ഏറ്റവും പഴയ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:11, 8 ജൂൺ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. കേരളപാണിനീയം/നാമാധികാരം‏‎ (06:24, 15 ജൂൺ 2008)
 2. കേരളപാണിനീയം/ആകാംക്ഷാധികാരം‏‎ (06:31, 15 ജൂൺ 2008)
 3. കുരിശിന്റെ വഴി‏‎ (01:46, 10 ഏപ്രിൽ 2010)
 4. ഋഗ്വേദം/മണ്ഡലം 10/സൂക്തം 191‏‎ (03:40, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 5. കൃഷ്ണഗാഥ/ഒന്നാം ഭാഗം/പ്രാവൃഡ്വർണ്ണനം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 6. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/അക്രൂരദൂത്യം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 7. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/ഉദ്ധവദൂത്‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 8. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/കംസസദ്‍ഗതി‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 9. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/കുചേലഗതി‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 10. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/കുമാരഷൾക്കാനയനം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 11. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/ഖാണ്ഡവദാഹം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 12. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/ഗുരുദക്ഷിണ‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 13. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/ജരാസന്ധയുദ്ധം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 14. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/തീർത്ഥയാത്ര‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 15. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/നരകാസുരവധം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 16. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/നാരദപരീക്ഷ‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 17. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/നൃഗമോക്ഷം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 18. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/പൗണ്ഡ്രകവധം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 19. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/ബലഭദ്രഗമനം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 20. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/ബാണയുദ്ധം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 21. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/ഭൃഗുപരീക്ഷ‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 22. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/രാജ്യസ്ഥിതികഥ‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 23. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/രാജസൂയം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 24. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/രുക്മിണീസ്വയംവരം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 25. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/രുക്മീവധം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 26. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/വൃകാസുരകഥ‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 27. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/ശംബരവധം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 28. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/സന്താനഗോപാലം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 29. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/സാംബോദ്വാഹം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 30. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/സാല്വവധം‏‎ (03:47, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 31. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/സീരിണസ്സൽക്കഥ‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 32. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/സ്യമന്തകം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 33. കൃഷ്ണഗാഥ/രണ്ടാം ഭാഗം/സൗഭദ്രികകഥ‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 34. കേരളപാണിനീയം/Introduction‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 35. കേരളപാണിനീയം/ആകാംക്ഷാധികാരം/വാക്യപ്രകരണം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 36. കേരളപാണിനീയം/നാമാധികാരം/കാരകപ്രകരണം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 37. കേരളപാണിനീയം/നാമാധികാരം/ലിംഗപ്രകരണം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 38. കേരളപാണിനീയം/നാമാധികാരം/വചനപ്രകരണം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 39. കേരളപാണിനീയം/നാമാധികാരം/വിഭക്ത്യാഭാസപ്രകരണം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 40. കേരളപാണിനീയം/നിപാതാവ്യയാധികാരം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 41. കേരളപാണിനീയം/പരിശിഷ്ടം-ധാതുപാഠം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 42. കേരളപാണിനീയം/പീഠിക‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 43. കേരളപാണിനീയം/ഭേദകാധികാരം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 44. കേരളപാണിനീയം/സന്ധിപ്രകരണം‏‎ (03:48, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 45. കേരളപാണിനീയം/സന്ധിപ്രകരണം/പ്രകൃതിപ്രത്യയങ്ങൾ‏‎ (03:49, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 46. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അബസ‏‎ (03:52, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 47. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അസ്വർ‏‎ (03:52, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 48. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അഹ്ഖാഫ്‏‎ (03:52, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 49. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൽ ഖാരിഅ‏‎ (03:52, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 50. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൽ മുഅ്മിനൂൻ‏‎ (03:52, 11 ഏപ്രിൽ 2010)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:പുരാതന_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്