ഏറ്റവുമധികം വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:20, 25 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. രചയിതാവ്:എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ‏‎ (16 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 2. രചയിതാവ്:ശ്രീനാരായണഗുരു‏‎ (16 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 3. രചയിതാവ്:ഈസോപ്പ്‏‎ (16 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 4. രചയിതാവ്:കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ‏‎ (15 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 5. രചയിതാവ്:അപ്പു നെടുങ്ങാടി‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 6. രചയിതാവ്:ഉണ്ണായിവാര്യർ‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 7. രചയിതാവ്:ഇരയിമ്മൻ തമ്പി‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 8. രചയിതാവ്:ശങ്കരാചാര്യർ‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 9. രചയിതാവ്:കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 10. പുതിയ നിയമം-ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്-1868‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 11. രചയിതാവ്:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 12. രചയിതാവ്:വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 13. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/46‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 14. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/94‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 15. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/74‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 16. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/73‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 17. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/51‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 18. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/9‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 19. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/50‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 20. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/7‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 21. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/605‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 22. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/596‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 23. താൾ:Subadrarjjanam 1901.pdf/86‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 24. താൾ:Dhakshina Indiayile Jadhikal 1915.pdf/56‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 25. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/17‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 26. താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/64‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 27. രചയിതാവ്:അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 28. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/365‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 29. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/154‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 30. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/567‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 31. താൾ:Subadrarjjanam 1901.pdf/57‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 32. താൾ:Dhakshina Indiayile Jadhikal 1915.pdf/279‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 33. താൾ:Daiva Karunyam 1914.pdf/68‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 34. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/140‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 35. താൾ:Diwan Sangunni menon 1922.pdf/92‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 36. താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/35‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 37. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/336‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 38. താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/125‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 39. താൾ:Dravida vrithangalum avayude dhasha parinamangalum 1930.pdf/87‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 40. താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/270‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 41. താൾ:Subadrarjjanam 1901.pdf/28‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 42. താൾ:Dhakshina Indiayile Jadhikal 1915.pdf/25‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 43. താൾ:Daiva Karunyam 1914.pdf/39‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 44. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/111‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 45. താൾ:MalProverbs 1902.pdf/66‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 46. താൾ:Diwan Sangunni menon 1922.pdf/63‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 47. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/88‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 48. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/102‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 49. താൾ:Dravida vrithangalum avayude dhasha parinamangalum 1930.pdf/58‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 50. താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/241‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്