ശ്രീമദ് ഭാഗവതം/പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ/ഏകാദശോധ്യായഃ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ


സൂത ഉവാച


ആനർതാൻ സ ഉപവ്രജ്യ സ്വൃദ്ധാഞ്ജനപദാൻ സ്വകാൻ

ദധ്മൗ ദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ


സ ഉച്ചകാശേ ധവലോദരോ ദരോപ്യുരുക്രമസ്യാധരശോണശോണിമാ

ദാധ്മായമാനഃ കരകഞ്ജസന്പുടേ യഥാബ്ജഖണ്ഡേ കലഹംസ ഉത്സ്വനഃ


തമുപശ്രുത്യ നിനദം ജഗദ്ഭയഭയാവഹം

പ്രത്യുദ്യയുഃ പ്രജാഃ സർവാ ഭർതൃദർശനലാലസാഃ


തത്രോപനീതബലയോ രവേർദീപമിവാദൃതാഃ

ആത്മാരാമം പൂർണകാമം നിജലാഭേന നിത്യദാ


പ്രീത്യുത്ഫുല്ലമുഖാഃ പ്രോചുർഹർഷഗദ്ഗദയാ ഗിരാ

പിതരം സർവസുഹൃദമവിതാരമിവാർഭകാഃ


നതാഃ സ്മ തേ നാഥ സദാങ്ഘ്രിപങ്കജം വിരിഞ്ചവൈരിഞ്ച്യസുരേന്ദ്രവന്ദിതം

പരായണം ക്ഷേമമിഹേച്ഛതാം പരം ന യത്ര കാലഃ പ്രഭവേത് പരഃ പ്രഭുഃ


ഭവായ നസ്ത്വം ഭവ വിശ്വഭാവന ത്വമേവ മാതാഥ സുഹൃത്പതിഃ പിതാ

ത്വം സദ്ഗുരുർനഃ പരമം ച ദൈവതം യസ്യാനുവൃത്ത്യാ കൃതിനോ ബഭൂവിമ


അഹോ സനാഥാ ഭവതാ സ്മ യദ്വയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാമപി ദൂരദർശനം

പ്രേമസ്മിതസ്നിഗ്ധനിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവസൗഭഗം


യർഹ്യമ്ബുജാക്ഷാപസസാര ഭോ ഭവാൻ കുരൂൻ മധൂൻ വാഥ സുഹൃദ്ദിദൃക്ഷയാ

തത്രാബ്ദകോടിപ്രതിമഃ ക്ഷണോ ഭവേദ് രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവ നസ്തവാച്യുത


കഥം വയം നാഥ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്നദൃഷ്ട്യാഖിലതാപശോഷണം

ജീവേമ തേ സുന്ദരഹാസശോഭിതമപശ്യമാനാ വദനം മനോഹരം

ഇതി ചോദീരിതാ വാചഃ പ്രജാനാം ഭക്തവത്സലഃ

ശൃണ്വാനോനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിതന്വൻ പ്രാവിശത് പുരം ൧൦


മധുഭോജദശാർഹാർഹകുകുരാന്ധകവൃഷ്ണിഭിഃ

ആത്മതുല്യബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗവതീമിവ ൧൧


സർവർതുസർവവിഭവപുണ്യവൃക്ഷലതാശ്രമൈഃ

ഉദ്യാനോപവനാരാമൈർവൃതപദ്മാകരശ്രിയം ൧൨


ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃതകൗതുകതോരണാം

ചിത്രധ്വജപതാകാഗ്രൈരന്തഃ പ്രതിഹതാതപാം ൧൩


സമ്മാർജിതമഹാമാർഗരഥ്യാപണകചത്വരാം

സിക്താം ഗന്ധജലൈരുപ്താം ഫലപുഷ്പാക്ഷതാങ്കുരൈഃ ൧൪


ദ്വാരി ദ്വാരി ഗൃഹാണാം ച ദധ്യക്ഷതഫലേക്ഷുഭിഃ

അലങ്കൃതാം പൂർണകുമ്ഭൈർബലിഭിർധൂപദീപകൈഃ ൧൫


നിശമ്യ പ്രേഷ്ഠമായാന്തം വസുദേവോ മഹാമനാഃ

അക്രൂരശ്ചോഗ്രസേനശ്ച രാമശ്ചാദ്ഭുതവിക്രമഃ ൧൬


പ്രദ്യുമ്നശ്ചാരുദേഷ്ണശ്ച സാമ്ബോ ജാമ്ബവതീസുതഃ

പ്രഹർഷവേഗോച്ഛശിതശയനാസനഭോജനാഃ ൧൭


വാരണേന്ദ്രം പുരസ്കൃത്യ ബ്രാഹ്മണൈഃ സസുമങ്ഗലൈഃ

ശങ്ഖതൂര്യനിനാദേന ബ്രഹ്മഘോഷേണ ചാദൃതാഃ

പ്രത്യുജ്ജഗ്മൂ രഥൈർഹൃഷ്ടാഃ പ്രണയാഗതസാധ്വസാഃ ൧൮


വാരമുഖ്യാശ്ച ശതശോ യാനൈസ്തദ്ദർശനോത്സുകാഃ

ലസത്കുണ്ഡലനിർഭാതകപോലവദനശ്രിയഃ ൧൯


നടനർതകഗന്ധർവാഃ സൂതമാഗധവന്ദിനഃ

ഗായന്തി ചോത്തമശ്ലോകചരിതാന്യദ്ഭുതാനി ച ൨൦


ഭഗവാംസ്തത്ര ബന്ധൂനാം പൗരാണാമനുവർതിനാം

യഥാവിധ്യുപസങ്ഗമ്യ സർവേഷാം മാനമാദധേ ൨൧


പ്രഹ്വാഭിവാദനാശ്ലേഷകരസ്പർശസ്മിതേക്ഷണൈഃ

ആശ്വാസ്യ ചാശ്വപാകേഭ്യോ വരൈശ്ചാഭിമതൈർവിഭുഃ ൨൨


സ്വയം ച ഗുരുഭിർവിപ്രൈഃ സദാരൈഃ സ്ഥവിരൈരപി

ആശീർഭിര്യുജ്യമാനോന്യൈർവന്ദിഭിശ്ചാവിശത്പുരം ൨൩


രാജമാർഗം ഗതേ കൃഷ്ണേ ദ്വാരകായാഃ കുലസ്ത്രിയഃ

ഹർമ്യാണ്യാരുരുഹുർവിപ്ര തദീക്ഷണമഹോത്സവാഃ ൨൪


നിത്യം നിരീക്ഷമാണാനാം യദപി ദ്വാരകൗകസാം

ന വിതൃപ്യന്തി ഹി ദൃശഃ ശ്രിയോധാമാങ്ഗമച്യുതം ൨൫


ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരഃ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം

ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരങ്ഗാണാം പദാമ്ബുജം ൨൬


സിതാതപത്രവ്യജനൈരുപസ്കൃതഃ പ്രസൂനവർഷൈരഭിവർഷിതഃ പഥി

പിശങ്ഗവാസാ വനമാലയാ ബഭൗ ഘനോ യഥാർകോഡുപചാപവൈദ്യുതൈഃ ൨൭


പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിത്രോഃ പരിഷ്വക്തഃ സ്വമാതൃഭിഃ

വവന്ദേ ശിരസാ സപ്ത ദേവകീപ്രമുഖാ മുദാ ൨൮


താഃ പുത്രമങ്കമാരോപ്യ സ്നേഹസ്നുതപയോധരാഃ

ഹർഷവിഹ്വലിതാത്മാനഃ സിഷിചുർനേത്രജൈർജലൈഃ ൨൯


അഥാവിശത് സ്വഭവനം സർവകാമമനുത്തമം

പ്രാസാദാ യത്ര പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശ ൩൦


പത്ന്യഃ പതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം വിലോക്യ സഞ്ജാതമനോമഹോത്സവാഃ

ഉത്തസ്ഥുരാരാത് സഹസാസനാശയാത് സാകം വ്രതൈർവ്രീഡിതലോചനാനനാഃ ൩൧


തമാത്മജൈർദൃഷ്ടിഭിരന്തരാത്മനാ ദുരന്തഭാവാഃ പരിരേഭിരേ പതിം

നിരുദ്ധമപ്യാസ്രവദമ്ബു നേത്രയോർവിലജ്ജതീനാം ഭൃഗുവര്യ വൈക്ലവാത് ൩൨


യദ്യപ്യസൗ പാർശ്വഗതോ രഹോഗതസ്തഥാപി തസ്യാങ്ഘ്രിയുഗം നവം നവം

പദേ പദേ കാ വിരമേത തത്പദാച്ചലാപി യച്ഛ്രീർന ജഹാതി കർഹിചിത് ൩൩


ഏവം നൃപാണാം ക്ഷിതിഭാരജന്മനാമക്ഷൗഹിണീഭിഃ പരിവൃത്തതേജസാം

വിധായ വൈരം ശ്വസനോ യഥാനലം മിഥോ വധേനോപരതോ നിരായുധഃ ൩൪


സ ഏഷ നരലോകേസ്മിന്നവതീർണഃ സ്വമായയാ

രേമേ സ്ത്രീരത്നകൂടസ്ഥോ ഭഗവാൻ പ്രാകൃതോ യഥാ ൩൫


ഉദ്ദാമഭാവപിശുനാമലവൽഗുഹാസവ്രീഡാവലോകനിഹതോ മദനോപി യാസാം

സമ്മുഹ്യ ചാപമജഹാത്പ്രമദോത്തമാസ്താ യസ്യേന്ദ്രിയം വിമഥിതും കുഹകൈർന ശേകുഃ ൩൬


തമയം മന്യതേ ലോകോ ഹ്യസങ്ഗമപി സങ്ഗിനം

ആത്മൗപമ്യേന മനുജം വ്യാപൃണ്വാനം യതോബുധഃ ൩൭


ഏതദീശനമീശസ്യ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈഃ

ന യുജ്യതേ സദാത്മസ്ഥൈര്യഥാ ബുദ്ധിസ്തദാശ്രയാ ൩൮


തം മേനിരേബലാ മൂഢാഃ സ്ത്രൈണം ചാനുവ്രതം രഹഃ

അപ്രമാണവിദോ ഭർതുരീശ്വരം മതയോ യഥാ ൩൯


ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പ്രഥമസ്കന്ധേ

നൈമിഷീയോപാഖ്യാനേ ശ്രീകൃഷ്ണദ്വാരകാപ്രവേശോ നാമൈകാദശോധ്യായഃ