ഋഗ്വേദം/മണ്ഡലം 10/സൂക്തം 191

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സംസ്കൃതം മൂലം

(ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ)

സംസ്കൃതം മൂലം

(മലയാളം ലിപിയിൽ)

മലയാള പരിഭാഷ
संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ।

इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर॥१॥

സംസാമിദ്യുവസേ വൃഷന്നഗ്നേ വിശ്വാന്യര്യ ആ।

ഇളസ്പദേ സമിധ്യസേ സ നോ വസൂന്യാ ഭര॥൧॥

ശ്രേഷ്ഠനായ അഗ്നേ! അമൂല്യമായ എല്ലാം ശേഖരിക്കുക

എല്ലാ അമൂല്യപദാർഥങ്ങളാലും ഈ സ്ഥലം നിറയ്ക്കുക

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥२॥

സം ഗച്ഛധ്വം സം വദധ്വം സം വോ മനാംസി ജാനതാം।

ദേവാ ഭാഗം യഥാ പൂർവേ സംജാനാനാ ഉപാസതേ ॥൨॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥

സമാനോ മന്ത്രഃ സമിതിഃ സമാനീ സമാനം മനഃ സഹ ചിത്തമേഷാം।

സമാനം മന്ത്രമഭി മന്ത്രയേ വഃ സമാനേന വോ ഹവിഷാ ജുഹോമി॥൩॥

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥४॥

സമാനീ വ ആകൂതിഃ സമാനാ ഹൃദയാനി വഃ।

സമാനമസ്തു വോ മനോ യഥാ വഃ സുസഹാസതി॥൪॥