രചയിതാവ്:തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

നാടകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. യയാതിചരിതം
 2. സുമംഗലീചരിതം
 3. ശാർങ്ഗധരചരിത്രം

കാവ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. സ്വാഹാ സുധാകരം
 2. ആർദ്രാ പ്രബന്ധം
 3. കല്യാണസൗഗന്ധികം (തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി)
 4. ശ്രീബുദ്ധൻ
 5. സ്വാത്മനിരൂപണം

തർജ്ജുമ[തിരുത്തുക]

 1. ധർമ്മപദം
 2. ബുദ്ധമതദർപ്പണം (ജിനരാജദാസൻ)
 3. ചന്ദ്രശേഖരൻ (ബങ്കിംബാബു)
 4. മാധവീകങ്കണം (ആർ. സി. ഡട്ട്)
 5. നീതിബോധകഥകൾ (ജാതകകഥകൾ)

നോവൽ[തിരുത്തുക]

 1. സുകുമാരി
 2. ആനന്ദപുരം
 3. വനജം (അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല)

കഥകൾ[തിരുത്തുക]

 1. സരസകഥകൾ