താൾ:CiXIV68.pdf/1126

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

തൊത — ദേശക്കുറി 1104 ദേഹം — നഞ്ചു

ട്ടാവാടി, met. a sensitive, touchy person ; തൊട്ടു
li. 6. തൊട്ട്. തൊത മാറ്റുക No. to change a
horoscope, esp. for marriage purposes (സുതൻ?).
തൊണ്ണൂറാൻനെല്ലു a kind of paddy Palg. exh.;
തൊണ്ണൂറാൻകുമ്പളം. I. തൊപ്പ: തൊപ്പപ്പുഴ No.
a caterpillar. തൊപ്പൻ li. 5. തൊപ്പൻ തുരമോ.
തൊലിക്ക f. i. നെല്ലു = ഉമികളക; തൊലിയൻ Cal.
Tell. = നിസ്സാരൻ. തൊല്ല: അവനെക്കൊണ്ടുള്ള
തൊല്ലതീൎന്നു = ഇടപാടു, also മരിച്ചു. താളി: ഒ
രു തൊളിക്കു for one head—burthen. തോടയം,
തോടയമ്പുറപ്പാടു So., തോടയാട്ടം No. of തോടയ
ക്കാരൻ the speaker of the prelude to a drama,
S. നന്ദി. തോടു li. 4. തിണ്ണം വളൎന്നുള്ള. തോ
ണിത്തൂലാം, see തേക്കുതോണി 483 തോതു Port.
to do. തോന്നുക 3: തോന്നുന്നവരേ = ബോധിച്ചള
വിൽ; തോന്നുന്നനെല്ലു as much as you wish or
want; തോന്നിയവാസം: പല തോന്ന്യാസങ്ങളെ പ
റഞ്ഞു pretensions, Cur. തോറ്റം (2) ചൊല്ലുക
No. to sing a hymn in order to drive away
ghosts etc., as ഭദ്രകാളി—, ചാമണ്ടി—, ഗുളികൻതോ
റ്റം. തോല്ക്ക li. 11. വെറുപ്പും അറ്റില്ലല്ലീ. ത്രാ
ണി: വയസ്സനും ത്രാണികുറഞ്ഞവനും Cur. ത്രി
ദോഷങ്ങൾ: ദീനം ത്രിദോഷകോപത്താൽ ഉണ്ടാ
യി epist.

ദക്ഷപ്രജാപതി Bhg. a son of Brahma (myth.)
ദൎശനം 5: കാൎമ്മലീത്താദൎശനത്തിലുള്ള പാദ്രിമാർ
Cur. 62. ദശ 2: ദശയറുതി മരണം prov.; ദശപ്പു
ള്ള മാങ്ങ fleshy; ദശപ്പു No. thickness esp. of
broad articles, as boards etc. ദസ്തൂർ : ഓർ അ
ണ കൂലി ദസ്തൂർ rate of hire. ദഷ്ടം: ദഷ്ടി V1.
a bite. ദാതാവു li. 3. VCh. ദിക്കു li. 6: നടുങ്ങു
മാറു. ദിനചൎയ്യ li. 2. (sic) നടക്കുന്ന. ദിവാൻ:
ദിവാൻപോഷ്കാർ, see പേഷ്കാർ. ദീവാളി, H.
also divālā. ദൂഷണം 3: denV. ദൂഷണിക്ക So.,
partly No. ദൃക്സിദ്ധമായ വസ്തുത Cur. evident.
ദൃഷ്ടി 1: കോയ്മയുടെ പ്രത്യേക ദൃഷ്ടി ഇല്ലാതേ care
Cur. ദേവഛ്ശന്ദം = നൂറേറഴുമാല Chs.; ദേവതാ
ബലി against ദേവതോപദ്രവം. ദേശം: ദേശ
ക്കാവൽ (2) Cochin, see റോന്തക്കാർ village watch—
men ; ദേശക്കുറി (3) a written declaration by the
priest of a bride's parish, when she is married
in the church of the bridegroom's parish, that

the 10th (പതാരം) of her dowry has been paid
(Syr.) Nasr. ദേഹം of 3 or 4 kinds (only the
first 3 in Chintar. see കോശം App.); ദേഹത്യാഗം
ചെയ്തു (epist.) = മരിച്ചു; ദേഹദണ്ഡം li. 2. ദ്രവ്യം
Nasr. po., vu. ദേഹണക്കാരൻ = തെണ്ടക്കാരൻ
Cal. Palg., denV. ദേഹണിക്ക,—ച്ചുണ്ടാക്ക = തെണ്ടി
ക്ക, ദേഹേമിക്കോൽ Er̀. = കാവുതാങ്ങി. ദൈ
വതം an idol മൃഛ്ശിലാദാരു പ്രതിമാദി ദൈവതങ്ങ
ളിൽ ൟശ്വരൻ ഉണ്ടു Chintar. ദോഷം li. 5. ആ
സംസൎഗ്ഗം; ദോഷപ്പെടുക li. 3. അന്തൎജ്ജനങ്ങളിൽ;
ദോഷക്കാരൻ li. 1 & 2. guilty, a criminal, also
an enemy (strike the rest). ദ്രാക്ഷാദി മുതലായ
കഷായം epist. ദ്വാദശം li.2, 3: CG.

ധൎമ്മം 2: ദേഹധൎമ്മങ്ങളായ കൎമ്മങ്ങൾ Chintar.
all actions are only the body's work; (so മായാ
ധൎമ്മമാം അജ്ഞാനം). ധവൻ, വിധവ 949. ധാ
ന്യം, പുഞ്ച 672. ധാന്വന്തരം കുളമ്പു, തൈലം
etc. against rheumatism etc.; ധാന്വന്തരി ഗുളിക
against വായു etc. med. ധാരാളംS. fr. ധാര q.v.
ധാരി: om. വേശധാ. ധൃതഗതിയായി precipi—
tate, headlong, Cur 72. ധ്യാനം li. 5. ഗുരുമേ
(sic) നമ:. ധ്വംസനം li. 2. മാരധ്വംസനം.
ധ്വര, prob. fr. Ar. (App. തുര).

ന Read ina, inam, inaǹ, ini, inikku̥, iniya,
inna, innangam, inni, kaḷukkanē, kuni, tinnuγa,
pana, pani, paničči, panna, pāna, pāni, punal,
mannaǹ (but maǹǹam, maǹǹāḍi) — agǹi, a—ǹayam
etc., anu—ǹanďikka etc., andar—vatǹi, aǹǹu̥, aba—
sǹānam, abhi—ǹandďikka etc., avi—ghǹam, asva—
pǹaǹmār, āgǹēyam, āǹāyam, āvaǹāl̤i, iǹǹu̥,
iǹǹāl, iruǹǹal, uǹǹdram, uba—ǹaġaram etc.,
ul̤uǹǹu, eǹǹi, II. eǹǹu̥, el̤u—ǹīlka, kaḍaǹǹal,
kaǹǹēťťi, kari—ǹākkaǹ etc., kalā—ǹidhi, kuḍaǹǹa,
kuruǹǹēri, koḍaǹǹa. koǹǹa, kol̤uǹǹu̥, ghǹam,
čaǹǹāǹ, čiδǹǹi, čikkeǹǹu̥, čilaǹǹi, čeǹǹāyi, čeǹǹu,
čeraǹǹal, ǹāǹǹu̥ tāǹǹi, naǹǹāri(—nn—rare), patǹi,
paǹǹi, piraǹǹuδa, podaǹǹa, poruǹǹuδa, maǹǹila,
maruǹǹu̥, mā ǹǹi, mūǹǹu̥, moǹǹākkaḷ, ratǹam,
vaǹǹala, vaǹǹāyam, viruǹǹu̥, veǹǹi, veǹǹilam,
veǹǹellu̥. ǹ നക്ഷത്രംli. 2. നസ്ക്യേത്തിരം. നഞ്ച
T. wet cultivation, നഞ്ചധാന്യങ്ങൾ Palg. exh.
opp. പുഞ്ച q. v. നഞ്ചു li. 3: നഞ്ചായ് അവത

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/1126&oldid=185272" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്