്പാട്ടി Trav.
Er̀. (said to children) = അമ്പിളി, അമ്പാട്ടിയേ
കാണ്മാന് പോക‍, also to go to a temple. അമ്പി
ളിഅമ്മാവൻ (said to children) also Palg. Cal. =
ഉമ്പിളി App. അമ്പു 2. N. pr. m.; അമ്പൻ (1) =
ശരൻ f. i. താരമ്പൻ etc. Kāma. അമ്പുക 2. No.
Palg. = അമുങ്ങുക to sink, അമ്പിപ്പോക = പറ്റി,
ചേൎന്നിരിക്ക; ആ ദീനം കൊണ്ടമ്പിപ്പോയി Weṭṭ.
has died. അംബ, അംബിക S. അമ്മ 1: അ
മ്മരേ അമ്മ No. mother's mother; അമ്മനോവു, അ
മ്മകൂടിപ്പോക, വിളയാടുക Palg. 966. small—pox;
അമ്മകുത്തുക Palg. to vaccinate; അമ്മയാർ (gen.
അമ്മിയാർ) a Brahman woman as called by
Nāyars; അമ്മാണ്ടർ (അണ്ടർ) Cal., അമ്മാളർ, അ
മ്മാളക്കർ No. hon. appell. of വാണിയത്തി etc.
by Tīyars etc.; അമ്മാളു No. N. pr. f.; അമ്മേറ്റി
യാർ hon. appell. of higher caste Nāyar females,
Kaḍ. അമ്മു li. 3 & 4. ഓമനപ്പേർ, അമ്മുക്കുട്ടി;
അ. & അമ്മുണ്ണി N. pr. f., So. m. അയക്ക No. =
I. അയൽ: ഉടുപ്പാൻ ഇല്ലാത്തത് അയക്കമേൽ ഇടു
ന്നുവോ prov.; അയക്കോൽ Palg. Er̀. a rattan
strung up for a cloth—line. അയസ്സ് (L. aes); അ
യസ്കാന്തത്തിൽ (magnet) ഉള്ള ചൈതന്യം കൊണ്ട്
അയസ്സ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നു Chintar.; അയസ്സിന്ദൂരം =
ഇരുമ്പുഭസ്മം. അയിക്കിളിയം No. vu. (ആധി +
ക്ലേശം) home—sickness, അ. തട്ടിപ്പോയി fretting
over something. അയിങ്കലം Palg. a tree = അ
ങ്കോലം. അയിത്തം Palg. vu. = അശുദ്ധം, അയി
ത്തായോ? (= ശുദ്ധം മാറുക 1018); അയിത്തക്കാർ
low castes. അയിരാന്യത്ത്. അയില No. Weṭṭ. =
അയല & ഐല, kinds: കോളി—, ചമ്പാൻ—, കണ്ണി—;
അയിലത്തല അളിയന്നും കൊടുക്കയില്ല prov. (so
tasty). അയോഗ്യൻ S. = അയുക്തൻ. അയ്യം 4.
a cocoanut—garden Trav. അയ്യപ്പങ്കുട്ടി Palg. = തേ
വിയാൻ. അയ്യന്നി, gen. അ. ക്കണ്ടം No. opp. പ
ള്ളിഞായൽ. I. അര 1: ½ grown as അരക്കോഴി,
—മുയൽ etc., 2: അരെക്കുള്ല കത്തി jud.; അരയാപ്പു
Palg. = ഒടിക്കുരു; അരച്ച (1) distr. f. i. ഏഴരച്ച
each 7½, etc. അരക്കൻ 3 & ചുവന്ന അ. color of
cattle. അരങ്ങേറ്റം li.3. also അവൾക്കു അരങ്ങേ
റ്റു etc. അരട്ടുക: അരട്ടൻ N. pr. m. (Cher̀umars).
അരത്നി (om. രത്നം) G. 'ōlenē, L. ulna. അരമന
li. 3. ചിത്രമാമരമന. അരയുക: മസ്സാല etc. അര
ഞ്ഞില്ല not ground enough. അരവിന്ദം S. (G.
érebinthos). I. അരി: അരിവാഴി vu. Alphabet
(fr. ഹരിശ്രീ?), അ. കണക്കു calculation as of
Puḷḷuwas advising their Pulayar enquirers.
II. അരി: അരിത്തിരി (താലപ്പൊലി 446); അരി
പ്പായി Trav. (അരു) a fine single mat to sleep
on; അരിപ്പൊതി Arb.; അരിവിരി, കൊണ്ടൽ അ.
Palg. Kinds of paddy = അരീരി. II. അരിക്ക
2: അരിച്ചുകൂട്ടി f. i. earth heaped up by ants; അ
രിപ്പു 4: also അരിപ്പയും കൊതുമ്പും വലിക്ക Er̀.
അരിങ്കമാല fr. ശ്രീരംഗം? അരിമ്പു: അരിമ്പു
മണി etc. very small. അരിപ്പം li. 5. അനന്ത
നും etc.; അരിയ li. 6. ജ്ഞാനപ്പൊരുൾ. അരി
യുക li. 2 ..., to cut gently. അരിശം: അരിപടന
ടുവിൽ അരിശമൊടു ചെന്നു Nal. അരീരി fr. അ
രിവിരി, 1. Kinds of paddy: കറുത്ത—, വെള്ള—,
ചുവന്ന, Palg. exh.; 2. ഇരുപൂവ്വൽ (crop) നി
ലത്തിന്നു അരീരിനിലം എന്നും മറേറതിന്നു കാ
ലായിനിലം എന്നും ഇങ്ങനേ ൨പേരുകൾ പറയും
Arb. So. I. അരു: വഴിയുടെ കിഴക്കേ അരുക
jud.; അരുഅരുകേ (I. വെക്ക 976); അരുകിച്ചു & പാ
ടിച്ചുവെക്ക No. to place something on edge or end.
അരുപ്പാര = അടുച്ചിപ്പാര. അരോചകം: മകൻ
മരിച്ച ആധിയാൽ അ'വും മറ്റും അകപ്പെട്ട് അ
പായം വൻ epist. അൎക്കം 1. = എരിക്കു; 2. അ
ൎക്കൻ the sun; അൎക്കജൻ തുലാത്തിലും ... നില്ക്കു
മ്പോൾ = ശനി (at Rāma's birth) AR. അറ: അ
റപ്പഞ്ചം No. rise in the price caused by laying
up of grain in store (in Mīna, Mēḍam). അറവി
[ 1108 ]
ക്കാശു see കാശു. അറാം (Ar. ḥarām), കണ്ട അ.
ഇരിക്കേ കേട്ട അ. പറയുന്നതെങ്ങനേ ആകുന്നു.
Mpl. അറാടി Er̀. = അറുവാടി, അടമാറി. അ
റിയുക: അറി (ചെന്നു 382); അറിയിക്ക (വയസ്സു
q. v. No. Er̀.); അറിവാളി No. = അറിവാളൻ. അ
റിക്ക No. (411 ഞാറു 2.) = എറിക്ക 2. Palg. അ
റുക: അറ്റആൽ അടക്കം or അവകാശം "aťťalaḍa—
kkam" when of 2 branches of a family (observ—
ing പുല) one branch becomes extinct, the other
inherits അറ്റാൽ അടക്കക്കാർ; also ഇവൎക്കു മുടി
ഞ്ഞടക്കം ഉണ്ടു (distant relations); അറ്റാൽ അട
ക്കം നാട്ടാൎക്കു prov. (heirs failing); അറ്റവെയിൽ
(വെയിൽ 982). അറുക്ക li. 2. കോഴി; അറുത്തു
കെട്ടു Palg. the timber of a roof; അറുപ്പിടം Palg.
where timber is sawn. അറുപ്പുമുട്ടി Palg = ഇട്ട
റ 104. അറു li. 10. മുരങ്കൂത്തിച്ചി. അറുതി:അ
റുതിക്കു മീതേ പലിശയില്ല prov. (loan & interest
amounting to the price of the article pledged).
അറുവാടി Er̀. = അറുമാടി. അറുവാണി (I. അറു
2.) Palg. f. i. അ. ക്കള്ളൻ = മുരം. അറുസ്സ് Ar.
arz, the earth ആലം അറുസ്സും കുറുസ്സും പടെ
ച്ചോൻ അള്ളമുത്താൽ Mpl. song. അറൂല (I. അ
റു 2) f. i. അ. ക്കള്ളൻ,—പ്പനി etc.; എന്റെ അറൂ
ലാണ Er̀., Weṭṭ. (said, placing a knife to th—
e throat). അറെക്ക li. 5. not stoop. അറ്റകുറ്റം
& li. 4. അലപൊരുക billows. അലെക്കുക 1 :
അവർ തമ്മിൽ അലെച്ചു Weṭṭ. ran against each
other; 2: (നത്തു 529); അലച്ചിൽ = ചില്ലിക്കൊമ്പു,
തൂപ്പു; അലെച്ചം Palg. = തലവാടു (of bamboos);
അലെപ്പു li. 2. തൊടുത്തു. അലസുക: അലസാ
തേ എങ്ങളിൽ ഇരുന്നു പാൎക്കൊല്ല EP. അലിയു
ക li.2. കല്ലുകൾ. അലേസരം: കോടതിവിധി
നടത്തുന്ന കാൎയ്യത്തിൽ വളരേ അ. ആകുന്നു epist.,
trouble. അല്കീടം & li.2 & 4, li. 3. അല്കിതം.
II. അല്ല li. 7. അല്ലെന്നിരിക്കിലോ. അല്ലി: അ
ല്ലിക്കള്ളു (2) sweet palm—wine (drawn തണ്ടോടു
തട്ടുന്നതിനു മുമ്പേ); അല്ലിച്ചുള Er̀. of ചക്ക; അല്ലി
ത്താർ ശരവൈരി (l) song (= മുല്ലപ്പൂ) Siva. I. അ
വ 1: pl. also അവറ്റുകളെ Nasr. (Cur. 67.), even
അയറ്റിങ്ങൾ vu. (വയൽ 908). അവണം 2: a
plumb—line, also അവനം &— മ—. അവനമ്പിക്ക
T. Palg. distrust, opp. നമ്പിക്ക. അവലക്ഷ
ണം S. അവശം li. 2. KR. അവസ്തു S. unreality
അവസ്തുഭൂതമായത് ഒക്കയും നശിച്ചീടും & അവസ്തു
ത്വം Chintar. അലസ്ഥക്കാരൻ (4) T. So. very sick.
അവാന്തതം S. intermediate, contingent ഇലയും
തണ്ടും പൂവും മുതലായി അവാന്തരഫലം (of വാഴ,
opp. മുഖ്യഫലം) Chintar. അവിട്ടുവൻ N. pr. a
caste (42 Talip.). അവിധേയത S. unruliness,
disobedience. അവിളംബം li. 3. പോരുക. അ
വൈദികം li. 2. അ. ചൊല്ലി മനസ്സിളക്കുവാൻ.
അശേഷപ്പെടുക. അശ്രീകരം S. (അച്ചിരി 9.)
unlucky;= വെടിപ്പുകേടു, fie! അശ്വസാരജ്ഞൻ,
അശ്വഹൃദയമന്ത്രം Nal. അഷ്ടഗന്ധം a strong
cement to fasten idols into the pedestal; also 8
ingredients for ഹോമം (song); അഷ്ടനാഗങ്ങൾ
the 8 serpents. അസംഗതിക്ക V1. to mock. അ
സത്ത് li. 5 & 6 അസത്സംസൎഗ്ഗം. അസംഭവം:
ഇതു അ. ആണ് not real, അസംഭവ്യത, അസംഭ
വ്യം, അസംഭവ്യതരം jud. unlikely. അസമുന്ന
ദ്ധൻ S. humble, modest, Bhr. അസൂയ : നിന്നു
ടെ അസൂയയാ കിം ഫലം Nal. അസ്തമയസന്ധി
V1. അസ്ഥി: അസ്ഥിത്തറ, vu. അത്തി— No. the
So. side of a compound where the bones of the
dead are buried in pots & nightly lights burned
(Nāyars to Kammāḷars), അ. ഒഴുക്ക to throw them
into the sea or into a holy river (Pērūr etc.)
[castes who formerly could not nor do ow burn
their dead, burn a straw—effigy & carry the ashes
to a Tīrtha, mod.]; അ. സ്ഥാപിക്ക to take bones
for burying to Tirunāvāyi etc (Brahmans to
Tīyars). അഹന്ത: No. vu. met. (തൈ) അ.
യോടു വളരുക = പുഷ്ടിച്ചു; കുന്നിന്റെ അ (vu. ഒ
ന്തം) = കയറ്റം. അള: കുരു അളയായി പോയി
Cal.; 2. = അളവു f. i. ഇടങ്ങളി വെച്ചള നോക്ക
Bhg. to measure. അളം 2. No. a village of
Mugayars. അളക No. a cord to tie oars to the
side of a boat. അളിയുക: അളിഞ്ഞ ചോറു No.
Palg. അൾ 1. aT. അളിയൻ: sister's husband
& wife's brother. III. അള്ള No. the pit of the
stomach, അള്ളക്കണ്ണു Palg. the flank, groin (of
cattle), അള്ളമുറിച്ചൽ No. a disease of children.
അഴയുക, VN. അഴവു = അയവു. അഴു, ex. 141 ഉ
രുൾ; 912 വരു. അഴുകുക li. 2. കൈകാൽ.
[ 1109 ]
ആകക്കൂടി,—ത്തുക. ആകാശപ്പൊളി No. loc.
= അഭ്രകം. ആക്കുക with Inf. കറിക്കോപ്പു വാങ്ങേ
ണ്ടതിനു പോക ആകുന്നു (answer) Cann.; ആകട്ടേ
li. 3. അങ്ങനേ; ആകുന്ന 4: ആവതു; ആണ് see
bel.; II. ജയിക്കായിനും TP. I may conquer, പി
ടിക്കാനായില്ല jud. ആക്കുക 4 li. 4. set out. ആ
ക്കർ, ആക്കരം No. vu. f. i. എനിക്ക് ആ. = ആകരു
തു. ആക്കരം (പിടിച്ചു) Telly., ആക്രാന്തം Palg.
Weṭṭ. = ആഗ്രഹം, ആക്രാന്തവാതിൽ തുറ ആനയേ
പ്രാതൽ കഴിക്കട്ടേ prov. Er̀., ആക്രാന്തപ്പെട്ടു തി
ന്നുക Palg. ആഗതം: ആഗന്തവ്യം S. approach—
able. ആഗന്തുകം = ഹേതുകൊണ്ടു വന്ന ദീനം
etc. ആഘ്രാണപ്പുത്തരി = തൊലിച്ച പുത്തരി. ആ
ചാരം 2: ആചാരോ No. Waṇṇān's salutation;
ആചാരം കൊടുക്ക, തീൎക്ക No. Tīyars etc. to dis—
solve marriage. ആച്ചൻ = അച്ചൻ 2 in രാമാ
ച്ചൻ etc. (No. Mugayars). ആഞ്ചുക: ആഞ്ച
നയും അടക്കവും (അടുത്താനവും) കെട്ടവൻ No.
not respecting superiors nor loving relations.
ആട Palg. = പാട of Canji; a very thin film
inside bamboos, മുളമ്പാട. ആടി ൧൪ തേങ്ങേറു =
14 Karkaḍaγa. ആടുതിന്നാപ്പാല. ആടുക: ആ
ടാതേ അനങ്ങാതേ തിന്നു കുടിക്ക No. ആട്ടം li. l.
moving,; ഓരാട്ടവും അനക്കവും ഇല്ല & No. ആട്ടു:
ആട്ടുകല്ലും കുഴവിയും Palg. Weṭṭ. (to grind rice).
ആട്ടുക 1: ചക്കു ആ.; 4: No. കോഴി, നായി etc.;
Palg. to urge on cattle. ആണ 3 see after
ആണയിടുക. ആണാറു T.M. = നദം, a torrent.
ആണി: പട്ടിക or പാവാണി of 2 kinds ചെ
വി — & കുടയാണി No. ആണ് mod. contrac—
tion of ആകുന്നു f i. 420 തടി 3; 977 വെപ്പു 6,
ആരാണ്, പ്രയാസമാണേ. I. ആണ്ട: (No. of
jaok—tree—shoots or sprouts); ആണ്ടൻ പൊട്ടു
ക Er̀. ആണ്ടി N. pr. m. Palg., also Cpds. രാ
മാണ്ടി, തങ്കാണ്ടി etc.; ആണ്ടിച്ചികൾ f. pl. ആ
ണ്ടറുതി Er̀. chiefly 4 viz. ഓണം (Chingam), വി
ഷു (Mēḍam), തിരുവാതിര (Dhanu), കൊല്ലമ്പകൎച്ച
(Kanni). ആണ്ട് vu. contr. of Neg. ആതേ f. i.
കൂടാണ്ടു (വകതിരി 898) = കൂടാതേ. ആതങ്കം li. 2.
അമ്പേല്ക്കയാൽ. ആത്തുക: ആത്തിരക്കാൽ, ആ
ത്രക്കാൽ No. opening in a mould for pouring the
melted metal in. ആത്മകം: സകലആത്മകനാ
കും ൦രംശ്വരൻ Chintar.; ആത്മികം (f. of—ത്മ—):
വിജ്ഞാനാത്മികയാകും വിദ്യാദേവി Chintar. iden—
tical = സ്വരൂപിണി. ആദായം: ആദായപ്പെടുക
to gain one over, reclaim fr. bad habits. ആദി
രാജാവു li. 2. കണ്ണൂരിൽ ആ. ബീബീ.ആദിയേ
1. fr. the beginning സാരാൎത്ഥം ആ. കേൾപിക്കേ
ണം Bhr. 2., again etc ആദിഷ്ഠ vu. (S. ആദൃ
ഷ്ടം) fate= കല്പിതം f.i. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആ.
അല്ലാതേ മറെറന്തു? (a large gathering at a feast).
ആധാരം 2: (മൂലം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, മണിപൂരം, അ
നാഹൃതം, വിശുദ്ധി, ആജ്ഞാചക്രം) Chintar. ആ
ധി പിടിക്ക No. to suffer mentally. ആധീനം
li. 3. നിന്നിട്ട നാം. ആന ആനക്കുട്ടിക്കു എന്തി
നു കൊടമണി prov.; ആനക്കൈത No. = കാന
ക്കൈത; ആനക്കൊമ്പു (വാഴക്കൊമ്പു 941); ആന
ക്കൊമ്പൻ a kind of paddy Palg.; ആനവാതിൽ
No. = നടവാതിൽ. ആനയിക്ക li. 2 & 3 Nal 4.
2., to solve etc. ആന്തരം (അന്തഃ). ആപ്തം li. 4.
confident. ആപ്പു 3 VN. of ആയ്ക്ക No. = മോത,
ആച്ചു f. i. തോണി ഓട്ടത്തിന്നു നല്ല ആപ്പായി No.
ആഭാസം S. (√ ഭാസ്). ആമ 1., ആമദേവർ
മറന്നില്ല prov., ആമപ്പെട്ടി turtle—shaped carved
wood—box 2., No. a kite, Kinds: പരന്താമ, മീനാ
മ, ആമ (square). ആമണക്കു: കടലാ— Croton—
tiglium, കാട്ടാ — Jatropha etc. ആമയം S.(ആ
മ 2). ആമാട = അറവിക്കാശു Rs. 5. — (കാശു
App.). ആമീൽ Ar. 'āmīl. ആമ്പൽ: നെയ്തൽ —
& നെയ്യാമ്പൽ. I. ആയം li.4. വന്നതീജാലം പോ
ലേ. ആയൻ, f. ആയ്ച്ചി. ആയപ്പാടം Er̀. = ആയ
ന്നിക്കണ്ടം. ആയൎകാന്തം S. (അയഃ)= അയസ്കാ
ന്തം. ആയാസം li. 6. പേയായി. ആയി Interj.
(അയി) ആയി ഊയി വിളിക്കൊല്ല (to a M. woman
in pains). ആയിനി Kinds: കല്ലായിനി, ചിരട്ടായി
നി, പൂവായിനി. ആയുസ്സ് 1: ആ. ഇട്ടവൻ ആ.
കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ആരാനും തടുപ്പാൻ ഉണ്ടോ
No. vu. ആയ്ക: പൂവാഞ്ഞിടുക No. for idol—, in
Sākti—worship. ആരൽ 3 in പള്ളിയാരൽ Palg.
a kind of paddy. ആരിയൻ kinds of paddy കാ
രാ —, പൊന്നാ —, തെക്കൻ — Palg. exh., സ്വ
ൎണ്ണാ — (ചൊൎണ്ണാലി q.v.), ആ. കാളി; ആ. നെ
ല്ലിന്റെ ഓല മൂത്താലേ ഉണങ്ങൂ (കുങ്കുമ്പുണ്ണു) prov.
ആരുക li.4. കൈയാരത്തൊഴുതു. I. ആർ: പി
[ 1110 ]
ന്നേ ആരാർ ഉണ്ടായിരുന്നു? jud. IV. ആർ: ആ
ൎക്കാട്ടി a pilot. ആൎപ്പും വിളിയും No. ആറായി
(ആറുവായി Cal.), ആൎവ്വായി = ആൎപ്പു, ആറായും
കൂക്കലും No. ആറ്റ 3: (നാലുപുര 546). ആറ്റു
veins, master—joints in stones കല്ലിന്നു ആറ്റുണ്ടു
cleavage, ആറേറ്റിയ പറമ്പു. ആലം li. 2. അര
നേ. II. ആൽ: ആൽക്കുരുവതിൽ വൃക്ഷം ഇരിക്കു
ന്നതപപോലേ ആത്മതത്വത്തിൽ അഖിലാണ്ഡവും
കിടക്കുന്നു Chintar.; ആൽവിളക്കു Weṭṭ. (quivering)
= ഇല്ലിവിളക്കു. ആവരണം of 2 kinds അസ
ത്വാ—, അഭാനാ — (ലസു നാസ്തിയും നഭാതിയും
എന്നുള്ള രൂപം) Chintar. ആവശ്യം li. 5. വിസ്ത
രിപ്പാൻ ആ. അവഹിക്ക: സമാധിയിൽനിന്നു
ഒരുത്തൻെറ ആത്മാവിനെ പുതുപ്പാത്രത്തിൽ ആ'
ച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ട കുടികൂട്ടുക (on the 40th day
into തെക്കിന) superst. ആവാസം 1. S., sojourn
2., station, position, f. i. പുരുഷൻെറ ആ. അറി
യാത്തവൾ circumstances. ആവിൽ Caesalpinia
etc., ത്തെട്ടാവിൽ med. Palg. ആവേദനം S. com—
munication, annunciation, വൎഷാന്ത ആ. Cur. 81.
yearly report. ആശ li. 3. നിറഞ്ഞു, li. 4. വ
റേറാന്നും കട്ടോന്നും. ആശു G. 'ōkys. ആസ
നൻ = ഇരിക്കുന്നവൻ f. i. നളിനാസനൻ etc. po.
Brahma. ആസേധം (ആ
സിധ്) 419 തടയു
ക 3; 420 തടവു 2 = സേധം 1063. ആസ്തിക്യം:
li. 3. ആസ്തിക്യം ഇല്ലായ്ക. ആസ്പദം jud. ground,
reason; denV. ആസ്പദിച്ചിട്ടുള്ള instituted & CV.
ആസ്പദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവഹാരം jud. instigated
suit. ആഹുർ S. they said, ആഹ he said (L.
ajo). ആളാനം: ആളാനബദ്ധകരി. ആൾമാ
റാട്ടാം = ആൾമാറ്റം. ആഴി 4. the "sea—king".
ആഴുനാഞ്ചേരി: who crowned Tāmūtiri (Trad.).

ഇ li. 2. instead of ഋ. ഇക്കേരി vu. = ഇക്കേ
റി. ഇക്ഷ്വാകു S. ഇങ്ങിട: ഇങ്ങിടങ്ങിട here
& there, to & fro. ഇങ്ങോട്ടു: രണ്ടു മൂന്നു ഏടു
ഇ. മറിക്ക 2 — 3 pages back. ഇച്ചാച്ചൻ Cal.
elder brothers (with Tīyars, Kammāḷars, etc.).
ഇഛ്ശിക്ക: സൎവ്വശക്തനോടു ഇ. to pray. ഇഞ്ചി
li. 2. S. ചിഞ്ചോടകം or ചിഞ്ചോഡം. ഇട 3:
ദേയ്വം നമുക്കു ഇടരുത്തിയില്ല epist.; also cause
വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു ഇടയായി പോയി Cur., li. 8.
ജ്യോതിഷ്ടോമം; ഇടകലൎത്തുക; ഇടച്ചുരുക; ഇട

ച്ചൊരുക see ചൊരുക; ഇടച്ചേൎച്ച; ഇടപെടുക
li. 8. ഇടപെട്ട; ഇടപ്രായക്കാരൻ No. a man
between 40 — 50 years; ഇടമനസ്സു No. = അരുമ
നസ്സു; ഇടായി, ഇടയി No. = ഇടവഴി a lane be
tween 2 compounds; ഇടവഴിക്കു കണ്ടു, also = വ
ഴിമേൽ. ഇടം 2: in Palg. several, f. i. പുഴക്കൽ—,
നടുവിൽ—,നെല്ലിക്കൽ—, etc.; ഇടമ്പിരി med. of കൈ
യ്യണമരം App. ഇടങ്ങാഴി, Kinds ഒത്തതു (കൊടൂ
ൎക്കൊത്തതു) 5 Nāl̤i, ഇളയതു 4 Nāl̤i (Kur̀umbra—,
Paya—, Wayanāḍu̥), കാപ്പാടൻ ഇ. = 2 മക്ലോടൻ
q. v. ഇടവപ്പാതി. ഇടുവള്ളി പിടിക്ക Palg. =
ഇട്ടുപിടികഴിക്ക No. the creditor to seize certain
property owing to his debtor to compensate him
self (പിടിക്ക 2). ഇട്ട 2 = ഇട്ടൽ rising ground ന
ടുവിൽ ഇട്ട എന്ന എകരസ്ഥലം ഇരിക്കുന്നു jud.
Becal. ഇട്ടം 1., perh. = ഇഷ്ടം, ഇട്ടൻ N. pr. m.;
2., & ഇട്ടപ്പുറം = ഇട്ടൽ. ഇട്ടി 3: ഇട്ടിരാരിച്ചൻ
etc.; f. ഇട്ടിയേച്ചി, ഇട്ടിച്ചിരുത, ഇട്ടിപ്പെണ്ണു song;
li. 8. ഇട്ടിപ്പങ്ങിയച്ചൻ. ഇട്ടിൽ Palg. a lane
between 2 hedges = അടവഴി, met. ഇട്ടിൽ വറ്റി
പ്പോയി children's throat through much crying.
ഇണ li. 1 & 2..... couple; clothes etc.; li. 5. 2.
mate; li. 8. ഒത്ത്. ഇതാ li. 2. ഇതുകാ പുരുഷൻ.
ഇത്തിൾകോളി & ഇത്തിക്കോളി, also ഇത്തിക്ക
ണ്ണി കത്തിച്ചാൽ കുത്തിക്കടിക്കും prov. (ഗൎഹഛി
ദ്രം, superst.); ഇത്തി(ൾ)പ്പൊടി (l) = നൂറു (Nāyars
speaking to Brahmins etc.) ഇനി li. 8. & 9. ഇ
ന്നിയുള്ളവരെ etc. before: ഇനിയും. ഇന്ദിര:
ഇന്ദിരാണാളൻ & ഇന്ദിരാപതി Višṇu. ഇന്ദ്ര
ജാലം li.4. om. (), all—overpowering fascination
of his manners. ഇന്രയം 2: ഇന്ദ്രിയദശദം
(ജ്ഞാനേന്രിയം, കൎമ്മേന്ദ്രിയം) Chintar. ഇന്നാ
ങ്കം: തമ്മിൽ കുറേ ഇ. ആകുന്നു No. = മുഷിച്ചൽ;
Trav. = മഹാദുഃഖം. ഇപ്പുറം see under പുറം 4
&7. ഇപ്യ No. Talip. = ഇപ്പരിഷ. ഇമരുക: ഇ
മിരുക, ഇമിൎച്ച No. vu., f. i. of ചൊരി = പുക
ച്ചൽ, ചൊറിച്ചൽ & കടച്ചൽ. ഇമ്മാമ്മ Cal. an
elder sister, with Tīyars, Kammāḷars etc. ഇ
യങ്ങുക: വൎത്തിമേൽ ഉജ്ജ്വലിച്ചിയങ്ങുന്ന ദീപോ
ഷ്ണദീപ്തി Chintar. ഇയലുക, also v. a. പ്രജകൾ
ഉത്സവം ഇയലും വിധൌ CC. to celebrate. ഇ
രഞ്ഞി, Kinds: പൂവി—(eatable fruits), കോൽഇ
[ 1111 ]
രഞ്ഞി. ഇരടുക to make a false step, limp ക
ന്നും മാടും നിൻെറ തല ഇരടിക്കൊണ്ടു പോകേ
ണം Palg. (a curse) = തട്ടിപ്പോകേണം. ഇരട്ട
li. 2: ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ. ഇരമ്പകം Palg. = ഇരിമ്പ
കം. ഇരിക്കുക: ഇരുന്നു also = നിന്നു used for
Abl. term. എങ്ങിരുന്നിഹവന്നു VCh. from where?
ഇരിപ്പു 2; ഇന്നിമേൽ എത്ര ഇ. ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞില്ല
Chintar. how long I shall live. ഇരുമ്പങ്കി a
cuirass. ഇരിയുക 1: മേൽ എന്തോ ഒന്നു ഇരു
ഞ്ഞു (esp. a snake); 2: ഫലം ഇരുഞ്ഞു പചിച്ചാൽ
Chintar.; നെല്ലു ഇരിഞ്ഞു നടുക, അടക്കുക Er̀. =
ഉന്നാടുതീൎക്ക. ഇരുമുടിച്ചുമടു Er̀. = പയിമ്പ; ഇരു
വെകരം കെട്ടു No. a roof approaching a queen—
post truss = ചട്ടവും ചിറവളയും see പതിവിട്ടം.
II. ഇരെച്ചു 1, (തൊണ്ടിര 489). ഇറക്കല്ലു (1)
entrance flag—stone. ഇറത്തുറുമ്പു തലയിൽ ഇട്ടു
കൊടുക്ക Er̀. (when a dead Sūdra's wife is dis—
missed). ഇറയച്ചെറുമർ. I. ഇറക്കുക to distill
as തൈലം, റാക്കു; ഇറക്കുമതി (മതി 3, 780). II. ഇ
റക്കുക a. v. f. i. പയർ ഇ. or ഇറന്നെടുക്ക No. to
unhusk, shell, (പുത്തരി 2, 675); വായി ഇറന്നു
പോയി (through weeping). ഇറമ്പുക li. 3. also
ഇറുമ്പിക്കുടിക്ക. ഇറുക്കിക്കളക catch tightly!
ഇറുമ്പിക്കുടിക്ക = ഇറമ്പുക. ഇറ്റു li. 3. അമ്പതി
റ്റുപ്പത്തു; ഇതിറ്റൽ, അതിറ്റാൽപുര No. such—
ike. ഇല 3: So. the float—board of a wheel, ഇ
ലച്ചക്രം So. a paddle—wheel worked by the feet;
Palg. = ഇല്ലി of Venetians, ഇലക്കിടിക്കി,— വാതിൽ
Palg.; ഇലപ്പൊടിപ്പു (1) No. an air—plant. ഇല്ലാ
ത്ത 1: ൟ കഥഅത്യന്തം ഇല്ലാത്തതു outrageously
improbable, നടന്നിട്ടില്ലാത്ത കാൎയ്യം. ഇല്ലം 2:
നാട്ടാൽപാതി കോട്ടായി ഇല്ലം old prov. (of Pa
rappanāḍu̥). ഇല്ലി 1: ഇല്ലിക്കിടിക്കി,— വാതിൽ No.
Venetians; ഇല്ലിത്തൈ So. young bamboo plants;
ഇല്ലിവിളക്കു an iron lamp in front of temples =
ആൽവിളക്കു. ഇവ li. 3. അയിറ്റിങ്ങൾ. ഇഷ്ടക li. 2. ഇഷ്ട
കകൾ. ഇഹ: ഇഹാമുത്രാൎത്ഥഫല
ഭോഗവിരാഗം Chintar. (a സാധനം). II. ഇള:
ഇളപ്പം li. 3. UR.; ഇളമ 1: നിലം ഇളമപ്പെട്ടു പോ
ക No. = കാരം പോക to become exhausted; ഇള
ഞ്ചൂട്; ഇളന്തല (prov. പൂതൽ l, 692), ഇ. കാതൽ
ആകുമോ prov., a green hand ഇളമഞ്ഞു So. Palg.
morning—dew; ഇളമണൽ Palg. shifting sand in
rivers brought down by freshes; ഇളവെയ്യിൽ
gentle heat as of morning & evening. ഇളക്കുക
2, li.6: എന്തിളക്കാത്തു; 3: al. ഇളകി പെരുമ്പട.
ഇളി Trav. the hip (T. junction) = I. എളി, കട്ടി
ഇളിയിൽ തട്ടിക്കൊൾക. ഇഴ ഇടുക = നൂൽ ഓ
ട്ടുക to darn; ഇഴയുക 1: ഏയിന്നിറുമ്പു TP.; ഇഴെ
ക്ക li. 7. = കോൾമയിർ.

൦രംക്ഷ viewing = ചേഷ്ടാകാമം Bhg. ൟച്ചി
പ്പുല്ലു No. a sedge or rush growing near the bank
of rivers (for mats). ൟച്ചാടി അരി So. = കൊട്ട
ണത്തരി, കൂഴത്തരി overboiled paddy dried &
pounded. ൟഞ്ചപ്പതകൊണ്ടു തേച്ചു Sil. see ൟ
ങ്ങ. I. ൟത്ത: ൟന്തിൻകായി No., ൟന്തക്കാ
യി Palg. ൟത്തു li. 3. തെണ്ടിക. ൟദൃശം
ഇദ് etc.). ൟയം li. 2. tin, pewter (om. being);
ൟയക്കട്ടി pig—lead. ൟര = അടിച്ചിപ്പാര; Palg.
തെങ്ങിൻ ൟര, പനയീര. ൟർച്ചപ്പൊടി. ൟ
ൎക്കിൽ li. 3. ൟളക്കോൽ. ൟറം: ൟറങ്കോൽ
Trav. an ഓട for ഓടക്കുഴൽ; ൟറൻനിലം; ൟ
റൻമഴ drizzling rain, see ചിനങ്ങുക. ൟറമ്പ ന:
മലയീറമ്പന Palg. exh. ൟറ്റക്കോരൻ.
ൟറ്റം So. partes genitales of a cow. ൟറ്റു:
ൟറ്റിന്നു കൊടുക്ക No. to bear the childbed—
expenses; ൟറ്റുനായി etc. Palg.; ൟറെറടു
പ്പാൻ പോയ ആൾ etc. ൟശൻ: ൟശജ്ഞൻ
an astrologer, ൟ നോടു ചോദിച്ചു SG. ൟഴ
വൻ, see പണിക്കർ 3, 603.

ഉ li. 4. തൊഴുവുതു. ഉക്കറ്റിരിക്ക, neg. ഉക്കാ
തിരിക്ക. ഉക്കണ്ടം, ഉക്കണ്ടമരം = തന്മരം, തായ്മ
രം the trunk of a tree. ഉക്കനം = ഉൾകനം, see
തങ്കനം. ഉക്തവാൻ, ഊചിവാൻ. ഉച്ച (2) തെ
റ്റി = തിരിഞ്ഞു. ഉച്ചാൎത്തു Er̀. (ഉൾ, ചാൎത്തു) =
കൌപീനം of kings. ഉച്ചാലും പത്താമതയും വ
ന്നിരിക്കട്ടേ prov. (Tīyars). ഉച്ചാർപ്പൊട്ടൻ mas
querade by Pulayars on ഉച്ചർ. ഉച്ചി 2. = ഉച്ചം:
ഉച്ചിമാകാളി (ഉച്ചിനി—with Oṭṭars) a Kāli, comp.
ഉച്ചമാളൻ. ഉച്ചു take over fr. p. 122, ഉച്ചു 3. C.
hučču, folly, madness. ഉജ്ജ്വലിക്ക: ഇരിട്ടിനെ
പോക്കേണം എങ്കിൽ ദീപം ഉജ്ജ്വലിച്ചുണ്ടായിരി
ക്കേണം Chintar. ഉടനീളം: (ഉടൽ). ഉടമ്പടി:
ഉടലമ്പടിക്കാരൻ contracting party; So. acontractor.

[ 1112 ]
ഉടി suddenly V1. see ഉടുകൽ = ഉടൻ. II. ഉ
ടു, ഉടുക്ക a. v.: എന്തു തുണി ഉടുത്തിരിക്കുന്നു jud.
ഉടുമ്പു li. 5. against scurvy. ഉണക്കം: (1st ex.)
വിളെക്കു ഉ. തട്ടുമ്പോൾ MR. ഉണരുക li. 9. തന്നി
ലേതാൻ; ഉണൎത്തുക li. 3. എന്നുടെനിദ്ര; CV. ഉണ
ൎത്തിക്ക. ഉണു or ഉണിൽ?: in ഉണിക്കാളി N. pr.
f. (fishers) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉ. അല്ലെങ്കിൽ പേനക്കാളി;
ഉണുക്കു tiny fruit just forming, വലിയതിനോടും
ഉണുക്കും പറിച്ചു കളഞ്ഞു No. (നുണിൽ 574). ഉ
ണ്ടു li. 10. fr. b. കേൾപ്പുണ്ടു; ഉണ്ടാക്കി ക്കാവുന്നതു jud.
ഉണ്ണാമൻ N. pr. m. (Tīyars), ഉണ്ണാൽ m. Palg., e.g.
ഉണ്ണാലച്ചൻ. ഉണ്ണി N. pr., so കുഞ്ഞുണ്ണി (ഓമന
പ്പേർ), ഉണ്ണിക്കുട്ടി, ഉണ്ണേരി etc. m., ഉണ്ണിപ്പേരി
etc. f.; ഉണ്ണിത്തണ്ടു So. etc. വാഴപ്പിണ്ടി So.; ഉണ്ണി
ത്തമ്പാൻ & കുഞ്ഞിത്തമ്പാൻ; ഉണ്ണിപ്പൈതലേ; ഉ
ണ്ണിയത്തി,—യെ—- No. a kind of larger Maina; ഉണ്ണേ
ക്കൻ = ഫണ്ണിച്ചെക്കൻ. ഉണ്ടുറുതി: എലികൾ നെ
ല്ലു ഉ. ആക്കിക്കളഞ്ഞു No. = തിന്നുതീൎത്തു. ഉണ്ടറു
തിപ്പാട്ടം,— ക്കാണം,— പ്പണയം. ഉതപ്പു striking
against, etc.; പലകൂട്ടം ഉ. കളും അന്യായങ്ങളും Cur.
ഉതം li. 4. = ഊക്കു; 2, = പുതം, i.e. കഴിവു. ഉത
ളിക്ക swelling, a boil to rise. ഉൽഖാതം. ഉത്ത
രായണം li. 3. ദക്ഷിണായനം; ഉ' പ്പക്ഷി. ഉത്ത
രം G. hysteros; li. 13. see ഇറ. ഉത്തിഷ്ഠ: ഉത്തി
ഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ViivP. ഉത്രം li. 4. = ഉത്രാടം Nal. ഉ
ൽപന്നമാക = ഉണ്ടാക: വിവേകം മനതളിരിൽ
ഉ'മായീടുവാറ് എങ്ങനേ Chintar. ഉൽപലം li. 3
& 4. സോമവംശം. ഉദരം e. g. പങ്കജോദരം po.
the calyx of a Lotos. ഉദ്യോഗിക്ക: വിദ്വാൻ
ഞാ ൻ എന്നു ഭാവിച്ച് ഉദ്യോഗിച്ചി ഓരോ കാവ്യനാ
ടകശാസ്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ചനുദിനം ശീലിക്ക
Chintar. ഉന്തലും പിടിയും കഴിക്കുന്നു jud. ഉ
ന്തി Navel. ഉന്നാടുതീൎക്ക (ഉൾ) Er̀. to fill up empty
spots in a paddy—field with ഞാറു. ഉന്നാൾ = ഉ
മ്മാൾ. ഉന്നുക li. 2. എന്നുന്നി. ഉന്മാദരോഗം
epist. ഉപ G. 'ypo. ഉപഗ്രഹം a satellite (mod.)
opp. പ്രധാനഗ്രഹം, ഉപഗ്രഹമായ ചന്രൻ (astron;
treat.). ഉപനയനം li. 4: ൨൪ാം തിയ്യതി. ഉപ
പത്തികളെക്കൊണ്ടു പ്രകാശിപ്പിക്ക. ഉപപ്രാ
ണൻ S. secondary vital air പ്രാണാദി അഞ്ചും
ഉ'ന്മാർ അഞ്ചും (നാഗൻ, കൂൎമ്മൻ, ദേവദത്തൻ, ധ
നഞ്ജയൻ, കൃകലൻ) Chintar. ഉപമാനം: മുക്തി
നിദ്രാസുഖത്തിന്നു ഉ. Chintar. ഉപയോഗം: രേ
ഖക്കു ഉ' പ്പെടുത്തിയ മുദ്രസാധനം jud. used to sup—
port the evidence. ഉപരി: ഉദരോപരി Bhr. on
the belly, വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലേക്കു മനസ്സു ഉപരി
യായിട്ടുണ്ടായ്വരും more wish for; ഉപരിക്രീഡാര
തം. ഉപാകൎമ്മം = ആവണിയവിട്ടം. ഉപാദാനം
appropriating, etc. ഉപാധിക്കു li. 2. to put on,
lay by. ഉപ്പു: കാരിപ്പ്, ഓരിപ്പ് vu. Cal.; li. 7.
മേരുപ്പു; ഉപ്പുകചൽ,— നിലം,— വെള്ളം etc.; ഉപ്പട്ടി
No. a tree used for net—floats; ഉപ്പളിയൻ No., ഉ
പ്പുതന്ത Trav. Er̀. = ചളിക്കട്ട impurity in salt; ഉ
പ്പുകുറവൻ = കോഴിക്കള്ളൻ; ഉപ്പുകുറ്റി = പിങ്കാൽ,
etc.; ഉപ്പൂറ്റി Trav. the heel; Cal. Palg. = ഉപ്പു
തെളി; ഉപ്പേരി: ഉരുളെക്കു (i. e. ചോറു) ഉ. കൊ
ടുക്കുന്ന പ്രകാരം prov.; Kinds വറുത്ത്—, പിരട്ടി—,
ശൎക്കര ഉ. ഉമേശൻ = ഉമാപതി, ഉമേശാനവ്രതം
UmV. a vow to Siva. ഉമയുക: തൊണ്ട ഉമെച്ചൽ
Palg. = ചൊറിച്ചൽ, (also of the skin). ഉമാർ
Ar. 'umar. ഉമേദവാർ & ഉമേദാർ So. ഉം: ത
ണ്ണീരും പാത്രവും, പാലും ചെമ്പു etc. vu. No. a
pot (with =) of water; adj. part. എല്ലാ കാൎയ്യവും
നോക്കി രക്ഷിച്ചുവന്നെയും.... തണലായി ഉണ്ടാ
യിരുന്നെയും NN., epist. ഉമ്പിളി അമ്മാമൻ etc.
Palg. = അമ്പിളി. ഉമ്മ: വെച്ചേറേ ഉമ്മരേ മക്കൾ
jud.; ഉമ്മാച്ചി So. & ഉമത്തി (—റ്റി—) യാർ hon. II. ഉ
മ്മ: ഉമ്മോത്തുക Weṭṭ. = ഉമ്മമുത്തുക. ഉമ്മൻ 2 =
ക്രമൻ: എലിവെള്ളം കുടിച്ചു ഉ. (& ഉമ്മം) ഏച്ചിൽ
പാടു, ഉ. കൊത്തിയ തൊണ്ടു, ഉ. തൊണ്ടു rats to
open കരിക്കു. ഉമ്മരം li. 3. forepart, ഉമ്മരപ്പടി
മേൽ ഇരിക്കരുതു prov. superst. ഉമ്മൽ a root
from which flour is extracted V1. ഉരത്ത മീശ
EP. (a cat's). ഉരല്പുര house or place to pound
paddy. ഉരി: മൂന്നാഴൂരി 850. ഉരിങ്ങു in മാനു
രിങ്ങു 810. II. ഉരു 2: ഉ. പിടിപ്പാൻ തക്കനായി
(huntg.); ഉരുമായുക to digest, ഉ' യാതേ പോക
dispepsia, also തിന്നു ഉരുകഴിഞ്ഞു പോയി EP.; ഉ
രുവാക = ഉരുത്തിരിയുക. ഉരുവം പുറത്തീക്ക =
രുപം പുറത്തു കിഴിക്ക No. Rom. Cath. ഉരുൾ
ത്ത ടി,— പ്പലിശ, ഉരുളച്ചോറു; ഉരുളൻ മുള the തല
വാരം or top of bamboes. Palg. ഉൎവ്വര S. ഉറ
യിക്ക, ഉറയിപ്പിക്ക CV. of ഉറയുക i.e. ദേവത. ഉ
റെക്ക to believe മോഹാൽ പശുവെന്നുറെച്ചൊരു
[ 1113 ]
കന്നിനെക്കൊണ്ടു Chintar. ഉറപ്പിക്ക li. 9: ഉറ
പ്പിച്ചിരുന്നീടുക. ഉറുഞ്ചുക Palg. = ഉറുഞ്ചുക. ഉ
റുപ്പിക: രൂപായി 887. ഉറൂളി = ഉറുകുലി. ഉല
ക്കരാമൻ (rare) a simpleton, ഉലെക്കുക li. 2. തോ
ണി. ഉലൎന്നമൺ (outwardly dry, difft. fr. ഉണ
ങ്ങിയ) No.; ഉലൎത്തുക, e. g. പുഴുങ്ങിയ നെല്ലു, പൊ
ടി, മുടി No. ഉവവി = ഉവപ്പു. ഉവൎപ്പു (ഉവർ)
astringency. ഉഷ്ടപൌണ്ഡ്രക........ ഉഷ്ണപ്പു
ണ്ണു. ഉളുക tierce (pass in fencing). ഉളുപ്പുകേ
ടു. ഉളുമ്പു കുത്തിപ്പോക & ഉളമ്പിപ്പോക. ഉള
വോർ: പ്രണയം ഉളവോർ. ഉള്ളാക്കം No. = ഉ
ള്ളൂക്കു a strong constitution. ഉള്ളോർ = തനിക്കു
റേറാർ. ഉള്ളിച്ചുള the coats of an onion (ഉള്ളി
യല്ലി Er̀.). ഉഴക്ക‍: ഉഴപ്പൻ ഇളകുക Palg., ഉഴ
പ്പൻ പാരമായ്ചമഞ്ഞിതേറ്റവും Bhr. agonies of
death. ഉഴക്കൻ, comp. ഒഴുക്കു 2. ഉഴാൽ Palg.
= ഉഴവാതിൽ (തൊഴുത്തിൻ അഴിവാതിൽ). ഉഴി
യുക (2) f. i. ചീപ്പുളി to plane (Carp.); (3) ഉഴിഞ്ഞു
മാറ്റുക.

ഊക്കം‍: ഊക്കംകൊണ്ടു. ഊച്ച് കെട്ടുക = കൂ
ച്ചു; ഊച്ച് Trav. = പൂച്ചി 1. ഊച്ചി a word of
abuse V1. ഊട്ടു‍: വാവൂട്ടൽ 938. ഊതാമ്പി Palg.
= പൊണ്ണൻ. ഊര li. 3. ഇല്ലത്തേ; ഊരയാടിപ്പ
ക്ഷി. ഊറ്റുക‍: ഊറ്റി in അടച്ചൂറ്റി 13. ഊറാ
മ്പുലി Palg. = കൂറാമ്പുലി No. ഊശൻ comp. തൂ
ശൻ, കൂശുക. ഊള 2: Palg. ഊളക്കായി etc.
spoiled, rotten. ഊളെക്ക Nid. to bristle. ഊ
ഴപ്പറമ്പായി. ഊഴിയം‍: 100 പുലയരെ ഊ. ഒഴി
ഞ്ഞുകൊടുത്തു, ഊഴിയവേല ചെയ്ക Cur.

എടുക്ക 4 li. 7. ചൂടുപാച്ചൽ. എട്ടു √ എൺ
(5 Drav.) എണേ Voc. vu., calling girls (= പെ
ണ്ണേ). എണ്ണിരണ്ടായിരം, al. ഉണ്ണുരണ്ടായിരം. എ
ണ്ണമന്ത്രം a ബലിക്കള. എണ്ണൂപ്പതിനായിരം മാ
ലോകർ TP. = എണ്ണുകിൽ 10000. എതവരമ്പു No
. = അതിർവരമ്പു. എതംകെട്ട കാലം = കുതമില്ല.
എതിരേല്ക്കത്തറ a തറ where an idol is taken down
from the elephant carrying it in religious pro—
cession. എതിർവായ്, see തിരുവായ് App. എ
ത്ര used relatively ചിത്തമാം വൎത്തിയുടെ പുഷ്ടി
എത്രയുണ്ടെന്നാൽ അത്രയും വേഗാൽ കൎമ്മതൈല
ങ്ങൾ ഒടുങ്ങിടും Chintar. എന്തു: എന്തണ്ട = എ
ന്താണ് എടാ (Il̤avars), എന്തോടി (Mukwas to f.)

എന്തോളി 187. എന്തിരം: that machine, comp.
യന്ത്രം 5. എന്നുവെക്ക: ചന്തുരാമൻ എന്നു വെ
ച്ചിട്ട് 2 തീയന്മാർ vu. called. എന്നുവേണ്ട li. 2:
not only that. adj. part. എന്ന. എപ്പോൾ li. 2.
എപ്പൊഴുതു. So. gen. എമ്പ്രദോർ. എയ്തുക li. 3.
അഴകാൎന്ത. എരിക്കുനാർ Palg. exh. for അരഞ്ഞാ
ൺചരടു (superst.). എരിക്കിടാവു or വ് Trav.
a dead—born calf (എരു T. cow—dung). എരുതുകാ
രൻ. എരുതേ: എ. ഗോവിന്ദൻ അരികെ വന്നു
song, എ. കഷായം, എ. കഞ്ഞി Er̀. = പ്രാതൽ.
എരുമൻകാരി (എരുമക്കാരി), വെളുത്ത—, കറുത്ത—
Palg. exh. kinds of paddy. എറമ്പാൻ vu. = റ
മ്പാൻ. എറിയുക, see ഏല്പിക്ക 5. എറിവെള്ളാ
ടൻ & എറവുള്ളാരൻ കാരാളൻ PR. എറ്റും മാറ്റും
with Mugayars, Tīyars & higher castes. എറ്റു
ക: CV. എറ്റിക്ക (കരുത്തു App.). എലന്തി Palg.
= ഇലന്ത. എലി Kinds: കാട്ടെലി, വെള്ളെലി,
നച്ചെലി, കൂരെ (റ) ലി, പുല്ലെലി, ചുണ്ടെലി EP.;
എലിക്കരൾച. എല്ക So. = എല്ല, ex. തിട്ടം 1, 451.
എല്ലുരുകിവാൎച്ച. എളന്ത (ഇള ?). I. എളി = ഇ
ളി App. എളുപ്പക്കേടുകൾ Cur. difficulties. എ
ള്ളുവിത്തു വാങ്ങാൻ വെച്ചതു No. money not to be
appropriated for any other purpose. എഴുതിക്ക:
ആ വിവരം എ. to state in court. എഴുത്തു 2:
Kinds കോൽ— & വട്ടെഴുത്തു (old way), ആൎയ്യ എ.
the present Mal. handwriting; വെള്ളത്തിലേ എ
ഴുത്തച്ചൻ, എഴുത്താണി a നൎവ്വണ്ടു; എഴുത്താണി
li. 6. തേരെഴിത്താണി; എഴുത്തുമുറി വരെക്ക, തീ
ൎക്ക, കഴിക്ക No. carpenters to make a frame ex—
actly rectangular. എഴുമ li. 1. വിണ്ണിൽ.

ഏ li. 2: അന്യഭാഗമേ ചെന്നു; with numbers
(4, 3) see ഒന്നു 3, 176, ഓരേ ഒരു ദൈവമേയുള്ളു,
മൂന്നേ മൂന്നു etc. 3 only. ഏകം L. aequus; ഏ
കാന്തപ്പാട്ടു; ഏകീകരിക്ക: ആത്മാവിൽ സുപ്രകാ
ശത്വവും മനോവൃത്തിയും ഏകീകരിച്ചീടുമ്പോൾ
ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കും Chintar.; ഏകോത്ഭവ
മായി നടന്നു Cur. ഏങ്കോണിക്ക li. 6. ഏ'ച്ചു
പോയി. ഏച്ചു N. pr. m., ഏച്ചി f. ഏച്ചിൽ 2:
blaming ഏ. പാടു = ചാൎത്തുപറക (ഉമ്മൻ App.).
ഏപ്പു: ഏമ്പു Palg. a scarf, with keys: പന്നിമൂ
ഞ്ച് ഏ. complicated & best (English) scarf against
longitudinal extention, അരികെമ്പു (cut edge—wise)

[ 1114 ]
& പാട്ടേ്നപു (cut breadthwise); തുരവേമ്പു
(no key) against lateral deviation (Arch.). ഏ
ടം = ഓളം: അറിവുളേളടത്തോളം TR., അറിഞ്ഞേ
ടം പറയാം Mud. what I know. ഏട്ട 2: Kinds
അമ്പെട്ടെക്കു (vu. മാമ്പേട്ട) അപ്പൻ ഇല്ല, നായേട്ട
(തല വലിയ ഏട്ട, കൊടുന്തയൻ); ഏട്ടമുട്ട eggs of
ഏട്ട, met. a sweetmeat. ഏണം 3: കുട്ടിയില്ലാ
ഞ്ഞിട്ടു വീട്ടിന്നു ഓർ ഏ. ഇല്ല Palg. ഏണി (Kinds
ഇട്ടേണി No.; കുതയേണി, പൊത്തേണി or മുള
യേണി No. f. cocoanut—climbing; ചാരേണിPalg.
f. palmyra climbing). ഏതു: എവിടേ ഇറങ്ങേ
ണം (fr. a train) പിന്നേ ഏതിലേ എത്ര നടക്കേ
ണം epist. which way. ഏമ്പു = ഏപ്പു. ഏന
ത്തിന്നുവേണ്ടി for convenience's sake, ഏനക്കേടു
uncomfortable, Cur. ഏന്തുക: ഏന്തക്കഞ്ഞി, ക
ഞ്ഞി കയ്യിൽകൊണ്ടു ഏന്തിത്തണിച്ചു. ഏമാളി:
T. Te. C. ഏമാറു to be inattentive, puzzled (V1.
ഏമം fear). ഏരി 1: tank ഏരിയും കൂപം ഘടം
മൂന്നിലും ജലം ഒന്നു തന്നേ & ഏരീക്ഷീരം tank—
water, Chintar. (Weṭṭ. ഏരു), ഏ. പിടിക്ക = വര
മ്പിടുക, ഏരിവരമ്പു, ഏരികൂട്ടി കിഴങ്ങു നടുക No
ചൊരിവായേരി നല്കി po.; 2: see പല്ലേരി. ഏ
ൎപ്പാടു Cur. see ഏൽ. ഏറ്റു li. 8: 4 = എറ്റു 4.; ഏ
റ്റുമതി see 780 മതി. I. ഏലം 2: ഏ. കെട്ടുക to
tie a palm—leaf to a palm—tree in order to fill a
vessel with rain—water, ഏലവെള്ളം No. ഏല്ക്ക
5 li. 3. = ഏറ്റുക 5; 1 കൊത്തു No., വെട്ടു So. q. v.
ഏ.; 2 ഇട്ടിച്ചിരുതയോടു ഏല്ക്കരുതാരും song (being
ill—tempered); ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ തോറ്റില്ല prov.
ഏല്പെടുക, also ഏൎപ്പാടു T. So. engagement, trans—
action അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഏൎപ്പാടുകൾ Cur. ഏ
ശുക li. S. അതിനൊട്ടും. ഏഷണം li. 6: (3 അ
ൎത്ഥേ—, ദാരേ—, പുത്രേഷണം) Chintar., ഏഷണാ
ദികൾ Bhg. sins; denV. ഏഷണിക്ക.

ഐക്കല Syr. haykala. ഐന്താൎബാണാ
രി. ഐരാണിക്കൂടം Er̀. = നന്നങ്ങാടി. ഐരി
ക്കുപ്പ No. = ചണ്ടിയും നെൽധൂളിയും കൂടിയ കുപ്പ.
ഐഷീകം S.

ഒക്കുക: ഭ്രാതാവേ കൊല്ലുവാൻ ചൊന്നത് ഒക്കും
ഇനിക്കിപ്പോൾ KR. my sin has found me out;
ഒത്തപോലേ; ഒത്താശകൾ pl. Cur.; ഒപ്പാരിചൊ
ല്ലിക്കരക Palg. No.; ഒപ്പമുറി: ഒപ്പേടു. grant, ഒ

ച്ച li. 5. ഒച്ചകൊള്ളും. ഒടി 1: ഒടികേടു Cal. lum—
bago; met. കാൎയ്യം ഒടികേടായി No.; 2 li. 6. മേലേ
ക്കണ്ടം; Cal. Er̀ = നിരയായി തമ്മിൽ തുടൎന്ന ക
ണ്ടങ്ങൾ, also in N. pr. of fields കോവിൽത്താരൊ
ടി, മണ്ണൊടി, പുറെറാടി; ഇന്ന പാടത്തിൽ ഇത്ര
ഒടി കണ്ടം ഉണ്ടു Trav.; 3, kinds വെളെളാടി, കാ
രൊടി; ഒടിയൻ & കുട്ടാടൻ ഒടിയൻ Palg. exh.
kinds of paddy. ഒടുക 4: ഒടുകുനാർ Palg. exh.
ഒട്ടകപ്പിടുക്കു, see പിടുക്കു. ഒട്ടർ: നാട്ടൊട്ടർ, വ
ണ്ടിഒട്ടർ = നായ്ക്കൻ. ഒട്ടു 4: ഒട്ടൊട്ടുതിരിക്ക 5,
455; 4 ഒട്ടു വാലി എന്നും ഒട്ടു പടുവാലി എന്നും പ
റയിക്കേണ്ട, li. 10: 5 No. ഒതേനൻ N. pr. m.
ഒന്തം vu. = അഹന്ത App. ഒതുക്കുക: ഒതുക്കി ആ
ട്ടുക Palg. (bandies), പറഞ്ഞൊതുക്കി stated con—
cisely. ഒത്താൻകൊട്ടിൽ barber's shop Mpl.
(Ar. hájjām). ഒന്നായി: കടയമ്മലേ ഒന്നായി തു
ള്ളി TP. ഒപ്പനവെച്ചുകരക No. = ഒപ്പാരി. ഒ
യത്തി vu. = ഉണ്ണിയത്തി q. v. ഒരേഒരു, App. ഏ.
ഒരുനില united, unanimous; ഒരുമ്പെടുക li. 4.
വേട്ടെക്കു. ഒറ്റകായ്ച്ചതു. ഒറ്റു li. 7. കള്ളച്ച
ന്ദനം. ഒലമാരിക്കപ്പൽ. ഒലി (2) മുളെക്ക So.
Palg. = കാലായ്മുളെക്ക So. ഒല്പെണ്ണ ചാൎത്തുക =
ഉലപ്പെണ്ണ. ഒളിബന്ധം. ഒഴിയുക 2: തല ഒഴി
ഞ്ഞിട്ടു bare & തല ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു jud. bared;
ഊണും ഉറക്കും ഒഴിക്ക prov.; കണ്ടം ഒഴിവായി
വീണു jud. ഒഴുക്കു 2: No. also ഒഴുക്കുവള, difft.
ഉഴക്കൻ. ഒഴുക്കുക: ഉഴിഞ്ഞൊഴുക്കിക്കളക No.

ഒാ 182 li. 5. interrog. pronoun. ഓച്ചാനം
perh. fr. S. ഉപാസനം. ഓടംകളി Trav. = വ
ള്ളംകളി q. v. ഓടു 4 from — to: നേരത്തോടുനേ
രം fr. noon to noon, ശനിയോടുശനി etc. ഓടു
ക: impers. വേനൽ q. v. Palg., കാനൽ Er̀. ഓ
ടിപ്പോയി (i. e. വിള) has become dry; ഓട്ടുക li. 2.
രാജാളിപ്പക്ഷി. ഓട്ടുമ്പുറം: തട്ടു 3, 422, (with
laterite stones) the upper surface while in the
quarry (തട്ടുമ്പുറം) becoming the lower one (ഓട്ടു
മ്പുറം) & vice versa. ഓട്ടിക്ക a shell. ഓണ
പ്പാട്ടു Onap.; ഓണേശ്വരൻ a masked Malayan
or Muǹǹūťťan going fr. house to house on ōṇam
to take away a curse & to bring a blessing.
ഓതമുള്ളമണ്ണു Palg. moist. ഓപ്പ Voc. Trav. (ഓ
മ്പുക) hon. address among Nāyars to elder

[ 1115 ]
brothers or sisters. ഓമക്കുറ്റി Palg. vu. = ഹോ
മക്കുറ്റി. ഓമനേ Voc. (wife, husband, friends);
ഓമല, കുഞ്ഞോമല N. pr. f. (Cher̀umars). ഓരം
കൊള്ള slantwise f. i. കാറ്റു ഓ. അടിക്ക = ചരി
ഞ്ഞു; ഓ.വെക്ക near. I. ഓർ:വെളുത്തഓൎച്ചാണ്ടി
Palg. exh. a kind of paddy. ഓൎമ്മത No. vu. =
ഓൎമ്മ. ഓറോട്ടി (loc. No.) = പത്തിരി. ഓലൻ
(ഓലുക) = ൟറൻ, ഓലനോടു വരിക i. e. കുളിച്ചു
തോൎത്താതേ for ബലികൎമ്മം of the dead.

ഔവുണ്ടല (ഓവാ) No., Weṭṭ. plantain—leaf
f. king's meal. ഔവനിക്കട li. 2. KU.

കis lost in ഒണ്ട, ഊശാൻതാടി, ഊച്ചു, ഊ
ഴത്തരി etc. കക്കു: ആട്ടിന്റെ കക്കും കരളും Palg.
all the entrails. കക്കുഴി, see കൽ. കങ്കണഗ്ര
ഹണം = വലയ—. കച്ച li. 4. a tight tuck; 3: ക
ച്ചയും എണ്ണയും or കച്ചെണ്ണ കൊടുക്ക Palg. Nāyars
to keep a woman. കച്ചറ (Dakh.). കച്ചറപ്പീ
ടിക. കച്ചിക്കാർ esp. Muh. Seṭṭus fr. Cutch. ക
ച്ചു li. 2 കച്ചണിക്കൊങ്ക. കഞ്ചാവു li.4. Ocymum;
ക. അഞ്ചുനിറം കാട്ടും prov. (മാജ്രൻ 805). ക
ഞ്ഞി: കഞ്ഞിക്കൊട്ടിൽ a shed for travellers, പു
തുശ്ശേരിക.; കഞ്ഞിപ്പുര No. the house of a leader
of such who take ഇളന്നീർ to Perumāḷ, where
they stay during their fast. കടവഴി: ഏഴുതണ്ടു
ള്ള കടയമ്മലേ തുള്ളി TP. കടകംപുള്ളി Er̀. (പു
ള്ളി 1,687). III. കടച്ചൽ li.6: കടച്ചു ചാണ MR.
taxed. കടന്നൽ Kinds: അരക്കൻ— large, ഉമി—
small, Er̀. കടയുക 4, C. to out down, പരുവ,
ഇല്ലിക്കോൽ ക. Palg. = വെട്ടുക. കടൽ, കടല:
പിടിക്കടല; കടലവാഴ്ക്കാ Trav. euph. fish. ക
ടവു li. 3. after TR.: കടവത്തു കുത്തുക MR. കടി
പ്പിക്ക li. 2. = ഇറുക്കിപ്പിക്ക, പാമ്പിനെക്കൊണ്ടു ക.
in വിഷവിദ്യ to make a serpent take up the poison
fr. the person bitten by it. കടുക്ക Myrobolan.
കടുപ്പട്ടർ, their doc. & letters begin: പതനം പി
ഴയതിൽ NN. പതനം പിഴയതിൽ NN. ന്നു എഴുതു
ന്നതു. കട്ട 1: കട്ടേപ്പാളി & കട്ടെക്കുപാളി Er̀. see
പാളി = കട്ടയിൽ പതുങ്ങി No.; 4, C. to decay, die
off, Palg. the seed of bamboo (പരുവ 626); (2) ക
ട്ടക്കട്ടില Trav. No. a brick—mould. കട്ടുത്താനം
Kad. = കട്ടിൽസ്ഥാനം. കഠിനം:ശ്ലോകങ്ങൾ എ
ത്രയും കഠിനാൎത്ഥങ്ങൾ. I. കണ li. 7. കയ്യിൽ;

6, penis of elephant, No. കണയാഴി T. M. a
finger—ring. കണക്കച്ചെറുമൻ, Kinds പട്ടക്കണ
ക്കൻ & പാളക്കണക്കൻ; കണക്കുസാരം CS. ക
ണാരൻ N. pr. m., കണാരു f. = കരുണാകരൻ,—ര.
കണികാണുക 1 വിഷുക്കണി, 2 whatever one sees
first in the morning, when setting out on a journey.
കൺ: കണ്ണു 4 N. pr. f. (Er̀. also m.); കണ്ണൻ f.i.
പങ്കജ—, താമരക്കണ്ണൻ po. etc.; ചുകന്ന കണ്ണൻ
Palg. color of cattle (see കണ്ണപ്പൻ); തവളക്കണ്ണൻ
a kind of paddy, Palg. exh.; കണ്ണപ്പൻ മൂരി, f. ക
ണ്ണത്തി; കണ്ണീർ li. 5. വർ Anj.; കണ്ണോക്കുകാണ്കെ
visitors to touch the hands of the m. & f. കൎമ്മ
ക്കാർ on the day of ചാവടിയന്തരം (f. i. I/?/avars);
കൺപുനൽ (തുലയുക, 471); കണ്മതിപ്പു No. (എണ്ണ
ത്തിന്നു difft. fr. കണ്മട്ടം, 776 മട്ടം). കണ്ടം li. 11.
മകരക്ക., കന്നിക്ക. കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട. കണ്ടകി
ക്കറുപ്പുകൾ. കണ്ടൻ: ചിരികണ്ടൻ No. m. കണ്ട
ൻകാളി, കണ്ടവെള്ളി Palg. f.; in caste—names (dis
respectfully) മാവിലോക്കണ്ടൻ 816, നായാടിക്ക
ണ്ടൻ = നായാടി; ഇട്ടിക്കണ്ടപ്പൻ a kind of paddy
Palg. exh. കണ്ടിക്കിഴങ്ങു, Kinds വെള്ള—, ചോ
ര—. കണ്ഠൻ നീല—, കാള—; കരുകണ്ഠർ പു
ത്തിരൻ താൻ song, Siva. denV. കണ്ഡൂയിച്ചു ChS.
= മാന്തി. കതിൎപഞ്ചം in Karkaḍγa before
reaping. കത്തനാരി also f. of കത്തനാർ Cur.
കനം: തങ്കനം. കനിഷ്ഠം: Superl. കന്ദരം: മാ
റെറാലി കൊണ്ടു. കന്നാൻ Palg. a Tamil caste.
കന്നിട്ട Trav. a place to dry & keep Coppra in,
(കന്നട്ടം). കന്നു 1: ഞാൻ ക. കലങ്ങി എങ്കിൽ
നീ എങ്ങനേ ഉണ്ടാകും prov. No. an angry expres
sion used by an elder sister to a younger one.
കന്നേറ്റി Trav. also കന്നീറ്റി; li. 4. പുതുപ്പട്ടണം.
കന്മതിൽ: തോല്ക്കന്മതം. കന്മഷം: കന്മഷക്കായ്ക
ൾ വിണ്മയ.... II. കപലാരിക്ക Port. capár, So.
f. i. ക'ച്ചപന്നി castrated. കപ്പാള see കൾ. ക
ബന്ധക്കൂത്തു. കമ്പവിളക്ക് (II. 1) a large temple
—lamp E. of നാലമ്പലം. കയക്ക: CV. കാരാ
ളൻ കയപ്പിക്ക PR., a ബാധ. കയനേ പാറ,
രോഗം etc. No. = മുറ്റൂടും. കയറു: കയറ്റുകൊ
ട്ടത്തേക്കു watering by 2 persons with a kind of
basket. കയറ്റുക, മന്ത്രമൂൎത്തി. കയ്യിൽക്ക
ണ ladle—handle, ക. ച്ചാതി Palg. Dendrocitta
[ 1116 ]
rufa, the magpie J. കര: കരകൃഷി No. = പൊറ്റ
കൃഷി Palg.; കരവളം Palg. Er̀. = മഴക്കാത്തിൽ
ഒലിച്ചുചെല്ലുന്ന വളം. കരം ഒഴിവു: ക'വായി
കൊടുത്തു Cur. കരടിപ്പുറ്റു: often with പെരു
ന്തേൻ, eaten by bears. കാരണം 2:4 or 8 faculties
(മനസ്സിൽ സങ്കല്പം, ബുദ്ധിയിൽ നിശ്ചയം, അഹങ്കാ
രത്തിൽ അഭിമാനം, ചിത്തത്തിൽ അവധാരണം)
Chint. കരണാമ്പുലി No. Palg. = കൈതപ്പുലി.
കരയാൻ T. Palg. white ant. കരിക്കാടി Er̀.
paddy as called by low castes when speaking to
higher ones, esp. അടിയൻ ക. കുടിച്ചിട്ടില്ല; a fish
ക. പെട്ടു Mukw. = ചരു 3. കരിക്കു: കരിക്കേറി
പ്പറമ്പു Er̀. claimed by Rājas, because the young
nuts are being stolen. കരിക്കൊടി Er̀. Palg. a
creeper. കരിങ്കുറ Er̀. Palg. a field yielding one
crop only. കരിഞ്ചാഴി an insect, esp. in മു
ണ്ടകം. കരിപ്പട്ടി li. 2. coarse. കരിമ്പച്ചക്കാ
യി. കരിമ്പൻപൂച്ച EP. കരു li. 3. ചതുരംഗക്ക
രുക്കൾ. കരുകരുക്ക: കരുകര (മുറിയുക 841),
കരുത്തു = ഹേമം in വിഷവൈദ്യം, there is: ഗരു
ഡൻ— (ചിറകുകൊണ്ടു ഏറ്റിക്ക), കോഴി— (ഉഴിയു
ക), കോടി—& വെറ്റില—(കീറുക) & മീറു (പാമ്പു വ
രുത്തിക്ക) കരുത്തു. കരുനാഗപ്പള്ളി N. pr. Trav.
(place). കരുമ: കരുമൻ 1, Palg. N. pr. m. low—
castes; 2. m., കരുമി f. Palg. a black dog. ക
രുമംഗലം No. sallow color of the cheeks of
opium—smokers etc. കരേറ്റുക to multiply, മു
തൽ പത്തിൽ കരേറ്റിയാൽ VyM. കൎക്കടകക്ക
ള്ളൻ. കൎത്തവ്യം: മനസ്സാകുന്നിത് എല്ലാറ്റിനും
ക. Chintar. കൎത്തൃകൎത്താവ്. കൎത്തൃത്വം: ആ
ത്മാവിന് ഒന്നിനോടും ക. ഇല്ല Chintar. കൎപ്പൂ
രം: പച്ചക്കൎപ്പൂരം. കൎമ്മി 4, trusting in works
കൎമ്മികൾ അവിവേകികൾ Chintar. കറ li. 2. പി
ടിക്ക, കറപ്പെടുക, 1 & 2 കറക്കൻവെള്ളി base
silver; 3: കറവാരായ്മ (വൎച്ച 936). കറാം Weṭṭ.
Er̀. etc. = ഹറാം. കറി li.3. പച്ചക്കറി. കറു
കപ്പുല്ലു, കറുകപ്പുഴ. കറുപ്പൻ (കറുക്ക). കറ്റൻ
Palg. a hyena. കലം ഉടെക്കുന്ന കലങ്ങോടൻ
ചക്കി EP. (a cat), (നീർ) കലങ്ങൾ. കലമേനി
2 = കലാപം. കലായി Ar. qala'i. കലാശം: ഇ
ച്ചി (ഇനിക്കു) കലായ്ച്ചളാൽ പോക്കില്ല Mapl. (having
family) I can't commit suicide; കലാശവൃത്തി the
last, CV. കലാശിപ്പിക്കുക So. to conclude, Cur.
കലാശി: ഓടിയിൽ. കലി 2: കലികലുഷം ശാ
ന്തമാം Nal. കല്പകപ്പൂമണം. കല്പനക്കത്തു,
കല്പനക്കാൎയ്യം. കല്ലു li. 6. തലശ്ശേരിക്കല്ലിന്നു; ക
ല്ലരി: അടിയനു ക.
കിട്ടീട്ടില്ല coarse rice given
by Rājas; കല്ലൻ 1 So. Palg. & കല്ലശാരി Er̀.
a stone—cutter. കവ, കവെച്ചം No. = കവരം
3 (see വപ്പു). കവടാൽ, see കൊടിയാല. കവ
രുക: വെണ്ണകവൎന്നതു song. രവളം: കവളി
പ്പിക്ക So. to cheat. കവിതക്കാരൻ Cur. a poet.
കവിലിയസ്സ് see കബിലേസ്സ്. കവിളരചി: കവി
ളരശൻ EP. (a cat). കഷായം li. 4. കല്കക്കഷാ
യം, li.5. കുറുക്കിയതു. കഷ്ടിക്ക li. 2. സുഖേന. ക
ള: കളപ്പാട്ടു or കളപ്പറിപ്പാട്ടു. II. കളം 3: പാട്ടുക
ളമിടുക PR., കളമ്പാട്ടു song (3) = കളമവരെച്ചുപാടി
ദേവതോപദ്രവങ്ങളെ തീൎക്ക (ഒന്നാം ഗൎഭത്തിൽ etc.).
കളാവു: (also കരണ്ട 209), കളാക്കാ & ക്ലാപ്പഴം
(for tarts). കളിപ്പിക്ക: നമ്മെക്കൊണ്ടു ക'ന്നു he
tricks us. കൾ, കള്ളാടി: ക. ച്ചെറുമൻ Cal.; ക
ള്ളുണ്ണി മെരു a zibet (no പുഴു). കള്ളം: കള്ളക്ക
രച്ചൽ hypocritical sorrow, crocodile—tears; ക
ള്ളെഴുത്തു (വെള്ളെഴുത്തു 987). കള്ളി li. 11. nereifol,
കള്ളിക്കഴുത്തു. കഴമ: കഴമക്കറ്റ; kinds കറുങ്ക—
(കുറുവക്ക—, കറോക്ക—), വെള്ള—, മുന്ണ്ടിക്കഴമ Palg.
exh. കഴി 1: കഴിനിലം a marsh. കഴു T. M.
കഴുന്നു li. 3. ധനുഷ്കോടി. കാക്കാമ്പിരണ്ട. (1 & 3
പിരണ്ട) No. = അകത്തിറച്ചി, കരൾ spleen,? milt?
അവന്റെ കാ. തിന്മാൻ മനസ്സുണ്ടു very angry;
കാ. ഉരുകുക to be sorry. കാക്ക No. N. pr. f.
കാചക്കുപ്പി. കാച്ചിൽ li. 2. drought. കാടി li. 9.
ഊറക്കാടി; കാടി അറെക്ക to groove the head of
a screw, കാടിഇഴപ്പു Palg. a notching plane.
കാടൻ: 3 Trav. a jackal. കാടു 4: No. Cal. a
black dog. കാണി li. 9. കീഴ്ക്കാണി =¼ കീഴ്മാവു
കാണുക: കണ്ടെഴുതുക: കണ്ടെഴുത്തു കഴിഞ്ഞു So.
M.; കാൾ: ഞങ്ങളേക്കാൾ മുമ്പേ പായുന്നു, അവ
നേക്കാൾ കിഴക്കുവടക്കായി 2 മാറു ദൂരം നിന്നു jud.;
കാഴ്ച li. 3: തിരുമുൽക്കാന്ഴ്ച. കാതൽ li. 7.ആഗമ
ക്കാതൽ. കാതു,കന്നി, മൂളി, മേല്ക്കാതു, വള്ളി
ക്കാതു, കാതു ഏക്കുക to close up the perforated
lobe of an ear. കാത്തു li. 5: 3. past. കാദീശ
Syr. qadīs, a saint, pl. കാദീശങ്ങൾ Cur. കാന
[ 1117 ]
കം li. 3. മാവുപൂ. കാനക്കൈത Palg. a timber tree.
കാന്തി S. കാമക്കുരു; കാമപ്പാല്പശു; കാമംപാണ്ടി
ക T. Palg. (in കുംഭം തിരുവാതിര) celebrating
Kāma's death; കാമസിദ്ധി = കാമലാഭം; കാമ്യഹീ
നമാം കൎമ്മം Chintar. = നിഷ്കാം, കാമന്ത് P.
H. khāvand. കാമ്പി N. pr. m. കായഭിന്നരാ
ജാവു. കായാവു li. 3. വെള്ളക്കായാവു. കാരാട
ൻ & കാരാളൻ ചാത്തൻ നാടുപറഞ്ഞതുപോലേ No.
prov. the king—crow, a bird perched on the back
of cattle picking off the insects, കാ. കയപ്പിക്ക
PR., also എറിവിളാളാരൻ App. കാരായ്മ li.2: കാ
രായ്മത്തേട്ടം; കാരായ്മയേ ഉള്ളു (3) Palg. he has
only the use of the palmyras planted by him
(can't cut them down); കാരായ്മപ്പണം Cal. = നി
കുതിപ്പണം. കാരോടൻചാത്തൻ So. = കാരാളൻ.
കാൎക്കുഴൽ, കൂന്തൽ. കാൎക്കോടകൻ (S. fr. കാ
ൎക്കോട). കാൎത്തവീൎയ്യാൎജ്ജുനകഥ CartV.; കാൎത്ത്യാ
യിനി: കൈതൊഴുന്നേൻ. കാൎയ്യസ്ഥൻ employé.
കാലം (സ്പൎശ—, മദ്ധ്യ—, മോക്ഷ— in an eclipse); കാ
ലങ്ങൾ മൂന്നിങ്കലും ഇല്ല Chintar. കാലായി മുളെ
ക്ക shed grain sprouting = പടുമുള, നമ്പു: കാലാ
യ്ക്കണ്ടം No., കാലായിനിലം Arb. (see അരീരി)
fields yielding 2 harvests; കാലായ്ക്കാലി No. stubble—
fed & brisk cattle. കാലി 1: കാലിപ്പിള്ളർ, കാ
ലിക്കാർ No. cowherds; f. of കാലൻ bel. കാ
ല്ച: തൂറ്റലും കാല്ചയും cholera, Palg. കാൽ 1: എ
ന്റെ അഛ്ശന്റെ കാക്കൽ ഏറ്റവും വ്യസനമായി
അപേക്ഷിക്കുന്നു, എ. അ. കാലാധാരമായി ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു epist.; 4 li. 3. when—
ever; കാലൻ in Cpds. footed f. i. നൊണ്ട, മുട
ന്ത—, പ്പക്കാലൻ m. & കാലി, —ച്ചി f. (see sub. കാ
ലം). കാവളം Balanghas. കാവു 2: കാവിൽ
തുപ്പുക PR. (a sin), 5: കാവുകൊട്ട (baskets of co—
coanut—leaves strung to a കാവു), കാവുതാങ്ങി a
forked stick to hang a burden on whilst resting;
കാവു li. 12: പത്തുകാവു; കാവതിക്കാക്ക. കാവ്യം:
ലക്ഷം കാവ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചാലും Chintar. കാശു
1: Kinds ചാണാരക്കാശു Trav. Palg. Rs. 5, പ
ക്ഷിക്കാശു Trav. Rs. 5½, അറവിക്കാശു No. Rs. 5
(kinds ആൾ—, വിൽ—958) = ആമാട; 2: Palg. 2 pie,
No. 1 pie, പൊന്നാക്കാശു 714. കാഹളം li. 3.
വെള്ളിക്കാളം. കാളം, കാളി: N. pr. f., so വേ
ലങ്കാളി, ചാത്തൻകാളി, ഉണിക്കാളി q. v.; കാളി
ദാസൻ (രഘുവംശം 878); കാളു 1. So. & No. a
black dog കാളുനായിന്റെ ശിഷ്യൻ തച്ചൻ (song.)
2 N. pr. f. കാളാഞ്ചിയും (2) പൊടുപ്പും q. v. കിം
കരോമ്യഹം; അതിൽ ഒരു കിംസാരം ഇല്ല the
least sense, so അതിൽ കിംസുഖം Chintar. കി
ട li.7. കിടകെട്ടി. കിടക്കപ്പണം Palg. Nāyars
to form a connection; കിടപ്പു li. 6. ചില്ലറക്കുറ്റി.
കിടാവു li. 3. ആട്ടിങ്കിടാങ്ങളും. കിടുകിട, VN.
കിടുക്കം. കിട്ടണൻ (= കൃഷ്ണൻ), കിട്ടു, കിട്ടുണ്ണി,
കിട്ടപ്പൻ N. pr. m. കിണാന്തം No. vu. = ക്ഷീ
ണം. കിത്തുക, see കുന്തുക, കുന്നൻ 2. കിരാലി
ക്ക Trav. to neigh = ചിറാലിക്ക. കിരീടം li. 3.
(= കോലം). കിലുക്കിട്ടം No. = കിലുക്കു a rattle;
കിലുക്കാമ്പു (പുട്ടിൽ 673). കിള 1: കിളക്കാർ No.
expert mud wall—builders; clever hoe—men; 3: a
number: ഒരു കിളപ്പരദേശികൾ ... വന്നിറങ്ങി
Cur. 59. കിളാവു: ഇപ്പോൾ നല്ല കിളാവു = ത
ക്കം (met. f. i. അവന്നു = സുഖം through others,
no difficulty). കിള്ളിത്തല Palg. bald—pated.
കിഴങ്ങു 3 = കന്ദം fig. origin of the 7 Nāḍi ആ കി
ഴങ്ങിന്മേൽ നിന്നു 4 നാഡികൾ ഉണ്ടായി Chintar.
(നാഡീകന്ദം App.). കീചൎമ്മ H. kīchā/?/, dirt.
കീണാന്തം Coch. = ക്ഷീണം. കീരഞ്ചുള small
ചുള; കീരിപ്പുഴു Palg. ascarides. കീൎത്തികേടു, കീ
റൽ a rent. കീലം li. 2. കാലനെ. കീൽ 3
cart—grease വണ്ടിക്കു കീൽ ഇടുക Palg. (of വൈ
ക്കോൽക്കരി & കൊട്ടെണ്ണക്കീടം); 4 H. = S. കീലം
a nail in കൊണ്ടിയും q. v. കീലും door—hinge, Palg.
കീഴായി or കീഴഴി. II. കു‍ H. Beng. കോ. കു
ക്കുടവധക്കരുത്തന് EP. (a cat). കുങ്കൻ & കുങ്കർ
കുങ്കരോട്ടി (കുട്ടി) m. കുച്ചി 2 Er̀. a fart. കു
ഞ്ചി: കുഞ്ചിമുടി Trav. the mane; കുതിരക്കുഞ്ചി, കു
ഞ്ചു, കുഞ്ചപ്പു, —പ്പൻ N. pr. m.;—മ്മ, കുഞ്ചി f.; കുഞ്ചി
രി Palg. = പുഞ്ചിരി (& N. pr. m.). കുഞ്ഞി & ക
റുത്തകു. Palg. exh. kinds of paddy. കുട, kinds
കരിമ്പനഅ—, വല്ലി (handle) f. field—labourers in the
monsoon, വട്ട— large (no handle), ഊൎച്ച — large
(handle), കാൽ—, തൊപ്പി—, തലക്കുട; വേനിൽ—, മ
ഴ—; നെടിയകുട (f. Rājas); കുടത്തട്ട് No. the top
or cover of an umbrella (handle excepted). കു
ടം li. 6., also കുടംകെട്ടി No. കുടകം li. 2. പിടി
[ 1118 ]
പെട്ടു. കടയുക li. 6. കൈകാൽ. കടൽ 1: fig.
എന്റെ കു. കേൾക്കുന്നില്ല No. vu. (says a mother)
my heart yearns toward my child; കുടൽ അടക്കം
ഇല്ല = തൃപ്തി; കുടലൻ: ഇങ്ങനേത്ത കുടലന്മാർ അ
ഛ്ശനായാൽ കുടിപ്പാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാകയില്ല No.
vu. കുടിച്ചില്ലറ li. 2. ഇത്രപണം; കുടിവളം (I.)
= കരവളം App. കുടിക്ക: കുടിക്കനീർ, കുടിക്കീർ
ഊത്തുക (തിളാവുക 460). I. കുടു: കുട്ടായം a
header opp. നെട്ടായം 2 (= ഉളവു). കുട്ടി 3 Trav.
f. i. 1 കു. പുകയില = l ചിപ്പം (2.). കുഠാരം S. കു
ഡുംബി: N. ഉം N. ജ്യേഷ്ഠത്തിയും അവരുടെ മക
ളും N മകനും etc. ൦രം കു. കൾ അപായം വന്നു
epist. കുണപം S. കുണ്ടു 1: കുണ്ടം— No., കുണ്ടു
കയ്യിൽ Palg.; കുണ്ടിച്ച സ്ഥലം = കുണ്ടുള്ള; കുണ്ട
ക്കം മണ്ടക്കം നടക്ക; കുണ്ടാണം in ചെവിക്കുണ്ടാ
ണത്തിന്ന അടിച്ചു TP. box on the ear; കുണ്ടാമ
ണ്ടി &—ക്കാരൻ No. Palg. കുണ്ഡലീഫണം (പ
ത്തിക്കീറ്റു). കുതം 2: കുതംകെട്ട കാലം കദിയാ
നെ (f.) കെട്ടി Mpl. song = ആപൽക്കാലത്തു; എ
ന്റെ കുതക്കാരൻ Er̀. = പുതക്കാരൻ. കുതുരക്കുള
മ്പൻ No. mod. for കുടം പിരിഞ്ഞതു. കുതൂഹലം
fr. കുതു, കുതി joy. കുത്തു l: എനിതക്കു ചുമലിൽ
ഒരു കു. കുത്തി വലിച്ചു jud., 4: കൂവത്തെക്കാളും
കുത്തുകൂലി ഏറയായി prov. കുന്തുക comp. കി
ത്തുക. കുന്നൻ 3: kinds വെണ്ണീറ്റൻ— or ചാര
ക്കു—, രസം—, മാമ്പില്ലാ—or തട്ടില്ലാ—, തെക്കൻകുന്നൻ;
കുന്നം li. 2. കുന്റപ്പോഴൻ. കുപ്പായം li. 3. ഇട്ടു
തുന്നി. കുപ്പു N. pr. m. & f., കുപ്പൻ, കുപ്പാണ്ടി
etc. m., കുപ്പായി m. & f. Palg. കുബ്ജ f. (നിവി
രുക 564). കുമരൻ & കുമാരൻ N. pr. m. കുമ
ദോർ Dutch doc, Commander. കുമുദം S. കു
മ്പ li. 2 കു. കുലുക്കിച്ചിരിക്കുന്നു TP. to laugh hearti—
ly. കുമ്പളങ്ങ: കുടത്തിൽ കു. Palg. exh. grown
in a chatty & കൊട്ടയിൽ മോറു prov. കുമ്മക്കു:
അവന്റെ കുമ്മക്കിന്നു വന്നു jud. കുമ്മട്ടി li. 4.
Madraspat. കുയിൽ kinds: കരിങ്കു—, വെള്ള —,
കാക്ക— = കാരാളൻചാത്തൻ; പുള്ളി — (singing).
കുര, CV. നായെ കുരപ്പിക്കൊല്ല don't make or
let bark. കുരണ 2: a tree, Palg., നായ്ക്കുരണ
= —രു—(269). കുരണ്ടു Palg. = കുരടു 2. കുര(ൽ)വ
ള So. the throat. കുരവ 2: നാലുവാകരുവ aM.
an old privilege. കുരുത്തോലപ്പായി a mat.
കുരുന്നകിരി Trav. f. i. നല്ല കു. = ആശ്ചൎയ്യം, കു.
ആയ്പോയി = അമളി & ഘോഷം, see കുരുന്നേരി.
കുരുപ്പു 2: ആനക്കുരുപ്പു. കുരുവി li. 2. ബാലക്കുരു
വികൾ. കുറക: പന്നിയുടെ കൈക്കുറകു fore—
leg, — quarter. കുറവൻ: ഉപ്പുകുറവൻ. കുറാൻ
Ar. Qurān, the Koran. കുറി 4 li.7. പരിഷക്കു
റി. കുറിക്ക 2: കുറിച്ചെടുക്ക to copy. കുറിഞ്ഞി
2: (കണ്ടനും) കാടനും കു. യും Palg. കുറുക്കു li. 3:
കു. മരുന്നു, വെള്ളം; കുറുക്കൻ: മോന്തി—(സന്ധ്യ—),
ഏഴര—, പാതിരാ—, പുലൎച്ചക്കുറുക്കൻ; കു. ചൂടുക No.
(തീപ്പുല്ലു 461). കുറുക്കുക li. 6: കൈകുറുക്കുക to
contract the hand. കുറുന്തിരട്ടു (തിരട്ടു 1, 454).
കുറുപ്പു 2: വിൽ—, പര—; അരിവാരിക്കുറുപ്പു Er̀. = തേ
യ്യമ്പാടി; also തീയക്കു., ഠരംരാഴവക്കു. (see പണി
ക്കർ) a headman; കുറുപ്പാൾ Nāyar Kuruppu as
called by Tīyars; 3 So. a Kaṇišan, No. കുറുപ്പൻ
a Tīyar barber. കുറുമ്പു 3. = കുറുമ്പൽ (ex. in
കുറുമ്പൻ 4). കുറുമ്പൻ 3 also കുറുമൻ So. & No.
കുറുവ kinds of paddy: ചെമ്മണ—, കുട്ടി—, നിട്ടൻ
കുട്ടിക്കുറുവ Palg. exh. കുറ്റ 1: കുറ്റിയും (door—
hinge) വിജാകരിയും, കുറ്റുയും ചങ്ങലയും (lock);
കുറ്റിക്കാൽ see പതിവിട്ടം. കുറ്റിപൂജ contr.
കുറ്റൂശ Weṭṭ. vu. കുലതുളസി Ocymum. കുലീ
നം: തമ്മിൽ കുലീനത നടിക്ക Cur. a. v. കുവി
ക്ക (om. CV.). കുശാണ്ടം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക
Coch. to watch attentively, കുശാണ്ടക്കാരൻ =
കൃത്രിമക്കാരൻ. കുശുമടിയൻ No. vu. see കുഴിമടി
യൻ. കുളം കലക്കി പരുന്തിനു കൊടുക്ക prov.
to agitate a small tank previous to catching
fish, കുളം കലക്ക hon. nobleman's bath (പഴ
യരി 636). കുളമ്പു 1: ചെറുകുളമ്പു one of the 2
cartilages growing behind the fetlock. കുളു
ൎക്ക: എണ്ണക്കുളുക്ക (sic) ഒലിക്കത്തേച്ചു TP. കുഴ
ന്ത N. pr. m. Trav. Nāyars. കുഴവി: ആട്ടുകല്ലും
കു. യും prov. കുഴി: കുഴിക്കാണം li. 8. കെട്ടുന്ന
മൎയ്യാദ; കുഴിക്കൂറു li. 6. W.; കുഴിമടിയൻ Er̀., Trav.
(& കുഴു—) lazy; കുഴിയടി: No. also കുഴിയിട, Palg.
കുഴുവടി. കൂശൽ: അയ്യാളെ കൂ. ആക്കിയില്ലൊട്ടും
did not revere him. കുഞ്ഞു 2: ചക്കക്കൂഞ്ഞിലും
ചന്ദനക്കുരണ്ടും സമം prov. കൂടം (കൂട്ടു, കൂട്ടം).
കൂടാർ Er̀. = പെരിങ്കൊല്ലൻ as called by Cheru—
mars. കൂടുക 6 li. 5. ഭീതികൂടായുംവണ്ണം (905);
[ 1119 ]
കൂടി 1: take up li. 7. (not even twins are born to—
gether), li. 6. അരിച്ചാക്കു; കൂടിക്കഴിച്ചൽ intima—
cy, intercourse Cur.; കൂടിക്കാണുക Palg. (Nāyars
& Il̤avars) sexual intercourse in order to enforce
marriage; കൂട്ടിവായന spelling, reading; opp.
നിലത്തെഴുത്തു. കൂട്ട Tell. Kaḍ. Paya. = കൊട്ട.
കൂട്ടം: കൂട്ടപ്പുര Palg. cluster of houses in a com—
pound. കൂട്ടുകറി made of difft. പച്ചക്കറി with—
out പുളി (difft. fr. താളിതം). കൂട്ടുകെട്ടു met.
plotting (അവരുടെ കൂ.). കൂത്താങ്കൂരി: Palg. —ങ്കീ—
= പൂത്താങ്കീരി. കൂത്താമ്പിടന്നി Palg. = പിരടി.
കൂൻ 3 = കൂഞ്ഞു 2. കൂന്തൽ: li. 3. പുരുകൂന്തൽ
പീലികോത്തു. കൂമ്പു— Palg., കൂമ്പൽകൂട്ടുക Trav.
f. i. കൂ'ട്ടിവെക്ക to heap up earth for planting
potatoes etc. (കേയും) കൂരനും f. & m. Cal. = കേ
ഴമാൻ. കൂരാൽ No. a fish—harpoon. കൂരി 2:
Kinds ആൺ—, പെൺകൂരി, കപ്പാളക്കൂരി (the creep—
er being put inside കൾപ്പാള to strengthen it).
കൂരുക Trav. = കോറ 2, 318. II. കൂൎക്ക li. 2. ക
ഞ്ഞിക്കൂൎക്ക, കൂൎക്കൻപന്നി So. കൂൎക്കപ്പന്നി Er̀. the
tame pig = പോൎക്കു. കൂൎദ്ദനം jumping,. I. കൂറ
1: Trav. = ശീലപ്പേൻ; കൂറാമ്പുലി No. garden—spider.
കബറു (വാതക്കൂറു 931); കൂറ്ററുപ്പു: അവരുടെ കൂററ്റു
അറുത്തു Cur. കൃഛ്ശങ്കൃഛ്ശം. കൎത്യം 2: കൃത്യര
ക്ഷണം ചെയ്ക. കൃമിനാൽ (E. criminal) അന്യാ
യം നടത്തി epist. കൃഷിപ്പാട്ടു a poem on rice—
cultivation CrP. കെടുമതി: മുതൽ ഒക്കയും കെ.
ചെയ്തു; കെ. യുള്ള ചരക്കു spoiled by saltwater etc.
കെടുക li. 8. കെട്ടുമണ്ടുന്നു. കെട്ടുക 1: തലെക്കും
അരെക്കും ഏതും കൊട്ടീട്ടില്ല; 2: അവന്റെ ഏട്ടത്തി
ക്കു ഞാൻ കെട്ടി Mpl.; കെട്ടിക്ക li. 3 & 4. അവദ
ള്ളയിനെക്കൊണ്ടു. കെറാമത്ത് Ar. karāmat (216)
magnific, miracle; jugglery. കെല്പൻ, കെല്ലൻ
& കെല്ലൻ No. Er̀. കേക li. 4. f. കൈകേയി. കേ
ടറ്റ (not കേടുറ്റ). കേട്ടു 2 under കേൾക്ക. കേ
തനം (നാഗാരികേതനൻ 539). കേത്താര ഒലി
ക്ക (കേല + ധാര) Er̀. = കതവായികഞ്ഞി 200. കേ
ന്ദ്രിക്ക: രാഹുവിന്നു മഹീപുത്രൻ കേന്ദ്രിച്ചാൻ PR.
കേമിക്ക: കേമിച്ച വൻഗുണം. കേയി‍ f. to കൂ
രൻ App. കേലൻ, കേലി, കേലു N. pr. m. Palg.
കേലിആക്ക Palg. = I. കേളി. III. കേളി: കേളി
കേട്ട രാമദേവൻ നാടു വിട്ടുപോയി song = ചൊ
ൽപെറ്റ; കേളിപ്പൂട്ടു (കന്നുത്തൊളി 490). കേ
ൾക്ക 1.... (Tu. കേണു); 3 fig. കുടൽ, App. കൈ:
കയ്യാടുക, also = പെരുമാറുക; കയ്യുണ a tree with
ഇടം—& വലംപിരി fruits (Bazar med.); കൈകാ
ട്ടുക (7): കുത്തുപിടിക്കാൻ കൈകാട്ടിയോ try to
prevent. കൈകേയി. കൈക്കണക്കു li. 3. ചെ
ല്ലേണ്ട etc.; li. 5. കൈ. കാരൻ Er̀. (vu. കൈയ
ണക്കു) a carpenter versed in തച്ചുശാസ്ത്രം; കൈ
ക്കാർ elders, Cur.; കൈക്കെട്ടു li.4 കൈകെട്ടീ
ല്ല; കൈക്കോട്ടു കൊണ്ടു കൊത്തി മറെക്ക jud.;
കൈക്കോന്മാർ: കൈക്കോർ a Nāyar as called
by Tīyars No.; കൈച്ചീട്ടു (തവണക്കച്ചീട്ടു); കൈ
തുടരുക (തുടരുക 1,465); കൈവണക്കു Palg. brace
running fr. the king—post to the beam = മല്ലു 2;
കൈവള 2: Palg. = വള്ളി്പിലാചി (പ്ലാശു 744);
കൈവള്ളി Palg. a rope tied to the neck & a fore—
leg of cattle; കൈവഴി: പല കൈവഴികളിൽ
നിന്നു വിവരങ്ങൾ കിട്ടി Cur. channels; കൈവിള
യാടുക (വിളയാടുക 966). കൈശോരം: അവിടുന്നു
(after കൌമാരം) ൫ വത്സരത്തോളം കൈ. Chintar.
കൊക്കരണി hither what is under കോക്കരണി.
കൊക്ക Trav. = കക്ക; കൊക്കറ No. different spiral
shells. കൊക്കുക also of ൟറ്റുപാമ്പു Palg.,
Er̀. കൊച്ചമ്മ Nasr. the eldest sister as called
by her younger brothers & cousins; കൊച്ചി 2
(അച്ചി App.). കൊഞ്ചൻ li. 5. പൊയ്കക്കൊഞ്ചൻ.
കൊഞ്ചൽ li. 2. പുഞ്ചുരിക്കൊഞ്ചലും. കൊടി 3 see
വെറ്റല. കൊടിഞ്ഞ: കൊടിഞ്ഞിൽ കുത്തു Trav.
Cal. (the temples are tied with കൊടിഞ്ഞിൽ or
എരുവള്ളി) = സൂൎയ്യക്കുത്തു. കൊടിയാല Tu. su—
burb of Mangalore, gen. കവടാൽ. കൊഴുങ്ങക്കഴു
ക്കോൽ small rafters over the verandah—part of
a പുറന്തളം, forming part of the ceiling over it
(against sun & fire), കൊടുങ്ങക്കഴുക്കോൽ മേൽത്ത
ട്ടു. കൊടുന്തല ഏട്ട Er̀, കൊടുന്തയൻ No. kinds
of fish. കൊടുമ്പു N. pr. a place with Subrahma—
ṇya's fane, yearly Tēr. (near Palg.). കൊട്ട 1:
Palg. = കടൽ ആമണക്കു, കൊട്ടെണ്ണ; 2: കൊട്ടത്തു
ലാം, —ത്തോണി Er̀., Cher̀, a large water—shovel
f. കരിങ്കുറ, പുഞ്ച & esp. കൊട്ടപ്പുഞ്ച (& കൊട്ടപ്പ
ഞ്ച). കൊട്ടുകാലൻ knock—kneed. കൊണ്ട 1:
Palg. tiny ornamented caps worn by Il̤avar girls
[ 1120 ]
at festivities. കൊണ്ടി to C. Tu. കൊണ്ടിയും
കീലും Palg. = കുറ്റിയും വിജാകരിയും No.; കൊ
ണ്ടി ഊരി വിടുക, കൊ. ുഴാൽ അടെക്ക Palg. (o
f a cow—house). കൊതിച്ചികിച്സ,—വൈദ്യം. കൊ
ത്തളങ്ങ Er̀. = കണ്ണീച്ച. കൊന്ന: a kind മയിൽ—.
കൊപ്പര 2: kinds പൈങ്കൊപ്പര 707, വെള്ള—, കൈ
പ്പു—. കൊ്പു Palg. worn by Iavar & Kammāḷar
women only. കൊമ്പൻ Er̀. = പുല്പോന്തു affect—
ing paddy in പിട്ടൽപ്രായം; കൊമ്പപ്പൻ (Il̤avars),
father's elder brothers, കൊമ്പമ്മ father's elder
sisters (hon. older relations also). കൊമ്മല
Palg. bashfulness, കൊ. പറക = ഇല്ലാത്തതു. കൊ
റ്റിവീഴുക Er̀. a small വണ്ടു, destructive to കരു
നാടു (മുറ്റിമ്പോൾ), kinds കര—, രാക്കൊറ്റി. കൊ
ല്ലത്തുകാരൻ Palg. vu. (T. കൊല്ലറ്റുകാരൻ) Tamil
bricklayers. കൊല്ലം കണ്ടവനു ഇല്ലം വേണ്ട prov.
കൊല്ലങ്കോടു N. pr. seat of വെങ്ങനാട്ടു നമ്പിടി.
കൊല്ലി 4, No. a bog; 5, Weṭṭ. = മാൽ 3. കൊവ്വ
Cal. = മത്തി. കൊശുവോടെ തിന്നുന്നവൻ = ന
ന്നായി (Il̤avars & Muckwas). കൊളുന്തു Palg. =
കൊളുത്തു 2; മാകൊളുന്തു No. = മാവിലഞെട്ടി leaf—
stalk. കൊൾക: കൊടുന്നു (= കൊണ്ടുവന്നു) കൊ
ടുക്കും ChS. കൊഴിഞ്ഞിൽ Cal. a kind of paddy
= വാനോക്കി. കൊഴുന്നു 3: Palg. മരിക്കൊഴു
ന്നു a tree. കോക്കരണി li. 3. ഇട്ടാ. കോ
ച്ചൻ N. pr. m., കോച്ചുണ്ണി m. & f., കോച്ചി f. കോ
ട 2 So. = ചുക്ക. കോടക്കാർ hair like. കോടാ
ണ Palg. Carp the rafter next to the hip—rafter:
കോടി, കോടാണ, മ്പാം — ന്നാം കഴുക്കോൽ (നേൎക്ക
ഴുക്കോൽ), എല്ലാം മോന്താഴത്തിൽ ചെല്ലും. കോ
ട്ടയം N. pr. a place, Trav. കോട്ടി 3 Palg. Er̀.
fray of മഞ്ഞളേട്ട. കോതരാമി N. pr. m. Palg.
കോന്തൻ = ഗോവിന്ദൻ? N. pr. m. Trav. കോ
പ്പു, കോപ്പ N. pr. m. Palg. കോമട്ടി, f. കോമട്ടി
ച്ചി. കോമു N. pr. m. കോയിൽ 1: ചാലിയത്തു
വാഴുന്ന പാ്പുകോയിൽ (Kēr. Pal̤ama) Rāja; Pula—
yars call God: പെരുങ്കോയിൽ, a Nāyar പട—,
Paravaǹ പര—, Mpl. മാപ്പിള്ള്കോയിൽ. കോ
രുക 2, see പോത്തു. കോൽ (മഷിക്കോൽ 801,
എഴുത്തു App.), കോൽവിളക്കു a lamp formed of
a shaft with a trough for 5—7 wicks, carried by
Sūdra women in temple processions, Trav. കോലു
ക, jud. the way to care. കൊവരകഴുത, gen. കോ
വർ. കോവിദാരം S. കോവിലകം, see രേഖ,
കോവിലകത്തിൻ & കൂലോത്തിൻ വാതുക്കൽ Cochin
= മണ്ടപത്തിൻ വാതുക്കൽ Trav. കോശം 5:
five abodes of human action (അന്നമയം = സ്ഥൂ
ലദേഹം; പ്രാണമയം, മനോമയം, വിജ്ഞാന
മയം = സൂക്ഷ്മദേഹം; ആനന്ദമയം = കാരണദേ
ഹം) Chintar. കോളി, kinds അത്തി — & ഇ
ത്തിക്കോളി. കോഴ: സൂചിക്കാണം ഇടക്കോഴ
ചോരനാരിസുഭാഷിതം അപ്പോഴപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ
പിന്നേ ഇല്ലെന്നു നിൎണ്ണയം (Shlōgam); കോഴ
ക്കാരൻ Palg. = കൈക്കൂലിക്കാരൻ. കോഴി:
തലക്കോഴി കൂവുമ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു at 3 A. M.,
പുലൎച്ചക്കോഴി 5 A. M. കൌപീനം li. 4., thus
of dogs etc. കൌമ: ഒരു കൌമ നമസ്കരിച്ചു gra—
dation of prayer. കൌമാരം: പിറന്നപിൻ ൫
വത്സരത്തോളം ഉണ്ണിയായ്പോകും പിന്നേ ൫ വ
ത്സരത്തോളം കെൈ. ക്രിയയായതു പൂജാവിധി
Chintar. ക്രിസ്താബ്ദം the Christian era A. D.
ക്രോധം li. 2. AR. ക്ലാപ്പഴം കളാവു App.
ക്ഷയക്കുര (2) epist. ക്ഷുദ്രകൃമ്മം by ക്ഷുദ്രക്കാരൻ.
ക്ഷേത്രപിണ്ഡം a ceremony (പ്രേതം ശമിപ്പാൻ). PR.

ഗജം P. gaz, a yard, ell, T. 2 cubits, Palg.
½ വാര. ഗണ്ഡവീക്കം the mumps. ഗൎഭക്കാര
ത്തി vu. = ഗൎഭിണി; ഗൎഭാശ Cal., ഗൎഭരിശി (രുചി
or അരുചി Er̀.) = ദോഹളം, വ്യാക്കൂൺ; ഗൎഭംതാ
ങ്ങി obsc. No. (വിളി കേൾക്ക 968). ഗളിതം: ദ
ന്തം ഗളിതമായി hollow—cheeked, Chintar. ഗു
ണം li. 11. നുരിച്ചു etc. (om. ഗുണം); ൟസ്ഥിതി
യിൽ നിന്നു ഒരു ഗു. കിട്ടുമായിരുന്നു epist. = കയ
റ്റം; ഇനിക്കു അതിൽ ഒരു ഗു. ഇല്ല no benefit, vu.
ഗുന്മൻ li. 7. ആന്ത്ര—. ഗുളികൻ, തച്ചുഗുളികൻ App.
ഗൃഹഭാരം = വീട്ടുവിചാരണ; ഗൃഹാചാരം etc.
ഗോതി H. gōdi (lap), a dock, Coch. ഗോവേന്ത
Port. convênto, a monastery. ഗോപൻ 2 = ഏ
റാടി. ഗോസായി H. ഗ്രഹചാരത്താൽ വളരേ
സങ്കടം അനുഭവിച്ചു epist. = ഗ്രഹപ്പിഴ. ഗ്രഹ
ണം kinds: വലയ— (കങ്കണ—), പൂൎണ്ണ—, അൎദ്ധ—, സ്പ
ൎശ— astr. ഗ്രഹീതം vu. ഗ്രാമപ്പന്നി Palg. Er̀.
the domestic pig.

ഘടം li. 4. വടിവിനൊടു. ഘടനം, CV.:

[ 1121 ]
ആ രീതി അവരുടെ മേൽ ഘടിപ്പിച്ചു Cur. fixed.
ഘൃണ 1: അവന്റെ ഘൃണപോലേ വരട്ടേ vu.

ചക്കമുള്ളൻ also a kind of small—pox. ച
ക്കര, see ശൎക്കര; ചക്കരവള്ളി,—ക്കിഴങ്ങു Palg. sweet
potatoes = കപ്പക്കിഴങ്ങു Trav. ചക്കി 4, വെളുത്ത
ചക്കി Palg. exh. a kind of paddy. ചക്ഷുസ്സ്,
fig. ജ്ഞാന ചക്ഷുഷാ കണ്ടു Chintar. ചങ്കിരി: ച
ങ്കീരി see ശംഖുപിരി. ചങ്ങലപ്പുറത്തഴി = കൊടു
ങ്ങല്ലൂർ അഴി. ചങ്ങാതി 2 No. = മറുപിള്ള. ച
ടച്ചി Palg. a timber tree. ചടയൻ N. pr. Mpl.
ചട്ട li. 2. പെൺചട്ട. ചട്ടകവും ചിറവളയും a
species of truss, see ഇരുവെകരം കെട്ടു, പതിമരം.
ചട്ടി 1: ച. കാച്ചിയിടുക No. = വറുത്തിടുക; 2, =
ഷഷ്ഠി 1026. ചണ്ഡാലൻ li. 2. ഘാതകർ. ചത
2 = ദശ 3. ചന്തമരി Mahe, Er̀. = പൂവരചു,
കുളപ്പരുത്തി. ചന്ദനത്തൈലം. ചന്ന T. Palg.
a lever = മെത്ത 3. ചന്നം 2: (T. fineness) in ച.
ഇടുക Palg. to cover coarse plaster with fine
chunam & make a polished surface. ചപ്പ fr.
ശഷ്പം, ചപ്പക്കയ്യൻ No. ചപ്പട്ടത്തുണി etc. Palg.
ശപ്പട്ട Trav. = ചപ്പ. ചപ്രമഞ്ചം: തപ്രമഞ്ചക്ക
ട്ടിൽ. ചമതക്കോൽ = പലാശങ്കൊമ്പു. ചമല്കാ
രാനുഗുണമായിട്ടുണ്ടാക്കിയതു highly sensational.
ചമ്പ Er̀. = പീറ്റത്തെങ്ങു, fig. ചമ്പയുടെ ഇടയിൽ
തൈ വെച്ച പോലേ prov. (few old men, many
children). ചമ്പാ, kinds ൟൎക്കിൽ— Er̀., ഇലുപ്പ
പ്പൂ— (ഇരിപ്പ), അന്ന, ഉണ്ട, ചീരക— 369, മധുരഉ
ണ്ട—, നമ്പൂ (തി) രിച്ചമ്പാൻ Palg. ചമ്പു S. a mixed
composition of verse & prose, f. i. ഭാരത—, ഭോജ—,
മാനവേദചമ്പു. ചമ്മട്ടിക്കൂടം. ചമ്മല, better
fr. ശമ്മല 1008 or H. čammal, a beggar's cup. ച
രക്കു 2: caldron holding fr. 10 Iḍangāl̤i upwards;
നാലുകാതൻ ചരക്കു Trav. fr. 100—200 Paras rice.
ചരടുതീൎക്ക, കൊടുക്ക Palg. Il̤avars, Kaṇišan, etc.
to divorce, ബന്ധം തീൎക്ക. ചരിത്രം: ച. ഭഗവാ
ന്റെ ച. കേൾക്ക തന്നേ Chintar. ചരു 3: the
fry of some kinds of sea—fish ചരുവും പരലും, also
മാങ്ങച്ചരു & മാങ്ങാ— (being mostly caught in the
mango season). ചൎക്കുക (ചറു). ചലനശാസ്ത്രം
scienoe of involuntary motions, throbbings, etc
ChS. ചല്ലാ: ചല്ലായിതട്ടം No. mosquito curtain.
ചലുവം = തലുവം. ചവതിക്ക vu. = ശൌചിക്ക.

ചവിട്ടുകല്ലു entrance stair; ചവിട്ടിക്ക: അടുപ്പുങ്ക
ല്ലും അമ്മിയും കുട്ടിയും ചിരകയും ഉരലും ച. Cal.,
അമ്മിയും കുഴവിയും ച. Palg. an old custom,
Sūdra girls when adpoted by a Sūdra family on
leaving their ancestral home are made to stamp
with the foot on certain cooking utensils imply—
ing thereby that they have given up their right
of heritage; കരിക്കുലം ച. Er̀. the widow of a
Nāyar when ousted. — met. അമ്മിയും കുഴവയും
ചവിട്ടീട്ടോ വന്നത് prov. i. e. my father's house
is still open to me (Il̤avattis), see മെതിപ്പിക്ക.
ചളിപ്പുറം, ചളിക്കൂറുള്ള സ്ഥലം also in rivers.
ചാക: ചാവടിയന്തരം = പുലകുളി അ. (15th, 16th
day); ചാവേറുമീൻ = ചെന്നീറ്റിൽ ചത്തടിയുന്ന
മീൻ. ചാട: ചാടക്കുട്ടിപെറ്റു No. stil—born (esp.
a monster); ചാടക്കുരു deaf seed. ചാട്ടം li. 1.
കുതിരച്ചാട്ടം; എടുത്തുചാട്ടം & —ട്ടക്കാരൻ quarrel—
some, a wrangler മൊഞ്ചൻ. ചാണകക്കിളി Er̀.
a bird, feeding on worms = ചാണാരപ്പക്കി Trav.
ചാൺ 1: കത്തിയുടെ ഇല ഒരു ചാണോളം ഉണ്ടു
jud. ചാണ്ടുക li. 3. Trav. (om. Palg.); ചാണ്ടി
ക്കൊടുക്ക So. to deliver up. ചാതി Palg. also ചാ
ത്തി a bird പൂച്ചിയും ചാതിയും, comp. ചാത്തൻ 3.
ചാത്തൻ: ചാത്തായി N. pr. f. Palg. ചാപണ
Tdbh. of യാപന 2. ചാമ:മലൻ—, പുല്ലൻ—,എരു
തൻവാൽ— Palg. exh., കൊണ്ട (ൽ) ച്ചാമ; ചാമയുടെ
മൂപ്പു prov. (soon ripening), met. ചാ. ഉള്ളു short—
lived, short tenure, enjoyment, etc. ചായില്യപ്പ
രിച. ചാരു 2 N. pr. m. = രാരു ചാൎച്ച: ചോര
ച്ചാൎച്ച & കെട്ടിച്ചാൎച്ച. ചാത്തം a remark; ചാൎത്തു
1: (vu. ചാത്തു) a board joined to the top of the ചേ
ല of boats; ചാൎത്ത് ഇടുക to steel iron No., li. 5.
ഉൾചാൎത്തു (om. ൨൪), li. 7. കാണച്ചാൎത്തും; ചാൎത്തുക
li. 15. നികിതി കെട്ടി; ചാൎത്തിപ്പിക്ക: ശൈവമാം
ബിമബത്തിൽ .... SiPu. ചാറൽ, മഴച്ചാറ്റൽ.
ചാലിയക്കൊട്ട Tell. a fishing basket. ചാൽ 2 li. 2.
ആണിച്ചാൽ; fig. ഉദ്യോഗച്ചാൽ നികന്നു Cur 71.
dried up; 5. = ഉഴിഞ്ഞാൽ, ചാലിട്ടോർ ഉണ്ണിമണാ
ളന്നു എന്തെല്ലാം കൊടുക്കേണം (song). ചാഴി:
പതിരും ചാഴിയും Palg. ശിങ്കികളിപ്പിക്ക Trav.
= വട്ടത്തിൽ ആക്ക. ചിതർ li. 2: V2. ചിത്ത
വൃത്തി (1) പതിമൂന്നു ചി. = രാഗാദി (882); ചിത്ത
[ 1122 ]
സാകം (2) a kind of metre. ചിത്താന്തരം Palg.
= സിദ്ധാന്തം. ചിക്രകൂടക്കല്ല & Trav. ചിപ്പ
പ്പണി Er̀. ചിമ്പുക: ചിമ്മ N. pr. f. ചിമ്മയും
അല്ല പറയുന്നതുണ്ണി (El̤uttaččaǹ—pāṭṭu) = ചുമ്മ.
ചിര 2: കൈച്ചിര hand—scraper. ചിരട്ട also
കൈചിരട്ട elbow. ചിരിവി Palg. cart—grease.
ചിറമാന്നമാപ്പിള്ള N. pr. the Jews, Cur. ചിറാ
കു, a kind മൂത്ര—. ചിറ്റം = ചുറ്റം 2. I. ചിറ്റു:
ചിറ്റുവൃത്തി Cur 94. II. ചിറ്റു: li. 4. വെള്ളിച്ചി
റ്റുകൾ; ചിറ്റുകാതു = മേൽകാതു. ചിറേറനി: വ
ലിയ—, ചെറിയ—, ഓർ—, ചാണകച്ചെറിയ—, അൽവാ
ച്ചിറേറനി Palg. exh. ചിലുകു (om. S.). ചീട്ടു
li. 4. (see കൈച്ചീട്ടു). ചീത്തത്തരം. ചീത്താർ
മരം T. Palg. custard—apple tree (comp. രാമ—).
ചീനംവീടു, ചീനം വീട്ടിൽ തങ്ങൾ വാഴുന്നോർ an
impoverished nobleman in Kad. (മീൻ അങ്ങാടി
822). ചീരകം li. 3. കരിഞ്ചരകം. ചീരു N.
pr. f. ചീർ li. 7. also has wasted away. ചീവ
ക്കിഴങ്ങു li. 2. ചീവുക to peel, scrape; to be lean).
ചുഞ്ചു li. 2. ... ാരണർ. ചുട്ടിതേക്കുക Er̀. = ചു
തുത്തുത. ചുണ energy, ചുണയും ധീരതയും കെ
ട്ടു Cur. ടുണ്ടൻവള്ളം Trav. = ഓടി. ചുനയൻ
മാവു q. v. ചുമ്മു N. pr. f. Nāyar. ചുരമാന്തുക
& കുത്തുക Weṭṭ. Er̀. cattle pawing with the hoof
as if wanting to attack (ഖുരം 327). ചുരക്ക: ഇ
ന്നുപാൽ അത്ര ചുരന്നിട്ടില്ല Palg. the udder was
not so full as usual. ചുരുകുക or ചുരുക see ചൊ
രുകുക. II. ചുരുകികു Cal., Weṭṭ. = കൂറങ്കൈക്കോട്ടു.
ചുരുക്കുക 2: പുരിയം. to shave the eye—brows.
ചുരുട്ടു പിടിപ്പിക്ക to lighten, കുടിക്കുക to smoke
a cheroot. ചുരുള No. coil etc. as above, ചു
റ: ചുറണ Palg. a skein of coir—rope = കൊഴി,
കൈ No. ചുറ്റം 2: അവൾക്കു ചിയസ്ക്കാരൻ Er̀
her paramour; ചുറ്റം 3 environs, ചു. എന്താകുന്നു?
അതിൻെറ ചു. എല്ലാം കണ്ടങ്ങൾ jud. ചുവത്തൻ
മൂരി Palg. red. ചുള: പൊട്ടൻ— (പൊട്ടു—) with—
out kernel, കീരഞ്ചള small (& അല്ലി—). ചുഴി:
ചുഴിയടി Er̀. Trav. = കുഴിയടി. ചൂടു 1: ചൂടടുപ്പു
(& ചൂട്ട—) Palg. a portable earthen hearth; 2: ചൂ
ടുപുടപ transfer fr. ചൂടുക, li. 3. tears off. ചൂ
ണ്ടൽ li. 2. ചൂണ്ടലെ മത്സ്യം. ചൂത്രാട്ടി No. vu. =
സൂത്രപ്പട്ടിത, ചൂര(ൽ)പ്പരമ്പു Palg. a rattan—mat,
ചെകിറി Palg. a bat, kinds വല്ല—, larger ആവൽ—.
ചെങ്കറപ്പു reddish black color. ചെങ്കൊമ്പു an
old privilege Cur 13. ചെട: ചെടയാടു a sheep;
കരിമ്പടത്തിൻെറ ചെട the fringes of a blanket.
ചെടി 3. see പത്തായം 608. ചെടുക്കനേ = ഝ
ടിതി, തിടുക്കനേ, H. čaṭ. ചെന്താമരാക്ഷൻ
KR. ചെന്തീപൊരിഞ്ഞുള്ള. ചെന്നിക്കുത്തു: ഒ
രുച്ചെ. തലവേദന No. song = സൂൎയ്യക്കുത്തു. ചെ
പ്പറ see ചെവിടു li 2; No. also കണ്ണും ചിപ്പറയും
കണ്ടൂട (old people). ചെമ്പകത്തിൻെറ വേടു (for വ
ശീകരം). ചെമ്പന്താടി & ചെമ്പൻമീശ. ചെ
മ്പുരാപ്പിള്ള & ചെമ്പ്ര— om. li. 2. perhaps, ?, li. 3.
prob. etc. ചെമ്മാനം ഉണ്ടായാൽ മഴ ഉണ്ടാകും
prov. (morning or evening). ചെമ്മൂൎയ്യ said by
Uḷḷāḍan or Nāyāḍi to Nāyars & higher castes;
താൾ എങ്കിലും ചെമ്മൂൎയ്യ prov. do not look to the
worth but to the station of a person; ചെമ്മോൎത്തു
Cal. by Pāṇaǹ to Nāyars etc. ചെയ്ക (Te. ചേ
...); ചെയ്തി: ഇച്ചെയ്തിക്ക് എഴുതിയതു Coch. doc.,
Cur. ചെരിപ്പടി 2 = ചെരിപ്പു 2. ചെരുതുക li. 4.
അരയിൽ (or അരെക്കു) ചെ. ചെറു: ഞാൻ ചെ
റിയൊരു നാളെ. ചെറുമൻ kinds: കണക്ക—, ക
ള്ളാടി— Cal., വള്ളുവച്ചെറുമൻ Palg. ചെലുചെ
ല li. 3. ചിലമ്പിട്ട്. ചെലുത്തുകഛ കൎത്തവ്യം ചെ.
Nasr., Cur. ചെല്ലം see ചല്ലം. ചെവിമുറിയൻ
EP. (a cat). ചെവി പാൎത്തു. ചേകം 2 pay.
ചേക്കൽ = ചേൎക്കൽ No. ചേടൻ 2 T. a Telugu
weaving caste, (പൂണുനുൽ) Palg. ചേതം li. 5.
ആനച്ചേതം; ചേതക്കേടുകൾ. ചേന li. 5. കൈ
പ്പഞ്ചേന; ചേനത്തല No. Palg. ചേന്തി, so ചേന്ത
ൻ, ചേന്നൻ, ചേന്നു Er̀. etc. N. pr. m. ചേമ
ന്തി li. 5: Oh čamandi (om. Kr̥šṇa), li. 7. മുല്ലച്ചേമ
ന്തി. ചേമ്പു: Kinds വള്ളി or നൊട്ടി—, കൊട— Palg.
exh., മലയരിയൻ Trav. (മലേറാമ്പൻ Er̀.). ചേര:
കരിഞ്ചേര. ചേരട്ടപ്പാമ്പു. ചേരക്കാറ്റു; ചേര
മാൻവാൾ in Tāmūri's possession; ചേ
റായി see ചേരായി. ചേരി 1: ചേരിക്കാർ head—man Trav.,
also മുറിക്കാർ; ചേരിക്കൽ: li. 4: താമുതിരിപ്പണ്ടാ
രം. ചേർ 3: കപ്പൽചേർ Palg. = പറങ്കിമാങ്ങ
li. 9. & ചേറുമങ്ങലം. ചേൎലാഭം, aM. ചെയർ
ലാഭം. ചേൎക്കൽ No. = ചേക്കൽ Er̀. wood half
seasoned പറ്റി, തട്ടി of പയിങ്ങ to become
[ 1123 ]
spoiled through lying too long in the husk, ചേ
ൎക്കത്തേങ്ങ when plucked as വന്നിങ്ങ & dried up
Er̀. (Cal. also ചേൎക്കാൽ). ചേറു dirt, aM. ചെ
യറു. ചേറ്റുപടി = കീഴ്മതിയം. I. ചേൽ 2:
ചേവലുകേടു ugliness (of പള്ളി) Cur. ചേവകം:
ചേവകക്കാരുടെനിഷ്ഠുര പ്രവൃത്തി Cur. ചേഷ്ടി
ക്ക; ആത്മാവിൻ സ്വപ്രകാശത്വം കൊണ്ടു സത്വ
ങ്ങൾ എല്ലാം പ്രകാശിച്ചു ചേഷ്ടിച്ചീടുന്നു Chintar.
to work, operate. ചൊക്കൻ EP. (color of a
cat). ചൊട്ടin വെരുകുചൊട്ട Palg. = മെരുകിൻ
വട്ടം. ചൊത്തിക്കൈ comp. തൊത്ത. ചൊറി
a kind: ആണിച്ചൊറി. ചൊൎണ്ണാലി kinds: വലി
യ—, ചെറിയ—, കാടച്ചോൎണ്ണാലി exh. ചൊവ്വി li. 2.
പെറാതവൎകൾക്കു. ചൊള്ളു see ചള്ളു. ചോച്ചി
(children's prattle) = ചോറു. ചോദിക്ക: കൎത്തൃ
ഭോജനം ചോദീരാതേ...കൈക്കൊണ്ടു Cur.
unasked, = ചോദിക്കാതേ; ചോദനം 2: മന്ത്രി
ചോദിതം ചൊന്നാൻ Nal. minister's message.
ചോൻ m., ചോത്തി Er̀. = ചോവൻ etc. ചോരത്ത
ളി കഴിക്കേണം Mpl. must kill a heretic. ചോ
രൻ 2 = ജീകതച്ചാലൻ. ചോറൂൺ 1. eating rice;
2. an infant's first meal on the 28th, 56th day or
6th month. ചോറപ്പുല്ലു a kind of grass used for
തണ്ണീൎപ്പന്തൽ etc. Palg. ചോല. 7. വെലി; a pool
in jungles etc. ചോലനീർ വെള്ളമേ കുടിപ്പാൻ ഉ
ള്ളു song, മീൻ കിടക്കും ചോലയിൽ song, ചോല
യിൽ ചെന്നു കുളിച്ചു Sil., ചോലക്കുളം Palg. a tank
surrounded by trees; see also വഞ്ചോല 900,
വരു 912. ചോവൻ, ചോവത്തി Trav. (ചേക
വൻ) = ചാന്നാൻ. ചോവരം & ചൊവ്വൂർ. ചോ
ളം 1 kinds പൊന്തി—, അരി—, കമ്പച്ചോളം = മക്ക—
Palg. exh., കാക്ക; 2 but: ചോളകം V1. south—
wind. ചോളൻ li. 2. = ചേളികൾ ആളുന്ന.

ഛായ 1: ഇക്കാണായ വസുവെല്ലാം ഛായാ
രൂപങ്ങൾ പോലെ കാണുന്നു Chintar. apparent.

ജഡം: ജഡഭാവം Christ, fleshly—minded;
ജഡാവല്ലഭൻ: (ജടാ—?). ജനാപവാദത്തെ ശങ്കിച്ചു
(ചറവാടു) ഒരു വിധത്തിൽ ക്ഷയിക്കാതേ ഇരിക്കു
ന്നു (epist.) public censure. II. ജനിക്ക = ജരി
ക്ക, ജീൎണ്ണിക്ക. ജന്മവകാശം. fr. Tdbh. ജ ന്മു; ജ
ന്മാരിപ്പാട്ടം. ജന്യം born from കൎമ്മജന്യമായുള്ള
ദേഹം Chintar. ജയം li. 3 പറന്നു. ജയിന്യ

TR. (സംസൎഗ്ഗം 1044)= ജൈന്യ. ജാക്കിരി Cann. =
ലാ—, താക്കരി. ജലജം, so ജലജാതികൾ Chintar.;
ജലധാര ചെയ്ക (to cure insanity) epist.; ജലപാ
നം: ബ്രാഹ്മണർ—ജലപാനം ബന്ധിക്കുന്നില്ല Cur.
6. do not even drink water (superst.) ജാടർ:
T. Palg. ചേടർ. ജഹുസ്സ Palg., ജാഹുസ്സു &
ജാംസൻകളി No., a Muh. sport practised during
Muharam. ജീവൻ 1: pl. also സകല ജീവാക്ക
ൾക്കും Chintar.; ഇരുകേട്ടപ്പോൾ ആയാളേ ജീവൻ
‍പോയി No. was thunder—struck; ജീവധാരണം
also ജീവസന്ധാരണം PT2. ജ്ഞാനമായതു ജീ
വപരയോർ എെക്യം Chintar.

ഞവരി & ഞകരി. ഞാഞ്ഞൂൽ: MC.; ഞാ
ഞ്ഞൂൽപ്പുറ്റു Cal. earth thrown up by it. ഞായം
4: നല്ലതു വന്നു ഞായം Bhr. necessarily. ഞാലി
ക്കൂത്തു; ഞാലിക്ക & ഞാരറുക, see ഞേറ്റുക, കഴു
ത്തിൽ കുരിശു ഞാത്തിയിടുക Cur. ഞിള്ളി No. f. i.
മരത്തിൻെറ = മുകൾ crown; ഞിള്ളിത്തൈ—, ക്കൊ
മ്പു very small (ഞെള്ളി Cal.). ഞെടിക്ക(ഉണിൽ)
Cal. to press a vesicle. ഞെട്ടി: കിഴക്കൻ ഞെട്ടി
Cal. euph. for tobacco, used by lower castes to
higher ones (as പഴുത്തില). ഞെറിയുക: പുടവ
പിറകിൽ ഞെറിഞ്ഞട്ടുചുരറുന്നു Nasr., Cur. ഞേ
ലുക, see ഞാലുക.

ഠാണ: ഠാണേദാർ No., ഠാണാനായ്ക്കൻ Trav.

ഡയനം ChS. a palanquin. ഡൊമ്പർ. (ḍo).

തകര a kind ആനത്തകര. തകിൽ li. 2. ന
ൽത്തകിൽ. തക്ക 2: "drum—like" തക്കം: തക്കം
പറ്റിച്ചു Cur. enveigled. തക്കാളി li.4. മുളകുത
ക്കാളി. തങ്ങൾ. li. 3. വൃന്ദം തങ്ങളേ, li. 11. കുറു
ങ്ങോട്ടു തങ്ങൾ. തച്ചൻ: തച്ചക്കൂളി; തച്ചുഗുളികൻ
No. Er̀.— പിശാചു (വാസു 3,940). തട 5. i. e. വാ
ഴത്തട q. v. & മുൾ a harrow; തടയും ഇടയും (2)
Palg. (rather T.) quoins of the building & the
intermediate courses (Arch.); തടക്കൽ (2) No. =
ൟരുന്ന സ്ഥലം; തടയില (4) = തടയും ഇലയും
for drinking canjee. II. തടി 2: Cal. = തട 2
a sawing frame. തട്ടാരപ്പറങ്ങോടൻ. തട്ടു 3:
തട്ടുമ്പുറം No. the prepared top of a laterite—
quarry; (App. see ഓട്ടുമ്പുറം.) തട്ടുക: തട്ടിക്കൊ
ൾക to over—reach, Cur.; തട്ടിത്തിരിക്ക to per—
vert, Cur.; തട്ടിപ്പറിക്ക li. 2. തട്ടിപ്പു

[ 1124 ]
കാരൻ So. a cheat, over—reaching esp. children
etc. തണിക്ക: തണിച്ചിൽ Palg. a term used in
making iron tools, meaning to beat with gentle
blows in flnishing, see മുക്കു. തൺ: തണുങ്ങു Trav.
= പാള മുറിച്ചെടുത്ത കഴുങ്ങിൻപട്ട, used in the
cultivation of വെള്ളരി being spread upon the
ground to preserve them from its heat = വെള്ള
രിക്കുപട്ട ഇടുക No. തണ്ടാക്കുടി Palg. house of
തണടാൻ; തണ്ടി: Trav. അവർ ഇരുവരും തണ്ടി,
ഒരു തണ്ടക്കാർ = പുതം No. തണ്ടുതപ്പി li. 3. fool
of; തണ്ടെല്ലു ദേഹകിഷേതിരത്തിന്നു രൂൺഎന്നപോ
ലേ Chintar. തക്കിക: om. () is VN. of തത്തുക
"procession". തനി:തനിപ്പേർ individual name
Cur. തനു: ജീവൻ തനുത്രയ ഗേഹത്തിലിരുന്നു
Chintar. II. തൻ li. 5. തങ്കനം etc. having self—
respect, etc.; തന്നമ്പലം euph. the heart, see
പൊന്നമ്പലം. തമ്പലം: വെറ്റിലത്തമ്പലം chew—
ed betel (താംബൂലം). തപ്പുക li. 8. തോൾ തപ്പീട്ടു.
തമപ്പാൽപ്പച്ച Rh. I. തമർ 2: തമൎത്തണ്ടുംതമരും
a stock or brace & bits, Palg. തമ്പാക്കു: Port.
tambaca (Malay, tambāga, copper fr. താമ്ര). ത
മ്പാൻ: തമ്പായെ കാണ്മാൻ പോക No. = തിറ said
to children, so കണ്ടോ തമ്പായേ m. or f. what a
great personage; m. കുഞ്ഞ—, വലിയതമ്പായി said
by low—castes of Nāḍuvāl̤is (Kaḍ. etc.). തമ്പ്രാട്ടി
(Ex. തിടമ്പു 451) female deities, esp. Bhadrakāḷi.
തയ്ക: വീണു തഞ്ഞുപോയി (fruits). I. തരം om.
see etc. II. തരം strike the pareuthesis; 6, haft
of a knife—blade, മുൾ തരക്കത്തി = ഏറ്റുകത്തി; ത
രക്കേടു: അതു തരക്കേടിൽ വന്നുകൂടരുതു (epist.).
തരം കിട്ടി (5) = തക്കം Cur. തരങ്ങു: (മന്നാടി,
മന്നാട്ടപ്പൻ 788, മൂത്താൻ 848). തരക്കുക, തരങ്ങു:
അടക്കത്തരങ്ങു Areka—nut husks (ought not to be
trod upon, nor to be allowed to lie on the floor
during the night, superst.). തരളം 2: = നായക
ക്കല്ലു ChS. I. തരി li. 5. വെള്ളിത്തരി; തരിച്ച
ക്കര (1) see ശൎക്കര. II. തരിക്കli.5.പൊട്ടിത്ത
രിച്ച് al. പൊട്ടിത്തെറിച്ച്. തൎക്കാരി No. vege—
tables. തറി 2: തറിയിടുക No. Palg. = പാവിടു
ക; തറികുത്തുക: തറിയവകാശം. തറുക 3 see
താറു: No. അര തറ്റവൾ slender—waisted = തുടിയി
ടയരയള്ളവൾ. തല: തലക്കെട്ടി, (തലാട്ടി) No. =
വാർമുടി; തലക്കോട്ടി No. = തലപ്പന്തു; തലക്കോഴി
കൂവുക 3 A. M. = ഒന്നാം; തലച്ചിലോൻ: മേലേതല
ച്ചിന്നോർ another hunters' deity (Wayanāḍu);
തലപ്പാച്ചൎത 1, a capital runner, 2 rheumatic or
nervous headache; തലമ headship; തലമുട്ടി
Palg. small blocks of wood used in stacking
timber ("skids"); തലമുട്ടു = അറ്റം; തലവാരം (No
തലാരം) esp. the tapering end of a bamboo. ത
ല്പം li. 3. dishonoring the Guru's bed. തല്ലുക:
TN. തല്ലൽ: ഉന്തലും തല്ലലും കഴിക്കുന്നു jud. തവ
ക്ക: Ar. tabaq, plate, dish, leaf. തവിക്ക V1. to
favour, aid, protect. തവിടു കട്ടു കഴു ഏറാൻപോ
യി prov. a great fuss about a trifle. തവിരുക
li. 2. (= ഒഴിക്ക); Palg. കാല്ചതവിരുന്നില്ല does
not stop, so ചൂടു, ദീനം, വാക്കു, കൂട്ടം, കലശൽ to
abate. തവുണ V1. marrow. തശകം diligence
ത. ചെയ്ക V1. I. തള li. 6: വെള്ളിക്കാൽത്തള.
തളരുക 2: നേടിതളൎന്നവനോടു കടം കൊള്ളേണം
prov. തളി 3: മുന്തളി 835. തളിക്ക li. 6. ത
ളിച്ചു; VN. തളിച്ചൽ: മുക്കും ത' ലും see App. ത
ള്ളുക 2: ആ ഭാവം തള്ളിപ്പോം Chintar. = passive.
തഴ 1: കോലാടു തഴതിന്നുന്നു Palg.; ആലുവായിൽ
നിന്നു തഴവായിൽ (N. pr. a Desham) പുക്കപിന്നേ
ചട്ടുകവും ഉരുളിയും ഞാൻ കട്ടിട്ടില്ല (double en—
tendre); തഴ Trav. = കൈതോല of which തവപ്പാ
യി is made. തഴയുക: തഴങ്ങു Cal. = അലേഖ;
തഴക്കം: എഴുനീറ്റു തഴക്കം his usual time of
getting up, ഉച്ചെക്കു ഉറങ്ങുന്ന തഴക്കം. താച്ചുമു
ട്ടുകto cause children to clap their hands. താ
ഡനം (ex. തിമില 453). താണ്ധവം li. 2. ഉണ
ൎന്നെഴുന്തു; 2: തത്വജ്ഞാനോദയാനന്ദാനുഭ്രതിസത്യ
മാകയാൽ താണ്ധവനാമം ഇട്ടൊരുത്തമ പിതാക്ക
ന്മാർ KeiN. താൻ 6: li. 8. 9. om. also etc. താ
യി & തായു N. pr. f. താരുണ്യം (തരുണ).താ
റു 2 see തറുക 3, താറുടുക്ക Tam. Brahmans (i. e.
പാളത്താറു men, താറു women), തറ്റുടുക്ക Mal.
Brahmans, higher Nāyar women No.; for karmam—
m. f. Nāyars to Il̤avars (women when bringing
the light etc.) opp. വിട്ടുടുക്ക = താറു കെട്ടുകയില്ല.
താറ്റുക: നെല്ലുതാ. Er̀. = പാറ്റുക; അവനെ താ
റ്റിപ്പുറത്താക്കി Trav. = ആട്ടി. താറേറാലം, കുട്ടി
യെ താറേറാലിച്ചുറക്കുക So. = താലോലം, താലോ
[ 1125 ]
ലിക്ക. താലിക്കല്യാണം = കെട്ടുകല്യാണം. താ
വു: മേൽത്താവു, കീഴ്ത്താവു. താളിതം Trav. a
vegetable hotch—potch of Brahmans. താളി
li. 10. അണ്ണന്താളി. താഴത്തു li. 2. ത്തിറങ്ങി AR.;
താഴ്ത്തക്കാർ, vu. താത്തക്കാർ Palg. river—drivers.
തിങ്ങൾചാൽ & തിങ്ങച്ചാൽ monthly ploughing.
തിണ്ണം (2) പൊരുതടുക്കുന്നു Bhr. തിതാൾ: Port.
dedal.... തിഥി li. 4. തിതിമൈന്തൻ .... RC 95.
the sun. തിന: തിനയരി. തിയ്യതി: മൂന്നാം തി
യ്യതിയത്തേ (—യിലേ) കത്തു (epist.). തിര: 5,
Trav. = മാങ്ങക്കച്ച്. തിരയുക: വസ്ത്രം തിരഞ്ഞു
കയറുക (വശീകരത്തിൽ); തിരെക്കുക: (വയറ്റിൽ
നിന്നു) പാമ്പൻ തിരച്ചുകയറുന്നു Cal. Pōlanāḍu̥.
തിരക്കുക li. 8. 9. തിക്കിത്തിരക്കി; തിരക്കു (2, 3),
തിരുക്കുകാരൻ So. = തത്രപ്പാട്ടുകാരൻ. തിരട്ടു 1:
ആണ്ടടക്കമുള്ള തിരട്ടു എഴുതി Cur. തിരണ്ടി: ചൂ
ട്ടൻതിരണ്ടി; തിരണ്ടിവാൽ കെട്ടുക against pissing
abed. തിരിക്ക 3: പുറത്തുതിരിക്ക to exclude,
excommunicate Cur. തിരുമുഖം പിടിച്ച ആൾ
Trav., see പിള്ള 2.; തിരുവയസ്സു: തിരുവയത്തു
(Pāṇaǹ showing respect to a Nāyar) No.; തിരു
വായുധം (ex. തിടമ്പു 451); തിരുവായ്ക്ക എതിർവാ
യില്ല prov. (Rāja). തിളുതിളവിളങ്ങും തിങ്കൾ song
= തെളുതെള. തീ: കിളൎത്തുക = ചിള്ളിയിടുക. തീ
ണ്ടുക 1: എന്നുടെ ശാസ്ത്രം ഞാൻ എന്നുമേ തീണ്ടു
ന്നോനല്ല CG. തീണ്ടുക: തീണ്ടാർമാഴി li. 2: തീ
ണ്ടാനാഴി; തീണ്ടുതിരിവു തീണ്ടിയാൽ when aware
of defilement Cur.; തീട്ടു: കല്പിച്ചു നാം തീട്ടുതന്നു
doc. Coch. Rāja, Cur. തീയൻ: Cal. in official &
doo. language Tīyars are called Il̤avars; തുളുത്തീ
യർ Bilawars. തീരുമാനം: denV. തീരുമാനിക്ക
Nasr.to resolve, Cur. = തീരുമ്മാനിക്ക. തീരു (2–4):
തീൎവ്വു Palg. തീൎത്ഥം: S. തുകൽ: തുകല്ക്കുടം a
leather—bottle Cur. തുഛ്ശം 3, contempt, neglect
നിന്ദയും തുഛ്ശവും ഒഴിക്ക Cur. തുടങ്ങിക്ക: അ
വനെക്കൊണ്ട് അന്യായം തു'ച്ചു MR. തുടരി: തുട
രിമുൾ tied to a pole for catching കടവാതിൽ.
തുടി 3: li. 3. Bhg 3. = തുടപ്പു. തുണയുക aM. ആ
യുധം തുണവാൻ KU. to wield a weapon. തുണി
3, So. a timber—tree. തുണ്ടുചീട്ടു li. 2. അധികാ
രി കൊടുത്ത. തുമ്പ a kind ആനത്തുമ്പ. തുമ്പി
യും തൂളും വെട്ടുക Palg. to stand on a swing &
move it backwards & forwards by motions of the
body. തുമ്പിൾ Palg. a furniture—wood tree (eat—
able fruit). തുയി No. sparks appearing in the sea
(Mukwas) നിലാവായിട്ടു തുയി ഇല്ല, മീൻ, തുയി ഇടു
ന്നു phosphorescence, തുയിനോക്കി വലിക്ക rowing
in the wake of such fish. തുര 1: "or fr. Turk.
tōre prince"; Ar. turrah, ornament of turban. തു
രള: comp. തുറുക. തുറ also in ശിലാത്തു തുറ 1015;
ഉദ്യോകങ്ങളുടെ സകല തുറകളും—അവൎക്കു—തുറന്നു
access to any office, Cur. തുറിച്ചുനോക്കുക. തു
റുക li. 5. തുറ്റുകളഞ്ഞു. തുലുക്കൻ, f. തുലുക്കച്ചി.
തുവരെ li. 5. തുവരേടെ.... GP. = തുവരയുടെ, li. 9.
ഇല്ലാത്ത തുവര. തുവാശി = ദ്വിഭാഷി an inter—
preter, head—servant, dressing boy. തുവൎപ്പു vu.
= ചവൎപ്പു. തുവ്വൽ MC. തുളയൻ in മൂക്കിൽ തു.
Palg. exh. a kind of paddy. തുള്ളപ്പക്ഷി Er̀
(അന്നനട App.)= പൂത്താങ്കീരി. തുഴ: തോണി
ഉരുളും തുഴ അറിയാഞ്ഞാൽ prov. rowing. തൂണീ
രം S. (ex. തിരിയുക 2: li. 2.) = തൂണി a quiver.
തൂൺ of സ്ഥൂണ S. തൂതുവളം: coll. T. Palg. തൂ
തുവള. തുമ്പൻ N. pr. m. തൂവ: തൂവക്കാരി
nettle—rash No. തൂവാല Trav. Palg., see തുവാല.
തുളിയുള്ള കന്നു Palg. Er̀., fast—running; തൂളുക
comp. II. ധൂളുക, 522. തെങ്ങു of growth
മൊട്ടത്തൈ, കുഴിത്തൈ, കിളിയോല (two) പാറി
യതു, കുടംകെട്ടി or mod. കുതിരക്കുളമ്പൻ, ആനയ
ടി, മരംവെച്ചതു, കുലെച്ചതു, 1–5 മുറിത്തെങ്ങു, പീറ്റ
No. തെണ്ടൻ li. 3: (petition fr. Paṇḍāra cāṭṭu—
pēṭṭa). തെണ്ടിക Palg. scaffolding for sawing;
തെണ്ടിക്കുഴി a saw—pit. തെരിയുക, തെരിക്കുക:
perh. "to parade". തെറിപറക (ex. തിണ്ടു 452).
തെളി 1: also തെളു in തെളുതേൻ EP. തെളിയുക
1: കുറ്റം, കളവു, സാക്ഷി. തേകുക 1: fields are
watered by ഇലച്ചക്രം (ചവിട്ടൽ) App., വേത്തു 991,
കയറ്റുകൊട്ട App. & തൊടുപ്പു 3,489. തെഴുവാഴ,
see വാഴ 941. തേക്കു 1: Kinds പൂത്തേക്കു, പുളി
ന്തേക്കു TP.; 2, VN. of തേകുക, as വേത്തുതേക്കു etc.
തേങ്ങ: ചെറുതേങ്ങായി, മലന്തേങ്ങ Palg. exh.
തേടുക li.4: to pursue, hunt. തേട്ടുക, VN. തേ
ട്ടൽ belching. തേനടോലം a honey—comb.
തേയില: Malay, tē. തൊങ്ങൽ knotted fringes
of towels etc.; തൊങ്ങന Palg. = തോന. തൊ
[ 1126 ]
ട്ടാവാടി, met. a sensitive, touchy person ; തൊട്ടു
li. 6. തൊട്ട്. തൊത മാറ്റുക No. to change a
horoscope, esp. for marriage purposes (സുതൻ?).
തൊണ്ണൂറാൻനെല്ലു a kind of paddy Palg. exh.;
തൊണ്ണൂറാൻകുമ്പളം. I. തൊപ്പ: തൊപ്പപ്പുഴ No.
a caterpillar. തൊപ്പൻ li. 5. തൊപ്പൻ തുരമോ.
തൊലിക്ക f. i. നെല്ലു = ഉമികളക; തൊലിയൻ Cal.
Tell. = നിസ്സാരൻ. തൊല്ല: അവനെക്കൊണ്ടുള്ള
തൊല്ലതീൎന്നു = ഇടപാടു, also മരിച്ചു. താളി: ഒ
രു തൊളിക്കു for one head—burthen. തോടയം,
തോടയമ്പുറപ്പാടു So., തോടയാട്ടം No. of തോടയ
ക്കാരൻ the speaker of the prelude to a drama,
S. നന്ദി. തോടു li. 4. തിണ്ണം വളൎന്നുള്ള. തോ
ണിത്തൂലാം, see തേക്കുതോണി 483 തോതു Port.
to do. തോന്നുക 3: തോന്നുന്നവരേ = ബോധിച്ചള
വിൽ; തോന്നുന്നനെല്ലു as much as you wish or
want; തോന്നിയവാസം: പല തോന്ന്യാസങ്ങളെ പ
റഞ്ഞു pretensions, Cur. തോറ്റം (2) ചൊല്ലുക
No. to sing a hymn in order to drive away
ghosts etc., as ഭദ്രകാളി—, ചാമണ്ടി—, ഗുളികൻതോ
റ്റം. തോല്ക്ക li. 11. വെറുപ്പും അറ്റില്ലല്ലീ. ത്രാ
ണി: വയസ്സനും ത്രാണികുറഞ്ഞവനും Cur. ത്രി
ദോഷങ്ങൾ: ദീനം ത്രിദോഷകോപത്താൽ ഉണ്ടാ
യി epist.

ദക്ഷപ്രജാപതി Bhg. a son of Brahma (myth.)
ദൎശനം 5: കാൎമ്മലീത്താദൎശനത്തിലുള്ള പാദ്രിമാർ
Cur. 62. ദശ 2: ദശയറുതി മരണം prov.; ദശപ്പു
ള്ള മാങ്ങ fleshy; ദശപ്പു No. thickness esp. of
broad articles, as boards etc. ദസ്തൂർ : ഓർ അ
ണ കൂലി ദസ്തൂർ rate of hire. ദഷ്ടം: ദഷ്ടി V1.
a bite. ദാതാവു li. 3. VCh. ദിക്കു li. 6: നടുങ്ങു
മാറു. ദിനചൎയ്യ li. 2. (sic) നടക്കുന്ന. ദിവാൻ:
ദിവാൻപോഷ്കാർ, see പേഷ്കാർ. ദീവാളി, H.
also divālā. ദൂഷണം 3: denV. ദൂഷണിക്ക So.,
partly No. ദൃക്സിദ്ധമായ വസ്തുത Cur. evident.
ദൃഷ്ടി 1: കോയ്മയുടെ പ്രത്യേക ദൃഷ്ടി ഇല്ലാതേ care
Cur. ദേവഛ്ശന്ദം = നൂറേറഴുമാല Chs.; ദേവതാ
ബലി against ദേവതോപദ്രവം. ദേശം: ദേശ
ക്കാവൽ (2) Cochin, see റോന്തക്കാർ village watch—
men ; ദേശക്കുറി (3) a written declaration by the
priest of a bride's parish, when she is married
in the church of the bridegroom's parish, that

the 10th (പതാരം) of her dowry has been paid
(Syr.) Nasr. ദേഹം of 3 or 4 kinds (only the
first 3 in Chintar. see കോശം App.); ദേഹത്യാഗം
ചെയ്തു (epist.) = മരിച്ചു; ദേഹദണ്ഡം li. 2. ദ്രവ്യം
Nasr. po., vu. ദേഹണക്കാരൻ = തെണ്ടക്കാരൻ
Cal. Palg., denV. ദേഹണിക്ക,—ച്ചുണ്ടാക്ക = തെണ്ടി
ക്ക, ദേഹേമിക്കോൽ Er̀. = കാവുതാങ്ങി. ദൈ
വതം an idol മൃഛ്ശിലാദാരു പ്രതിമാദി ദൈവതങ്ങ
ളിൽ ൟശ്വരൻ ഉണ്ടു Chintar. ദോഷം li. 5. ആ
സംസൎഗ്ഗം; ദോഷപ്പെടുക li. 3. അന്തൎജ്ജനങ്ങളിൽ;
ദോഷക്കാരൻ li. 1 & 2. guilty, a criminal, also
an enemy (strike the rest). ദ്രാക്ഷാദി മുതലായ
കഷായം epist. ദ്വാദശം li.2, 3: CG.

ധൎമ്മം 2: ദേഹധൎമ്മങ്ങളായ കൎമ്മങ്ങൾ Chintar.
all actions are only the body's work; (so മായാ
ധൎമ്മമാം അജ്ഞാനം). ധവൻ, വിധവ 949. ധാ
ന്യം, പുഞ്ച 672. ധാന്വന്തരം കുളമ്പു, തൈലം
etc. against rheumatism etc.; ധാന്വന്തരി ഗുളിക
against വായു etc. med. ധാരാളംS. fr. ധാര q.v.
ധാരി: om. വേശധാ. ധൃതഗതിയായി precipi—
tate, headlong, Cur 72. ധ്യാനം li. 5. ഗുരുമേ
(sic) നമ:. ധ്വംസനം li. 2. മാരധ്വംസനം.
ധ്വര, prob. fr. Ar. (App. തുര).

ന Read ina, inam, inaǹ, ini, inikku̥, iniya,
inna, innangam, inni, kaḷukkanē, kuni, tinnuγa,
pana, pani, paničči, panna, pāna, pāni, punal,
mannaǹ (but maǹǹam, maǹǹāḍi) — agǹi, a—ǹayam
etc., anu—ǹanďikka etc., andar—vatǹi, aǹǹu̥, aba—
sǹānam, abhi—ǹandďikka etc., avi—ghǹam, asva—
pǹaǹmār, āgǹēyam, āǹāyam, āvaǹāl̤i, iǹǹu̥,
iǹǹāl, iruǹǹal, uǹǹdram, uba—ǹaġaram etc.,
ul̤uǹǹu, eǹǹi, II. eǹǹu̥, el̤u—ǹīlka, kaḍaǹǹal,
kaǹǹēťťi, kari—ǹākkaǹ etc., kalā—ǹidhi, kuḍaǹǹa,
kuruǹǹēri, koḍaǹǹa. koǹǹa, kol̤uǹǹu̥, ghǹam,
čaǹǹāǹ, čiδǹǹi, čikkeǹǹu̥, čilaǹǹi, čeǹǹāyi, čeǹǹu,
čeraǹǹal, ǹāǹǹu̥ tāǹǹi, naǹǹāri(—nn—rare), patǹi,
paǹǹi, piraǹǹuδa, podaǹǹa, poruǹǹuδa, maǹǹila,
maruǹǹu̥, mā ǹǹi, mūǹǹu̥, moǹǹākkaḷ, ratǹam,
vaǹǹala, vaǹǹāyam, viruǹǹu̥, veǹǹi, veǹǹilam,
veǹǹellu̥. ǹ നക്ഷത്രംli. 2. നസ്ക്യേത്തിരം. നഞ്ച
T. wet cultivation, നഞ്ചധാന്യങ്ങൾ Palg. exh.
opp. പുഞ്ച q. v. നഞ്ചു li. 3: നഞ്ചായ് അവത

[ 1127 ]
രിത്താൻ. നട 4: നടകെട്ടുക, കെട്ടിക്ക to pre—
sent cattle to a temple, so ആനയെ നട ഇരുത്തു
ക, തള്ളുക = ദേവസ്വമാക്ക; നട 1 : നടമാട്ടം T.
Palg. = നടപ്പു, പെരുമാറ്റം. നടപ്പവസ്ഥ (2)
jud. the character a person bears. നദം li.4:
മദുക്തന്മാരായ. നന്ത (S. നന്ദ bliss, a small
water—pot) T. aM. The 1st, 6th, 11th lunar day;
നന്തവിളക്കു Cur 13. an old privilege. നന്നു: ന
ന്നങ്ങാടി a kind of cairn So. Palg. Weṭṭ. of 2
kinds 1, a 2–4' deep & narrow clay urn (കുഴിത്താ
ളി, buried perpendicular) with a stone lid con—
taining bones, the tools of the deceased etc., Weṭṭ.
ഐരാണിക്കുടം; 2, a monument of stone slabs
having 3 sides & a roof but open towards the
east, containing under—ground as above Palg. So.
The popular belief is that in Trētāyuga men be
came very old & shrunk to the size of a cat (ന.
ആയ്പോയി) when they were put into those pots
or monuments (ന. വെക്ക) in order not to trouble
the living. നന്നികേടു. നഭാതി (App. ആവ
രണം). നമസ്കാരപാത്രമായീടേണം. നമ്പാൾ
No. hon., നമ്പിയാർ as called by Tīyars. നമ്പു
li. 3. paddy shed while reaping, to sprout. ന
യം: നയിനാർ, (also നൈനാർ) Lord, a title of
dignity; നയിനാരച്ചൻ = മണിഗ്രാമക്കാർ Cur.,
comp. നൈത്തിയാർ, നായനാർ. നരകിക്ക. ന
രി: നരിക്കരിമ്പു plantain blossoms. നൎമ്മം,(fr.
നല്മ?). നറുക്കുക li. 4. നറുക്കുന്നുV1.; പുരനാഥൻ
നറുങ്ങ ശങ്കിക്കും EP.; നറുത, thence G. nardos,
"Nard". നവ Palg. a timber—tree. നശൂക്കു Er̀.,
Palg. = കീഴ്ശ്വാസം. നശ്യം = നശ്വരം. ന
സീവ് Ar. nasīb, fate, destiny. നസ്രാണിമാപ്പി
ള: of Nasr. parentage, opp. മാൎഗ്ഗവാസിa convert.
നാക്കു: നാവു ഇളക്കുക Cal. vu. to eat. നാഗ
രികം: നാഗരീയത്വം civilization Cur. നാങ്കു
li. 2. so fr. നാങ്കാറു. നാട്ടുപുലി Er̀. the domestic
cat. നാഡി: 3 (ഇഡാ, പിംഗല, സുഷുമ്ന) or 7
or 14 Chintar.; നാഡീകന്ദം the imaginary root
of the arteries, Chintar. നാന്തുക li. 2. നാ
ന്തുനികെന്നാനപ്പൊഴുതാറും RC51,4. (നാം etc.).
നാമം li. 8. നാമങ്ങൾ. നായനാർ: f. i. ഏറുമ്പാ
ല, വേങ്ങയിൽ നായനാർ No. നായ്: നായും വ
ലയും Cur l3. the right of hunting; നായാടി 2:
also നായാടിക്കണ്ടൻ No.; നായ്ക്കറ്റൻ Palg., നാ
യ്ക്കൊറ്റൻ Cal. നായ്പുലി Trav. നാരായം. li. 11.
style=berth. നാലുപുര: better ഇനി. നാവുരി
= നാഴിയും ഉരിയും 3/8 Iḍangāl̤i. നാളികേരം:
കൊമ്പുള്ള നാ. shown by Fakirs when begging
(കോയന്റെ കൊമ്പുള്ള തേങ്ങ prov.). നാഴി li.3.
ഇരുനാഴി നാഴിയായിട്ടു നിക്ഷേപം: a treasure—
trove; നിക്ഷേപണം li. 1. കാരാഗൃഹത്തിൽ. നി
ഗ്രഹം: അനുഗ്രഹനിഗ്രഹാൽ Mud. നിണം li.7.
മഞ്ഞൾ, നൂറു, നിത്തം, നിത്തൽ, നിച്ചൽ etc. the
change of the Ved. signification "own" of the S.
നിത്യം seems to have taken place under the co—
operation of the Drav. നിറ്റം, നിറ്റൽ, നിദ്രാ
മാന്ദ്യം. നിന്ദനം. = നിന്ദ: നീ etc. നിബന്ധം:
നിബന്ധന (sing.) jud. a law. നിമീലനം S. നി
യമിനാം യോഗിനാം ഹൃദിസ്ഥിതി ചെയ്തു Chintar.
steady devotees. നിരക്കണ്ണു strike off. li. 1 & 2.
നിരക്ക li.3. നിരന്നുള്ള കേകികൾ. നിരങ്ങു
ക li. 4. എന്റരികത്ത് എത്തി. നിരതിശയം S.
(നിർ) unsurpassed നി'മായിട്ടിരിക്കും മുക്ത്യാനന്ദം
Chintar. the highest of its kind. നിരൂപം T.
(om. S.). നിരൂപണം S. (നി). നിൎണ്ണീതം സു
കൃതികളെ ശ്രവിപ്പു CC. നിൎമ്മൎയ്യാദം li.4. ദൊ
റോഗ. നിൎവ്വഹിക്ക li. 8. കഴിച്ചു കൂട്ടുക. നിൎവ്വാ
ണം 2: നി. വിദേഹാനന്ദം Chintar. നിൎവ്വികാ
രിയായ പരമാത്മാവു Chintar. & നിൎവ്വികാരിത്വം.
നിൎവ്വേദം li. 3: wearying. നിറപ്പിഴവരിക to get
a darker hue, Cur. നിറുത്തൽ: ആ കത്തു വായി
പ്പാനായി എന്റെ ദീൎഘശ്വാസം കൊണ്ടു എടവരു
ന്നില്ല നിൎത്തൽ ചെയ്തു (epist.). നില 2: സന്തോ
ഷത്തിന്നും സന്താപത്തിന്നും നില ഇല്ലാത്തതായ
ആ കത്തു epist. നിവിരുക li. 4: eye—diseases,
looks etc. നിശ്ചയം: എന്നുള്ള നിശ്ചയത്വവും വ
ന്നു Chintar. certainty. 566 R. l.a. (നി). നിഷ്കാ
മകൎമ്മം, so നിഷ്കാമാനുഷ്ഠാനം Chintar. നിഷ്പ
ക്ഷമായ അഭിപ്രായം impartial, Cur 15. നീരോ
ലി So. = നീരൂരി; നീരെട്ടി Er̀. = മരവെട്ടി. നീര
ധാരെക്കു പോക So. (mankind). നുറുങ്ങുക li.3.
തല നൂറു. നുളരുക li. 1: നന്നായ്നുളൎന്നിട്ടു. നൂ
ഞ്ഞൽ Cal. = നൂഞ്ഞി, പാന്തൽ. നൂത്തക്കൽപാളി
Er̀. the fox. നൂഴുക: പുതെച്ചതിന്റെ ഉള്ളിൽ
[ 1128 ]
നൂവാൻ (നൂഴാൻ) അല്ലാതേ ഇതു വരേയും താനാ
യിട്ടു ഒന്നു ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല No. vu. നെ
യി li. 3. വെണ്ണ. നെരുപ്പോട്ടിൽ തീ തോണിക്കൊ
മ്പത്തു വെക്ക No. (to catch fish at night). നെ
റി li. 1. Tu. നെത etc; നെറിവു 2: നെറിവിന്റെ
നിലയും ഒരിമ്പാടും ഉണ്ടാവാൻ Cur. നെൽ:നെ
ല്വിള & നെലൊള seed sown, നെ. കൊത്തിമറെ
ക്ക jud. നെസീവ് = നസീവ് App. നേടുക
li. 1: .... = നാടുക, തേടുക; നേട്ടം li. 1. മകനേ.
നേതി:: S. നേരമ്പോക്കു: ആയാൾക്കു കുറേ നേ
രമ്പോക്കുണ്ടു tipsy, നേ. കുഴിക്ക = മദ്യം സേവിക്ക
No. Palg. നേർ: നേരിയം aM. (T. നേരിചം)
a javelin V1. നേൎച്ചക്കുടുമ a lock of hair worn
by Rāguttas on the right side of the head near
the ear to be cut off at Nāgūr (completion of a
vow). നൈത്തിയാർ, see നയിനാർ App. നൈ
പാളം S. see നേപാളം. നൊട്ട: നിന്റെ നൊട്ട
ഉറുപ്പിക or നിന്റെ പത്തു നൊട്ട ആൎക്കു വേണം
(contemptibly) your vile money; നൊട്ടി N.pr.
f.; നൊട്ടിച്ചിയുടെ മകനേ Er̀. = നിസ്സാര & obsc;
നൊട്ടുക 2, Cal. ഉണിൽ നൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്ക (=
പൊട്ടിക്ക) to be idle, നൊട്ടിത്തിന്നുക to make
a noise with the mouth when eating; നീ നൊ
ട്ട് (mockingly) wear the willow! etc. So. നൊ
സ്സ് വസ്സ്:: Ar. našvat, drunkenness. നോക്കു 1:
ഒരു നോക്കു കാണാനായിട്ടെങ്കിലും സാധിക്കേണം
(epist.) = കണ്ടാൽമതി.

പകട: (comp. Ge. pagat, pagart). പക
ൎപ്പു: മുൻസിഫ് കോടതി പ. ഗുമസ്തൻ a copier.
പകിട്ടുകാരൻ overreaching. പക്കിട No. old
(B. പൊക്കട്ട), of cloth, rice, etc f. i. ൟ തുണി
പഴയ പക്കിട No. Er̀ = പന്നാസ്സ്. പച്ചവടം li. 4.
പരിചഞ്ചെയ്തു. പഞ്ച li.2: growing crop, etc.
പഞ്ചതാര: പഞ്ചാരത്തണ്ണി No. given in time of
plague by Māppiḷḷas to people of their creed to
propitiate the Deity, & thereby escape the plague.
പഞ്ചവല്ക്കാദി, see വല്ക്കം; പഞ്ചവാദ്യം, see വാ
ദ്യം. പഞ്ഞംകടത്തുക So. = മൂചേട്ട കളക. പ
ടനിലം li. 3. (കുറുമ്പനാടു). പടം 2: പ. പിടിക്ക
to take a photograph T. Palg. പടപ്പു 1: gain
അതു പറയുനനതു ഗ്രന്ഥവിസ്താരത്തിന്നായിട്ടല്ലാതേ
ഒരു പ്രയോജനവും പടപ്പും ഉള്ളതല്ല VyM. pro

duces nothing. പടിയോല: എഴുതിവെച്ച പ.
ആവിതു doc. decree of assembly, Cur. പടു:
പടുമുട്ടാളൻ a great blockhead. പടുതികൾ വി
ട്ടു customs, Cur. പട്ടം: Palg. Trav. a kite=No.
ആമ. പട്ടൻ: പട്ടത്തി,—യാർ No. f. of കടുപ്പട്ടർ;
f. of പട്ടർ is അമ്മിയാർ Palg., അമ്മ Trav. പ
ട്ടിക 1: a reeper (Arch.). പട്ടു3: എള്ളുപട്ടു Palg.
sowing of sesam. പഠനം: പട്ടത്തിന്ന് ഇന്നിന്ന
പഠനങ്ങൾവേണം qcquirements, Cur.; VN.: പഠി
പ്പു. പണം: (in Cal. 1 പണം = l പൊൻപണം
of 2 kinds പുതിയ പണം ¼ Rs., പുതിയ പണം
14 pices,—opp. വെള്ളി). പണത്തൂക്കം:൬ പ'ത്തി
ൽപൊൻ കടുക്കൻ vu. പണിക്കൻ, pl. പണി
ക്കരന്മാർ Cur31. പതകം ഇങ്ങനേ EP. = തീ
ൎച്ച? പതഗം li. 3. പതങ്കനും. പതനം: see
App. കടുപ്പട്ടർ. പതിച്ചി Trav. a midwife. II. പ
തി: 2. (T. house, agricultural village) a cluster
of hovels of mountain tribes, Palg. cf. മലമ്പതി,
N. pr. of places എരിച്ചാമ്പതി; പതിക്ക: മൂഴക്കു
മുത്തു പതിച്ച മാല TP. പതിയാൻ Er̀. a Nāyar
caste, Pūǰāris in Bhagavati temples; പതിവിട്ടം
a beam connecting 2 sloping queen—posts (കുറ്റി
ക്കാൽ) on the top of which lies a തെണ്ടിക to re—
ceive a sort of king—post, see ഇരുവൈകരം കെട്ടു.
പതിൻ: പതിനെണ്പഴയച്ചന്മാർ or പതിനേഴ്പരി
ഷ 17–18 classes attached (or subjected) to the
Nasr., Cur 17. പദവി li. 10. സൊകം പറഞ്ഞു;
൭൨ പദവികൾ doc., as തണ്ടും പല്ലക്കും Cur 13.
പദാൎത്ഥം: ചിറ കെട്ടാനുള്ളൊരു പ. നീ Nal. പ
ന്തിയും കൂറും വൎദ്ധിക്ക divisions, splits, Cur 64.
പന്നൽ: പന്നൽ വസ്ത്രം, പന്നത്തുണി, പന്നപ്പായി
Trav. a torn mat = പന്നാസ്സ്. പന്നല, see വ
ന്നല. പന്നാസ്സ് (H. pāṇs = പാംസു) rotten, thread—
bare etc. പ. വസ്ത്രം, ൟ അരി, വീടു പഴേ പ.
No. പന്നിയമ്പുറം Palg. = പരിയമ്പുറം q. v.
പയിക്ക 1: പള്ളപയിച്ചിട്ടു എയിക്ക് വയ്യാ Palg.
എയിക്കാം വയ്യാ No. vu., പോക്കില്ല Er̀.; 2, (പശ)
to conglomerateV1. പയിമ്പ Cann. a bag tied in
the middle so that one portion of the burden may
be carried on the head & the other on the back:
നിന്റെ വയറു ചാലിയന്റെ പയിമ്പ പോലേ,
ആൾ അഞ്ചെങ്കിൽ പയിമ്പ പത്തു (stomachs &
[ 1129 ]
bags) prov. പയ്യാമത്തോടുകൂടി സരിക്കു. പര
ങ്ങോടൻ vu. N. pr., see പറങ്ങോടൻ. പരക്ക
li.9. പയിപരന്തതു; പരത്തൽ 2 an imitation gold—
coin; പരപ്പു 5 sea ചോരികൊടിടകലൎന്നൊഴുകു
ന്ന etc. = പരപ്പുനാടു etc. = പറപ്പുനാടു etc. പരൻ
S. God = ആത്മാവു; പ'നും പരയായ മായയും
(ശക്തിയും) ഒന്നു Chintar. പരപരവെളുക്ക Trav.
= പലപല. പരമാചാൎയ്യൻ വേദവ്യാസൻ Bhr.;
പരമാൎത്ഥം: പരതത്വത്തെ പ'ൎത്ഥേനബോധിക്ക
Chintar. really. പരൽ 3: ചരുവും പരലും No.
Er̀. പരവ li. 3. = പരപ്പു 4 etc. പരാ
ധീനം: ഇപ്പ. രക്ഷിച്ചു പൊറുക്കുമോ Chintar. how
will you get through life? പരിചു: പൂണുനൂൽ
പരിചേ Cur. പരിപാലനം: അവളുടെ പരാ
ലം (contr.) നന്നു Trav. is a first rate cook. പ
രിഭവം: തമ്മിൽ പ'മായിത്തുടങ്ങി = രസക്ഷയം
Cur72. പരിഭാഷ translation: ഇങ്ങനേ ചൊ
ന്നേൻ പ. യാമാത്മതത്വം Chintar. പരിമളം
li. 2. ചന്ദനം എരിഞ്ഞ. പരിമാണം li. 5. = പരി
മിതി. പരിഷ്കാരം: പ. വന്നു, വേദപ. നടക്കും
Cur. പരോക്ഷജ്ഞാനം = ശ്രവണം Chintar. പ
ൎശ = പരിഷ, ഇരുപൎശക്കാരേ കോളിൽ jud. party.
പറക്കള്ളി (6),—ക്കുടി (6),—ജാതി (5),—യോന്തു (5).
പറങ്ങോടൻ, see തട്ടാരപ്പറങ്ങോടൻ; N. pr. m.
തെക്കൻപറങ്ങോടൻതീയൻ (Chāwakāḍu) a deified
Tīyaǹ said to have slain 35 Nāyars in battle.
പറച്ചൽ: എന്നു അവരുടെ പറച്ചിൽ such is their
story, Cur. പറവൂർ, also പട്ടമനപ്പറവൂർ Cur29.
പറ്റുകഴുക്കോൽ Palg. Carp. = കുട്ടി—jack—rafter.
പറ്റുക 4 (li. 12. om.
), li. 16. (also contract
debts). I. പല li. 14. പലവൂഴം often; etc. പ
ലക li. 4. എന്നീരണ്ടു; 4, ഒരു പ. വെറ്റില Palg.
= 25 കെട്ടു. പലം 1: ൭ പലത്തിൽ ഓട്ടുതളിക
vu.; in No. the lb. has 3, Palg. 4, So. 6 പലം.
പലിതം 2. = ഫലിതം, f. i. ആ കാൎയ്യം ഒരു പലി
തം ആക്കിക്കളഞ്ഞു gave it a jocular turn, Cur 41.
പലിശ 1: പലിശത്തട്ടുകളി No.,—മുട്ടു—Trav. a
play; 2: എട്ടുപലിശെക്ക് ഇട്ടു Cur. പൽ 1: പല്ലു
മുറിയത്തിന്നാം prov.; 2, what resembles teeth; പ
ല്ലിടുക Palg. bricks protruding to enable partition—
walls etc. to be bounded into the mainwall (Arch.,
rustic coins). പല്ലി: പല്ലിക്കോര (see 632 R.).
പള്ളി li. 4. എലപ്പള്ളി; പള്ളിപ്രതിഷ്ഠ dedication
of a church; പള്ളിയമ്പു 1: വാതുക്കൽ പള്ളിയമ്പു
വെപ്പിച്ചു Cur 43. an interdict. പഴിക്കാരൻ
No. = പകയൻ. പഴുതാർ MC. പാംസു: C.
pāču, Te. pāṇči. പാഞ്ചജന്യംS. (പഞ്ചജന).
പാട 1: മുളമ്പാട (ആട App.); 4, T. Palg. a bier
പാടകെട്ടി എടുത്തു കൊണ്ടു പോക to bury a
person; a hand—barrow to carry tempered clay
to the brick—moulder = പറം No. പാടം 2, in
പാടച്ചക്കര see ശൎക്കര. പാടു. 4 li. 2. പാടാക്ക 4;
5 li. 5. by which pattern (muster), 6: side, etc.
പാട്ടു 1: വഴിപ്പാട്ടു to sing after (മൂളുക 853) opp.
മുമ്പോട്ടു. gen. പാട്ടവകാശം. പാണ(ൽ)പ്പഴം.
പാണ്ടൻ m. & പാണ്ടി f. various colors കരിക്ക
പ്പാണ്ടി (on black), ചോലപ്പാണ്ടി (on red), പാ
റ്റാടപ്പാണ്ടി (as a മാൻ), വാരിത്തളിച്ചപാണ്ടി cows
[പാണ്ടൻ bullocks—വാരിത്തളിച്ച പാണ്ടൻ (പുള്ളി—
Palg.) പണം കോരിക്കൊടുത്താൽ കിട്ടുകയില്ല
prov.; cats കഴുത്തിൽ പാണ്ടനും, വയറ്റിൽ പാ
ണ്ടനും EP.]. പാതി: ഒന്നു പാതിയാൾ എന്ന
പോലേ about, Cur. പാന്തൽ: മാൻകുട്ടി ഓടി
പാന്തലിൽ ചാടിക്കുടുങ്ങിക്കിട്ടി Cal. പായി li.12.
comp. മന്തിരിപ്പായി. പായുക: impers.: മത്ത
ങ്ങെക്കു കേടു പാഞ്ഞു പോയി; പാച്ചൽ (T. പാ
യ്ത്തൽ). I. പാരം S. പാൎപ്പു 2: ഞാനും പാ. മാ
റ്റി my quarters, വളരേ സങ്കടം അനുഭവിച്ച പാ
ൎപ്പിടം വിടേണ്ടിവന്നുപോയി (epist.). പാൎവ്വണം:
പാ'ശശിമുഖിമാർ Chintar. പാറാവു H. fr. S.
പ്രാഹാരിക. പാറ്റ 6. പെരുമ്പാറ്റ = ആന App.
പാറ്റാട Palg. a bird = പാറാടൻ? പാൽ 2: കു
ടിക്ക to suck, കൊടുക്ക to Buckle, പാൽകുടി മാ
റ്റുക to wean & മാറുക to be weaned, see മുല
പ്പാൽ, മുല 842; 4, Trav. semen; പാല്പാടക്കട്ടി;
പാൽമൊഴി li. 2. മരുവിനാൾ. പാവു 1: പാവു
കല്ലു No. = വായ്ക്കല്ലു; 4: gen. ചീനപ്പാവു. പാ
ശാർ, also പായാർ Palg. പാളയം 1. Rom. Cath.
Tam. settlements, Palg.; പാളയങ്കോട്ട. N. pr.
Palamoottah. പാളാൻ li. 2. പള്ളാൻപളുങ്ങി
Palg. പിച്ചുക: പഞ്ഞി, ചകരി പിച്ചുക to touse
cotton etc.; കുരങ്ങു പിച്ചിപ്പറിക്ക picks to pieces.
പിഞ്ചു: പിഞ്ചിക്കുട്ടി & പിന്തുകുട്ടി Palg. a small,
tender infant = കൈക്കുട്ടി; പിഞ്ഞ്Trav. (of fruits),
[ 1130 ]
പിടെക്ക: കപ്പലിന്റെ പല(ക) പിടെച്ചു No. vu.
warped, met. of a fickle mind. പിടികിട്ടുക li. 4.
കിട്ടീട്ടില്ല; പിടിപാടു 3: appointing a person, N.
എന്ന പി. വാങ്ങിക്കൊണ്ടു Cur 29.; പിടിവാദം =
തൎക്കം. പിടിച്ചുനില്ക്ക to withstand, അനുസരി
ക്കാതേ പി'ന്നു Nasr., Cur 65.; ദേവന്മാരുടെ പിടി
ത്തം vu. (a sickness). പിടുക്കു: No. തേങ്ങയിൽ
നിന്നു പേടും പിടുക്കും നീക്കുക (വിടക്കായതും ചെ
റിയതും); പിള്ളരും പിടുക്കരും No. പിണയുക:
T. No. പാമ്പു ഇണ പിണഞ്ഞു to copulate; 3: =
പിന്നെക്ക. പിണർ: 4 Trav. a tree, പിണറ്റു
മ്പുളി its fruit. പിതർ li. 2.... ഒൺ പിതരാ
യൂക്കു കരുത്തചേർ തിരിയായി വീൎപ്പു തൊടുത്ത വ
മ്പുകയുമായി etc.; പിതിടു li. 1: പിതിടായി RC 53. =
ചൂൎണ്ണമായി. പിനയുക T. Palg. to curdle പാൽ
പെനഞ്ഞു പോയി. പിൻ: പിന്നിടുക li.3. it;
72 etc.; പിമ്പോക്കം = വഴിയോടു, see മുമ്പോക്കം
837. പിന്തുകുട്ടി, പിന്തുകായ് Palg. = പിഞ്ചു. പി
പീലിക S. പിരയുക in fisher language (fr. So.;
T. പുരൈ to sew coarsely with thread), to stitch
fr. 50–100 square pieces of net together in order
to make a large one (ഓടംവല) = കോത്തു തുന്നു
ക; പിരഞ്ഞ വല (difft. fr. മൂട്ടുക 850); പിര
യൻ No. N. pr. m., f. പിരയി. I. പിരിക്ക li.3.
Brhmd.; to root up. II. പിരിക്ക... Te. C.
piku, കൂട്ടത്തെ പിരിക്കരുതു (don't) take one out
of the whole. പിരെച്ചൻ N. pr. m.; പിരെ
ച്ചി f. പിറചൂടുന്നവൻ. പിലാവു a kind: പു
ഴമ്പിലാവു No. = വിടങ്കൊരണ. പിശർ Trav.,
No. vu. കാറ്റുംപിശറും = വിശർ. പിശാചൻ(;
പിശാചുക്കാറ്റു.... ചുഴലിയും. പിള്ള li. 10.
title of തിരുമുഖം പിടിച്ചപിള്ള (om. caste—name);
li. 13: 8000 കലിപണം; പിള്ളതിന്നിപ്പേച്ചി. പി
ഴുക്കുതുണി, വസ്ത്രം No. a menstruous cloth = വി
ഴുപ്പു; പിഴുകിക്ക V1. to disinherit. പീലി 2: Er̀.
= താരം 6 the haft of a knife—blade, പീലിക്കത്തി
= പിടികൂടാത്തത്. I. പും (fr. പുംസ് S.). പു
ണ്യം 4: ജനിക്കേണം പു'ങ്ങൾ നേടുവാൻ Chintar.
പുത്തൻ 3: നമ്മുടെ പുത്തൻവീട്ടിൽ പാൎത്തു വരു
ന്നു (epist.). പുനച്ചൽ, No. of snakes only. പു
ന്ന li. 9. മലമ്പുന്ന. പുരികം ചുരുക്കുക to shave
them. പുറത്തു ചാർന്നവർ 358. Nāyars above അ
കത്തു ചാൎന്നവർ & below കിരിയത്തിൽ നായർ.
പുറപ്പെടുക li. 1. neg. (om. opp.). പുല: (കണ്ട
തു തീണ്ടൽ കേട്ടതു പുല prov.) ൩൦ നാഴികപു. a
married Brahmanee for her father, Brahmans
for distant relations; ൩ ദിവസത്തേ പുല of a
married Brahminee for her mother; പെറ്റ—& പേ
റ്റുപുല Trav. പുലരപ്പുലരേ No. very early.
പുലി li. 7. a tiger, also ഉറുമാമ്പുലി, കടുവായി.
പുല്ലു: ഓടുകറുത്ത പുല്ല Palg. So.; also in പുല്ലമ
രുതു (a timber). പുസ്തകം (prob. = പുത്തകം of
interesting contents). പുളി: ആരിയാടൻ— or
പിണറ്റും— Trav. for fish = കൂൎക്കാമ്പുളി; പുളിയൻ
2. No. also പുളിയനായർ; പുളിയൻ എമ്മൻ N. pr.
a Puḷiyaǹ renowned for his bravery. പൂക്കട്ട
(or പൂട്ടമീൻ), പുലപ്പൂട്ട a fish chiefly eaten by
Pulayars, (coll. T. ചെല്ലാക്കാശു resembling the
Doree) Cal. പൂട്ടു li. 10. ഞാൺ പൂട്ടേറ്റി. പൂ
തത്തല Palg. or ഭൂതത്തല a big head, goggle—eyes,
etc. പൂത്താമ്പി Palg. = കടന്നൽ. പൂരകം S.
filling; also = ശ്രാദ്ധപിണ്ഡം; drawing in the
breath by the left nostril ധ്യാനംപിന്നേ
രേതകാൽ പ്രതിഷ്ഠയും സമ്പ്രതി ഉദ്വാസനം പൂ.
കൊണ്ടും ചെയ്യും Chintar. II. പൂരം li. 2. rump
of Leo. പൂൎവ്വജന്മസ്മൃതി (യോനി 876). പൂവ
ട്ടെക്കും തന്നിഷ്ടത്തിന്നും മരുന്നില്ല prov. പൂവൺ
Trav. = പൂവം. പൃഥൿ: നവഭാഗമായി പൃ. ചെ
യ്യുന്നു കൎമ്മങ്ങളെ Chintar. divide into 9 classes.
പെൺകാണ; പെൺപാട്ടു a popular song, Cur12.
പെൺപിള്ള: Trav. (So.) hon. for Syr. women,
കൊച്ചി, വലിയ പെൺപിള്ളേ Voc.; also പെ
ൺപിള്ളയാർ. പെണ്ണുക (... or പണ്ണുക). പെ
രക്കാൽ Mahe 1/16=1 മാകാണി. II. പെരുക്കുക:
ചുരുക്കങ്ങൾ മദ്ധ്യേ പെരുക്കും നിതംബേ ചരിക്കു
ന്ന ഭംഗി SiPu.; പെരുത്തു: ആൾ ഉണ്ടു etc., adj.
പെരുത്തമുത്തുകൾ പതിച്ച ഭിത്തികൾ KR., വിള
ക്കം 967; പെരുകടി V1. = വെരുകടി, നുള്ളൽ;
പെരുങ്കോയിൽ & പെരുങ്ങയിൽ (No. Pulayars)
God, കോയിൽ 317; പെരുന്തൃക്കോവിലപ്പൻ also
a Siva—temple at വയ്ക്കം Trav.; പെരുമ്പാറ്റ
Cur 6. an elephant. പെരെച്ചൻ vu. = പി—
പെരോൽ (പെരുവൽ etc.). പെറുക: CV. പെ
റുവിക്ക, പെറീക്ക; (1) പെറ്റപുല, see പുല.
[ 1131 ]
പേണാഴി: പേണായം: No. Palg. = പേണാത്തുള
cut in the end of timber (അളന്നു തള്ളിക്കിട്ടും)
& കുതിരപ്പേണായം cut on it (തള്ളിക്കിട്ടുകയി
ല്ല; പേണിടുക = പേണു വെക്ക No. പേര
ൻ, fr. പെയരൻ. പേർപകൎച്ച: പൃത്തിക്ക
മാവു എന്നും കശുമാവു എന്നും പേർപകൎച്ച അ
ത്രേ No. synonyms. പേർലീസ്ത് see ലീസ്ത് 894 a
list of articles. പേറ്റി, fr. വേറ്റി q. v. പൈ
കാമ്പർ li. 2. വിസവിലിൽ. പൊക്കൻവെള്ളരി
ക്ക (വള്ളി ഉണങ്ങാറാകുമ്പോൾ പൊക്കനും തുണ്ടി
യും കായ്ക്കും) No. പൊങ്ങത്തി & പൊങ്ങുതടി.
പൊടിയുക 3 li. 4. നാസിയും. പൊട്ടി 3: പൊ
ട്ടിയെക്കളക, കടത്തുക Palg. = മൂചേട്ട കളക, 4
li. 4. isinglass. പൊട്ടു 3: = പുള്ളി, marks made
with chalk on the door—lintel of a native house
to serve as account, എന്നേക്കൂട്ടി പൊട്ടു വെച്ചു
വോ Palg. did you put down my account in my
presence? പൊട്ടുക li. 3: പൊട്ടിനോരൊച്ച.
പൊതിർ അരി Palg. = കൂഴത്തരി. പൊതു: പൊ
തുഗുണം Cur. പൊൻ, see പശിമ—& രാശിക്കൂറു;
പൊൻ ഇടുക്കിലേമോൻ,—മോൾ & പൊന്നുമോൻ
a darling son; son of a rich father or having
rich relatives No. പൊന്മ: മലപ്പൊന്മ. പൊ
രി 1: പൊരികണ്ണി Trav. = പൊളുന്നിര. പൊ
രുന്നുക, പാമ്പു Trav. to copulate; li. 4. പൊരു
ന്തിഎഴും li. 7. കണ്ടിക്കൻചേല. പൊരുൾ li. 9.
നാഥനേ Voc, Bhr. പൊറിക്ക V1. to flay,
strip. പൊറുക്ക: കുറേ നേരം പൊറുത്തിട്ടു മറു
പടി അയക്കാം = താമസിക്ക. പൊറ്റ li. 7. ചി
രങ്ങിന്റെ. പൊലിമ 3: rather പോലുമ 727.
പൊല്ലാപ്പുകാരൻ. പൊളി 1: = Palg. പൊളിർ
f. i. പുറമ്പൊളി of bamboos etc.; 2: No. Palg. also
coats of an onion. പൊളുകുക li. 3. a print:
പെട്ടന്നു ചന്ദനവും ഇന്ദുകരങ്ങൾ പോലും തട്ടുന്ന
ദിക്കു പൊളിയും പൊളിയല്ലിതൊന്നും CC. 5, 68;
പൊളുകം or പൊളുക (not പൊളുകും) a blister.
പൊഴി li. 2. (Te. pōyu). പൊഴുതുവിത്തു (2) Er̀.
(in വൊടിവിത) to sow 3 handfuls of paddy in
the corner of a field at the auspicious time (മു
ഹൂൎത്തം after Višu), the sowing of the whole
field being completed when convenient, ചാലും
പൊഴുതും Palg. പോക 3 li. 5. സന്മതം. പോ
ക്കണക്കേടു (T. പോക്കണംകേടു); പോക്കൻ: ഒ
റ്റപ്പോക്കൻ friendless, left alone, ഒ. ആയിപോ
(a curse). പോടു li. 1. C. pōḍe; 2: എലിപ്പോ
ടു Palg. പോതിക 1. So. പോത്തു 1: also ഇ
ടിക്ക Palg. to gore. പോൎക്കുക 1: RC. 141, 4.
perh. മരത്തുകിൽ = മരവിരി. പോറ്റുക: പോ
റ്റുമകൻ a foster—child, step—son; പോറ്റഛ്ശൻ
a foster—father. പോലുമ, see പൊലിമ 3. പോഴ
ത്തം: അമ്പില്ലാത്തവനോടു തുമ്പു കെട്ടിയതു അറി
വില്ലാത്തവന്റെ പോയത്തം prov. പൌലീസ്ത
ക്കാർ Jesuits, Cur. പ്രഗണ്ഡ S. the upper arm
ChS. പ്രജ li. 5. read വ്രജസ്ത്രീകൾ. പ്രതി 5:
കച്ചേരിയിൽ. പ്രതിപത്തി 1: അതിൽപ്ര. യുള്ള
വൻ Cur. പ്രതിബന്ധം: മന്ത്രാദി പ്ര'ക്രിയകൾ
Chintar. counter—practices. പ്രതിയോഗി: രണ്ടു
ജനങ്ങളും ആകുന്നു. പ്രതിഷ്ഠ li. 2. ദാരുശൈലാ
ദി. പ്രത്യയം, gramm.: "means of agency" termi—
nation, affixes. പ്രഥനം read പൃഥന ചതുരത.
പ്രഭാവം: വിദ്യതൻ പ്ര'ത്വം ചിത്തത്തിൽ പ്രകാ
ശിച്ചാൽ Chintar. പ്രസക്തി: തവ ഹിതത്തിങ്കൽ
പ്രസക്തൻ AR. പ്രസ്ഥാപം, om. S. പ്രാച്ചി
Cal. Er̀. a fish. പ്രാണാദിഅഞ്ചും ഉപപ്രാണ
ന്മാർ അഞ്ചും Chintar. പ്രായികം li. 2. ഏഴിന്നു
൨൨ etc. പ്രേതം 2, see വിഷം തീണ്ടിമരിച്ചവൻ.

ഫലിതം ex. പലിതം App. ഫേനം: തോ
യത്തിൽനിന്നു ഫേ. ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നേ തോയ
ത്തിൽ തന്നേ ലയിക്കും Chintar.

ബങ്കിത്തപ്പാൽ H. babangī, Banghy Tappal.
ബന്ധം 2: പടിക്കു പുറത്തുനിന്നു ചെക്കന്റെയും
പെണ്ണിന്റെയും ബന്ധം തീൎത്തു with Il̤avars a
mode of announcing the dissolution of a marriage
Palg.; 3. = സംബന്ധം, സ്പൎശം: ഖൾഗത്തോടില്ല
ബ. ഉറെക്കു എന്നതു പോലേ തത്വങ്ങളോടു ബ.
ഇല്ല ജീവാത്മാവിന്നു Chintar.; ബന്ധിക്ക 1: കൎമ്മ
മാം പാശംകൊണ്ടു മനസ്സു ബ. യാൽ Chintar. ബ
ന്ധു: ബന്ധുവായിതു ദണ്ഡു Chintar. (in old age).
ബന്ധൂകം S. ബല S. = കുറുന്തേട്ടി: ബലാശ്വഗ
ന്ധാദിക്കുഴമ്പു & ബലാഗുളൂച്യാദിഎണ്ണ (Yōgakū
ṭṭam) a. med. ബലാല്ക്കരിക്ക li. 6. ബലാല്ക്കരണം
ബസ്സി = വസ്സി. ബഹുക്കാരൻ, prob. fr. T. വേ
വുകാരൻ. ബഹുമാന്യത honor, Cur. ബാക്കി:
ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ the rest of us, ജ്യേഷ്ഠത്തിയു

[ 1132 ]
ടെ മക്കളിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ചാത്തു remain—
ing (epist.). ബാണാൎത്തി strike off li. 1 & 2. ബാ
ദാം, ബാദാംകുരു vu. ബാദ്ധ്യം: ബാദ്ധ്യത (jud.)
obligation. ബാന്ധവിക്ക: വാന്ധവിച്ചിരിക്കുന്നു
ഇവിടേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല (epist.). ബിന്ദുസര
സ്സു. ബീജം: കൎമ്മത്തിനുടെ ബീ. ആയത് അജ്ഞാ
നം Chintar. ബുദ്ധിക്ഷയം foolishness (om. id.).
ബൂൎച്ച. ബൃഹന്നള (f) Arǰuna Bhr 4. ബോൾ:
Port. bólo, cake. ബ്രഹ്മം li. 10. ബ്രഹ്മം മായാ;
ബ്രഹ്മരാക്ഷസൻ: ആ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു ബ്രഹ്മര
ക്ഷസ്സിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടെന്നു അറികയും ആയ്തു
എല്ലാ കുഡുംബികളിലും ഉപദ്രവിക്കയും N. ഉം മ
റ്റും രോഗത്താൽ നശിപ്പാൻ കാരണം ആയ്താ
ണെന്നും പറയുന്നു (epist.); ബ്രഹ്മാണ്ഡം: പരമാ
ത്മാ തൻ ജഠരത്തിൽ എണ്ണമില്ലാതോളം ബ്ര'ങ്ങൾ
കിടക്കുന്നു Chintar.; ബ്ര'പുരാണം Brhmd. ബ്ര
ഹ്മി: ബ്രഹ്മിഘൃതം epist.

ഭഗവതി, also small—pox; ഭഗവാൻ li. 2. ഭഗ
വാനാരെ. ഭജിക്ക 3: വിദ്യയെ ഭജിച്ചാൽ മറ്റൊ
ക്കയും നശിച്ചീടും Chintar. ഭവിപ്പിക്ക: ന്യൂനത
ഭ'ക്കാതേ Cur 70. ഭാരതപ്പുഴ the Ponnani—river,
esp. the ford near Lackaḍy. ഭാൎയ്യ: വലിയജ്യേ
ഷ്ഠനു ഭാൎയ്യാക്കന്മാർ പലരും ഉണ്ടു (epist.). ഭാഷ
li. 4. ഭാഷയായി ചൊല്ലുന്നതേ. ഭിത്തി li. 3. ചി
ത്തരം. ഭുജം S. the arm (curve). ഭൂതി 4, ele—
ment അഞ്ചുഭൂതികൾ Chintar. ഭേകം li. 2. മുഷ്ക
രന്മാരായുള്ള. ഭേഷജം വിവേകാമൃതം സേവിക്ക
Chintar. ഭോഗാദിലാഷ & — ഭൌമം: ഭൌമ
ത്വം V1. ഭ്രമരം: ഭ്രമരകീടം പോലേ‍ Chintar. =
വേട്ടാവളിയന്.

മക്കു‍ Palg. T. a kind of putty (used in car—
pentry). മക്ലോടൻ named after General Macleod.
മഞ്ചി 3: മഞ്ചിക്കഴുക്കോല് Palg. Carp, or നേര
മഞ്ചി parallel rafters. strike off li. 1–3. മ
ട്ടു: മാടു അറിയാത്തവൻ മട്ട കൊള്ളുക prov. Er̀.
(with horns bent backwards = buys a good one).
മട്ടൽ, see മട്ട 1. മണങ്ങു: മണങ്ങിന്നു ഇണങ്ങി
ല്ല prov. (is never caught with other kinds of
fish or ഇണങ്ങു ചാമച്ചോറു Er̀. prov.). മണ
ക്കോലം Cur 13. an old privilege. മണിക്കൂറു:
(ഒരു) മണിക്കൂറത്തേ നടത്തം vu. മണിപൂരം S.
the navel & the mystical circle around it മ'കം

തന്നിൽ ഒരു കന്ദം ഉണ്ടതിന്മേൽനിന്ന് ഒക്കവേ
(7 നാഡി) ഉണ്ടായ്വന്നു Chintar. മണിയൻ: കാ
(ൽ) മണിയൻ, അരമണിയൻ, മുക്കാൽമണിയൻ
size of rice, see മങ്കരി, വന്നല; കൊത്തമ്പാലരി
മണിയൻ (a വസൂരി). മണിയാശം T. Palg.
polishing board of masons. മണിയുക read മ
ണിയുന്നില്ല. മൺ: മൺചാരി (മഞ്ചാരി 772).
മണ്ഡലം 1 (three അഗ്നി—, അൎക്ക—, ഗ്ലൌ— Chintar.);
വിഷുഫലത്തിൽ നാലുണ്ടു മ. മേലിൽ ഗുണദോഷ
ങ്ങൾ ചൊല്ലുവാൻ (അഗ്നി—, വായു—, വരുണ—, ഇ
ന്ദ്രമണ്ഡലം) astrol. മണ്ണൻ 3: kinds കല്ലുമണ്ണൻ.
മതാമ്മ Madam. മതിയം boards fastened to the
lintel & sill of a door—frame which are bored
to receive the pivots of the door, No. Palg.
മദം 1: കൾ അഞ്ചു മദം കാട്ടും prov. മദ്ധ്യമം 2.:
അതു (അക്കാൎയ്യം) മദ്ധ്യമം ആൎണ = പ്രയാസം is
somewhat doubtful; മദ്ധ്യസ്ഥം, see മൂന്നാമൻ.
മനപ്പകൎച്ച: (also മനോപകൎച്ച). അവന്റെ മ. വ
ല്ലാതേ ഇരിക്കുന്നു he is quite taken up, so മനോ
മാറ്റം; മനപ്പാൽ Palg. Trav. imagination മ.
കുടിക്കേയുള്ളു, മ. കുടിക്കരുതു don't entertain false
hopes, മനനം: മാനസംകൊണ്ടു നന്നായി മന
നം ചെയ്യുന്നേരം Chintar. മന:പുണ്യം merit
by thoughts, Chintar. മനോഹരം: മനോരിക്ക
Mpl. = ശൌചിക്ക; also മനാരിക്ക: ആവണക്കെ
ണ്ണകൊണ്ടു മനാരിച്ചപോലേ prov. Mpl. = വെടി
പ്പില്ലായ്ക. മന്ത്രക്കോടി: (contr. മന്ത്രോടി) കല്യാ
ണത്തിന്നു മ. ഉടുപ്പിക്ക, ചുറ്റുക; മുഹൂൎത്തമന്ത്രക്കോ
ടി = മുഹൂൎത്തപ്പടവ; മന്ത്രീമന്ത്രമണ്ഡപം hall etc.
മന്നൻ li. 1. വെട്ടമന്നൻ മന്നുക (മന്നാടുക): മ
ന്നക്കം വെച്ചു കരക Mpl. = തൊഴി bewailing the
dead. മയങ്ങുക C. Tu. masaku etc. മയൽ 1:
see മയ്യൽ 2., മയൽ തട്ടുക Palg. = കറപിടിക്ക f.i.
brass vessels. മയി: മയിത്തൈ No. loc. കുലെ
ച്ചു ഒറ്റ കായ്ച തൈ? മയിൽ: മയിൽഒതു
ക്കൻ Cal. a large bird of prey; മയില colour of
cattle No. ഓടുകറുത്ത—, വെള്ളോടു—, ചെമ്പോത്തു—,
എണ്ണ—, പാറ്റാട—, കരിക്കമയില Palg.; മയിലൻ
Er̀. മരക്കാർ Palg. hon. for Rāguttar, No. f.
Māppiḷḷas, കോട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ TP. മ
രാമത്തു പണിവിചാരം P. W. D. മരുങ്ങുക: മ
രിങ്ങിയ പണം മരിച്ചാലും എടുക്കുകയില്ല prov.
[ 1133 ]
money saved by pinching one's stomach & es—
teemed more than life itself (people rather borrow
money, fast or die than touch it). മരിളുക li 2:
പണ്ട് അംബുധി (Varuṇa). മരുത്തു: മരുത
വീരൻ T. Palg. Hanuman. മൎമ്മക്ഷോഭം = മൎമ്മം
ഇളകുക; മൎമ്മക്ഷോഭി = മൎമ്മദീനക്കാരൻ. മറുകു
li. 1. മറുകങ്ങു etc. മറുപടി: ഇതിന്റെ മ. താമ
സിയാതേ എഴുതേണം answer. മലദകരൂശങ്ങൾ
എന്നു പേർ അവറ്റിന്നു KR. N. pr. 2 Gramas
in Rāma's kingdom (മലദം, കരൂശം). 799 & 800
മലവാരം belong together; മലവാരം ടിപ്പാൎട്ടുമണ്ട്
the Forest Dept. മല്ലൻപനി (1) So. the Dengue
fever. മസ്ക്യമ്മ Syr. priest's wife. മഹാദേ
വർ പട്ടണം Cur. = കൊടുങ്ങല്ലൂർ.; മഹാമഖവേല
li. 6: Amoucos (prob. = those who run a muck),
മഹിരിബ് (Ar. maghrib, sunset) prayer—time at
6 P.M. V. മാ see മാചു മാക്കം: മാക്കു N. pr. m.
മാങ്ങ് So. = മോങ്ങ്. മാടാമ്പി, put, after മാടവും etc.
മാടുക 2 li. 8. ചക്കമാടുക. മാട്ടുക 1: മാട്ടി വിടുക
No. = അടിക്ക; 2: മാട്ടു കയറ്റുക So. (മരന്തോറും
നടന്നു മാട്ടു ഒരു മരത്തോടും കെട്ടും) = തെങ്ങു മാട്ടു
ക; മാട്ടു തിന്നുപോയി of such a tree = മീത്തു q. v.,
അവനെ മാട്ടി Er̀. Kurumbranāḍu = ഒടിവെച്ചു.
മാണി 1: Trav. name of Tuḷu Brahman lads;
2: മാണിയില്ലാക്കുന്നൻ; വാഴമണി an architec—
tural ornament = മാമ്പൂ; 3. N. pr. m. So., f. No.
മാതിരി: ഒരു മാതിരിക്കാരൻ a common man.
മാതു li. 2. പൂമാതും. മാതോർ Palg. vu. = മാദേ
വർ. മാനസം 2: മാ. അവിവേകികൾക്കു മാ.
ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരവും എന്നു നാലായി പി
രിഞ്ഞു Chintar. മാൻ li. 6. (see പേടമാൻ etc.).
മാന്നി 2: Er̀. നേന്ത്രവാഴയുടെ മാമ്പിന്റെ മിതേ
യും കായുടെ താഴേയുമുള്ള ചെറുകായി = മകണി
and മഴണി No. മാപ്പിള്ള: Palg. Nasrāṇis only,
Trav. hon. to Syrians മാപ്പിള്ളച്ചന്മാർ and മാ
പ്പിള്ളേശ്ശന്മാർ = മണിഗ്രാമക്കാർ Cur 11. also
മാമോദീസായ മാമ്പൂ: മാമ്പേട്ട Cal. a fish. മാ
യ 2: മഹാമായ ശുദ്ധയും മലിനയുമായിഭവിക്കും
Chintar. മാരൻ 2: ഇന്നെന്റെ മാരൻ വരും എ
ന്നു കേട്ടിട്ടു കാൽമുറി തേങ്ങ കടംകൊണ്ടും വെച്ചു
ഞാൻ (പുറാട്ടു); പുതിയാപ്പിളമാരന്റെ ചീനിക്കൂറ്റു
ണ്ടു കേൾക്കുന്നു (Ammaipāṭṭu Mpl.); മാരമ്പാട്ടു a
poem in honor of Kāma, No. മാൎഗ്ഗം 3 li. 8. in—
terdict of; മാൎഗ്ഗവാസി Syr. a convert, opp. നസ്രാ
ണിമാപ്പിള; മാൎഗ്ഗംകളി a Syr. play; മാൎഗ്ഗാലംബ
നം ചെയ്ക Cur 24.; മാൎഗ്ഗക്കാരൻ Palg. any Chris—
tians, No. esp. ചട്ടക്കാരൻ. മാറൽ No. = മാ
വും
ഊറൽ powdered mango—tree—rind, a.med.
against ചൊറി (മോർ കലക്കിത്തേക്ക‍). മാറാപ്പു
2, Palg. a collar—beam (in roofs without tie—beams
etc.). മാറോൻ = മഹറോൻ. മാറ്റു 2: പൊന്മാ
റ്റു also an atom of gold; see മെഴുകുണ്ട App.; മാ
റ്റുക 2 li. 7. (തോറ്റം ചൊല്ലീട്ടു.) മാല 1: kinds:
നൂറ്റേഴുമാല ChS. = ദേവഛ്ശന്ദം; കല്യാണമാല ക
നകമാല കാണുന്നോൎക്കു ഇമ്പമാല ഇല്ലാത്തോൎക്കു ക
ണ്ഠമാല prov. മാൽ 5, Palg. T. a wooden mould
for forming the mouldings of a pillar etc. Winsl.
മാഹാത്മ്യം 2: കേരളമാ. KM. മികവിനൊടു;
മികെക്ക 2: VN. മികപ്പു V1. thrift. മിടന്തുക:
മിടന്തി see വിമ്മുക. മിടറു see മിടന്തുക. മിടി
ക്ക: നൊടിമി. 585, വാതുക്കൽ മിടിച്ചുവിളിക്ക to
knock at the door, നായ്ക്കളെ മിടിച്ചു വിളിക്ക.
മിടുക്കൻ: പുരകുലുക്കുന്ന മിടുമിടുക്കൻ EP. (a rat).
മിട്ടിൽ: No. red animalcules in stagnant water,
ഉപ്പുമാങ്ങ, നീറ്റടക്ക etc. മിത്ഥ്യാഭ്രാന്തി li. 1.
അലൎക്കില്ല. മിന്നുക (മിൻ, also Chin. mīn, light).
മിറിശ, see മീച്ചം. മിശി 2: also ഒരു മിസ്സിവേ
ണ്ടേ way? മിസ്സിരി, മിസ്രി Ar. Mis̱ri, Egypt, (in
സാലാ—); മി. പ്പൊന്നു a gold coin No. fr. 2–2½ Rs.
മുകവർ:തുളുമുകവൻ (Tuḷu, Mu.). മുകൾ li. 2. കൊ
ണ്ട്. മുകിഴ്മുലനല്ലാർ. മുക്കു 4 li. 2. നല്ല മുക്ക;
മുക്കും തണിച്ചലും Er̀. Palg. f. i. a knife = തണി
ച്ചൽ കഴിഞ്ഞിട്ടു മൂൎച്ചയുണ്ടാക്കി മുക്കും (see തണി
ച്ചൽ); 5, മുക്കും തണ്ടും Er̀. thole—pin & oar (മൊ
ക്കളം 864). II. മുക്കുക li. 6. അൎശസ്സു; മുക്കിച്ചുമ
ന്നാൽ നക്കിത്തിന്നാം prov. മുക്തമായി രോമ
ങ്ങൾ Chintar. grew bald; മുക്തി (also 3 ജീവന്മു
ദേഹമു., നിൎവ്വാണം Chintar.). മുഖച്ചായം ഇടു
ക paint, cheek—varnish = ചുട്ടികുത്തുക; മുഖപ
ത്മം. മുഖവാരിജം po. lotus—like face. മുടക്കപ്പനി
Palg., മുടന്തൻപനി So. the Dengue fever. മുട
പ്പൻ കൂരെലി EP. = മുടന്തൻ. മുടി 3 li. 4. Sk.;
മുടിമാല a peak; 4: അരചർ കുലമണിമുടിവധമ
രുതു Bhr 8. മുട്ട, തോൽമുട്ട 495. മുട്ടാക്കു a veil:
[ 1134 ]
പട്ടണം ചുട്ടു പകലിറങ്ങി ഇനി എന്തിന്നാമകളേ
മുട്ടാക്ക് prov. when Cranganore was burned down
Cur 20. മുട്ടി: മുട്ടിക്കൊമ്പു.—മ്പൻ Er̀. (2. 3) cattle
with short thick horns. മുട്ടുപുല (4) Cal. Er̀. at
the birth or death of children = വീട്ടുവാലായ്മ;
മുട്ടുവായ്പ = തല്ക്കാലമുട്ടിന്നുള്ളതു. മുണ്ടാണി = മുമ്മാ
മുക്കാണി 837. മുതിരുക 1: വഴക്കുകൾ തീരു
കയല്ല—മുതിരുക അത്രേ ചെയ്തു Cur74. മുത്താ
ച്ചിപൊന്തുക (3). മുത്തു Mpl. a word? App. അ
റുസ്സു. മുത്തെൾ: kinds കരി—, വെള്ള മുത്തെൾ.
മുത്രഫ, gen. മൊതുൎഫ. മുദിതം, ex. ഫലിപ്പിക്ക
1,745. മുദ്ര 2: kinds തപ്പാൽ— postage stamp, ര
സീതിമുദ്ര receipt stamp. മുന്തുക: അവരെക്കാൾ
മുന്തിയവർ more advanced Cur 85. മുന്തൂക്കം
make—weight (പൊന്തൂക്കം 713). മുന്നാരം:മു'ത്തേ
പ്പല്ലു Trav. മുന്നിക്ക So. (for so). മുമ്പാക, മു
മ്പായ്: ഒരു നാഴികപോലും മുമ്പായി അറിയിക്കേ
ണം epist . = താമസിയാതേ. മുമ്പേത്ത last but
one, കഴിഞ്ഞ മകരത്തിന്റെ മു. മകരമാസം epist.
മുമുക്ഷ S. desire after liberation. മുയൽചെവി
(ഒരുചെവി). മുയിങ്ങ: see മുശിടു. മുരം li. 4
. മുരങ്കാള. മുരചു, S. മുരജം. മുരളുക 1: മുരണ്ടു
കൂടുന്ന കുറിഞ്ഞിനീലിയും (a f. cat) EP. മുരുദാർ
സിങ്ങ് P. murdār—sang, litharge, മുറി 1: ഇരു
മുറിപ്പത്തായത്തിൽ ഒരു മുറിവിത്തെന്റെതു (double
entendre); 3: വരിയും മുറിയും; മുറികൊടുക്ക Palg.
= ഒഴിമുറി, തീരു 4; മുറിക്കാരർ headmen Trav.;
മുറിപ്പറമ്പു 1. a small compound 2. No. 5–6 മു. 5–6
compounds; മുറിയോല = ജാതിക്കൂട്ടത്തിന്നു അയ
ക്കുന്ന ചീട്ടു; മുറിവാലൻ EP. (a cat) stump—tailed.
മുറിയുക li. 6: എല്ലു മുറികപ്പണിതാൽ പല്ലുമുറിയ‍
(കടയ) ത്തിന്നാം prov. മുല:അഞ്ചുമുല ചെല്ലി =
തൊട്ടു Cur. മുൽ (T. മുറ് etc.). മുവരുക = മോ
റുക. മുസ്സാക്കു Ar. misvāk, a tooth—brush. മു. ചെ
യ്ക to cleanse the teeth. മുളമ്പാട, see ആട App.
മുൾതടി etc. Bhr. an iron etc.; മുൾചെടി = മുള്
‍പടൎപ്പു; മുള്ളൻ 1: ചക്കമുള്ളൻ 339; മുള്ളില Xan—
thoxylon. മുഴങ്ങ, see മണിക്കെട്ടു. മുഴുതിങ്കൾ
നേൎമുഖി f. Chintar. മുഴങ്ങ: മനുഷ്യമുഴുങ്ങു മ
ണക്കുന്നു (nursery tale, says a Rāksasa; com—
pare "fe, fi, fo, fum I smell the blood of an
Englishman"). മൂക്ക: വലിയ ജ്യേഷ്ഠൻ മൂപ്പായും
കരുണാകരൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇളമയായും ഇരിക്കുന്നു
epist. (in a Nāyar's house). മൂചേട്ട, മൂശേട്ട ക
ളക to drive out Pandora (മൂദേവി) in Karkaṭaγam
= പൊട്ടി Palg., പഞ്ഞം കടത്തുക So. മൂച്ചി 2:
kinds: കപ്പൽ—, ഗോ—, സീമ—, പുളി—, വെള്ളച്ചി
— (whitish mangoes), വാഴപ്പഴം— (long), ഉറുണി—
(round), ചക്കരക്കുടം— (sweet), അരിപ്പൊടി— (ten—
der), വെള്ളരി— (tasteless) Palg. മൂട്ടുക 2: മൂട്ടാ
ണി, see തുലാം. മൂത്താർ: മൂത്തോറേക്കണ്ടൻ No.
= Nāyāḍi. മൂൎച്ച li. 6. നെൽമൂൎച്ച. മൂസ്സതു, pl. മൂ
സ്സതുമാർ MR., പുതുശ്ശേരിമൂസ്സതു or മൂസ്സു N. pr., TR.
മൂളിക്കോപ്പ. മൂളുക li. 14. al. സകലസമ്മതം
CrArj. മൂഴക്കു li. 3. മൂഴക്കാമ്പോൾ (sic). മെ
തിക്ക:: CV. അമ്മിമെതിപ്പിക്ക with Brahmans the
newly married bride (comp. App. ചവിട്ടിക്ക), in
order to show that she now belongs to another
Gōtra (see പുല App.). മെയ് 1: മെയ്യും കൈയും
തൊടുക Palg. to assult; No. & Palg. to have to do
with a woman, എന്റെ മെയ്യും കൈയും തൊട്ടിട്ടി
ല്ല (oath of a woman). മെഴു: മെഴുകുണ്ട a wax—
ball of shroffs, goldsmiths സുഷുപ്തിയിൽ അഖി
ലജീവാക്കളും പൊന്മാറ്റു മെ. തന്നിൽ എന്നതു പോ
ലേ വാസന പോലേ ലയിച്ചിരിക്കും Chintar.; മെ
ഴുത്തുണി wax—cloth. മേ li. 2 & 3. പട്ടുമേക്കെട്ടി
SiPu. മേജോടു fr. P. mōza & ജോടു a pair =
a pair of stockings or socks. മേത്തൻ Trav. =
No. ചോനകമാപ്പിള, hon. മേത്തർ, pl. മേത്തന്മാർ.
മേധ്യം purity മാനസം വിശുദ്ധമായീടുമ്പോൾ ദേ
ഹത്തിന്നു താനേ വന്നീടും മേധ്യസ്നാനം ചെയ്തി
ല്ലെങ്കിലും Chintar. മേനി: മേനിദോഷം വരു
ത്തുക Cur. = മേനികേടു. മേൽ li. 7: കൊടുത്ത
മേൽ, കൊണ്ടമേൽ; തന്റെ മേലാവിലേക്കു എഴുതി
Cur 30.; മേല്വിലാസം: NN. അവൎകൾ മേ. നോ
ക്കി NN. അവൎക്കു കൊടുപ്പാൻ അപേക്ഷ = kind
care of. മൈനാത്തു, also —ത്തൻ, —ത്തി f. loc.
മൈയ്യത്തിന്നു നില്ക്കുന്നവൻ Palg. = തഞ്ചം നോക്കി;
മൈയ്യക്കള്ളൻ No. = ഇണങ്ങിനിന്നു ചതിക്കുന്നവൻ,
കള്ളസ്നേഹിതൻ. മൊകറുക Cal., മൊകരുക No. =
മോറുക. മൊക്കളം, fr. മൊക്കു & മുക്കു a thole—pin.
മൊച്ചൻ 2: (T. മൊച്ചു, Te. മച്ചു strong smell from
sheep). മൊത്തം: = മുറ്റും. മൊരമ്പുക: VN.
മൊരമ്പൽ. മോങ്ങുക: (f. i. നായി) Trav. fr.
[ 1135 ]
മുഴങ്ങുക, see മോങ്ങു. മോണഛ്ശൻ (867 മോൻ)
= നിസ്സാരൻ. മോതിരം 2: മുഹൂൎച്ചമോതിരം (tied
on a child's neck on the 6th month. Palg. Er̀.).
മോനഛ്ശൻ & മോണഛ്ശൻ (മോണ). മോറുക,
also Trichūr, Palg., Er̀.

യജിക്ക li. 3. ക്രിയയായജിക്ക. യാക്കൂൺ
Trav. = വ്യാക്കൂൺ. യാചന: യാചനാഭംഗം. യാ
ജ്യൻ li. 3. സായുജ്യമാം. യുക്തി, Tdbh. ജൂക്തി 408.
യോനിരോഗം (twenty), Nid. യൌവനം തുട
ങ്ങീടം ഷോഡശവയസ്സിങ്കൽ Chintar. (till the
40th year).

രക്ഷിക്ക 1: opp. മുടക്കുക 828, മുട്ടുക 830, മുട
ങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 827, മുട്ടിക്കിടന്ന യാഗം 871, etc.
രസം: രസക്ഷയം displeasure, Cur.; രസവാദം
alchymy,— ‍ദി alchymist. രാകുത്തൻ: രാകുത്തക്കളി
Cal. = ജാഹുസ്സുകളി. രാക്ഷസന് vu. an ogre. രാ
ഗയ V1. mestre = രായക?, ദേവരാഗയ Pregador
a preacher. രാജകുമാരൻ. രാജാംഗം: രാജാ
ങ്കം നടത്തുക So. to rule. രാജ്യാധിപത്യം. രാ
യകം office, as കാൎയ്യാരായകം permanent service
in a temple W. രാശി: ഭൂമിയിലേ ജീവരാശിക
ളിൽ ഒന്നു മറ്റൊന്നിന്നു ഇര vu.; രാശിക്കൂറു li. 4.
പശിമക്കൂറു. രിംഘണം sic! രുക് 1 = രോഗം.
രുചി li. 8. മനസി യംപ്രതി etc. രൂപകം S.
poetical or rhetorical figures; figurative. രൂ
പാ a kind: സിക്ക 1055. രോഗം fig. മനസ്സിന്നു
രോഗമാം അവിവേകം Chintar.

റമ്പാൻ, archdeacon, also റെമ്പാൻ; റെമ്പ
ത്വം Cur 66. the office of. റാദ Syr. & റാദഎഴു
ന്നെള്ളത്തം a procession. റിക്കാട്ടുകീപ്ര് record—
keeper. റേസ്സ്: Port. pl. reaes. റൌക്ക, ലൌ
ക്ക a sort of small jacket worn by women.

ലക്കോട്ടു: a wrapper, ല. ആക്ക to put into
an envelop, എന്റെ പേർ ലക്കോട്ടിന്റെ പുറത്തു
....എഴുതേണം (epist.) = മേൽവിലാസം address
the letter. ലക്ഷീകരിക്ക li. 2. al. ലക്ഷ്മീകരി
ച്ചാർ RS. 16, 25. ലംഘനം li. 10: 3 M. to trespass.
ലന്ത 2: ലന്തകൾ pl. the Dutch, Cur. ലഹരി
പ്രിയൻ a drunkard, Cur. ലീനം li. 7. (through
സൂക്ഷമജ്ഞാനം). ലേഖകൻ. ലൊട്ട്: നീ ലോട്ട്
f. i. (in Cottayam, mockingly), when a person
has boasted he could do a thing & has failed in

it = നീ നൊട്ട്. ലോകമാതാവാം മായ Chintar.
ലോലം 3: thin ലോലമായ പലക, തക്കിടു, കടലാ
സ്സ്. ലോഹം 2: ലോഹച്ചങ്ങല (= കാരിരിമ്പു
) Chintar.

വക വെക്കായ്ക not to mind, Cur. വക്കീൽ
സായ്പ് a barrister. വക്കുക li. 3. ആണ് Palg.;
വക്തവ്യം: വ്യക്തം ആയ്വരുന്നില്ല വക്തവ്യവചന
വും Chintar. വങ്ങുക So. (om. S.). വടക്കങ്കൂ
റു: "the so—called pepper—king" Cur.; വടക്കിനി,
see I. തളം. വടി li. 9: 5. T. വടുകൻ: വടുക
ച്ചെട്ടി Palg. N. pr. a caste imigrated fr. Telingana
(without hair—lock). വട്ടക്കാടൻ expl. by വട്ടെ
ക്കാട്ടുക (= ഇടത്തു). വട്ടക്കളക്കാർ cloth—mer—
chants fr. No. Canara. വട്ടംതിരിയുക a play
of children saying വട്ടക്കിണ്ണം, താളിക്കിണ്ണം; വ
ട്ടംതിരിയിക്ക No. to take in, gull. വട്ടു: No.
also a round washer & any thing resembling it;
വട്ടാക്കിവെക്ക No. esp. med. paste kept in store
for pills. വണ്ടി li. 1. om. 1, li. 2: 1 a wheel,
li. 4: 2 a cart. വണ്ണ li. 4. പശി = വിശപ്പു. വ
ണ്ണാൻ: Cal. divisions: പെരുവണ്ണാൻ (ഉടുപ്പു മുക്കി
ട്ടേ നായന്മാർവാങ്ങും) & തീണ്ടാവണ്ണാൻ a little hig—
her, അടിയാൻ വണ്ണാരപ്പിള്ളരോ speaking of himself
to Nāyars No. വത്സം li. 2. om. ശ്രീവത്സം AR.
Višṇu. വനസ്പതി S. വരകോൽ. വരച്ചൽ:
പണിവരച്ചൽ So. abstaining from work, rest.
വരാപ്പുഴ: Rom. see since 1673. വരാഹൻ: പൂ
വരാഹൻ Cur 68. വരിയോല li. 4. പടിക്കു TR.
വരുക auxV. 3: ചെലവിന്നു N. തന്നുവരുന്നു
(epist.). വരുതി: order, also of Nasr. bishops,
Cur. വരോൽ vu. = വരകോൽ. വൎത്തി 2: തൈ
ലവൎത്തികൾ കൂടെ വേണം Chintar. വൎദ്ധിപ്പി
ക്ക transfer the 2nd ex. to വൎദ്ധിക്ക. വൎമ്മം
li. 2. വൎമ്മായുധാദി. വൎഷോപലം ഉറെച്ച ആലി
ആകുന്നു. വറവു 1: വറവിടുക Palg. = വറുത്തിടുക.
വറടി: Palg. വറടിമാടു, എരുമ & വറടു: വറട്ടുമാ
ടു, വറട്ടാടു = മച്ചി. വറുക്ക li. 9. കടുപാകേ (പാ
കം). വലച്ചൽ: 2 So. II. വലി 2 li. 1. വ. യും
പിടെക്കും നോവും. വല്ലാ 1: ഇളക്കവല്ലാവടി
വു 902. വവ്വാൽ also No.; Cal. & Weṭṭ. Mpl.
kite. വശ്യം 2: രാജവശ്യം (a Mantram). വ
സ്തുകൃത്യങ്ങൾ property Nasr., Cur 73.; വസ്തുത്വം =

[ 1136 ]
വസ്തുത: മായ അവസ്തുത്വം വ. എന്നാക്കുന്നു Chintar.
വസ്ത്രദാനം ചെയ്തു കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു = വ
സ്ത്രം കൊടുക്ക (No. Nāyars), ന്യായമായ് വസ്ത്രദാ
നം കഴിച്ചു പിന്നേ ആരേയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല,
രാരുവിന്നു വ. കഴിഞ്ഞില്ല = അവന്നായിട്ടു പുടമുറി
നടന്നില്ല, കുമ്പയെ വ. ചെയ്തു epist. വളയം li.2.
Nid 30. (or temples?); വളയപ്പൻ, also വളയള
പ്പൻ, വളയൽപാമ്പു, No. vu. വളയേൽപാൻ, see
വഴല; വളച്ചെറുമൻ Er̀ = Palg. വള്ളച്ചെറുമൻ.
വളങ്കടി, No. വളക്കടി = പുഴുക്കടി. വളമ (ൎമ്മ?)
f. i. നാട്ടുവളമയോടു ചേൎന്നു Cur 16. = നാട്ടുവഴക്കം.
വള്ളം 3: 2 Paḍi or 3 Iḍangāl̤i = 1 Vaḷḷam
Palg. വള്ളുവൻ: വള്ളുവച്ചെറുമൻ; വള്ളുച്ചെറുമൻ
Palg. a kind of Cher̀umars. വള്ളൂർകാവു the
fish—pagoda near Mānandōḍi. വഴിയമ്പുറം Er̀.
= പരിയമ്പുറം. വഴുക Trav. the fibres cut fr.
cocoanut & palmyra leaf—stalks, വഴുകത്തണ്ടു
Palg. the stump of palmyra leaf—stalks left
attached to the palmyra. വഴുതുക li. 8. al. കാ
ണിപഴുതാതേ Bhr.; വഴുതിക്കളയരുതു keep to the
point at issue etc. വാച്ചി 2: Port. bêijo, a kiss,
P. & H. bōsa, L. basiare. വാട്ടക്കേടു (1). വാ
ണി: വാണീപുണ്യം Chintar. meritorious use of
the tongue. വാതം 1: വാതപോതങ്ങൾ (ex. സേ
വ്യം 1063) zephyr മന്ദവായു; വാതാലയം, orig.
Vāyu. വായടിക്ക V2. to silence one; to talk
much, also to quarrel; നിന്നോടു എത്ര വായടി
ക്കേണ്ടു? you are incorrigible!; വായാടി = വായൻ;
വായില്ലാക്കുന്നിലപ്പൻ No. Er̀. Siva; വായ്കൊളു
ത്തു: വാണിയൻതൊടിയിൽ അയ്യപ്പൻ (a Para
dēvata) വലിയ വാക്കൊളുത്തുള്ളവൻ Cal. vu. set
on mischief; വായ്മലർ: ഓമന്ന (sic) വായ്മലരിലാ
ക്കി; വാ (യ) മൃഷ്ടം: al. വാഗിഷ്ടം etc. CG. വാ
യ്പ: കടംവായ്പാധാരം a bond. II. വാരി li. 2.
lath etc., of any material except wood. I. വാ
രുക li. 9. നിലത്തു തള്ളിവിട്ടു KR. വാരുക, വാ
ൎക്ക 1. ചില മരുന്നു മൂൎദ്ധാവിൽ വാൎക്കയും epist.;
വാൎപ്പു: വാൎപ്പൻഅടപ്പം Cal. a cast കരണ്ടകം.
II. വാർ 3: മേഘവാർ 857; 5: വാൎക്കുഴലാൾ (ലാളി
ക്ക 894), മൈക്കോലവാൎകുഴലാൾ 863 women with
fine hair; വാൎകുഴൽ (5). വാൎത്ത: വാൎത്തകൾ പ
രോപകാരാൎത്ഥമായി വദിക്ക Chintar. (a പുണ്യം).
വാറണ്ട് കൊടുക്കു to serve a warrant. വാറിട.
വാസുകി: receives ബലി. വാഴുക 4: മാനസോ
പരി വാഴും ആത്മാവു Chintar. വാഴ്ചചെല്ലുക,
also strength, health, tenure of office etc. വി
കൃതി li. 4. വി. കൊണ്ട് ... ഭാവംനടിക്കുന്നു ChVr.
വിടങ്കൊരണ, Cal. വിടൻകൊരണ = പുഴമ്പിലാവു.
വിണ്മൂത്രാദിസ്ഥലം a draught house. 2 Kings 10, 27.
വിദാരണം S. adj. splitting, n. the splitting etc.
വിദിതം: അവിദിത്വാ Chintar. not knowing. വി
ധിപ്പെടുക to behave. വിപഞ്ചി li. 2. വിപഞ്ച്യ
സ്തുതിച്ചു ChVr. വിപൎയ്യയം: ഇതിന്നു നേരേ വിപ
ൎയ്യയങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചു vu. വിംബല, gen. വെമ്പ
നാട്ടുകായൽ. വിരഹയന്ത്രണ "restraint, com—
pulsion." വിലങ്ങു li. 5. വിലങ്ങിൽ പൂട്ടി. വി
ലാവാങ്ങുന്നു V1. comprar; വിലാക്കാടം V. restric—
tion? വില്ലി: വില്ലിയും (f.) മക്കളും (in Waya—
nāḍu & Palg. see ഇല്ലി 114); വില്ലിയാർവട്ട
ത്തുസ്വരൂപം & വില്യാടത്തു സ്വരൂപം “Beli—
artes” N. pr. the Dynasty of Koḍungalūr. Cur.
വിവാദം: vu. വിവാദ്. വിശറു: കാറ്റും വിശ
റും, മഴയും വിശറും No. prov. strong wind &
drizzling rain. വിഷയം കൂടുക Cur 17. a caste
assembly. വിഷ്ടി, see ഷഷ്ഠി. വിള C. beḷe,
Tu. buḷe etc; മുളയിൽ അറിയാം വിള prov.
വിളച്ചേതം = വിളനഷ്ടം; വിളച്ചൽകേടു through
വെള്ള—,ചാഴിക്കേടു etc. വിളയുക 1: കണ്ടം
വിളഞ്ഞു = നെല്ലുവി., കണ്ടത്തിൽനിന്നു വിളയു
ന്നു = ഉണ്ടാക; li. 5. വിത്തിന്നാകാ; 2: മേലിൽ
ഉപ്പു വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു (dried up perspiration).
വിളക്കു li. 14. of ശ്രാദ്ധാദികൎമ്മങ്ങൾ. വിളു
മ്പുതുള Palg. = വൈരത്തുള. വീചുക 1: ex. fr.
AR. in print വീയിത്തുടങ്ങി; വ്യജനത്താൽ വീ.
Chintar. വീടു: വീട്ടുപാത്രം as കിണ്ണം, കിണ്ടി
etc.; വീട്ടുഭാഷ No. (mod.) colloquial language
used only at home; വീട്ടമ്മ No. the mistress of
a house, housekeeper. വീട്ടിഉലക്ക. വീയുക:
Palg. അടുപ്പു see App. വീൎപ്പു li. 2 & 3. CG. വീ
റു 2: comp. II. വാർ 4. വീശുക 4: ചക്ക പഴു
ത്ത മണംവീ. No. vu.; വെള്ളക്കാൽ 985. വീഴുക
li. 5. വീണു; to be passed etc.; ഇടിത്തീ., ഇടി
വാളം വീ.; പൊളുന്നിര 720, പുള്ളി, വെള്ള to ap—
pear on the skin, കരിമുഖം വീണുകിടക്ക Palg.
[ 1137 ]
cheeks becoming sallow; കുലവീ. So. = കുലെക്ക;
നേരം വീ. 581 to sink; വെട്ടംവീഴുക 979 to dawn.
വൃത്തി li. 2. ജീവാക്കൾക്കും (sic); 3: വൃത്തിയില്ലാ
ത്ത പെണ്ണു = വൃത്തികെട്ടവൾ (3). വൃശ്ചികം (വ്ര
ശ്ച്)). II. വെക്ക li. 6. ചോറും; വെച്ചേക്ക li. 8.
ക്കയില്ല; നിന്റെ etc.; വെപ്പു 4: a layer of മൺ
2,778 fr. ¾–1 Cōl high, അഞ്ചുവെപ്പുള്ള ചുവർ;
വെപ്പുകാരത്തി f. gen. a first rate cook; വെപ്പി
ക്ക:(2. 3) പള്ളി വെപ്പിച്ചു കൊടുത്തു got built for,
Cur. വെടിപ്പു li. 4. വെടിപ്പായി. . വെട്ടുവേല = മഴു
പ്പണി. വെട്ടിനീക്കുക No. = വെട്ടിയാട്ടുക driving
away of devils with sword—cuts & shouts. വെട്ടിയ
ന്നിക്കരെ രാജാവു N. pr. owned Kārtrγapaḷḷi Cur.
വെണ്ണകടയുക = എടുക്ക. വെന്തിങ്ങ, വെന്തിഞ്ഞ
Port. bentinha, a sort of scapulary, image of Ma—
donna worn on the neck. വെമ്പനാട്ടു കായൽ, see
വിംബല. വെമ്മ = വെണ്മ. വെയിക്ക li. 6. വെയ്ക്കാ
തിരുന്നു. വെരുകു: കരുവെ. the zibet. വെ
റ്റി: അറ്റത്തിരിക്കുന്നോർ അനനിയാസിനോടു
(Ananias) വെറ്റിക്കൊടുക്കേണം ശവുൽ (Saul) ത
നിക്കഥ Nasr. = വെളിച്ചം, കാഴ്ച. വെലി: No.
വെലിക്കള, So. വെലിക്കൊട sacrificing. വെളു
ക്ക also വെളുപ്പാം കാലം Trav., വെളുക്കാൻ,—ക്കും
No. വെള്ളപ്പാടു KU. see സമുദായം. വെള്ള
രി li. 7. കയറിയതു. വെളെളരുതു Chintar. Siva's
bull. വേവു li. 7. വേവൊടെൻ. വേട്ടാളൻ:
Trav. വേട്ടാവളയൻ; വേട്ടാളിയൻകൂടും അരത്ത
ചുക്കും a. med. വേണ്ടതില്ല: ഇന്നേത്തേ ഊണു
വേണ്ടതില്ല, ൦രം തുണി വേണ്ടതില്ല vu. is pretty
good. വേൎക്കുരു om. sudorific. വേല 4: ക
രുവേലപ്പട്ട റാക്കു Palg. an arrack. വേലൻ,
വേറ്റി: KN. വൈഭവം li. 4. മൎത്യനു. വൈ
യോഗം ornato armaçao, ornament, furniture V1.
വൈരൈടകരാജ്യം, see വിരാടം. വ്യക്തം: ദൃഷ്ടി
ക്കുമുന്നേ പോലേ വ്യക്തമായി കാണുന്നില്ല Chintar.
വ്യക്തിരിക്തത്വം differentiation, diverseness ദേ
ഹിയോടുള്ള വ്യ. ഭവിപ്പാൻ Chintar.

ശബളസിതരക്തവൎണ്ണങ്ങൾ Chintar. ശമ
പ്രധാനൻ V1. clement. ശംബരം: കുംഭശമരം
Chintar. സരിപൊരുക (not പോ—); li. 2. രതി
പതിയൊടു. ശല്യാരി Siva. ശാലി li. 2. കരു
ണശാലിത്യം sic! ശിരസ്സ്: ശിരഛ്ചേദമായിട്ടു;

ശിരോമുണ്ഡനം shaving the pate as punishment
ബ്രാഹ്മണന്റെ ശി. VyM. ശിലിവാ V2. a cross
= ശ്ലീവാ. ശിവൻ: ശിവാദി മേദിനിപൎയ്യന്തമുള്ള
ത് ഒക്കയും മഹാമായ തങ്കൽനിന്നുണ്ടാകുന്നു Chintar.
ശിവിക li. 4. പല്ലാക്കും ശിവാന്മാരും sic! ശി
ഷ്ടൻ 2: ശിഷ്ടത opp. ദുഷ്ടത. ശിഷ്യൻ: ശിഷ്യ
പ്പെടുക to be taught, ഇവരോടുശി'ട്ടു Cur. (of
gymnastio etc. exercise). ശീര (obs.)=T. ചീ
രൈ bast, C. ശീരെ female cloth; a coat of mail
or quilt serving as such; soldiers' gauntlet or
silken cover of the forearm V1. ശീലം nature
ശീ. എങ്ങനേ കളയുന്നു, കായം ഉള്ളളവു തൻ ശീ
ലവും ഇരുന്നീടും Chintar. ശീലക്കാശു (=തൂരി
ക്കാശു): നിങ്ങളുടെ ശീ. കൊടുത്തു MR. ശൂകൻ &
സാരണൻ: ചെന്നവരും ശൂകസാരണരെ പോ
ലേ AR. 6 as spies. ശൂക്ഷണി fire, Chintar.
ശൂദ്ധം: ശൂദ്ധഗതി കൊണ്ടു ചോദിച്ചു Cur 33. =
പരമാൎത്ഥത്തോടു. ശുദ്ധിചക്രം: ശുദ്ധിചക്രത്തി
ന്നധോഭാഗത്തോളം സുഷുമ്നയുടെ ശുഷിരത്തിൽ
Chintar. ശുഭാശുഭം li. 5 : med. ശേഖരം:
ആൾശേഖരം Cur 42. a large number of men.
ശേഷം: ശേ. കൊടുക്ക Er̀. a piece torn from the
cloth (ചൂടുപുടവ) that covers the dead body of a
Nāyar & which is handed over to his eldest child
& a person next of kin for ശേഷക്രിയ; (if the
deceased be a woman it is given to one of the
two). ശോഫം li. 2. Leucophlegmacy. ശോഭി
തം: clear (as history) Cur.; ശോഭിപ്പിക്ക: ആ
ത്മാവു ജഡങ്ങളെ ശോ'ച്ചു Chintar. ശ്രദ്ധ ആ
വതു ഗുരുവേദവാക്യങ്ങളതിൽ ഭക്തി വിശ്വാസം ഉ
ണ്ടായിരിപ്പതു Chintar. ശ്ലീവാ Syr. s̱lība, cross.
ശ്രീഭഗവതി, ശീവോതിക്കു വെക്ക, ശീ. കയറുക,
വരിക Palg. 1st of Karkaḍaγam.

സങ്കടം 2: li. 7. അമൎച്ചക്കല്പന ഉണ്ടാവാൻ
ഞാൻ (sic) വളരേ സങ്കടം ഉണ്ടു TR. “I pray
anxiously for effectual measures to put down that
nuisance”. സങ്കേതം 4: ആഢ്യന്മാർ. സംഗ്ര
ഹണം S. esp. സ്ത്രീസ. = പരസ്ത്രീസാഹസം VyM.
സഞ്ചരിക്ക: അജ്ഞാനമാൎഗ്ഗേണ സ'ക്കും മനസ്സു
Chintar. സഞ്ചിതം amassed, സ'പുണ്യം KR.
സത്ത്: സത്തായിട്ടിരിപ്പവൻ വിദ്വാൻ Chintar.
സത്ത (not സത്ത്) pres. p. of അസ് S. reality, etc.

[ 1138 ]
സഭാത്മികം മേ ChVr. auspicious, fortunate for
me? സത്യപട: (om. S.). സത്വം li. 8. ദുഷ്ടസ
ത്വങ്ങളുടെ ബാധ Nal. സദസ്സു G. hedos. സ
ന്തപ്തം burnt out കായമാംവിളക്കു സന്തപ്തമായ്നശി
ച്ചീടും Chintar. സന്താനം: കുട്ടികളായ സന്താന
ങ്ങൾ epist. സമം, G. homos. സമക്ഷം li. 6.
adv. (om. ado). സമയം li. 13. പോയ്പോയി.
സമാധാനം li. 3: മാനസംശ്രവണാദ്യനുഗുണങ്ങ
ളാം വിഷയങ്ങളിൽ ആധിക്യം കലൎന്നിരിപ്പതു സ.
Chintar. സമുദാഹരണം: പതുക്കേ (om. പുതു
കേ). സമുദ്രം, G. hydōr. സംഭാരം li. 3. അ
ദ്ധ്വരസംഭാരങ്ങൾ. സംവദിക്ക: സന്തതം സാധു
ക്കളുമായി സം. Chintar. (a പുണ്യം). സംസാരി:
അവിവേകികൾ സൎവ്വദാ സംസാരികൾ Chintar.
സംസ്പൃഹ S. longing etc. സരം L. salio. സ
രസ്സു G. helos; സരസിരുഹനയന VetC. (Loc. of
സരസ്സ്). സൎപ്പം, E. salve (om. L.). സൎവ്വം, G.
holos. സഹദാ Syr. sahdā, witness;
Georgos
sahadā, a saint Cur 64. സഹദേവൻ li. 2.
prince. — സഹദേവവാക്യം etc. സഹറ് Ar. saẖar;
siẖr, enchantment, magic. സാട്ട: sānṭa. സാ
ന്ദ്രം G. hadros. സാമുദ്രികം: സാമുദ്രികലക്ഷണം
നോക്ക. സാമ്യം 3. സാമ്യം ദ്വിജന്മാൎക്കു. സാരം
ഗം: സാരംഗവത്യാം ലയിച്ചു VCh. സാരന്ധ്രപൂ
ജ്യ VetC. സാവജ്ഞം (അവജ്ഞ). സിക്കന്തർ
P. & ഇസ്കന്തർ A. Alexander the Great, Mpl. സീ
മന്തം 2: gen. in the 7th, also in the 8th month
(Brahmans & Sūdras). സീൎത്തി V1. (T. ചീൎത്തി
high praise) leaping fr. pleasure, exaltation,
സുജൂദ് Ar. sujjūd (asin masjīd) adoration, pros—
tration സു. ചെയ്താൽ ഉടയോൻ പൊറുക്കുമല്ലോ
Mpl. = to beg pardon. സുന്ദരം: സുന്ദുസുന്ദരമുഖം
(sic) KR. സുഭിക്ഷത : രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന സു. Cur.
സുഷമം (സു). സൂക്ഷിക്ക to avoid: അപായങ്ങളെ
സൂക്ഷിച്ചു വസിക്കേണം Chintar. സൂനഹദോസ്
Syr. Synodos, Nasr. സൂ. കൂടുക. സൂൎയ്യകാന്തം: അ
ൎക്കരശ്മികൾ സൂൎയ്യകാന്തത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ തല്ക്ഷ
ണം തൃണകാഷ്ഠങ്ങളേയും ദഹിക്കുന്നു Chintar.; സൂ
ൎയ്യപടം Trav. = വില്ലൂസ്സു. സൃതി S. going away.
സൃഷ്ടി: ൟശ്വരൻ താന്തന്നേ സൃഷ്ട്യാദികൾ മൂന്നും
(സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തങ്ങൾ) ചെയ്യുന്നു Chintar. സൈ
ത്താ & സൈത്തു holy oil, Nasr. സൊമസൊമം
cabedal V1. (capital). സൊലുൎത്തം luxuria V1.,
സൊളത്തിയം conforto no animo V2. = വീൎയ്യം മന
സ്സിൽ ഉറപ്പുണ്ടാക. സോമന്തിര (vu. തോമുതിര)
Palg. for musquito—nets = ചല്ലായ്ത്തട്ടം. സൌധം
li4. ജ്ഞാനയോഗാഖ്യ.... സൌന്ദൎയ്യപ്പിണക്കം
No. Trav. = dispute about precedence; etc. സ്ഥാ
ലി a lamp, സ്ഥാലിയിൽ തൈലം വീഴ്ത്തി തിരിയും
ഇട്ടു Chintar. സ്പൎശിക്ക: ദേഹതത്വങ്ങൾ ദേഹി
യാം ആത്മാവിനെ സ്പൎശിക്കുന്നില്ല Chintar. സ്ഫ
ടികം: ധവളമായിട്ടതിശുദ്ധമാം സ്ഫടികത്തിൽ ശ
ബളസിതരക്തവൎണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു Chintar. സ്മ
രണ: ഭഗവൽ സ്മരണെക്കു പാത്രമാകയില്ല Chintar.
able to think of God. സ്രുതി S. (G. rhysis). സ്വ
പനം S. (G. hypnos). സ്വഭാവം: nature പോകു
ന്നതില്ല സ്വ. ഒന്നുകൊണ്ടും Chintar. see സ്വാഭാ
വികം. സ്വരൂപി: മഹാമായ അജാഞാനസ്വരൂപി
ണി, വിദ്യ വിജ്ഞാനസ്വരൂപിണി Chintar.; സ്വ
രൂപിക്ക: സ്വരുമിച്ചു ചെന്നു, സ്വരുമിപ്പു Nasr. =
സ്വരൂപിച്ചു. സ്വസ്ഥത S. health; vu. etc.
സ്വാദു S. (G. hëdys). സ്വാഭാവികം: ആത്മാവിൻ
സ്വാഭാവിക വിദ്യയാം അറിവു; നിംബപത്രത്തിൽ
സ്വാ. കൈപ്പു... അഗ്നി തൻ സ്വാ. ഉഷ്ണപ്രഭ
Chintar.

ഹന്തുകാമൻ S. ഹവാൽദാർ: ഹവൽദാർ vu.
ഹീനം: ദന്തവും ഹീനമായി Chintar. ഹുങ്കൃതി:
എന്റെ ഹു. കൊണ്ടു ഇവിടേ വന്നു പാൎത്തു Palg.
vu. = ഹുങ്കു. ഹേതുകം, also cause, Nasr. ഹേ
യം: ഹേയമായ് ഇരിപ്പോന്ന് ഇദ്ദേഹം Chintar.
ഹോമിക്ക li. 1. തല ഒമ്പതും ഹോമിച്ചു പാൎത്താൻ
ദശാനനൻ UR.

[For nn & ǹǹ see page 1104 under ന.]

PRINTED BY STOLZ & HIRNER, BASEL MISSION PRESS

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=A_Malayalam_and_English_dictionary/Appendix&oldid=210290" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്