രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം1

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം, സുന്ദരകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം1

    1
  തതോ രാവണനീതായാഃ സീതായാഃ ശത്രുകർശനഃ
  ഇയേഷ പദമന്വേഷ്ടും ചാരണാചരിതെ പഥി
    2
   ദുഷ്കരം നിഷ്-പ്രതിദ്വന്ദ്വം ചികീർഷൻ കർമ വാനരഃ
   സമുദഗ്രശിരോഗ്രീവോ ഗവാംപതിരിവാബഭൗ
    3
  അഥ വൈഡൂര്യ വർണേഷു ശാദ്വലേഷു മഹാബലഃ
  ധീരഃ സലിലകല്പേഷു വിചചാര യഥാസുഖം
    4
  ദവിജാൻ വിത്രാസയൻ ധീമാനുരസാ പാദപാൻ ഹരൻ
  മൃഗാംശ്ച സുബഹൂനിഘ്നൻ പ്രവൃദ്ധഇവകേസരി
    5
  നീലലോഹിത മാഞ്ജിഷ്ഠ പത്ര വർണ്ണൈ സിതാസിതൈഃ
  സ്വഭാവവിഹിതൈശ്ചിത്രൈർ ധാതുഭിഃ സമലംകൃതം
    6
  കാമരൂപിഭിരാവിഷ്ടമഭീക്ഷ്ണംസപരിച്ഛിദൈഃ
  യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവ്വൈർ ദേവകല്പ്പൈശ്ച പന്നഗൈഃ
   7
  സ തസ്യ ഗിരിവരസ്യതലെ നാഗവാരായുതെ
  തിഷ്ഠൻ കപിവരസ്തത്ര ഹൃദെ നാഗാ ഇവാ ബഭൗ
   8
  സ സൂര്യായ മഹേന്ദ്രായ പവനായ സ്വയംഭുവേ
  ഭൂതേഭ്യശ്ചാഞ്ജലിം കൃത്വാ ചകരാ ഗമനേ മതിം
   9
  അഞ്ജലിം പ്രാങ്മുഖഃ കൃത്വാ പവനായാത്മയോനയെ
  തതോ ഹി വവ്രധെ ഗന്തും ദക്ഷിണോ ദക്ഷിണാം ദിശം
   10
   പ്ലവംഗപ്ലവരൈർദൃഷ്ടഃ പ്ലവനേ കൃതനിശ്ചയഃ
   വവൃധെ രാമവൃദ്ധ്യർത്ഥം സമുദ്ര ഇവ പർവ്വസു
   11
   നിഷ്പ്രമാണശരീരഃ സൻ ലിലംഘയിഷുരർണ്ണവം
   ബാഹുഭ്യാം പീഡയാമാസ ചരണാഭ്യാം ച പർവ്വതം
   12
  സ ചചാലാചലശ്ചാപി മുഹൂർത്തം കപിപീഡിതഃ
  തരൂണാം പുഷ്പിതാഗ്രാണാം സർവ്വം പുഷ്പമശാതായത്
   13
  തേന പാദപമുക്തേനപുഷ്പൌഘേന സുഗന്ധിനാ
  സർവ്വതഃ സംവൃതഃ ശൈലോ ബഭൌ പുഷ്പമയോ യഥാ
   14
  തേനചോത്തമവീര്യേണ പീഡ്യമാനഃ സ പർവ്വതഃ
  സലിലം സംപ്രസുസ്രാവ മദം മത്ത ഇവ ദ്വീപഃ
   15
  പീഡ്യമാനസ്തു ബലിനാ മഹേന്ദ്രസ്തേന പർവ്വതഃ
  രീതിർന്നിർവ്വർത്തയാമാസ കാഞ്ചനാഞ്ജനരാജതീഃ
   16
   മുമോച ച ശിലാഃ ശൈലോ വിശാലാഃ സമനഃ ശിലാഃ
   മദ്ധ്യമേനാർച്ചിഷാ ജുഷ്ടോ ധൂമരാജീരിവാനലഃ
   17
   ഗിരിണാ പീഡ്യമാനേന പീഡ്യമാനാനി സർവശഃ
   ഗുഹാവിഷ്ടാനി ഭൂതാനി വിനെദുർവികൃതൈഃ സ്വരൈഃ
   18
   സ മഹാസത്വസന്നാദഃ ശൈലപീഡാനിമിത്തജഃ
   പൃഥിവീം പൂരയാമാസ ദിശശ്ചോപവനാനി ച
   19
   ശിരോഭിഃ പൃഥുഭിഃ സർപ്പാ വ്യക്തസ്വസ്തികലക്ഷണൈഃ
   വമന്തഃ പാവകം ഘോരം ദദംശുർദശനൈഃ ശിലാഃ
   20
   താസ്തദാ സവിഷൈർദ്ദഷ്ടാഃ കുപിതൈസ്തൈർമ്മഹാശിലാഃ
   ജ്വജലുഃ പാവകോദ്ദീപ്താ ബിഭിദുശ്ച സഹസ്രധാ
   21
   യാനി ചൗഷധജാലാനി തസ്മിൻ ജാതാനി പർവതേ
   വിഷഘ്നാന്യപി നാഗാനാം ന ശേകുഃ ശമിതും വിഷം
   22
   ഭിദ്യതേയം ഗിരിർഭൂതൈരിതി മത്വാ തപസ്വിനഃ
   ത്രസ്താ വിദ്യാധരാസ്തമാസ്ദുത്പേതുഃ സ്ത്രീഗണൈഃ സഹ
   23
   പാനഭൂമിഗതം ഹിത്വാ ഹൈമമാസവഭാജനം
   പാത്രാണി ച മഹാർഹാണി കരകാംശ്ച ഹിരണ്മയാൻ
   24
   ലേഹ്യാനുച്ചാവചാൻ ഭക്ഷ്യാൻ മാംസാനി വിവിധാനി ച
   ആർഷഭാണി ച ചർമ്മാണി ഖഡ്ഗാംശ്ച കനകത്സരൂൻ
   25
   കൃതകണ്ഠഗുണാഃ ക്ഷീബാ രക്തമാല്യാനുലേപനാഃ
   രക്താക്ഷാഃ പുഷ്കരാക്ഷാശ്ച ഗഗനം പ്രതിപേദിരെ
   26
   ഹാരനൂപുരകേയൂരപാരിഹാര്യധരാഃ സ്ത്രിയഃ
   വിസ്മിതാഃ സസ്മിതാസ്തസ്ഥുരാകാശേ രമണൈഃ സഹ
   27
   ദർശയന്തോ മഹാവിദ്യാം വിദ്യാധര മഹർഷയഃ
   സഹിതാസ്തസ്ഥുരാകാശേവീക്ഷാം ചക്രുശ്ച പർവതം
   28
   ശുശ്രുവുശ്ചതദാ ശബ്ദമൃഷീണാം ഭാവിതാത്മനം
   ചാരണാനാം ച സിദ്ധാനാം സ്ഥിതാനാംവിമലേംഽബരേ
   29
   ഏഷ പർവതസങ്കാശോ ഹനുമാൻ മാരുതാത്മാജഃ
   തിതീർഷതി മഹാവേഗഃ സമുദ്രം മകരാലയം
   30
   രാമാർത്ഥം വാനരാർത്ഥം ച ചികീർഷൻ കർമ്മ ദുഷ്ക്കരം
   സമുദ്രസ്യ പരം പാരം ദുഷ് പ്രാപം പ്രാപ്തുമിച്ഛതി
   31
   ഇതി വിദ്യാധരാഃ ശ്രുത്വാവചസ്തേഷാം മഹാത്മനാം
   തമപ്രമേയം ദദൃശുഃ പർവ്വതേ വാനരർഷഭം
   32
   ദുധുവേ ച സ രോമാണി ചകമ്പേ ചാചലോപമഃ
   നനാദ സുമഹാനാദം സുമഹാനിവ തോയദഃ
   33
   ആനുപൂർവ്വ്യേണ വൃത്തം ച ലാംഗുലം ലോമഭിശ്ചിതം
   ഉത്പതിഷ്യൻ വിചിക്ഷേപ പക്ഷിരാജ ഇവോരഗം
   34
   തസ്യ ലാങ്ഗൂലമാവിദ്ധംആത്തവേഗസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
   ദദൃശേ ഗരുഡേനേവ ഹ്രിയമാണോ മഹോരഗഃ
   35
   ബാഹൂ സംസ്തംഭയാമാസ മഹാപരിഘസന്നിഭൗ
   സസാദ ച കപിഃ കട്യാം ചരണൗ സഞ്ചു കോച ച
   36
  സംഹൃത്യ ച ഭുജൗ ശ്രീമാംസ്തഥൈവ ച ശിരോധരാം
  തേജഃ സത്ത്വം തഥാ വീര്യമാവിവേശ സ വീര്യവാൻ
   37
  മാർഗ്ഗമാലോകയൻ ദൂരാദൂർദ്ധ്വംപ്രണിഹിതേക്ഷണഃ
  രുരോധ ഹൃദയേ പ്രാണാനാകാശമവലോകയൻ
   38
  പദ്ഭ്യാം ദൃഢമവസ്ഥാനം കൃത്വാ സ കപികുഞ്ജരഃ
  നികുഞ്ച്യ കർണ്ണൗ ഹനുമാനുത്പതിഷ്യൻ മഹാബലഃ
  വാനരാൻ വാനരശ്രേഷ്ഠ ഇദം വചനമബ്രവീത്
  39
  യഥാ രാഘവനിർമ്മുക്തഃ ശരഃ ശ്വസനവിക്രമഃ
  ഗച്ഛേത്തദ്വദ്ഗമിഷ്യാമി ലങ്കാം രാവണപാലിതാം
  40
  ന ഹി ദ്രക്ഷ്യാമി യദി താം ലങ്കായാം ജനകാത്മജാം
  അനേനൈവ ഹി വേഗേന ഗമിഷ്യാമി സുരാലയം
  41
  യദി വാ ത്രിദിവേ സീതാം ന ദ്രക്ഷ്യാമ്യകൃതശ്രമഃ
  ബദ്ധ്വാ രാക്ഷസരാജാനാമാനയിഷ്യാമി രാവണം
  42
  സർവഥാ കൃതകാര്യോഽഹമേഷ്യാമി സഹ സീതയാ
  ആനയിഷ്യാമി വാ ലങ്കാം സമുത്പാട്യ സരാവണാം
  43
  ഏവമുക്ത്വാ തു ഹനുമാൻ വാനരാൻ വാനരോത്തമഃ
  ഉത്പപാതാഥ വേഗേന വേഗവാനവിചാരയാൻ
  44
  സുപർണ്ണമിവ ചാത്മാനാം മേനേ സ കപികുഞ്ജരഃ
  45
  സമുത്പതതി തസ്മിംസ്തു വേഗാത്തെ നഗരോഹിണഃ
  സംഹൃത്യ വിടപാൻ സർവ്വാൻ സമുത്പേതുഃ സമന്തതഃ
   46
   സ മത്തകോയഷ്ടിഭകാൻ പാദപാൻ പുഷ്പശാലിനഃ
   ഉദ്വഹന്നൂരുവേഗേന ജഗാമ വിമലേംऽബരേ
   47
  ഊരുവേഗോദ്ധിതാ വൃക്ഷാ മുഹുർത്തം കപിമന്വയൂഃ
  പ്രസ്ഥിതം ദീർഘമദ്ധ്വാനം സ്വബന്ധുമിവ ബാന്ധവാഃ
  48
  തദൂരുവേഗോന്മഥിതാഃ സാലാശ്ചാന്യേ നഗോത്തമാഃ
  അനുജഗ്മുർഹനുമന്തം സൈന്യാ ഇവ മഹീപതിം
  49
  സുപുഷ്പിതാഗ്രൈർബ്ബഹുഭിഃ പാദപൈരന്വിതഃ കപിഃ
  ഹനുമാൻ പർവ്വതാകാരോ ബഭൂവാദ്ഭുതദർശനഃ
  50
  സാരവന്തോऽഥ യേ വൃക്ഷാ ന്യമജ്ജൻ ലവണാംഭസി
  ഭയാദിവ മഹേന്ദ്രസ്യ പർവ്വതാ വരുണാലയേ
  51
  സ നാനാകുസുമൈഃ കീർണഃ കപിഃ സാങ്കുരകോരകൈഃ
  ശുശുഭേ മേഘസങ്കാശഃ ഖദ്യോതൈരിവ പർവ്വതഃ
  52
  വിമുക്താസ്തസ്യ വേഗേന മുക്ത്വാ പുഷ്പാണി തേ ദ്രുമാഃ
  അവശീര്യന്ത സലിലേ നിവൃത്താഃ സുഹൃദോ യഥാ
  53
  ലഘുത്വേനോപപന്നം തദ്വിചിത്രം സാഗരേऽപതത്
  ദ്രുമാണാം വിവിധം പുഷ്പം കപിവായുസമീരിതം
  താരാചിതമിവാകാശം പ്രബഭൌ സ മഹാർണ്ണവഃ
  54
  പുഷ്പൗഘേണാനുബദ്ധേന നാനാവർണ്ണേന വാനരഃ
  ബഭൗമേഘ ഇവാകാശെ വിദ്യുദ്‌ഗണവിഭൂഷിതഃ
  55
  തസ്യ വേഗ സമാധൂതൈഃ പുഷ്പൈസ്തോയ മദ്ര്യശ്യത
  താരാഭിരഭിരാമാഭിരുദിതാഭിരി വാംബരം
  56
  തസ്യാംബരഗതൗ ബാഹൂ ദദൃശാതേ പ്രസാരിതൗ
  പർവ്വതാഗ്രദ്വിനിഷ്ക്രാന്തൗ പഞ്ചാസ്യാവിവ പന്നഗൗ
  57
  പിബന്നിവ ബഭൗ ചാപി സോർമ്മിമാലം മഹാർണ്ണവം
  പിപാസുരിവ ചാകാശം ദദൃശേ സ മഹാകപിഃ
  58
  തസ്യ വിദ്യുത്പ്രഭാകാരേ വായുമാർഗ്ഗാനുസാരിണഃ
  നയനേ വിപ്രകാശേതെ പർവ്വതസ്ഥാവിവാനലൗ
  59
  പിംഗേ പിംഗാക്ഷമുഖ്യസ്യ ബൃഹതീ പരിമണ്ഡലേ
  ചക്ഷുഷീ സംപ്രകാശേതേ ചന്ദ്രസൂര്യാവിവോദിതൗ
  60
  മുഖം നാസികയാ തസ്യ താമ്രയാ താമ്രമാബഭൗ
  സന്ധ്യയാ സമഭിസ്പൃഷ്ടം യഥാ തത്സൂര്യമണ്ഡലം
  61
  ലാംഗുലം ച സമാവിദ്ധം പ്ലവമാനസ്യ ശോഭതേ
  അംബരേ വായുപുത്രസ്യ ശക്രധ്വജ ഇവോച്ഛ്രിതഃ
  62
  ലാംഗുലചക്രേണ മഹാൻ ശുക്ലദംഷ്ട്രൊऽനിലാത്മജഃ
  അംബരേ വായുപുത്രസ്യ ശക്രധ്വജ ഇവോച്ഛ്രിതഃ
  62
  ലാംഗുലചക്രേണ മഹാൻ ശുക്ലദംഷ്ട്രൊऽനിലാത്മജഃ
  വ്യരോചത മഹാപ്രാജ്ഞഃ പരിവേഷീവ ഭാസ്കരഃ
  63
  സ്ഫിഗ് ദേശേനാഭിതാമ്രേണ രരാജ സ മഹാകപിഃ
  മഹതാ ദാരിതേനേവ ഗിരിർഗ്ഗൈരിക ധാതുനാ
  64
  തസ്യ വാനരസിംഹസ്യ പ്ലവമാനസ്യ സാഗരം
  കക്ഷാന്തരഗതോ വായുർജ്ജീമൂത ഇവ ഗർജ്ജതി
  65
  ഖേ യഥാ നിപതന്ത്യുൽക്ക ഹ്യുത്തരാന്താദ്വിനിഃ സൃതാ
  ദൃശ്യതേ സാനുബന്ധാ ച തഥാ സ കപികുഞ്ജരഃ
  66
  പതത്പതംഗസങ്കാശോ വ്യായതഃ ശുശുഭേ കപിഃ
  പ്രവൃദ്ധ ഇവ മാതംഗഃ കക്ഷ്യയാ ബദ്ധ്യമാനയാ
  67
  ഉപരിഷ്ടാച്ഛരീരേണ ഛായയാ ചാവഗാഢയാ
  സാഗരേ മാരുതാവിഷ്ടാ നൗരിവാസിത്തദാ കപിഃ
  68
  യം യം ദേശം സമുദ്രസ്യ ജഗാമ സ മഹാകപിഃ
  സ സ തസ്യോരു വേഗേന സോന്മാദ ഇവ ലക്ഷ്യതേ
  69
  സാഗരസ്യോർമ്മി ജാലാനാമുരസാ ശൈലവർഷ്മണാ
  അഭിഘ്നംസ്തു മഹാവേഗഃ പുപ്ലുവേ സ മഹാകപിഃ
  70
  കപിവാതശ്ച ബലവാൻ മേഘവാതശ്ച നിഃ സൃതഃ
  സാഗരം ഭീമനിർഘോഷം കമ്പയാമാസതുർഭ്യശം
   71
  വികർഷന്നൂർമ്മി ജാലാനി ബൃഹന്തി ലവണാംഭസി
  പുപ്ലുവേ കപിശാർദ്ദൂലോ വികിരന്നിവ രോദസി
  72
  മേരുമന്ദരസങ്കാശാനുദ്ഗതാൻ സ മഹാർണ്ണവേ
  അത്യുക്രാമൻമഹാവേഗസ്തരംഗാൻ ഗണയന്നിവ
  73
  തസ്യ വേഗസമുദ്ധൂതംജലം സജലദം തദാ
  അംബരസ്ഥം വിബഭ്രാജ ശാരദാഭ്രമിവാതതം .
  74
  തിമിനക്രഝഷാഃ കൂർമ്മാ ദ്ര്യശ്യന്തേ വിവൃതാസ്തദാ
  വസ്ത്രാപകർഷേണേനേവ ശരീരാണി ശരീരിണാം
  75
  പ്ലവമാനം സമീക്ഷ്യാഥ ഭുജംഗാഃ സാഗരാലയഃ
  വ്യോമ്നിതം കപിശാർദ്ദൂലം സുപർണ്ണാ ഇതി മേനിരേ
   76
  ദശയോജന വിസ്തീർണ്ണാ ത്രിംശദ്യോജനമായതാ
  ഛായാവാനരസിംഹസ്യ ജലേ ചരുതരാഽഭവത്
  77
  ശ്വേതാഭ്രഘനരാജീവ വായുപുത്രാനുഗാമിനീ
  തസ്യ സാ ശുശുഭേ ഛായാ വിതതാ ലാവണാംഭസി
  78
  ശുശുഭേ സ മഹാതേജാ മഹാകായോ മഹാകപിഃ
  വായുമാർഗേ നിരാലംബേ പക്ഷവാനിവ പർവ്വതഃ
  79
  യേനാ സൗ യാതി ബലവാൻ വേഗേന കപികുഞ്ജരഃ
  തേന മാർഗ്ഗേണ സഹസാ ദ്രോണീ കൃത ഇവാർണ്ണവഃ
  80
  ആപാതേ പക്ഷിസംഘാനാം പക്ഷി രാജ ഇവ വ്രജൻ
  ഹനുമാൻ മേഘജാലാനി പ്രകർഷൻ മാരുതോ യഥാ
   81
  പാണ്ഡുരാരുണവർണ്ണാനി നീലമാഞ്ജിഷ്ഠകാനി ച
  കപിനാകൃഷ്യമാണാനി മഹാഭ്രാണി ചകാശിരേ
  82
  പ്രവിശന്നഭ്രജാലാനി നിഷ്പതംശ്ച പുനഃ പുനഃ
  പ്രച്ഛന്നശ്ച പ്രകാശശ്ച ചന്ദ്രമാ ഇവ ലക്ഷ്യതേ
  83
  പ്ലവമാനന്തു തം ദൃഷ്ട്വാ പ്ലവംഗം ത്വരിതം തദാ
  വവർഷുഃ പുഷ്പവർഷാണി ദേവ ഗന്ധർവദാനവാഃ
  84
  തതാപ ന ഹി തം സൂര്യഃ പ്ലവന്തം വാനരോത്തമം
  സിഷേവ ച തദാ വായു രാമകാര്യാർത്ഥസിദ്ധയേ
  85
  ഋഷയസ്തുഷ്ടുവുശ്ചൈവ പ്ലവമാനം വിഹായസാ
  ജഗുശ്ച ദേവഗന്ധർവ്വാഃ പ്രശംസന്തോ മഹൗജസം
  86
  നാഗാശ്ച തുഷ്ടുവൂര്യക്ഷാ രക്ഷാംസി വിബുധാഃ ഖഗാഃ
  പ്രേക്ഷ്യ സർവേ കപിവരം സഹസാ വിഗതക്ലമം
  87
  തസ്മിൻ പ്ലവഗശാർദ്ദൂലേ പ്ലവമാനേ ഹനുമതി
  ഇക്ഷ്വാകുകുലമാനാർഥീ ചിന്തയാമാസ സാഗരഃ
  88
  സാഹായ്യം വാനരേന്ദ്രസ്യ യദി നാഹം ഹനുമതഃ
  കരിഷ്യാമി ഭവിഷ്യാമി സർവ്വ വാച്യോ വിവക്ഷതാ
  89
  അഹമിക്ഷ്വാകുനാഥെന സഗരേണവിവർദ്ധതഃ
  ഇക്ഷ്വാകു സചിചശ്ചായം നാവസീദിതുമർഹതി
  90
  തഥാ മയാ വിധാതവ്യം വിശ്രമേത യഥാ കപിഃ
  ശേഷം ച മയി വിശ്രാന്തഃ സുഖേനാതിപതിഷ്യതി
  91
  ഇതി കൃത്വാ മതിം സാധ്വീം സമുദ്രശ്ച്ന്നമംഭസി
  ഹിരണ്യനാഭം മൈനാകമുവാച ഗിരിസത്തമം
  92
  ത്വമിഹാസുരസംഘാനാം പാതാളതലവാസിനാം
  ദേവരാജ്ഞാ ഗിരിശ്രേഷ്ഠ പരിഘഃ സന്നിവേശിതഃ
  93
  ത്വമേഷാ ജാതവീര്യാണാം പുനരേവോത്പതിഷ്യതാം
  പാതാളസ്യപ്രമേയസ്യ ദ്വാരമാവൃത്യ തിഷ്ഠസി
  94
  തിര്യഗൂർധ്വമധശ്ചൈവ ശക്തിസ്തേ ശൈലവർദ്ധിതും
  തസ്മാത്സംചോദയാമി ത്വാമുത്തിഷ്ഠഗിരിസത്തമാ
  95
  സ ഏഷകപിശാർദ്ദൂല സ്ത്വാമുപര്യേതി വീര്യാവാൻ
  ഹനൂമാൻ രാമകാര്യാർത്ഥം ഭീമകർമ്മാ ഖമാപ്ലുതഃ
  96
  അസ്യ സാഹ്യം മയാ കാര്യ മിക്ഷ്വാകുകുലവർത്തിനഃ
  മമ ഹീക്ഷ്വാകവഃ പൂജ്യാഃ പരം പൂജ്യതമാസ്തവഃ
  97
  കുരു സാചിവ്യമസ്മാകം ന നഃ കാര്യമതിക്രമേത്
  കർത്തവ്യമകൃതം കാര്യം സതാം മന്യു മുദീരയേത്.
  98
  സലിലാദൂർധ്വമുത്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠത്വേഷകപിസ്ത്വയി
  അസ്മാകമതിഥിശ്ചൈവ പൂജ്യശ്ചപ്ലവതാം വരഃ
  99
  ചാമീകരമഹാനാഭ ദേവഗന്ധർവ്വ സേവിത
  ഹനുമാംസ്ത്വയി വിശ്രാന്തസ്തതഃ ശേഷം ഗമിഷ്യതി
  100
  കാകുത്സ്ഥസ്യാനൃശംസ്യം ച മൈഥില്യാശ്ച വിവാസനം
  ശ്രമം ച പ്ലവഗേന്ദ്രസ്യ സമീക്ഷ്യോത്ഥാതു മർഹസി
  101
  ഹിരണ്യനാഭോ മൈനാകോ നിശമ്യ ലവണാംഭസഃ
  ഉത്പപാത ജലാത്തൂർണ്ണം മഹാദ്രുമ ലതായുതഃ
  102
  സ സാഗരജലം ഭിത്ത്വാബഭൂവാഭ്യുത്ഥിതസ്തദാ
  യഥാ ജലധരം ഭിത്ത്വാ ദീപ്തരശ്മിർദ്ദിവാകരഃ
  103
  സ മഹാത്മാ മുഹുർത്തേന സർവതസലിലാവൃതഃ
  ദർശയാ മാസ ശ്യംഗാണി സാഗരേണ നിയോജിതഃ
  104
  ശാതകുംഭനിഭൈഃ ശ്യംഗൈഃ സ കിന്നര മഹോരഗൈഃ
  ആദിത്യോദയ സങ്കാശൈരാലിഖദ്ഭിരിവാംബരം.
  105
  തപ്തജാംബൂനദൈഃ ശ്യംഗൈഃപർവ്വതസ്യ സമത്ഥിതൈഃ
  ആകാശം ശസ്ത്രസങ്കാശമഭവത് കാഞ്ചനപ്രദം
  106
  ജാതരൂപമയൈഃ ശ്യംഗൈർഭ്രാജമാനൈഃ സ്വയംപ്രഭൈഃ
  ആദിത്യശതസങ്കാശഃ സോऽഭവത് ഗിരിസത്തമഃ
 107
  തമുത്ഥിതമസംഗേന ഹനുമാനഗ്രതഃ സ്ഥിതം
  മദ്ധ്യേ ലവണതോയസ്യ വിഘ്നോऽയമിതി നിശ്ചിതഃ
  108
  സതമുഛ്രിതമത്യർത്ഥം മഹാവേഗോ മഹകപിഃ
  ഉരസാ പാതയാമാസ ജീമൂതമിവ മാരുതഃ
  109
  സത തദാ പാതിതസ്തേന കപിനാ പർവ്വതോത്തമഃ
  ബുദ്ധ്വാ തസ്യ കപേർവ്വേഗം ജഹർഷ ച നനന്ദ ച
  110
  തമാകാശ ഗതം വീരമാകാശേ സമുപസ്ഥിതഃ
  പ്രീതോ ഹൃഷ്ടമനാ വാക്യമബ്രവീത് പർവ്വതഃ കപിം
  111
  മാനുഷം ധാരയൻ രൂപമാത്മനഃ ശിഖരേ സ്ഥിതഃ
  112
  ദുഷ്ക്കരം കൃതവാൻകർമ്മ ത്വമിദം വാനരോത്തമ
  നിപത്യ മമ ശ്യംഗേഷൂ വിശ്രമസ്വ യഥാസുഖം
   113
  രാഘവസ്യ കുലേ ജാതൈരുദധിഃ പരിവർദ്ധിതഃ
  സ ത്വാം രാമഹിതേയുക്തം പ്രത്യർച്ചയതി സാഗരഃ
  114
  കൃതേ ച പ്രതികർത്തവ്യമേഷ ധർമ്മഃ സനാതനഃ
  സോയം തത്പ്രതികാരാർഥി ത്വത്തഃ സമ്മാനമർഹതി
  115
  ത്വന്നിമിത്തമനേനാഹം ബഹുമാനാത് പ്രചോദിതഃ
  യോജനാനാം ശതം ചാപി കപിരേഷ സമാപ്ലുതഃ
  116
  തവസാനുഷു വിശ്രാന്തഃ ശേഷം പ്രക്രമതാമിതി
  തിഷ്ഠ ത്വം കപിശാർദ്ദൂല മയി വിശ്രമ്യ ഗമ്യതാം
  117
  തദിദം ഗന്ധവത് സ്വാദു കന്ദമൂലഫലം ബഹു
  തദാസ്വാദ്യ ഹരിശ്രേഷ്ഠ വിശ്രാന്തോऽനുഗമിഷ്യതി
  118
  അസ്മാകമപി സംബന്ധഃ കപിമുഖ്യ ത്വയാऽസ്തിവൈ
  പ്രഖ്യാതസ്ത്രിഷു ലോകേഷു മഹാഗുണ പരിഗ്രഹഃ
  119
  വേഗവന്തഃ പ്ലവന്തോ യേ പ്ലവഗാ മാരുതാത്മാജ
  തേഷാം മുഖ്യതമം മന്യേ ത്വാമഹം കപികുഞ്ജര
  120
  അതിഥി കില പൂജാർഹഃ പ്രാകൃതോऽപി വിജാനതാ
  ധർമ്മംജിജ്ഞാസമാനേന കിം പുനസ്ത്വാദൃശോ മഹാൻ
  121
  ത്വം ഹി ദേവവരിഷ്ഠസ്യ മാരുതസ്യ മഹാത്മനഃ
  പുത്രസ്തസ്യൈവ വേഗേന സദൃശഃ കപികുഞ്ജരഃ
  122
  പൂജിതേ ത്വയി ധർമ്മജ്ഞ പൂജാം പ്രാപ്നോതി മാരുതഃ
  തസ്മാത് ത്വം പൂജനീയോ മേ ശ്യണു ചാപ്യത്ര കാരണം
  123
  പൂർവ്വം കൃതയുഗേ താത പർവ്വതാഃ പക്ഷിണോऽഭവൻ
  തേ ഹി ജഗ്മുർദ്ദിശഃ സർവാ ഗരുഡാനിലവേഗിനഃ
  124
  തതസ്തേഷു പ്രയാതേഷു ദേവസംഘാഃ സഹർഷിഭിഃ
  ഭൂതാനി ച ഭയം ജഗ്മുസ്തേഷാം പതനശങ്കയാ
  125
  തതഃ ക്രുദ്ധഃ സഹസ്രാക്ഷഃ പർവ്വതാനാം ശത ക്രതുഃ
  പക്ഷാൻചിഛേദ വജ്രേണ തത്ര തത്ര സഹസ്രശഃ
  126
  സ മാമുപഗതഃ ക്രുദ്ധോ വജ്രമുദ്യമ്യ ദേവരാട്
  തതോऽഹം സഹസാക്ഷിപ്തഃ ശ്വസനേന മഹാത്മനാ
  127
  അസ്മിൻ ലവണതോയേ ച പ്രക്ഷിപ്തഃ പ്ലവഗോത്തമ
  ഗുപ്തപക്ഷസമഗ്രശ്ചതവ പിത്രാഭിരക്ഷിതഃ
  128
  തതോ ഹം മാനയാമി ത്വാം മാന്യോ ഹി മമ മാരുതഃ
  ത്വയാ മേ ഹ്യേഷ സംബന്ധഃ കപിമുഖ്യ മഹാഗുണഃ
  129
  അസ്മിന്നേവം ഗതേ കാര്യേ സാഗരസ്യ മമൈവ ച
  പ്രീതിം പ്രീതമനാഃ കർത്തും ത്വമർഹസി മഹാകപേ
  130
  ശ്രമം മോക്ഷയ പൂജാം ച ഗൃഹാണ കപിസത്തമ
  പ്രീതിഞ്ച ബഹു മന്യസ്വ പ്രീതോऽസ്മി തവ ദർശനാത്
  131
  ഏവമുക്തഃ കപിശ്രേഷ്ഠസ്തം നഗോത്തമമബ്രവീത്
  പ്രീതോऽസ്മി കൃതമാതിഥ്യം മന്യുരേഷോ ऽപനീയതാം
  132
  ത്വരതേ കാര്യകാലോ മേ അഹശ്ചാപ്യതിവർത്തതേ
  പ്രതിജ്ഞാ ച മയാദത്താ ന സ്ഥാതവ്യമിഹാന്തരെ
  133
  ഇത്യുക്താ പാണിനാ ശൈലമാലഭ്യ ഹരിപുംഗവഃ
  ജഗാമാകാശമാവിശ്യ വീര്യവാൻ പ്രഹസന്നിവ
  134
  സ പർവ്വതസമുദ്രാഭ്യാം ബഹുമാനാദവേക്ഷിതഃ
  പൂജിതശ്ചോപപന്നാഭിരാശീർഭിരനിലാത്മജഃ
  135
  അധോർദ്ധ്വം ദൂരമുത്പ്ലുത്യ ഹിത്വാ ശൈലമഹാർണവൌ
  പിതുഃ പന്ഥാനമാസ്ഥായ ജഗാമവിമലേംऽബരേ
  136
  ഭൂയശ്ചോർദ്ധ്വം ഗതിം പ്രാപ്യ ഗിരിം തമവലോകയൻ
  വായുസൂനുർന്നിരാലംബേ ജഗാമവിമലേംऽബരേ
  137
  തദ്ദ്വിതീയം ഹനുമതോ ദൃഷ്ട്വാ കർമ്മ സുദുഷ്ക്കരം
  പ്രശശംസുഃ സുരാഃ സർവേ സിദ്ധാശ്ച പരമർഷയഃ
  138
  ദേവതാശ്ചാഭവൻ ഹൃഷ്ടാസ്തത്രസ്ഥാസ് തസ്യ കർമ്മണാ
  കാഞ്ചനസ്യ സുനാഭസ്യ സഹസ്രാക്ഷശ്ച വാസവഃ
  139
  ഉവാച വചനം ധീമാൻ പരിതോഷാത് സഗദ്ഗദം
  സുനാഭം പർവ്വതശ്രേഷ്ഠം സ്വയമേവ ശചീപതിഃ
  140
  ഹിരണ്യനാഭ ശൈലേന്ദ്ര പരിതുഷ്ടോऽസ്മി തേ ഭൃശം
  അഭയം തേ പ്രയച്ഛാമി തിഷ്ഠ സൗമ്യ യഥാ സുഖം
  141
  സാഹ്യം കൃതം തേ സുമഹദ്വിക്രാന്തസ്യ ഹനൂമതഃ
  ക്രമതോ യോജനശതം നിർഭയസ്യ ഭയേ സതി.
  142
  രാമസ്യൈഷ ഹി തായൈവ യാതി ദാശരഥേർഹരിഃ
  സത് ക്രിയാം കൂർവതാ തസ്യ തോഷിതോസ്മി ദൃഡംത്വയാ
  143
  തതഃ പ്രഹർഷമഗമദ്വിപുലം പർവ്വതോത്തമഃ
  ദേവതാനാം പതിം ദൃഷ്ട്വാ പരിതുഷ്ടം ശതക്രതും
  144
  സ വൈ ദത്തവരഃ ശൈലോ ബഭൂവാവസ്ഥിതസ്തദാ
  ഹനുമാംശ്ച മുഹുർത്തേന വ്യതിചക്രാമ സാഗരം
  145
  തതോ ദേവാഃ സഗന്ധർവാഃ സിദ്ധാശ്ച പരമർഷയഃ
  അബ്രുവൻ സൂര്യസങ്കാശാം സുരസാം നാഗമാതരം
  146
  അയം വാതാത്മജഃ ശ്രീമാൻപ്ലവതേ സാഗരോപരി
  ഹനൂമാൻ നാമ തസ്യ ത്വം മുഹുർത്തം വിഘ്നമാചര
  147
  രാക്ഷസം രൂപമാസ്ഥായ സുഘോരം പർവ്വതോപമം
  ദംഷ്ട്രാകരാളം പിംഗാക്ഷം വക്ത്രം കൃത്വാ നഭഃസമം
  148
  ബലമിച്ഛാമഹേ ജ്ഞാതും ഭൂയശ്ചാസ്യ പരാക്രമം
  ത്വാം വിജേഷ്യത്യുപായേന വിഷാദം വാ ഗമിഷ്യതി
  149
  ഏവമുക്താ തു സാ ദേവി ദൈവതൈരഭി സത്കൃതാ
  സമുദ്രമദ്ധ്യേ സുരസാ ബിഭ്രതി രാക്ഷസം വപുഃ
  150
  വികൃതം ച വിരൂപം ച സർവ്വസ്യ ച ഭയാവഹം
  പ്ലവമാനം ഹനൂമന്തമാവൃത്യേദമുവാച ഹ
  151
  മമ ഭക്ഷഃ പ്രദിഷ്ടസ്ത്വമീശ്വരൈർവ്വാനരർഷഭ
  അഹം ത്വാം ഭക്ഷയിഷ്യാമി പ്രവിശേദം മമാനനം
  152
  ഏവമുക്തഃ സുരസയ പ്രാഞ്ജലിർവ്വാനരർഷഭഃ
  പ്രഹൃഷ്ടവദനഃ ശ്രീമാനിദം വചനമബ്രവീത്
  153
  രാമോ ദാശരഥിർന്നാമ പ്രവിഷ്ടോ ദണ്ഡകാവനം
  ലക്ഷ്മണേന സഹഭ്രാത്രാ വൈദേഹ്യാ ചാപി ഭാര്യയാ
  154
  അന്യകാര്യ വിഷക്തസ്യ ബദ്ധവൈരസ്യ രാക്ഷസൈഃ
  തസ്യ സീതാ ഹൃതാ ഭാര്യാ രാവണേന യശസ്വിനീ
  155
  തസ്യാഃ സകാശം ദൂതോऽഹം ഗമിഷ്യേ രാമശാസനാത്
  കർത്തുമർഹസി രാമസ്യ സാഹ്യം വിഷയവാസിനി
  156
  അഥവാ മൈഥിലിം ദൃഷ്ട്വാ രാമം ച ക്ലിഷ്ടകാരിണം
  ആഗമിഷ്യാമി തേ വക്ത്രം സത്യം പ്രതിശ്രുണോമി തേ
  157
  ഏവമുക്ത്വാ ഹനുമതാ സുരസാ കാമരൂപിണി
  അബ്രവീന്നാതിവർത്തേന്മാം കശ്ചിദേഷ വരോ മമ
  158
  തം പ്രയാന്തം സമുദ്വീക്ഷ്യ സുരസാ വാക്യമബ്രവീത്
  ബലം ജിജ്ഞാസമാനാ വൈ നാഗമാതാ ഹനുമതഃ
  159
  പ്രവിശ്യ വദനം മേऽദ്യ ഗന്തവ്യം വാനരോത്തമ
  വര ഏഷ പുരാ ദത്തോ മമ ധാത്രേതി സത്വരാ
  വ്യാദായ വക്ത്രം വിപുലം സ്ഥിതാ സാ മാരുതേഃ പുരഃ
  160
  ഏവമുക്തഃ സുരസയ ക്രുദ്ധോ വാനരപുംഗവഃ
  അബ്രവീത് കുരു വൈ വക്ത്രം യേന മാം വിഷഹിഷ്യസേ
  161
  ഇത്യുക്താ സുരസാം ക്രുദ്ധോ ദശയോജനമായതാം
  ദശയോജന വിസ്താരോ ബഭൂവ ഹനൂമാംസ്തദാ
  162
  തം ദൃഷ്ട്വാ മേഘസങ്കാശം ദശയോജനമായതം
  ചകാര സുരസാ ചാസ്യം വിംശദ്യോജനമായതം
  163
  താം ദൃഷ്ട്വാ വിസ്തൃതാസ്യാന്തു വായുപുത്രഃ സുബുദ്ധിമാൻ
  ഹനുമാംസ്തു തതഃ ക്രുദ്ധ ത്രിംശദ്യോജനമായതഃ
  164
  ചകാര സുരസാ വക്ത്രം ചത്വാരിംശത്തഥോച്ഛ്റിതം
  ബഭൂവ ഹനുമാൻ വീരഃ പഞ്ചാശദ്യോജനോച്ഛ്റിതഃ
  165
  ചകാര സുരസാ വക്ത്രം ഷഷ്ടിയോജനമായതം
  തഥൈവ ഹനുമാൻ വീരഃ സപ്തതീയോജനോച്ഛ്റിതഃ
  166
  ചകാര സുരസാ വക്ത്രമശീതിയോജനായതം
  ഹനുമാനചലപ്രഖ്യോ നവതീയോജനോച്ഛ്റിതഃ
  167
  ചകാര സുരസാ വക്ത്രം ശതയോജനമായതം
  168
  തദ്‌ദൃഷ്ട്വാ വ്യാദിതം ത്വാസ്യം വായുപുത്രഃ സുബുദ്ധിമാൻ
  ദീർഘജിഹ്വം സുരസയാ സുഘോരം നരകോപമം
  169
  സ സംക്ഷിപ്യാത്മനഃ കായം ജീമൂത ഇവ മാരുതഃ
  തസ്മിൻ മുഹുർത്തേ ഹനുമാൻ ബഭൂവാംഗുഷ്ടമാത്രകഃ
  170
  സോऽഭിപത്യാശു തദ്വക്ത്രം നിഷ്പത്യ ച മഹാജവഃ
  അന്തരീക്ഷേസ്ഥിതഃ ശ്രീമാനിദം വചനമബ്രവീത്
   171
  പ്രവിഷ്ടോऽസ്മി ഹി തേ വക്ത്രം ദാക്ഷായണി നമോസ്തുതേ
  ഗമിഷ്യേ യത്ര വൈദേഹി സത്യം ചാസീദ്വരസ്തവ
  172
  തം ദൃഷ്ട്വാ വദനാന്മുക്തം ചന്ദ്രം രാഹുമുഖാദിവ
  അബ്രവീത് സുരസാദേവി സ്വേന രൂപേണ വാനരം
  173
  അർത്ഥസിദ്ധ്യൈ ഹരിശ്രേഷ്ഠ ഗച്ഛ സൌമ്യ യഥാസുഖം
  സമാനയസ്വ വൈദേഹീം രാഘവേണ മഹാത്മനാ
  174
  തത് തൃതീയം ഹനുമതോ ദൃഷ്ട്വാ കർമ്മ സുദുഷ്ക്കരം
  സാധു സാധ്വിതി ഭൂതാനി പ്രശശംസു സ്തദാഹരിം
  175
  സ സാഗരമനാധൃഷ്യമഭ്യേത്യ വരുണാലയം
  ജഗാമാകാശമാവിശ്യ വേഗേന ഗരുഡോപമ
  176
  സേവിതേ വാരിധാരാഭിഃ പതഗൈശ്ച നിഷേവിതേ
  ചരിതെ കൈശികാചാര്യൈ-രൈരാവത നിഷേവിതേ
  177
  സിംഹ കുഞ്ജര ശാർദ്ദൂല-പതഗോരഗ വാഹനൈഃ
  വിമാനൈഃ സംപതദ് ഭിശ്ച വിമലൈഃ സമലംകൃതേ
  178
  വജ്രാശനിസമാഘാതൈഃ പാവകൈ രൂപ ശോഭിതേ
  കൃതപുണ്യയൈർ മഹാഭാഗൈഃ സ്വർഗ്ഗജിദ്ഭിരലംകൃതേ
  179
  വഹതാ ഹവ്യമത്യർഥം സേവിതേ ചിത്രഭാനുനാ
  ഗ്രഹനക്ഷത്ര ചന്ദ്രാർക്ക താരാഗണ വിഭൂഷിതേ
  180
  മഹർഷിഗണഗന്ധർവ്വനാഗയക്ഷ സമാകുലേ
  വിവിക്തേ വിമലേ വിശ്വേ വിശ്വാവസു നിഷേവിതേ.
  181
  ദേവരാജഗജാക്രാന്തേചന്ദ്രസൂര്യപഥേ ശിവേ
  വിതാനേ ജീവലോകസ്യ വിതതേ ബ്രഹ്മനിർമ്മിതേ
  182
  ബഹശഃ സേവിതേ വീരൈർ വിദ്യാധരഗണൈർവരൈഃ
  ജഗാമ വായുമാർഗേ തു ഗരുത്മാനിവ മാരുതിഃ
  183
  ഹനുമാൻ മേഘജാലാനി പ്രാകാർഷന്മാ രുതോ യഥാ
  184
  കാലാഗുരു സവർണ്ണാനി രക്തപീതസിതാനി ച
  കപിനാऽऽകൃഷ്യ മാണാനി മഹാഭ്രാണി ചകാശിരേ
  185
  പ്രവിശന്നഭ്ര ജാലാനി നിഷ്പതംശ്ച പുനഃ പുനഃ
  പ്രാവിഷീന്ദുരിവാഭാതി നിഷ്പതൻപ്രവിശം സ്തദാ
  186
  പ്രദ്യശമാനഃ സർവത്ര ഹനുമാൻമാരുതാത്മാജഃ
  ഭേജേംऽബരം നിരാലംബം ലംബപക്ഷ ഇവാദ്രിരാട്
  187
  പ്ലവമാനം തുതം ദൃഷ്ട്വാ സിംഹികാ നാമ രാക്ഷസീ
  മനസാ ചിന്തയാമാസ പ്രവൃദ്ധാ കാമരൂപിണി
  188
  അദ്യ ദീർഘസ്യ കാലസ്യ ഭവിഷ്യാമ്യഹമാശിതാ
  ഇദം ഹി മേ മഹത്സത്വം ചിരസ്യ വശമാഗതം
  189
  ഇതി സഞ്ചിത്യമനസാ ഛായാമസ്യ സമാക്ഷിപത്
  ഛായായാം ഗൃഹ്യമാണായാം ചിന്തയാമാസ വാനരഃ
  190
  സമാക്ഷിപ്തോऽസ്മി സഹസാ പങ്ഗുകൃതപരാക്രമഃ
  പ്രതിലോമേന വാതേന മഹാ നൌരിവ സാഗരേ
  191
  തിര്യഗൂർദ്ധ്വമധശ്ചൈവവീക്ഷമാണ സ്തതഃ കപിഃ
  ദദർശ സ മഹത്സത്വമുത്ഥിതം ലവണാംഭസി
  192
  തദ്ദഷ്ട്വാ ചിന്തയാമാസ മാരുതിർവ്വികൃതാനനം
  കപിരാജേന കഥിതംസത്വമദ്ഭുത ദർശനം
  193
  ഛായാഗ്രാഹി മഹാവീര്യം തദിദംനാത്ര സംശയഃ
  194
  സ താം ബുദ്ധ്വാऽർത്ഥ തത്വേന സിംഹികാം മതിമാൻ കപിഃ
  വ്യവർത്ഥത മഹാകായഃ പ്രവൃഷീവ വാലാഹ കഃ
  195
  തസ്യ സ കായമുദ്വീക്ഷ്യ വർദ്ധമാനം മഹാകപേഃ
  വക്ത്രം പ്രസാരയാമാസ പാതാളാന്തര സന്നിഭം
  196
  ഘനരാജീവ ഗർജ്ജന്തി വാനരം സമഭിദ്രവത്
  197
  സ ദദർശ തതസ്തസ്യാ വിവൃതം സുമഹന്മുഖം
  കായമാത്രം ച മേഘാവി മർമ്മാണി ച മഹാകപിഃ
  198
  സ തസ്യാ വിവൃതേ വക്ത്രേ വജ്രസംഹനനഃ കപിഃ
  സംക്ഷിപ്യ മുഹുരാത്മാനം നിഷ്പ പാത മഹാബലഃ
  199
  ആസ്യേ തസ്യാ നിമജ്ജന്തം ദദൃശുഃ സിദ്ധ ചാരണാഃ
  ഗ്രസ്യമാനം യഥാചന്ദ്രം പൂർണ്ണം പർവ്വണി രാഹുണാ
  200
  തതസ്തസ്യാ -നഖൈസ്തീക്ഷ് ണൈർ -മർമ്മാണ്യുത് കൃത്യ വാനരഃ
  ഉത്പ പാതാഥ വേഗേന മനഃ സംപാതവിക്രമഃ
  201
  താം തു ദൃ ഷ്ട്വാ ച ധൃത്യാ ച ദാ ക്ഷിണ്യേന നിപാത്യ ച
  സ കപി പ്രവരോ വേഗാദ്വവൃധേ പുനരാത്മവാൻ
  202
  ഹൃതഹ്യത്സാ ഹനുമതാ പപാത വിധുരാംഭസി
  താം ഹതാം വാനരേണാശു പതിതാം വീക്ഷ്യ സിംഹികാം
  203
  ഭൂതാന്യാകാശചാരീണി തമൂചുഃ പ്ലവഗോത്തമം
  ഭീമമദ്യ കൃതം കർമ്മ മഹത്സത്വം ത്വയാ ഹതം
  204
  സാധയാർത്ഥമഭിപ്രേതമരിഷ്ടം പ്ലവതാം വര
  യസ്യ ത്വേതാനി ചത്വാരി വാനരേന്ദ്ര യഥാ തവ
  205
  ധൃതിർദൃഷ്ടിർമ്മതിർദ്ദാക്ഷ്യം സ്വകർമ്മസു ന സീദതി
  സ തൈഃ സംഭാവിതഃ പൂജ്യഃ പ്രതിപന്നപ്രയോജനഃ
  206
  ജഗാമാകാശമാവിശ്യ പന്നഗാശനവത് കപിഃ
  പ്രാപ്തഭൂയിഷ്ഠ പാരസ്തു സർവ്വതഃ പ്രതിലോകയൻ
  207
  യോജനാനാം ശതസ്യാന്തേ വനരാജിം ദദർശ സഃ
  ദദർശ ച പതന്നേവ വിവിധദ്രുമഭൂഷിതം
  208
  ദ്വീപം ശാഖാമൃഗശ്രേഷ്റോമലയോപവനാനി ച
  സാഗരം സാഗരാനൂപം സാഗാരാനൂപജാൻ ദ്രുമാൻ
  209
  സാഗരസ്യ ച പത്നീനാം മുഖാന്യപി വിലോകയൻ
  സ മഹാമേഘസംകാശം സമീക്ഷ്യാത്മാനമാത്മവാൻ
  210
  നിരുന്ധന്തമിവാകാശം ചകാര മതിമാൻ മതിം.
  കായവൃദ്ധിം പ്രവേഗം ച മമ ദൃഷ്ട്വൈവരാക്ഷസാഃ
  211
  മയി കൌതൂഹലം കുര്യുരുതി മേനേ മഹാകപിഃ
  തതഃ ശരീരം സംക്ഷിപ്യ തന്മഹീധരസന്നിഭം
  212
  പുനഃ പ്രകൃതിമാപേദേ വീതമോഹ ഇവാത്മവാൻ
  തദ്രൂപമതി സംക്ഷിപ്യ ഹനുമാൻ പ്രകൃതൌ സ്ഥിതഃ
  213
  ത്രീൻ ക്രമാനിവ വിക്രമ്യ ബലിവീര്യഹരോ ഹരിഃ
  സ ചാരുനാനാവിധ രൂപധാരി
  പരം സമാസാദ്യ സമുദ്രതീരം
  പരൈരശക്യഃ പ്രതിപന്നരൂപ
  സമീക്ഷിതാത്മാ സമവേക്ഷിതാർത്ഥ ??
  214
  തതഃ സ ലംബസ്യ ഗിരേഃ സമൃദ്ധേ
  വിചിത്രകൂടേ നിപപാതകൂടേ
  സകേതകോദ്ദാലക നാളികേരേ
  മഹാഭ്രകൂട പ്രതിമോ മഹാത്മാ
  215
  തതസ്തു സംപ്രാപ്യ സമുദ്ര തീരം
  സമീക്ഷ്യ ലങ്കാം ഗിരിവര്യമൂർദ്ധ് നി
  കപിസ്തു തസ്മിന്നിപപാത പർവ്വതേ
  വിധൂയ രൂപം വ്യഥയൻ മൃഗദ്വിജാൻ
  216
  സ സാഗരം ദാനവ പന്നഗായുതം
  ബലേന വിക്രമ്യ മഹോർമ്മിമാലിന്യം
  നിപത്യ തീരേ ച മഹോദധെസ്തദാ
  ദദർശ ലങ്കാമമരാവതീ മിവ

  ഇതി ശ്രീമദ് രാമായണേ ആദികാവ്യേ സുന്ദരകാണ്ഡേ Ļപ്രഥമഃ സർഗ്ഗഃ