രചയിതാവ്:കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
(1855–1937)
കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

മണിപ്രവാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ, കല്പിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, കൈകൊട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളല്പ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്

മണിപ്രവാള കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

കിളിപ്പാട്ട്[തിരുത്തുക]

ഭാഷാ നാടകങ്ങൾ തർജ്ജമ[തിരുത്തുക]

പുരാണകഥകൾ[തിരുത്തുക]

കല്പിതകഥകൾ[തിരുത്തുക]

ആട്ടക്കഥകൾ[തിരുത്തുക]

കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ‍[തിരുത്തുക]

തുള്ളൽപ്പാട്ട്‍[തിരുത്തുക]

വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ[തിരുത്തുക]

ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ[തിരുത്തുക]