പഞ്ചതന്ത്രം കിളിപ്പാട്ട്/മിത്രഭേദം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പഞ്ചതന്ത്രം കിളിപ്പാട്ട്
രചന:കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
പ്രഥമതന്ത്രം മിത്രഭേദം