ഭാഷാഭാരതം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഷാഭാരതം

രചന:കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
മഹാഭാരതത്തിന്റെ പദാനുപദ വിവർത്തനം.
 1. ആദിപൎവ്വം
  1. അനുക്രമണികാപർവ്വം
  2. പർവ്വസംഗ്രഹപർവ്വം
  3. പൗഷ്യപർവ്വം
  4. പൗലോമപർവ്വം
  5. അംശാവതരണപർവ്വം
  6. സംഭവപർവ്വം
  7. ജതുഗൃഹപർവ്വം
  8. ഹിഡിംബവധപർവ്വം
  9. ബകവധപർവ്വം
  10. ചൈത്രരഥപർവ്വം
  11. സ്വയംവരപർവ്വം
  12. വൈവാഹികപർവ്വം
  13. വിദുരാഗമനരാജ്യലാഭപർവ്വം
  14. അർജ്ജുനവനവാസപർവ്വം
  15. സുഭദ്രാഹരണപർവ്വം
  16. ഹരണാഹരണപർവ്വം
  17. ഖാണ്ഡവദാഹപർവ്വം
  18. മയദർശനപർവ്വം
 2. സഭാപൎവ്വം
  1. സഭാക്രിയാപൎവ്വം
  2. ലോകപാലസഭാഖ്യാനപൎവ്വം
  3. രാജസൂയസമാരംഭപൎവ്വം
  4. ദിഗ്ജയപൎവ്വം
  5. രാജസൂയപൎവ്വം
  6. അർഘ്യാഭിഹരണപൎവ്വം
  7. ശിശുപാലവധപൎവ്വം
  8. ദ്യൂതപൎവ്വം
  9. അനുദ്യൂതപൎവ്വം
 3. വനപൎവ്വം
 4. വിരാടപൎവ്വം
 5. ഉദ്യോഗപൎവ്വം
 6. ഭീഷ്മപൎവ്വം
 7. ദ്രോണപൎവ്വം
 8. കർണ്ണപൎവ്വം
 9. ശല്യപൎവ്വം
 10. സൗപ്തികപൎവ്വം
 11. സ്ത്രീപൎവ്വം
 12. ഭാഷാഭാരതം/ശാന്തിപർവ്വംശാന്തിപൎവ്വം
 13. അനുശാസനാപൎവ്വം
 14. അശ്വമേധപൎവ്വം
 15. ആശ്രമവാസികപൎവ്വം
 16. മൗസലപൎവ്വം
 17. മഹാപ്രസ്ഥാനികപൎവ്വം
 18. സ്വർഗ്ഗാരോഹണപൎവ്വം
 19. ഹരിവംശപൎവ്വം
 20. വിഷ്ണുപൎവ്വം
 21. ഭവിഷ്യൽപൎവ്വം
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഷാഭാരതം&oldid=140229" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്