ഏറ്റവുമധികം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:14, 11 ജൂൺ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. അമൃതധാര‏‎ (169 പതിപ്പുകൾ)
 2. രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം1‏‎ (139 പതിപ്പുകൾ)
 3. ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം/പൂർവ്വഭാഗം‏‎ (134 പതിപ്പുകൾ)
 4. അറിവില്ലാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ‏‎ (129 പതിപ്പുകൾ)
 5. പദ്യരത്നം (ആദ്യകാലസാഹിത്യകൃതികൾ)‏‎ (123 പതിപ്പുകൾ)
 6. ഈസോപ്പ് കഥകൾ‏‎ (123 പതിപ്പുകൾ)
 7. ഭാഷാഭൂഷണം/അലങ്കാരപ്രകരണം‏‎ (112 പതിപ്പുകൾ)
 8. പ്രധാന താൾ‏‎ (93 പതിപ്പുകൾ)
 9. നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ‏‎ (89 പതിപ്പുകൾ)
 10. ശ്രീബുദ്ധചരിതം‏‎ (88 പതിപ്പുകൾ)
 11. ഭഗവദ്ഗീത/സാംഖ്യയോഗം‏‎ (85 പതിപ്പുകൾ)
 12. സ്യമന്തകം‏‎ (84 പതിപ്പുകൾ)
 13. ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത‏‎ (83 പതിപ്പുകൾ)
 14. പരിചമുട്ടുകളിപ്പാട്ടുകൾ‏‎ (81 പതിപ്പുകൾ)
 15. നിജാനന്ദവിലാസം‏‎ (78 പതിപ്പുകൾ)
 16. കേരളപാണിനീയം/പീഠിക/മലയാളദേശവും ഭാഷയും‏‎ (75 പതിപ്പുകൾ)
 17. ബൈബിൾ‏‎ (74 പതിപ്പുകൾ)
 18. ദിവ്യാഗമനത്തിന്റെ മണിനാദം‏‎ (71 പതിപ്പുകൾ)
 19. പ്രരോദനം‏‎ (68 പതിപ്പുകൾ)
 20. നളിനി‏‎ (62 പതിപ്പുകൾ)
 21. രചയിതാവ്:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള‏‎ (62 പതിപ്പുകൾ)
 22. ജ്ഞാനപ്പാന‏‎ (62 പതിപ്പുകൾ)
 23. രചയിതാവ്:എൻ. കുമാരനാശാൻ‏‎ (62 പതിപ്പുകൾ)
 24. ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം‏‎ (60 പതിപ്പുകൾ)
 25. നാരായണീയം/ദശകം ഒന്ന്‏‎ (60 പതിപ്പുകൾ)
 26. താബിഈ കേരളത്തിൽ‏‎ (59 പതിപ്പുകൾ)
 27. ശ്രീവിഷ്‌ണുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം‏‎ (59 പതിപ്പുകൾ)
 28. പറയപ്പെടാത്ത വസ്തുതകൾ‏‎ (58 പതിപ്പുകൾ)
 29. ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട്‏‎ (58 പതിപ്പുകൾ)
 30. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം‏‎ (56 പതിപ്പുകൾ)
 31. രചയിതാവ്:ശ്രീനാരായണഗുരു‏‎ (55 പതിപ്പുകൾ)
 32. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടുള്ള ജപമാല‏‎ (53 പതിപ്പുകൾ)
 33. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ‏‎ (52 പതിപ്പുകൾ)
 34. വിക്രമോർവശീയം‏‎ (50 പതിപ്പുകൾ)
 35. പരിവർത്തനം - ധർമ്മോപദേശ കഥ‏‎ (49 പതിപ്പുകൾ)
 36. ലീല‏‎ (49 പതിപ്പുകൾ)
 37. കേരളപാണിനീയം‏‎ (49 പതിപ്പുകൾ)
 38. മതം മയക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മയങ്ങുന്നില്ല‏‎ (47 പതിപ്പുകൾ)
 39. ഐതിഹ്യമാല‏‎ (47 പതിപ്പുകൾ)
 40. ഭഗവദ്ഗീത/അർജ്ജുനവിഷാദയോഗം‏‎ (46 പതിപ്പുകൾ)
 41. ഭാഷാഭാരതം‏‎ (46 പതിപ്പുകൾ)
 42. ഭജഗോവിന്ദം‏‎ (44 പതിപ്പുകൾ)
 43. താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/26‏‎ (43 പതിപ്പുകൾ)
 44. കർണ്ണഭൂഷണം‏‎ (42 പതിപ്പുകൾ)
 45. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ‏‎ (42 പതിപ്പുകൾ)
 46. ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി‏‎ (40 പതിപ്പുകൾ)
 47. ദുരവസ്ഥ‏‎ (40 പതിപ്പുകൾ)
 48. ജാതിക്കുമ്മി‏‎ (40 പതിപ്പുകൾ)
 49. കരുണ‏‎ (39 പതിപ്പുകൾ)
 50. ഭഗവദ്ഗീത‏‎ (39 പതിപ്പുകൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്