രചയിതാവ്:കടത്തനാട്ടു ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഉദയവർമ്മ കടത്തനാട്ട്
(1867–1906)
കവിയും സാഹിത്യ പുരസ്കർത്താവും

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

സ്വതന്ത്രകൃതികൾ[തിരുത്തുക]

  1. കുചശതകം
  2. കവികലാപം
  3. സരസനാടകം
  4. സദ്വൃത്തമാല
  5. കവിതാഭരണം


വിവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. ഭാരതമഞ്ജരീ ആദിപർവ്വം
  2. ഹർഷന്റെ രത്നാവലി
  3. ഹർഷന്റെ പ്രിയദർശികാ
  4. സുന്ദരാചാര്യരുടെ വൈദർഭീവാസുദേവം
  5. ഹസ്തലക്ഷണദീപികാ