രചയിതാവ്:കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
നാരായണമേനോൻ കുണ്ടൂർ
(1861–1936)
പച്ചമലയാളപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകരിലൊരാളായ ഒരു മലയാള കവി

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

കാവ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. കണ്ണൻ
 2. കോമപ്പൻ
 3. കൊച്ചി ചെറിയ ശക്തൻതമ്പുരാൻ
 4. പാക്കനാർ
 5. അജാമിള മോക്ഷം
 6. ഒരു രാത്രി
 7. നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ

ഗാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. കിരാതം
 2. പതിന്നാലു വൃത്തം കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്
 3. പൂതനാമോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട്

കൂട്ടുകവിതകൾ[തിരുത്തുക]

 1. രത്നാവലി
 2. ദ്രൗപദീഹരണം
 3. പ്രമദ്വരാചരിതം