ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം/ക്രിസ്തുമതസാരം/മുക്തി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം
രചന:ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
മുക്തി
ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം

[ 12 ]


മുക്‌തി


പാപം നീങ്ങി പരിശുദ്ധസ്‌ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മുക്‌തിസ്‌ഥാനത്ത് ശുദ്ധശരീരികളായിരുന്ന് ദേവനെ സ്തുതിച്ചുപാടി ദേവമഹിമയെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദേവസന്നിധാനസുഖത്തെ നിത്യവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുമതസാരം സമാപ്തം