ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan/authorlist

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

കാ[തിരുത്തുക]

കി[തിരുത്തുക]

കീ[തിരുത്തുക]

കു[തിരുത്തുക]

കൂ[തിരുത്തുക]

കൃ[തിരുത്തുക]

കെ[തിരുത്തുക]

കേ[തിരുത്തുക]

കൈ[തിരുത്തുക]

കൊ[തിരുത്തുക]

കോ[തിരുത്തുക]

ഗീ[തിരുത്തുക]

ഗീവർഗീസ് ശെമ്മാശൻ, കാരുചിറ

ഗു[തിരുത്തുക]

ഗുണ്ടർട്ട്, ഹെർമൻ

[തിരുത്തുക]

ചാ[തിരുത്തുക]

ചീ[തിരുത്തുക]

ചെ[തിരുത്തുക]

ചേ[തിരുത്തുക]

ടാ[തിരുത്തുക]

തൊ[തിരുത്തുക]

തോ[തിരുത്തുക]

ത്യ[തിരുത്തുക]

ദീ[തിരുത്തുക]

ദേ[തിരുത്തുക]

നാ[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

പാ[തിരുത്തുക]

പി[തിരുത്തുക]

പു[തിരുത്തുക]

പൂ[തിരുത്തുക]

പോ[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

ബാ[തിരുത്തുക]

ബെ[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

മാ[തിരുത്തുക]

മോ[തിരുത്തുക]

യോ[തിരുത്തുക]

രാ[തിരുത്തുക]

വാ[തിരുത്തുക]

വി[തിരുത്തുക]

വെ[തിരുത്തുക]

വ്യ[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

സെ[തിരുത്തുക]

സൈ[തിരുത്തുക]

സ്വ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan/authorlist&oldid=51564" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്