ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം പത്ത്/19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഷാഷ്ടപദി
രചന:രാമപുരത്തു വാരിയർ
പത്തൊമ്പതാം അഷ്ടപദി ഭാഷ
(മുഖാരി ത്ധമ്പ)
ഭാഷാഷ്ടപദി[ 37 ]

കുറേയെങ്കിലും ഭവതി പറയുമെങ്കിൽ പല്ലുകടെ
നെറിയാകുന്ന വെണ്ണിലാവെന്റെ ധീയാം
അറയിൽ നിന്നു ഭീയാമന്ധകാരത്തെ കളഞ്ഞീടട്ടെ
നിറയട്ടക്ഷിചകോരം രണ്ടിനും

പ്രിയേ കേൾക്ക വാക്യം പ്രിയേ കേൾക്ക വാക്യം
കലഹമരുതെന്നോടൊരുനാളും കമനീ മദനാഗ്നി
മാ മെരിപൊരിയെ നയിക്കുന്നു കാമുകി മഖാബ്ജ-
മധുപേയം (പ്രിയേ കേൾക്ക )

എന്നോടു ഭാവിച്ച കോപം പോയില്ലെങ്കി-
ലെന്നോമലേ നയനശരമെയ്കകാമം
പിന്നെ കൈകളേക്കൊണ്ടു പിടിച്ചുകെട്ടീടുക നീ
തമ്പി ദന്തങ്ങളെകോർക്ക തളിരോഷ്ഠേ (പ്രിയേ കേൾക്ക.....)

നീയേ മമ ഭൂഷണം, നീയേ മമ ജീവനം
നീയേ സംസാരാംബുധിരത്നം
നീയെന്നെയനുസരിച്ചീടണമെപ്പോഴും
ആയതിനു ഞാനെത്ര ചെയ്യുന്നു യത്നം (പ്രിയേ കേൾക്ക.....)

കരിംകൂവളപ്പൂപോലെ കറുത്ത നിന്റെ ലോചനം
രക്തകുഞ്ജനിറമായി , കൊള്ളാം
കരുതുന്നകാമശരഭാവംകൊണ്ടു കൃഷ്ണനെയും
രഞ്ജിപ്പിച്ചുവെങ്കിലതിരമ്യം (പ്രിയേ കേൾക്ക.....)

കൊങ്കരണ്ടുമായ പൊൻകുടങ്ങളുടെ മീതെ
പങ്കജാക്ഷീമണിമഞ്ജരി തേ
സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തവ ജഘനമണ്ഡലേ
ജംഘയോളം താന്നൊരുഞാണും (പ്രിയേ കേൾക്ക.....)

സ്ഥലജലജം ജയിക്കും നിൻകഴൽതലയുഗത്തുങ്കൽ ഞാൻ
നലമോടലകതകംകൊണ്ടലങ്കാരം
കലനംചെയ്വാനുരചെയ്കകാമിനീ കടാക്ഷിക്ക
കലക്കുന്നു കരളിനെക്കാമൻ (പ്രിയേ കേൾക്ക.....)

മദനവിഷമരുന്നായ പദപല്ലവം തലയിൽ
തരിക മമ ഞാൻ മയങ്ങും മുമ്പേ
വദനകമലപ്പൂവു വാടുന്നു കാമന്റെ
കദനക്കനലിന്റെ ചൂടേറ്റു (പ്രിയേ കേൾക്ക.....)

പത്മാവതീരമണ ജയദേവകൃതി കേൾക്ക
സത്മായതാം ഭക്തിക്കന്തരംഗം
പത്മനാഭനേയും മാർത്താണ്ഡമന്നനേയും
ഛത്മം വിനാ ഞാൻ തൊഴുന്നേൻ (പ്രിയേ കേൾക്ക.....)

ശ്ലോകം

പരിഹര കൃതാതങ്കേ ശങ്കാം ത്വയാ സതതം ഘന
സ്തനഘനയാക്രാന്തേ സ്വാന്തേ പരാനവകാശിനി.

[ 38 ]

വിശതി വിതനോരന്യോ ധന്യോ ന കോപി മമാന്തരം
സ്തനഭരപരീരംഭാരംഭേ വിധേഹി വിധേയതാം

വ്യഥയതി വൃഥാ മൗനം തന്വി പ്രപഞ്ചയ പഞ്ചമം
തരുണി മധുരാലാപൈസ്താപം വിനോദയ ദൃഷ്ടിഭി
സുമുഖി വിമൂഖീഭാവം താവദ്വിമുഞ്ച ന മുഞ്ചമാം
സ്വയമതിശയ സ്നിഗ്ദ്ധോ മുഗ്ദ്ധേ പ്രിയോയമുപസ്ഥിത

മുഗ്ദ്ധേ വിധേഹി മയി നിർദ്ദയദന്തദംശ
ദോർവ്വല്ലിബന്ധനിബിഡസ്തന പീഡനാനി
ചണ്ഡി ത്വമേവ മൃദുമഞ്ചന പഞ്ചബാണ
ചണ്ഡാലകാണ്ഡുദലനാദസവ പ്രയാന്തു

ബന്ധുകദ്യുതിബാന്ധവോയമധര സ്നിഗ്ദ്ധാ മഘുകഛവി
ർഗ്ഗണ്ഡേ ചണ്ഡി ചകാസ്തി നീലനളിന ശ്രിമോചനം ലോചനം
നാസാന്വേതിതിലപ്രസൂനപദവീം കുന്ദാഭദന്തി പ്രിയേ
പ്രായസ്ത്വന്മുഖസേവയാ വിജയതേ വിശ്വം സപുഷ്പായുധ

ദൃശൗതവ മദാലസേ വദനമിന്ദു മത്യമ്പിതം
ഗതിസ്തവ മനോരമാ വിജിതഹംഭ മുരുദ്വയം
രതിസ്തവ കലാവതീ രുചിരചിത്രലേഖേഭ്രുവാ
വഹോ! വിബുധയൗവനം വഹസി തമ്പി പൃത്ഥീഗതാ

ശശിമുഖി തവഭാതി ഭംഗുരഭ്രൂ
ർയ്യൂവജന മോഹകരാള കാളസർപ്പീ
തദുദിത വിഷഭേഷജന്ത്വി ഹൈകാ
ത്വദധര ശിഥുസുധൈവ ഭാഗ്യഭോഗ്യാ

പ്രിതിം വസ്തനുതാം ഹരി കുവലയാ പീഡേ സാർദ്ധം രണേ
രാധാപീനപയോധരസ്മരണകൃൽ കുംഭേന സംഭേദവാൻ
യത്ര സ്വിദ്യതി മീലതി ക്ഷണമഭുൽ ക്ഷിപ്തദ്വിപേപിക്ഷണാൽ
കംസസ്യാഥ ബലേജിതം ജിതമിതി വ്യാമോഹകോലാഹല."https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം_പത്ത്/19&oldid=36917" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്