ശ്രീമദ് ഭാഗവതം/പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ/പ്രഥമോധ്യായഃ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ


ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ


ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാദിതരതശ്ചാർതേഷ്വഭിജ്ഞഃ സ്വരാട്

തേനേ ബ്രഹ്മ ഹൃദാ യ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ

തേജോവാരിമൃദാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോമൃഷാ

ധാമ്നാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി


ധർമഃ പ്രോജ്ഝിതകൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സതാം

വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം

ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ

സദ്യോ ഹൃദ്യവരുധ്യതേത്ര കൃതിഭിഃ ശുശ്രൂഷുഭിസ്തത്ക്ഷണാത്


നിഗമകൽപതരോർഗലിതം ഫലം ശുകമുഖാദമൃതദ്രവസംയുതം

പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ


നൈമിഷേനിമിഷക്ഷേത്രേ ഋഷയഃ ശൗനകാദയഃ

സത്രം സ്വർഗായലോകായ സഹസ്രസമമാസത


ത ഏകദാ തു മുനയഃ പ്രാതർഹുതഹുതാഗ്രയഃ

സത്കൃതം സുതമാസീനം പപ്രച്ഛുരിദമാദരാത്


ഋഷയ ഊചുഃ


ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി സേതിഹാസാനി ചാനഘ

ആഖ്യാതാന്യപ്യധീതാനി ധർമശാസ്-ത്രാണി യാന്യുത


യാനി വേദവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ

അന്യേ ച മുനയഃ സൂത പരാവരവിദോ വിദുഃ


വേത്ഥ ത്വം സൗമ്യ തത്സർവം തത്ത്വതസ്തദനുഗ്രഹാത്

ബ്രൂയുഃ സ്നിഗ്ധസ്യ ശിഷ്യസ്യ ഗുരവോ ഗുഹ്യമപ്യുത


തത്ര തത്രാഞ്ജസായുഷ്മൻ ഭവതാ യദ്വിനിശ്ചിതം

പുംസാമേകാന്തതഃ ശ്രേയസ്തന്നഃ ശംസിതുമർഹസി


പ്രായേണാൽപായുഷഃ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗേ ജനാഃ

മന്ദാഃ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാ ഹ്യുപദ്രുതാഃ ൧൦


ഭൂരീണി ഭൂരികർമാണി ശ്രേതവ്യാനി വിഭാഗശഃ

അതഃ സാധോത്ര യത്സാരം സമുദ്ധൃത്യ മനീഷയാ

ബ്രൂഹി ഭദ്രായഭൂതാനാം യോനാത്മാ സുപ്രസീദതി ൧൧


സൂത ജാനാസി ഭദ്രം തേ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ

ദേവക്യാം വസുദേവസ്യ ജാതോ യസ്യ ചികീർഷയാ ൧൨


തന്നഃ ശുശ്രൂഷമാണാനാമർഹസ്യങ്ഗാനുവർണിതും

യസ്യാവതാരോ ഭൂതാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ൧൩


ആപന്നഃ സംസൃതിം ഘോരാം യന്നാമ വിവശോ ഗൃണൻ

തതഃ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം ൧൪


യത്പാദസംശ്രയാഃ സൂത മുനയഃ പ്രശമായനാഃ

സദ്യഃ പുനന്ത്യുപസ്പൃഷ്ടാഃ സ്വർധുന്യാപോനുസേവയാ ൧൫


കോ വാ ഭഗവതസ്തസ്യ പുണ്യസ്ലോകേഡ്യകർമണഃ

ശുദ്ധികാമോ ന ശൃണുയാദ്യശഃ കലിമലാപഹം ൧൬


തസ്യ കർമാണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സൂരിഭിഃ

ബ്രൂഹി നഃ ശ്രദ്ദധാനാനാം ലീലയാ ദധതഃ കലാഃ ൧൭


അഥാഖ്യാഹി ഹരേർധീമന്നവതാരകഥാഃ ശുഭാഃ

ലീലാ വിദധതഃ സ്വൈരമീശ്വരസ്യാത്മമായയാ ൧൮


വയം തു ന വിതൃപ്യാമ ഉത്തമശ്ലോകവിക്രമേ

യച്ഛൃണ്വതാം രസജ്ഞാനാം സ്വാദു സ്വാദു പദേ പദേ ൧൯


കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹ രാമേണ കേശവഃ

അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢഃ കപടമാനുഷഃ ൨൦


കലിമാഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം

ആസീനാ ദീഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേഃ ൨൧


ത്വം നഃ സന്ദർശിതോ ധാത്രാ ദുസ്തരം നിസ്തിതീർഷതാം

കലിം സത്ത്വഹരം പുംസാം കർണധാര ഇവാർണവം ൨൨


ബ്രൂഹി യോഗേശ്വരേ കൃഷ്ണേ ബ്രഹ്മണ്യേ ധർമവർമണി

സ്വാം കാഷ്ഠാമധുനോപേതേ ധർമഃ കം ശരണം ഗതഃ ൨൩


ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പ്രഥമസ്കന്ധേ

നൈമിഷീയോപാഖ്യാനേ പ്രഥമോധ്യായഃ