ശ്രീമഹാഭാരതം പാട്ട

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശ്രീമഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട്

രചന:എഴുത്തച്ഛൻ (1873)

[ 5 ] തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ശൻ ഉണ്ടാക്കിയ
ശ്രീമഹാഭാരതം
പാട്ട

ഇത
മഹാ-രാ-രാ
ച- അരുണാചലമുതലിയാരവർകളുടെ മകൻ
കാളഹസ്തയപ്പ മുതലിയാരവർകളുടെ
വിദ്യാവിലാസ
അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിച്ചത.

നടക്കൽകൃഷ്ണപ്പണിക്കരാൻ പിഴതീൎക്കപ്പെട്ട

രണ്ടാം പതിപ്പ

കൊഴിക്കൊട- ൧൮൭൩. എപ്രെൽ മാസം

പ്രിൻടർ-യശായ

അധികം ദ്രവ്യം ശിലവിട്ട അനെകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരുത്തിയും ഒ
ത്തനൊക്കിയും ചെയ്തതായ ൟ പുസ്തകം ആരെങ്കിലും ഇത
പ്രകാരത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചാൽ ആക്ഷെപത്തിന്ന ഇടവരു
ന്നതാകുന്നു.

വില ഉറുപ്പിക-൪꠱ - നാലര

അദ്ധ്യായങ്ങൾ (പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്തത്)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ശ്രീമഹാഭാരതം_പാട്ട&oldid=211609" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്