രചയിതാവ്:ഇരയിമ്മൻ തമ്പി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
(1783–1862)
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

കീർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാവോ - കുറഞ്ചി, ആദി (താരാട്ട്)
 • ശ്രീമദനന്തപുരത്തിൽ വാഴും - കുമ്മി (നാടോടിപ്പാട്ട്)
 • കരുണചെയ്‌വാനെന്തു താമസം, കൃഷ്ണാ. - ശ്രി, ചെമ്പട (ഗുരുവായൂരപ്പനെക്കുറിച്ച്)
 • അടിമലരിണ തന്നെ കൃഷ്ണാ - മുഖരി, (ഗുരുവായൂരപ്പനെക്കുറിച്ച്)
 • പാർത്ഥസാരഥേ - മാഞ്ജി, ഏകം (അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച്)
 • പാഹിമാം ഗിരിതനയേ (ശിവനെക്കുറിച്ച്)
 • പരദേവതേ നിൻപാദ ഭജനം

ആട്ടക്കഥകൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റു രചനകൾ[തിരുത്തുക]

 • സുഭദ്രാപഹരണം കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്,
 • മുറജപപാന
 • നവരാത്രി പ്രബന്ധം
 • രാസക്രീഡ
 • രാജസേവാക്രമം മണിപ്രവാളം