രചയിതാവ്:സ്വാതിതിരുനാൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്വാതിതിരുനാൾ

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

കൃതികളുടെ പട്ടിക
[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ കൃതി രാഗം താളം തരം ഭാഷ
1 Aaj aaye Yamuna kalyaani Ata ഖയാൽ ഹിന്ദി
2 Aaj uninde Bibhas Chow ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
3 Aananda valli Neelaambari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
4 Aandolika vahane Aananda bhairavi ചാപ്പ് Utsavaprabhandam മലയാളം
5 Aanjaneya Saaveri ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
6 Aaraadhayaami Bilahari ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
7 Aaye giridhara Bhairavi ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
8 Abadh sukhadayi Kaapi ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
9 Ab to bairaagin Khamaas ആദി Tappa ഹിന്ദി
10 Adri sutaa vara Kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
11 Ahaha naiva jaane Yamuna kalyaani രൂപക ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
12 Aho chitha Sankaraabharanam ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
13 Alam anagha Reethi Gaula Jhampa പദം സംസ്കൃതം
14 Alarsaraparitaapam Surutti ചാപ്പ് പദം മലയാളം
15 Ali maito januna Poorvi ആദി Tappa ഹിന്ദി
16 Aliveni yentucheyvu Kurinji തൃപുട പദം മലയാളം
17 Amunabhoomidevena*.Mp3 Hamir kalyaani ആദി ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
18 Anaamilo mahaboob Bilahari ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
19 Atthaliyanneedunnu Shahana തൃപുട പദം മലയാളം
20 Ayi sakhi tapam Huseni തൃപുട പദം മലയാളം
21 Ayyayyo kintu Naadha naamaakriya തൃപുട പദം മലയാളം
22 Baajat murali Pat Deep Bilandi Bhajan ഹിന്ദി
23 Baalike moham Aananda bhairavi ആദി പദം മലയാളം
24 Bajat badhayi Gauri ആദി Bhajan ഹിന്ദി
25 Bansi baalee Mohanam ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
26 Bhaasurangi baale Saaveri തൃപുട പദം മലയാളം
27 Bhaavayaaminanda Sri രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
28 Bhaavayaami raghuraamam Raagamaalika ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
29 Bhaavayegopaalam Pushpa lathika രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
30 Bhaavaye padmanaabham Madhyamaavathi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
31 Bhaavaye saarasanaabham Keera vaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
32 Bhaavaye srigopaalam Punnaga varaali രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
33 Bhaavaye srijaanaki Sri ranjini ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
34 Bhagavan samayoyam Asaaveri ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
35 Bhai lo piya Surutti ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
36 Bhajabhajamaanasa Sindhu Bhairavi ആദി ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
37 Bhajasi na kim Yamuna kalyaani ആദി ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
38 Bhakta paarayana Sankaraabharanam ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
39 Bharati maamava Thodi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
40 Bhavadiya katha Bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
41 Bhavati visvaaso Mukhari തൃപുട കീർത്തനം സംസ്കൃതം
42 Bho chinthayami Bhairavi Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
43 Bhogindrasaayinam Kuntala varaali Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
44 Bhujagasaayinonaama Yadukula kaambhoji രൂപക ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
45 Braj ki chabi Bihaag Chow ഖയാൽ ഹിന്ദി
46 Chaaru pankaja Kaambhoji ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
47 Chalamela Sankaraabharanam Ata Varnam തെലുങ്ക്
48 Chaliye kunjana mo Brindaavana saaranga ദേശാദി ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
49 Chapala sampadaniha Bhairavi തൃപുട Varnam സംസ്കൃതം
50 Chentaarsaayakaroopa Bihaag Jhampa പദം മലയാളം
51 Chintayaami te Bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
52 Chinthaye padmanaabham Mohanam ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
53 Daani saamajendra Thodi ആദി Varnam സംസ്കൃതം
54 Devadevajagadisvara Poorvi kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
55 Devadevakalayaami Maayamalava gaula രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
56 Deva deva kalpayaami Naadha naamaakriya രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
57 Deva deva maam paala Thodi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
58 Devaki suta paahimaam Madhyamaavathi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
59 Deva maamayi Kedara gaula ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
60 Devana ke pathi Durbari Kaanada Chow ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
61 Deva Paalaya Muraare Asaaveri ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
62 Devi Giri Kanye Huseni ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
63 Devi jagajjanani Sankaraabharanam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
64 Devi paavane Saaveri ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
65 Dhanyayaayi njan Navarasam Jhampa പദം മലയാളം
66 Dhanyoyam evakhalu Gopikaa vasantham ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
67 Dhim dhim dhim Aananda bhairavi ? തില്ലാന N.A.
68 Dhim dhim tada Poorvi ആദി തില്ലാന N.A.
69 Dhyayami sri Madhyamaavathi Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
70 Dinamanu hridi Saurashtram ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
71 Enaner mizhi Ahari തൃപുട പദം മലയാളം
72 Entahamiha sakhi Yadukula kaambhoji തൃപുട പദം മലയാളം
73 Entu cheyyavu Huseni രൂപക പദം മലയാളം
74 Entu mama sadanathil Kalyaani ആദി പദം മലയാളം
75 Eri aliri gori Bihaag ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
76 Gaangeya vasana Hamir kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
77 Gangadhara dritha Thodi രൂപക ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
77A Gopala Bhakthim Dehi Adi Bagesri - സംസ്കൃതം
78 Gapalakapaahimam Bhoopaalam ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
79 Gaphil bhai lo Jhinjhoti ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
80 Gidhu nadiku taka dhim Dhanaasri ആദി തില്ലാന ഹിന്ദി
81 Gopaalam seveha Bilahari രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
82 Gopa nandana Bhooshavali ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
83 Gori mat maro Jhinjhoti ആദി Tappa ഹിന്ദി
84 Haa hanta santaapam Neelaambari തൃപുട പദം മലയാളം
85 Haa hanta vanchitaham Dhanyaasi ആദി Varnam സംസ്കൃതം
86 Hanta jeeva nayakan Neelaambari Jhampa പദം മലയാളം
87 Hanta njan entu Hamsaanandhi രൂപക പദം മലയാളം
88 Hanta njan innu Pantuvaraali ആദി പദം മലയാളം
89 Harasi mudha kimu Maanji ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
90 Hara svedam kuru modam Kukubham Eka ? സംസ്കൃതം
91 Hema bhaasuraangan Yadukula kaambhoji Jhampa പദം മലയാളം
92 Hemopameyaangi Saaveri തൃപുട പദം സംസ്കൃതം
93 Idu saahasamulu Saindhavi ആദി പദം തെലുങ്ക്
94 Ila mari maan nayane Bihaag ആദി പദം മലയാളം
95 Indal iha valarunnu Surutti തൃപുട പദം മലയാളം
96 Indiraa pathi Navarasam Jhampa Utsavaprabhandam മലയാളം
97 Indu mukhi Sankaraabharanam Ata Varnam മലയാളം
98 Innu mama bhaagyataru Kaambhoji Jhampa പദം മലയാളം
99 Inta modiyalara Kaambhoji തൃപുട പദം തെലുങ്ക്
100 Ipparitaapam Saurashtram ചാപ്പ് പദം മലയാളം
101 Jagadisa panchasara Naadha naamaakriya ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
102 Jagadisa sada Naata kurinji ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
103 Jagadisa srijane Suddha saaveri തൃപുട Varnam സംസ്കൃതം
104 Jagadisa sriramana Naaga gaandhaari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
105 Jagathi naayakam Poorvi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
106 Jaladhi suta ramanena Bihaag ആദി ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
107 Jalajanaabhamaamava Kedara gaula ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
108 Jamuna kinare Dhanyaasi Chow ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
109 Janani maamava Bhairavi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
110 Janani paahi sada Suddha saaveri ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
111 Japatha Japatha Thodi Adantha കീർത്തനം സംസ്കൃതം
112 Javo mat thum Kaapi ആദി ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
113 Jaya devaki kisora Naata Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
114 Jaya jagadisa Yamuna kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
115 Jayajayapadmanaabha Sarasaangi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
116 Jayajayapadmanaabha Mani rangu ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
117 Jaya jaya raghuraama Shahana ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
118 Jaya jaya rama ramana Devagaandhaaram Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
119 Jaya suganaalaya Bilahari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
120 Jay jay devi Yamuna kalyaani ആദി Bhajan ഹിന്ദി
121 Kaama janaka Gaula ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
122 Kaanha ne bajayi Jhinjhoti ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
123 Kaantanotu chennu Neelaambari രൂപക പദം മലയാളം
124 Kaantha thava pizha Ataana ആദി പദം മലയാളം
125 Kaaranam vina kaaryam Kaambhoji ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
126 Kala kanti Neelaambari ചാപ്പ് പദം സംസ്കൃതം
127 Kalamozhi mama Asaaveri തൃപുട പദം മലയാളം
128 Kalayaami nanda Kannada ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
129 Kalayaamiraghuraamam Begada ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
130 Kalayaami sriraamam Dhanyaasi രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
131 Kalaye devadevam Malahari Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
132 Kalaye paarvathinaatham Sankaraabharanam ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
133 Kalaye sri kamala nayana Jhinjhoti രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
134 Kalyaani khalu Raagamaalika രൂപക Slokam സംസ്കൃതം
135 Kamala jaasya hrita Raagamaalika ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
136 Kamala nayana Ghanta ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
137 Kaminiha njan Neelaambari തൃപുട പദം മലയാളം
138 Kamini mani Poorvi kaambhoji ആദി പദം മലയാളം
139 Kanakamayamaayitum Huseni ആദി Utsavaprabhandam മലയാളം
140 Kanatha soka vaaridhi Ghanta ആദി പദം മലയാളം
141 Kanha kab khar Bihaag ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
142 Kanjanaabha dayaya Saarangam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
143 Karunakara Begada രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
144 Karunanidhan Hamir kalyaani Chow ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
145 Khinnatha puntethra Bhairavi തൃപുട പദം മലയാളം
146 Kintucheyvunjaan Kalyaani ആദി പദം മലയാളം
147 Kosalendra maamava Madhyamaavathi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
148 Kripaa kataaksham Mohanam Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
149 Kripaya paalaya Chaarukesi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
150 Krishnachandraraadha Bhairavi Adi Bhajan ഹിന്ദി
151 Krishna karuna kada Aananda bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
152 Kulirmati vadane Dhanyaasi തൃപുട പദം മലയാളം
153 Kutilam asatim Jhinjhoti Bilandi Upaakhyaanam സംസ്കൃതം
154 Maadhava loka nam Jonpuri ആദി ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
155 Maam avaasrita Bhavapriya ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
156 Maamavajagadisvara Sarasvati manohari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
157 Maamava karunaya Shanmukha priya ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
158 Maamavanantha Gaulipanthu ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
159 Maamava padmanaabha Varaali ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
160 Maamava sada janani Kaanada രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
161 Maamava sada varade Naata kurinji രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
162 Maanini vaamata Aananda bhairavi Jhampa പദം മലയാളം
163 Maatanga thanayaayai Pantuvaraali ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
164 Madhavam akalaye Jhinjhoti ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
165 Mahipale pyaare Poorvi Chow ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
166 Manasapi bata Maalavasri തൃപുട പദം മലയാളം
167 Manasi dussham Ahari Ata പദം മലയാളം
168 Manasi karuna Kaambhoji തൃപുട പദം മലയാളം
169 Manasi madana taapam Surutti ആദി പദം മലയാളം
170 Mandara dhara Thodi തൃപുട കീർത്തനം സംസ്കൃതം
171 Mei tho nahi jaavum Bihaag Adi ഖയാൽ ഹിന്ദി
172 Miliye shyaam pyaare Khamaas ആദി ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
173 Mohanam ayi thava Yadukula kaambhoji ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
174 Mohanam thava Mohanam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
175 Mudhaiva yatani Bhairavi Bilandi Upaakhyaanam സംസ്കൃതം
176 Naache raghunaath Dhanyaasi Biiandi ഖയാൽ ഹിന്ദി
177 Nആദിri thillaana Kalyaani തൃപുട തില്ലാന N.A.
178 Naagasayananaam Pantuvaraali ആദി Utsavaprabhandam മലയാളം
179 Naamasudhaamayi Kaambhoji ആദി Upaakhyaanam സംസ്കൃതം
180 Nanamakhilesa Bihaag ആദി Upaakhyaanam സംസ്കൃതം
181 Nanda nandana Dhanyaasi Chow ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
182 Nanda suta Kurinji Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
183 Narasimhamaamava Aarabhi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
184 Neelappurinkuzhalaale Yadukula kaambhoji രൂപക Utsavaprabhandam മലയാളം
185 Neethi hathahitha Sudha lalitha ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
186 Nithyamaasraye Reethi Gaula Adantha കീർത്തനം സംസ്കൃതം
187 Nrithyathi nrithyathi Sankaraabharanam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
188 Paahi jagajjanani Hamsaanandhi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
189 Paahi jagajjanani Vaachaspathi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
190 Paahijananisanthatam Naata kurinji ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
191 Paahi maam anisam Saindhavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
192 Paahi maam ayi Devagaandhaaram ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
193 Paahi maam sripadmanaabha Saaveri രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
194 Paahi maam srivagees Kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
195 Paahi padmanaabha Bilahari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
196 Paahi pankajanaabha Asaaveri Adi കീർത്തനം സംസ്കൃതം
196A Paahi Pankaja nayna Huseni Adi കീർത്തനം സംസ്കൃതം
197 Paahiparvatanandini Aarabhi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
198 Paahi saarasanaabha Bilahari ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
199 Paahi sada padma Mukhari Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
200 Paahi saure Naata രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
201 Paahi sripate Hamsadhwani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
202 Paahi tarakshupuraalaya Jaganmohini ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
203 Paahi tarakshupura Aananda bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
204 Paalaya anavaratham Jingala Eka കീർത്തനം സംസ്കൃതം
205 Paalaya devadeva Bhairavi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
206 Paalaya maadhava Asaaveri ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
207 Paalayamaamayibho Khamaas ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
208 Paalayamamdeva Poornachandrika ആദി Varnam സംസ്കൃതം
208A Palaya Maam Sudha Saveri Roopkam കീർത്തനം സംസ്കൃതം
209 Paalaya pankajanaabha Ghanta ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
210 Paalaya raghunaayaka Saarangam ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
211 Paalaya sadaa Durbaar ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
212 Paalaya sripadmanaabha Mukhari ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
213 Paarvati naayaka*.Mp3 Bhoopaalam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
214 Paavanasuguna Aananda bhairavi ആദി Varnam സംസ്കൃതം
215 Padasaa nati Kaambhoji ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
216 Padmanaabha paahi Aarabhi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
217 Padmanaabha paahi Hindolam ? കീർത്തനം സംസ്കൃതം
218 Padmanaabha palitebha Malaya maarutam രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
219 Panchabaana dharahara Poorvi kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
220 Panchabananan tannudaya Kaambhoji ആദി പദം മലയാളം
221 Pancha sayaka janakan Neelaambari ആദി Utsavaprabhandam മലയാളം
222 Pankajaakshanaam Thodi രൂപക Utsavaprabhandam മലയാളം
223 Pankajaaksha tava sevam Thodi രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
224 Pankaja lochana Kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
225 Pankajanaabhothsava Mohanam ചാപ്പ് Utsavaprabhandam മലയാളം
226 Pannaga shayana Parasu ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
227 Pannagendra shaya Ahari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
228 Pannagendra shayana Raagamaalika രൂപക പദം സംസ്കൃതം
229 Paramaakulahridyam Saurashtram രൂപക Varnam സംസ്കൃതം
230 Paramaananda natana Kedaram ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
231 Paramaatmaiva Abhang ? ? സംസ്കൃതം
232 Parama bhadrakara Dvijaavanthi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
233 Paramapurushajagade Vasantha ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
234 Parama purusham Lalitha panchamam Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
235 Parama purusha nanu Ahari ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
236 Paripaahiiganaadhipa*.Mp3 Saaveri ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
237 Pari paahii mamayi Kalyaani ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
238 Pari paahii mam nrihare Mohanam രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
239 Pari paalaya maam Reethi Gaula രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
240 Paripalayasaraseruh Yamuna kalyaani രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
241 Pari paalaya saraseeruha Pantuvaraali ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
242 Poonthen nermozhi*.Mp3 Aananda bhairavi ആദി പദം മലയാളം
243 Poorna chandraananam Kaambhoji ആദി ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
244 Praana naayaka maam Kaambhoji ആദി പദം സംസ്കൃതം
245 Raajivaksha baaro Sankaraabharanam ആദി കീർത്തനം Kannada
246 Raama chandra paahi Poornachandrika രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
247 Raama chandra prabhu Sindhu Bhairavi ആദി Bhajan ഹിന്ദി
248 Raama natajana Begada Eka കീർത്തനം സംസ്കൃതം
249 Raama Paripaalaya Kedara gaula ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
250 Raama raama guna kusuma Bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
251 Raama raama guna Simhendramadhyamam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
252 Raama raama paahi Devagaandhaaram രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
253 Raama raama paahi Bhoopaalam രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
254 Raama vakhila Begada തൃപുട Varnam സംസ്കൃതം
255 Raasavilaasa Kaambhoji ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
256 Raghukula tilakam Bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
257 Rajani jaata Surutti രൂപക പദം സംസ്കൃതം
258 Ramaa pathe Bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
259 Ramyanayoru purushan Kedaram ആദി പദം മലയാളം
260 Reena madaadrisssstha Sri ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
261 Reena madaanuta Bihaag ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
262 Sa, Ni,Dha,Pa Ma Pa Dha Ma Khamaas രൂപക Swarajathi N.A.
263 Sa, Ni Dha Pa Ga Ma, Pa Kalayani തൃപുട Swarajathi N.A.
264 Sa, Ni Dha Pa Pa Dha Ma Kaambhoji തൃപുട Swarajathi N.A.
265 Sa, Ni Sa Ri Sa Raagamaalika തൃപുട Swarajathi N.A.
266 Sa, Sa,Ri Sa Ni Dha Pa Sankaraabharanam രൂപക Swarajathi N.A.
267 Sa, Sa Ni dha,Pa Ma Pa Ga Ataana രൂപക Swarajathi N.A.
268 Sa, Sa Ni dha Pa Ma Ga Thodi ആദി Swarajathi N.A.
269 Saadaramava Surutti ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
270 Saadaramava Sarasvati ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
271 Saadaramiha Madhyamaavathi ആദി Varnam സംസ്കൃതം
272 Saadhu jane Ataana രൂപക പദം സംസ്കൃതം
273 Saadhu tada nija Thodi ആദി ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
274 Saadhu vibhatam Bhoopaalam ആദി Varnam സംസ്കൃതം
275 Saahasikadanujahara Suddha saaveri രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
276 Saamajendra Bhoopaalam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
277 Saami ninne Yadukula kaambhoji ആദി Varnam തെലുങ്ക്
278 Saamini pondu Sankaraabharanam തൃപുട പദം തെലുങ്ക്
279 Saamodam chintayaami Udaya ravi chandrika ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
280 Saamodam kalayaami Thodi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
281 Saamodam paripaalaya Raamapriya കീർത്തനം സംസ്കൃതം
282 Saanandam Raagamaalika ആദി Slokam സംസ്കൃതം
283 Saa Paramavivasa Ghanta ആദി Varnam സംസ്കൃതം
284 Saarada vidhu vadana Sankaraabharanam ആദി പദം മലയാളം
285 Saaramaina Bihaag Jhampa പദം തെലുങ്ക്
286 Saarasaaksha pari paalaya Pantuvaraali ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
287 Saara saayata Ataana Adi കീർത്തനം സംസ്കൃതം
288 Saarasa bhava sevita Sankaraabharanam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
289 Saarasa dala Gauri Matyam കീർത്തനം സംസ്കൃതം
290 Saarasa lochana Kalyaani രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
291 Saarasa mridu pada Kaambhoji ആദി Varnam സംസ്കൃതം
292 Saarasa mridu vachana Saaveri ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
293 Saa rasa mukha Madhyamaavathi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
294 Saarasa naabha me Sankaraabharanam തൃപുട പദം സംസ്കൃതം
295 Saarasa sama mridu Gauri Manohari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
296 Saarasa sama mukha Khamaas ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
297 Saarasa shara sundara Neelaambari ആദി Varnam സംസ്കൃതം
298 Saarasa suvadana Kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
299 Saa vaama rooksha Khamaas ആദി Varnam സംസ്കൃതം
300 Saavaro tere murali Parasu Chow കീർത്തനം സംസ്കൃതം
301 Saaveriha thanuja Saaveri ആദി Varnam സംസ്കൃതം
302 Sakhi he nee gamikka Sankaraabharanam തൃപുട പദം മലയാളം
303 Sambho sathatham Karnataka Kaapi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
304 Sanda darsa Dhanyaasi രൂപക ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
305 Sankara sree giri Hamsaanandhi Adi Bhajan ഹിന്ദി
306 Santhatham bhajaami Bilahari ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
307 Saradindu sumukha Kaambhoji ചാപ്പ് Utsavaprabhandam മലയാളം
308 Sarasija naabha kim Ataana ആദി Varnam സംസ്കൃതം
309 Sarasija naabha muraare Thodi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
310 Sarasija naabha muraar Maayamalava gaula ആദി Varnam സംസ്കൃതം
311 Sarasija naabha nin Saurashtram ചാപ്പ് Utsavaprabhandam മലയാളം
312 Sarasija nabha ninu Kaambhoji Ata Varnam തെലുങ്ക്
313 Sarasiruha naabham Desaakshi Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
314 Sarasiruha naabha maam Kedaram ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
315 Saridisavasa Thodi തൃപുട Varnam സംസ്കൃതം
316 Sarojanaabha Chakravaakam ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
317 Saroruhaasana jaaye Pantuvaraali ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
318 Satatam thaavaka Kharaharapriya ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
319 Sathatham samsmaraani Neelaambari ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
320 Satura kaamini Kalyaani ആദി Varnam സംസ്കൃതം
321 Saure vitara kusalam Durbaar ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
322 Sa vaama rusha Khamaas ആദി Varnam സംസ്കൃതം
323 Seesa ganga bhasma anga Dhanaasri Chow Bhajan ഹിന്ദി
324 Seve nandanandanam Navarasam ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
325 Seve srikaantham Mohana kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
326 Seve sripadmanaabham Mohanam Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
327 Seve syaananduresvara Kalyaani ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
328 "Sibika
yil" Mangala kausika രൂപക Utsavaprabhandam മലയാളം
329 Smaradinu maam Bihaag ചാപ്പ് ഉപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം
330 Smara hari paadaravindam Saama ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
331 Smara janaka Bihaag ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
332 Smara maanasa Durbaar രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
333 Smara sada maanasa Bilahari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
334 Smarasi pura Kaapi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
335 Sohanisvarupa Raagamaalika Chow ദ്രുപദ് ഹിന്ദി
336 Somopamanana ? ? പദം സംസ്കൃതം
337 Somopama vadane Yadukula kaambhoji തൃപുട പദം സംസ്കൃതം
338 Sooma saayaka Kaapi രൂപക Varnam സംസ്കൃതം
339 Sree maadhavamanu Kaapi Adantha കീർത്തനം സംസ്കൃതം
340 Sreesa padmanaabha Khamaas Eka കീർത്തനം സംസ്കൃതം
341 Sri kumaara nagaraalay Ataana ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
342 Sri padmanaabha Madhyamaavathi തൃപുട കീർത്തനം സംസ്കൃതം
343 Sri raamachandra Huseni ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
344 Sri raamachandra Thodi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
345 Sri ramana vibho Aarabhi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
346 Sudati cholka nee Saurashtram തൃപുട പദം മലയാളം
347 Sumarana kar Ataana ആദി Bhajan ഹിന്ദി
348 Suma saranayi Kaambhoji Ata പദം മലയാളം
349 Sumukhi ninnul taapa Saindhavi ആദി പദം മലയാളം
350 Sumukhi sukhamode Saurashtram ആദി പദം മലയാളം
351 Sundaraanga kaantha Thodi രൂപക പദം മലയാളം
352 Suno Sakhi meri Bihaag ആദി ഖയാൽ ഹിന്ദി
353 Syaananduresan Kurinji ചാപ്പ് Utsavaprabhandam മലയാളം
354 Tavaka naamani Kedara gaula Jhampa കീർത്തനം സംസ്കൃതം
355 Tavaka padaambuja Surutti ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
356 Teliviyalum mukham Punnaga varaali ചാപ്പ് പദം മലയാളം
357 Tellu polum kripa Kurinji ചാപ്പ് പദം മലയാളം
358 Thaam thaam nam Bhoopaalam ആദി തില്ലാന N.A.
359 Thaapa shamanam Saaranga naata രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
360 Tharuni njaan entu chvu Dvijaavanthi തൃപുട പദം മലയാളം
361 Udho suniye Poorvi Chow ഖയാൽ ഹിന്ദി
362 Vaarija vadana Aananda bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
363 Valapu taala Ataana Trriputa പദം തെലുങ്ക്
364 Valayunniha Varaali രൂപക പദം മലയാളം
365 Vanajaaksha Saaveri Ata Varnam തെലുങ്ക്
366 Vanajaaksham chinthaye Madhyamaavathi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
367 Vande devadeva Begada രൂപക കീർത്തനം സംസ്കൃതം
368 Vande maheswaram Aarabhi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
369 Vande sada padmanaa Parasu ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
370 Vandesadapadmanaabh Navarasa Kannada ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
371 Varayamasurami Ahari Ata Upaakhyaanam സംസ്കൃതം
372 Vasundhara Thanayaa Bhairavi ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
373 Viditam te nisavrittam Surutti Jhampa പദം സംസ്കൃതം
374 Viharamaanasaraame Kaapi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
375 Vihara maanasa sada Suddha bhairavi ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം
376 Vimala kamala dala Neelaambari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
377 Vimukhata tava Bilahari ആദി കീർത്തനം സംസ്കൃതം
378 Vipinam asau Yamuna kalyaani Bilandi Upaakhyaanam സംസ്കൃതം
379 Visveswara darshan Sindhu Bhairavi Bilandi Bhajan ഹിന്ദി
380 Yentana vedinaga Navarasam തൃപുട Varnam തെലുങ്ക്
381 Yojaya pada nalinena Kalyaani ചാപ്പ് കീർത്തനം സംസ്കൃതം