വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

Jump to navigation Jump to search
  1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (നാൾവഴി) ‎പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്/ഭാഗം 1 ‎[10,02,617 ബൈറ്റുകൾ]
  2. (നാൾവഴി) ‎വാൽമീകിരാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം ‎[7,37,007 ബൈറ്റുകൾ]
  3. (നാൾവഴി) ‎വാൽമീകിരാമായണം/ആരണ്യകാണ്ഡം ‎[4,62,128 ബൈറ്റുകൾ]
  4. (നാൾവഴി) ‎പാർക്കലീത്താ പോർക്കളം ‎[3,26,803 ബൈറ്റുകൾ]
  5. (നാൾവഴി) ‎കഠോരകുഠാരം ‎[3,18,080 ബൈറ്റുകൾ]
  6. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/കൊച്ചി ശക്തൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ‎[3,17,478 ബൈറ്റുകൾ]
  7. (നാൾവഴി) ‎വാൽമീകിരാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം ‎[3,11,329 ബൈറ്റുകൾ]
  8. (നാൾവഴി) ‎താബിഈ കേരളത്തിൽ ‎[2,99,007 ബൈറ്റുകൾ]
  9. (നാൾവഴി) ‎ജ്യോത്സ്നികാ വിഷവൈദ്യം ‎[2,81,387 ബൈറ്റുകൾ]
  10. (നാൾവഴി) ‎സർവ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്തസാരസംഗ്രഹം ‎[2,73,382 ബൈറ്റുകൾ]
  11. (നാൾവഴി) ‎ഇന്ദുലേഖ/ഒരു സംഭാഷണം ‎[2,66,501 ബൈറ്റുകൾ]
  12. (നാൾവഴി) ‎ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് ‎[2,62,336 ബൈറ്റുകൾ]
  13. (നാൾവഴി) ‎ഹേമന്തചന്ദ്രിക ‎[2,61,493 ബൈറ്റുകൾ]
  14. (നാൾവഴി) ‎പരിവർത്തനം - ധർമ്മോപദേശ കഥ ‎[2,61,347 ബൈറ്റുകൾ]
  15. (നാൾവഴി) ‎പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൽ ബഖറ ‎[2,42,620 ബൈറ്റുകൾ]
  16. (നാൾവഴി) ‎സാഹിത്യസാഹ്യം/രീതി ‎[2,37,468 ബൈറ്റുകൾ]
  17. (നാൾവഴി) ‎ദിവ്യാഗമനത്തിന്റെ മണിനാദം ‎[2,35,601 ബൈറ്റുകൾ]
  18. (നാൾവഴി) ‎അറിവില്ലാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ ‎[2,35,529 ബൈറ്റുകൾ]
  19. (നാൾവഴി) ‎ചരിത്രവും കർമ്മശാസ്ത്രവും മദ്ഹബും ‎[2,22,247 ബൈറ്റുകൾ]
  20. (നാൾവഴി) ‎അമൃതധാര ‎[2,13,299 ബൈറ്റുകൾ]
  21. (നാൾവഴി) ‎രാജയോഗം (കുമാരനാശാൻ)/ഉത്തരഭാഗം പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം/സമാധിപാദം ‎[2,11,954 ബൈറ്റുകൾ]
  22. (നാൾവഴി) ‎അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി/ജഗന്മിഥ്യാത്വവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ‎[2,10,981 ബൈറ്റുകൾ]
  23. (നാൾവഴി) ‎മതം മയക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മയങ്ങുന്നില്ല ‎[2,07,935 ബൈറ്റുകൾ]
  24. (നാൾവഴി) ‎തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ/നമസ്കാരം ‎[2,06,771 ബൈറ്റുകൾ]
  25. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/കൊട്ടാരക്കരച്ചന്ദ്രശേഖരൻ ‎[2,06,414 ബൈറ്റുകൾ]
  26. (നാൾവഴി) ‎രാജയോഗം (കുമാരനാശാൻ)/ഉത്തരഭാഗം പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം/സാധനപാദം ‎[2,03,628 ബൈറ്റുകൾ]
  27. (നാൾവഴി) ‎കേരളപാണിനീയം/പീഠിക/മലയാളദേശവും ഭാഷയും ‎[2,02,565 ബൈറ്റുകൾ]
  28. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ‎[2,00,780 ബൈറ്റുകൾ]
  29. (നാൾവഴി) ‎സ്യമന്തകം ‎[1,97,151 ബൈറ്റുകൾ]
  30. (നാൾവഴി) ‎നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ ‎[1,85,842 ബൈറ്റുകൾ]
  31. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/വയസ്‌ക്കര ആര്യൻ നാരായണൻമൂസ്സ് അവർകളുടെ ചികിത്സാനൈപുണ്യം ‎[1,78,072 ബൈറ്റുകൾ]
  32. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/തേവലശ്ശേരി നമ്പി ‎[1,75,330 ബൈറ്റുകൾ]
  33. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാർ ‎[1,75,151 ബൈറ്റുകൾ]
  34. (നാൾവഴി) ‎വിവേകചൂഡാമണി ‎[1,75,081 ബൈറ്റുകൾ]
  35. (നാൾവഴി) ‎തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ/ബാങ്കും ഇഖാമത്തും ‎[1,73,496 ബൈറ്റുകൾ]
  36. (നാൾവഴി) ‎സാഹിത്യസാഹ്യം/വാക്യം - വാക്യശുദ്ധി ‎[1,71,579 ബൈറ്റുകൾ]
  37. (നാൾവഴി) ‎കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ‎[1,62,465 ബൈറ്റുകൾ]
  38. (നാൾവഴി) ‎ഇന്ദുലേഖ/നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഇന്ദുലേഖയുമായി ഒന്നാമതു് ഉണ്ടായ സംഭാഷണം ‎[1,60,167 ബൈറ്റുകൾ]
  39. (നാൾവഴി) ‎ഇന്ദുലേഖ/ഇന്ദുലേഖ ‎[1,57,207 ബൈറ്റുകൾ]
  40. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/അച്ഛൻകോവിൽശാസ്താവും പരിവാരമൂർത്തികളും ‎[1,54,625 ബൈറ്റുകൾ]
  41. (നാൾവഴി) ‎പദ്യരത്നം (ആദ്യകാലസാഹിത്യകൃതികൾ) ‎[1,47,432 ബൈറ്റുകൾ]
  42. (നാൾവഴി) ‎പറയപ്പെടാത്ത വസ്തുതകൾ ‎[1,46,515 ബൈറ്റുകൾ]
  43. (നാൾവഴി) ‎പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/നിസാഅ് ‎[1,44,077 ബൈറ്റുകൾ]
  44. (നാൾവഴി) ‎തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ/മയ്യിത്തു സംസ്കരണം ‎[1,43,196 ബൈറ്റുകൾ]
  45. (നാൾവഴി) ‎ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം ‎[1,42,530 ബൈറ്റുകൾ]
  46. (നാൾവഴി) ‎കേരളപാണിനീയം/ധാത്വധികാരം/കാലപ്രകരണം ‎[1,42,029 ബൈറ്റുകൾ]
  47. (നാൾവഴി) ‎ഉപനിഷത്തുകൾ/ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷദ് ‎[1,40,026 ബൈറ്റുകൾ]
  48. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലം ‎[1,39,200 ബൈറ്റുകൾ]
  49. (നാൾവഴി) ‎ഐതിഹ്യമാല/ആറന്മുള വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ ‎[1,37,158 ബൈറ്റുകൾ]
  50. (നാൾവഴി) ‎പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ആലു ഇംറാൻ ‎[1,36,565 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:വലിയതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്