രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം2

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം, സുന്ദരകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം2

   1
  സ സാഗരമനാധൃഷ്യമതിക്രമ്യ മഹാബലഃ
  ത്രികൂടശിഖരേ ലങ്കാം സ്ഥിതാം സ്വസ്ഥ്വോദദർശ ഹ
   2
  തതഃ പാദപമുക്തേന പുഷ്പവർഷേണ വീര്യവാൻ
  അഭിവൃഷ്ടഃ സ്ഥിതസ്തത്ര ബഭൌ പുഷ്പമയോ യഥാ
   3
  യോജനാനാം ശതം ശ്രീമാംസ്തീർത്ത്വാऽപ്യുത്തമവിക്രമഃ
  അനിഃശ്വസൻ കപിസ്തത്ര ന ഗ്ലാനിമധിഗച്ഛതി
   4
  ശതാന്യഹം യോജനാനാം ക്രമേയം സുബഹൂന്യപി
  കിം പുനഃ സാഗരസ്യാന്തം സംഖ്യാതം ശതയോജനം
   5
  സ തു വീര്യവതാം ശ്രേഷ്ഠ പ്ലവതാമപി ചോത്തമഃ ?
  ജഗാമ വേഗവാൻ ലങ്കാം ലംഘയിത്വാ മഹോ ദധിം.
   6
  ശാദ്വലാനി ച നീലാനി ഗന്ധവന്തി വനാനി ച
  ഗണ്ഡവന്തി ച മദ്ധ്യേന ജഗാമ നഗവന്തി ച .
   7
  ശൈലാംശ്ച തരുസംഛന്നാൻ വനരാജീശ്ച പുഷ്പിതാഃ
  അഭിചക്രാമ തേജസ്വീ ഹനുമാൻ പ്ലവഗർഷഭഃ
  8
  സ തസ്മിന്നചലേ തിഷ്ഠൻ വനാന്യുപവനാനി ച
  സ നഗാഗ്രേ ച താം ലങ്കാം ദദർശ പവനാത്മജഃ
  9
  സരളാൻ കർണ്ണികാരാംശ്ച ഖർജൂരാംശ്ച സുപുഷ്പിതാൻ
  പ്രിയാളാൻ മുചുളിന്ദാംശ്ച കുടജാൻ കേതകാനപി.
  10
  പ്രിയങ്ഗൂൻഗന്ധ പൂർണ്ണംശ്ച നീപാൻ സപ്തച്ഛദാംസ്തഥാ ?
  അസനാൻ കോവിദാരാംശ്ച കരവീരാംശ്ച പുഷ്പിതാൻ
  11
  പുഷ്പ ഭാരനിബന്ധാംശ്ച തഥാ മുകുളി താനപി
  പാദപാൻ വിഹഗാകീർണ്ണാൻ പവനാധൂതമസ്തകാൻ
  12
  ഹംസകാരണ്ഡവാകീർണ്ണാ വാപിഃ പദ്മോത് പലായുതാഃ
  ആക്രീഡാൻ വിവിധാൻ രമ്യാൻ വിവിധാംശ്ച ജലാശയാൻ
  13
  സംതതാൻ വിവിധൈർ വൃക്ഷൈഃ സർവ്വതുർഫലപുഷ്പിതൈഃ
  ഉദ്യാനാനി ച രമ്യാണി ദദർശ കപികുഞ് ജരഃ
  14
  സമാസാദ്യ ച ലക്ഷ്മീവാൻ ലങ്കാം രാവണപാലിതാം
  പരിഘാഭിഃ സപദ് മാഭിഃ സോത് പലാഭിരലംകൃതാം
  15
  സീതാപഹരണാർത്ഥേന രാവണേന സുരക്ഷിതാം
  സമന്താദ്വിചരദ്ഭിശ്ച രാക്ഷസൈരുഗ്രധന്വിഭിഃ
  16
  കാഞ്ചനേനാവൃതാം രമ്യാം പ്രാകാരേണ മഹാപുരിം
  ഗൃഹൈശ്ച ഗ്രഹസങ്കാശൈഃ ശാരദാംബുദസന്നിഭൈഃ
  17
  പാണ്ഡുരാഭിഃ പ്രതോളീഭിരുച്ചാഭിരഭിസംവൃതാം
  അട്ടാളകശതാകീർണ്ണാം പതാകാധ്വജമാലിനീം.
  18
  തോരണൈഃ കാഞ്ചനൈർദ്ദിവ്വൈർ ലതാപംക്തിവിചിത്രിതൈഃ
  ദദർശ ഹനുമാൻ ലങ്കാം ദിവി ദേവപുരിം യഥാ
  19
  ഗിരിമൂർദ്ധ്വനി സ്ഥിതാം ലങ്കാം പാണ്ഡുരൈർ ഭവനൈഃ ശുഭൈഃ
  ദദർശ സ കപിശ്രേഷ്ടഃ പുരമാകാശഗം യഥാ ????
  20
  പാലിതാം രാക്ഷസേന്ദ്രേണ നിർമ്മിതാം വിശ്വകർമ്മണാ
  പ്ലവമാനാമിവാകാശേ ദദർശ ഹനുമാൻ പുരീം
  21
  വപ്രപ്രാകാരജഘനാം വിപുലാംബുനവാംബരാം
  ശതഘ്നീ ശൂലകേശാന്താമട്ടാലകവതംസകാം
  22
  മനസേവ കൃതാം ലങ്കാംനിർമ്മിതാം വിശ്വകർമ്മണാ
  ദ്വാരമുത്തരമാസാദ്യ ചിന്തയാമാസ വാനരഃ
  23
  കൈലാസശിഖരപ്രഖ്യാമാലിഖന്തീമിവാംബരം
  ഡീയമാനാമിവാകാശാമുച്ഛ്രിതൈർ ഭവനോത്തമൈഃ
  24
  സംപൂർണ്ണാം രാക്ഷസൈർ ഘോരൈർ നാഗൈർഭോഗവതീമിവ
  അചിന്ത്യാം സുകൃതാം സ്പഷ്ടാം കുബേരാധ്യുഷിതാം പുരാ .
  25
  ദംഷ്ട്രിഭിർബഹുഭിഃ ശൂരൈഃശൂലപട്ടിശപാണിഭിഃ
  രക്ഷിതാം രാക്ഷസൈർ ഘോരൈർ ഗുഹാമാശീവിഷൈരിവ.
  26
  തസ്യാശ്ച മഹതീം ഗുപ്തിം സാഗരം ച നിരീക്ഷ്യ സഃ
  രാവണം ച രിപും ഘോരം ചിന്തയാമാസ വാനരഃ
  27
  ആഗാത്യാപീഹ ഹരയോ ഭവിഷ്യന്തി നിരർത്ഥകാഃ
  ന ഹി യുദ്ധേന വൈ ലങ്കാ ശക്യാ ജേതും സുരൈരപി.
  28
  ഇമാം തു വിഷമാം ദുർഗ്ഗാം ലങ്കാം രാവണപാലിതാം
  പ്രാപ്യാപി സ മഹാബാഹുഃ കിം കരിഷ്യതി രാഘവഃ
  29
  അവകാശോ ന സാന്ത്വസ്യ രാക്ഷസേഷ്വഭിഗമ്യതേ
  ന ദാനസ്യ ന ഭേദസ്യ നൈവ യുദ്ധസ്യ ദൃശ്യതേ.
  30
  ചതുർണാമേവ ഹി ഗതിർവാനാരാണാം മഹാത്മനാം
  വാലിപുത്രസ്യ നീലസ്യ മമ രാജ്ഞശ്ച ധീമതഃ
  31
  യാവജ്ജാനാമി വൈദേഹീം യദി ജീവതി വാ ന വാ
  തത്രൈവ ചിന്തയിഷ്യാമി ദൃഷ്ട്വാതാം ജനകാത്മജാം.
  32
  തതഃ സ ചിന്തയാമാസ മുഹുർത്തം കപികുഞ്ജരഃ
  ഗിരിശൃംഗേ സ്ഥിതസ് തസ്മിൻ രാമസ്യാഭ്യുദയേ രതഃ
  33
  അനേന രൂപേണമയാ ന ശക്യാ രക്ഷസാം പുരി
  പ്രവേഷ്ടും രാക്ഷസൈർ ഗുപ്താ ക്രൂരൈർ ബ്ബല സമന്വിതൈഃ
  34
  ഉഗ്രൌജസോ മഹാവീര്യാ ബലവന്തശ്ച രാക്ഷ സാഃ
  വഞ്ചനീയാ മയാ സർവ്വേ ജാനകിം പരിമാർഗതാ
  35
  ലക്ഷ്യാऽലക്ഷ്യേണ രൂപേണ രാത്രൌ ലങ്കാപുരീ മയാ
  പ്രവേഷ്ടും പ്രാപ്ത കാലം മേ കൃത്യം സാധയിതും മഹത്.
  36
  താം പുരീം താദൃശീം ദൃഷ്ട്വാ ദുരാധർഷാം സുരാസുരൈഃ
  ഹനുമാംശ്ചിന്തയാമാസ വിനിശ്ചിത്യ മുഹുർമുഹൂഃ
  37
  കേനോപായേന പശ്യേയം മൈഥിലീം ജനകാത്മജാം
  അദൃഷ്ടോ രാക്ഷസേന്ദ്രേണ രാവണേന ദുരാത്മനാ
  38
  ന വിനശ്യേത് കഥം കാര്യം രാമസ്യ വിദിതാത്മനഃ
  ഏകാമേകശ്ച പശ്യേയം രഹിതേ ജനകാത്മജാം
  39
  ഭൂതാശ്ചാർത്ഥാ വിപദ്യന്തേ ദേശകാലവിരോധിതാഃ
  വിക്ലബം ദൂതമാസാദ്യ തമഃ സൂര്യോദയേ യഥാ
  40
  അർത്ഥാനർത്ഥാന്തരേ ബുദ്ധിർ നിശ്ചിതാ ऽപി ന ശോഭതേ
  ഘാതയന്തി ഹി കാര്യാണി ദൂതാഃ പണ്ഡിതമാനിനഃ
  41
  ന വിനശ്യേത് കഥം കാര്യം വൈക്ല ബ്യം ന കഥം ഭവേത്
  ലംഘനം ച സമുദ്രസ്യ കഥം നു ന വൃഥാ ഭവേത്.
  42
  മയി ദൃഷ്ടേ തു രക്ഷോഭീ രാമസ്യ വിദിതാത്മനഃ
  ഭവേർദ്വ്യർത്ഥമിദം കാര്യം രാവണാനർത്ഥമിച്ഛതഃ
  43
  ന ഹി ശക്യം ക്വചിത് സ്ഥാതുമവിജ്ഞാതേന രാക്ഷസൈഃ
  അപി രാക്ഷസരൂപേണ കിമുതാന്യേന കേനചിത്
  44
  വായുരപ്യത്ര ന ജ്ഞാതശ്ചരേദിതി മതിർമ്മമ
  ന ഹ്യസ് ത്യവിദിതം കിഞ്ചിദ്രാക്ഷസാനാം ബലീയസാം
  45
  ഇഹാഹം യദി തിഷ്ഠാമി സ്വേന രൂപേണ സംവൃതഃ
  വിനാശമുപയാസ്യാമി ഭർത്തുരർത്ഥശ്ച ഹീയതേ
  46
  തദഹം സ്വേന രൂപേണ രജന്യാം ഹ്രസ്വതാം ഗതഃ
  ലങ്കമധിപതിഷ്യാമി രാഘവസ്യാർത്ഥസിദ്ധയേ .
  47
  രാവണസ്യ പുരീം രാത്രൌ പ്രവിശ്യ സുദുരാസദാം
  വിചിന്വൻ ഭവനം സർവ്വം ദ്രക്ഷ്യാമി ജനകാത്മജാം .
  48
  ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ ഹനുമാൻ സൂര്യസ്യാസ്തമയം കപിഃ
  ആചകാംക്ഷേ തദാ വീരോ വൈദേഹ്യാ ദർശനോത്സുകഃ
  49
  സൂര്യേ ചാസ്തംഗതേ രാത്രൌ ദേഹം സംക്ഷിപ്യ മാരുതിഃ
  വൃഷദംശകമാത്രഃ സൻ ബഭുവാത്ഭുതദർശനഃ
  50
  പ്രദോഷകാലേ ഹനുമാൻ തൂർണ്ണമുത് പ്ലുത്യ വീര്യവാൻ
  പ്രവിവേശ പുരീം രമ്യാം സുവിഭക്തമഹാപഥാം
  51
  പ്രാസാദമാലാവിതതാം സ്തംഭൈഃ കാഞ്ചനരാജതൈഃ
  ശാതകുംഭമയൈർജാലൈർഗ്ഗന്ധർവ്വനഗരോപമാം
  52
  സപ്തഭൂമാഷ്ടഭൂമൈശ്ച സ ദദർശ മഹാപുരീം
  തലൈഃ സ്ഫടികസങ്കീർണ്ണൈഃകാർത്തസ്വരവിഭൂഷിതൈഃ
  53
  വൈഡൂര്യമണിചിത്രൈശ്ച മുക്താജാലവിഭൂഷി തൈഃ
  തലൈഃ ശുശുഭിരേ താനി ഭവനാന്യത്ര രാക്ഷസാം
  54
  കാഞ്ചനാനി വിചിത്രാണിതോരണാനി ച രാക്ഷസാം
  ലങ്കാമുദ്യോതയാമാസുഃ സർവ്വതഃ സമലംകൃതാം
  55
  അചിന്ത്യാമത്ഭുതാകാരാം ദൃഷ്ട്വാ ലങ്കാം മഹാകപിഃ
  ആസീദ്വിഷണ്ണോ ഹൃഷ്ടശ്ച വൈദേഹ്യാ ദർശനോത്സുകഃ
  56
  സ പാണ്ഡുരോദ്വിദ്ധവിമാനമാലിനിം
       മഹാർഹജാംബൂനദജാലതോരണാം
  യശസ്വിനിം രാവണബാഹുപാലിതാം
     ക്ഷപാചരൈർഭീമബലൈഃ സമാവൃതാം
  57
  ചന്ദ്രോऽപി സാചിവ്യമിവാസ്യ കുർവ്വം -
    സ് താരാഗണൈർമ്മദ്ധ്യഗതോ വിരാജൻ
  ജ്യോത്സ്നാവിതാനേന വിതത്യലോക -
     മുത്തിഷ്ഠതേ നൈകസഹസ്രരശ്മിഃ
  58
  ശംഖപ്രഭം ക്ഷീരമൃണാളവർണ്ണ-
    മുദ് ഗച്ഛമാനം വ്യവഭാസമാനം
  ദദർശ ചന്ദ്രം സ ഹരിപ്രവീരഃ
   പോപ്ലൂയമാനം സരസീവ ഹംസം .

                     ഇതി ശ്രീമദ്‌ രാമായണേ ആദികാവ്യേ സുന്ദരകാണ്ഡേ ദ്വിതീയ സർഗ്ഗഃ