താൾ:CiXIV68.pdf/1107

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

അമ്മനം — അയില 1085 അയോഗ്യൻ — അറവി

ളും ഉണ്ടു Cur. prospects (mod.). അമ്മനം No. loc.
plumb—line = അവണം. അമർ: കണ്ണിൽഅ. വീ
ണു, വന്നിരിക്കുന്നു Palg. swelling of the upper
eyelid after sore eyes, അധിമാംസം. അമരുക
li. 3. അമരത്തല്ലുക. അമൎച്ച li. 8. അമൎച്ചക്കല്പന.
അമരേത്തു: കഞ്ഞി— etc., അ. പഴയ
രി. അമിക്ക 1. met. അവരെ നുകത്തിനു കീഴിൽ
ഇട്ട് അമിച്ചിരുന്നു Cur. അമിഴുക: VN. അമി
ഴ്പു, അമിപ്പു: ഓട്ടമിപ്പു, ഓലയമിപ്പു No. the slope
or pitch of a roof (½ or 1/3 of the span), കുത്തു
കാലിന്റെ അ. height of the king—post. അമെ
യുക: അമൈയുക a M. അമ്പലപ്പുഴ: അ.
വേല കണ്ടവനു അമ്മ വേണ്ട prov. അമ്പാട്ടി Trav.
Er̀. (said to children) = അമ്പിളി, അമ്പാട്ടിയേ
കാണ്മാന് പോക‍, also to go to a temple. അമ്പി
ളിഅമ്മാവൻ (said to children) also Palg. Cal. =
ഉമ്പിളി App. അമ്പു 2. N. pr. m.; അമ്പൻ (1) =
ശരൻ f. i. താരമ്പൻ etc. Kāma. അമ്പുക 2. No.
Palg. = അമുങ്ങുക to sink, അമ്പിപ്പോക = പറ്റി,
ചേൎന്നിരിക്ക; ആ ദീനം കൊണ്ടമ്പിപ്പോയി Weṭṭ.
has died. അംബ, അംബിക S. അമ്മ 1: അ
മ്മരേ അമ്മ No. mother's mother; അമ്മനോവു, അ
മ്മകൂടിപ്പോക, വിളയാടുക Palg. 966. small—pox;
അമ്മകുത്തുക Palg. to vaccinate; അമ്മയാർ (gen.
അമ്മിയാർ) a Brahman woman as called by
Nāyars; അമ്മാണ്ടർ (അണ്ടർ) Cal., അമ്മാളർ, അ
മ്മാളക്കർ No. hon. appell. of വാണിയത്തി etc.
by Tīyars etc.; അമ്മാളു No. N. pr. f.; അമ്മേറ്റി
യാർ hon. appell. of higher caste Nāyar females,
Kaḍ. അമ്മു li. 3 & 4. ഓമനപ്പേർ, അമ്മുക്കുട്ടി;
അ. & അമ്മുണ്ണി N. pr. f., So. m. അയക്ക No. =
I. അയൽ: ഉടുപ്പാൻ ഇല്ലാത്തത് അയക്കമേൽ ഇടു
ന്നുവോ prov.; അയക്കോൽ Palg. Er̀. a rattan
strung up for a cloth—line. അയസ്സ് (L. aes); അ
യസ്കാന്തത്തിൽ (magnet) ഉള്ള ചൈതന്യം കൊണ്ട്
അയസ്സ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നു Chintar.; അയസ്സിന്ദൂരം =
ഇരുമ്പുഭസ്മം. അയിക്കിളിയം No. vu. (ആധി +
ക്ലേശം) home—sickness, അ. തട്ടിപ്പോയി fretting
over something. അയിങ്കലം Palg. a tree = അ
ങ്കോലം. അയിത്തം Palg. vu. = അശുദ്ധം, അയി
ത്തായോ? (= ശുദ്ധം മാറുക 1018); അയിത്തക്കാർ
low castes. അയിരാന്യത്ത്. അയില No. Weṭṭ. =
അയല & ഐല, kinds: കോളി—, ചമ്പാൻ—, കണ്ണി—;
അയിലത്തല അളിയന്നും കൊടുക്കയില്ല prov. (so
tasty). അയോഗ്യൻ S. = അയുക്തൻ. അയ്യം 4.
a cocoanut—garden Trav. അയ്യപ്പങ്കുട്ടി Palg. = തേ
വിയാൻ. അയ്യന്നി, gen. അ. ക്കണ്ടം No. opp. പ
ള്ളിഞായൽ. I. അര 1: ½ grown as അരക്കോഴി,
—മുയൽ etc., 2: അരെക്കുള്ല കത്തി jud.; അരയാപ്പു
Palg. = ഒടിക്കുരു; അരച്ച (1) distr. f. i. ഏഴരച്ച
each 7½, etc. അരക്കൻ 3 & ചുവന്ന അ. color of
cattle. അരങ്ങേറ്റം li.3. also അവൾക്കു അരങ്ങേ
റ്റു etc. അരട്ടുക: അരട്ടൻ N. pr. m. (Cher̀umars).
അരത്നി (om. രത്നം) G. 'ōlenē, L. ulna. അരമന
li. 3. ചിത്രമാമരമന. അരയുക: മസ്സാല etc. അര
ഞ്ഞില്ല not ground enough. അരവിന്ദം S. (G.
érebinthos). I. അരി: അരിവാഴി vu. Alphabet
(fr. ഹരിശ്രീ?), അ. കണക്കു calculation as of
Puḷḷuwas advising their Pulayar enquirers.
II. അരി: അരിത്തിരി (താലപ്പൊലി 446); അരി
പ്പായി Trav. (അരു) a fine single mat to sleep
on; അരിപ്പൊതി Arb.; അരിവിരി, കൊണ്ടൽ അ.
Palg. Kinds of paddy = അരീരി. II. അരിക്ക
2: അരിച്ചുകൂട്ടി f. i. earth heaped up by ants; അ
രിപ്പു 4: also അരിപ്പയും കൊതുമ്പും വലിക്ക Er̀.
അരിങ്കമാല fr. ശ്രീരംഗം? അരിമ്പു: അരിമ്പു
മണി etc. very small. അരിപ്പം li. 5. അനന്ത
നും etc.; അരിയ li. 6. ജ്ഞാനപ്പൊരുൾ. അരി
യുക li. 2 ..., to cut gently. അരിശം: അരിപടന
ടുവിൽ അരിശമൊടു ചെന്നു Nal. അരീരി fr. അ
രിവിരി, 1. Kinds of paddy: കറുത്ത—, വെള്ള—,
ചുവന്ന, Palg. exh.; 2. ഇരുപൂവ്വൽ (crop) നി
ലത്തിന്നു അരീരിനിലം എന്നും മറേറതിന്നു കാ
ലായിനിലം എന്നും ഇങ്ങനേ ൨പേരുകൾ പറയും
Arb. So. I. അരു: വഴിയുടെ കിഴക്കേ അരുക
jud.; അരുഅരുകേ (I. വെക്ക 976); അരുകിച്ചു & പാ
ടിച്ചുവെക്ക No. to place something on edge or end.
അരുപ്പാര = അടുച്ചിപ്പാര. അരോചകം: മകൻ
മരിച്ച ആധിയാൽ അ'വും മറ്റും അകപ്പെട്ട് അ
പായം വൻ epist. അൎക്കം 1. = എരിക്കു; 2. അ
ൎക്കൻ the sun; അൎക്കജൻ തുലാത്തിലും ... നില്ക്കു
മ്പോൾ = ശനി (at Rāma's birth) AR. അറ: അ
റപ്പഞ്ചം No. rise in the price caused by laying
up of grain in store (in Mīna, Mēḍam). അറവി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/1107&oldid=185253" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്