ശ്രീമദ് ഭാഗവതം/പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ/അഷ്ടമോധ്യായഃ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ


സൂത ഉവാച


അഥ തേ സന്പരേതാനാം സ്വാനാമുദകമിച്ഛതാം

ദാതും സകൃഷ്ണാ ഗങ്ഗായാം പുരുസ്കൃത്യ യയുഃ സ്ത്രിയഃ


തേ നിനീയോദകം സർവേ വിലപ്യ ച ഭൃശം പുനഃ

ആപ്ലുതാ ഹരിപാദാബ്ജരജഃപൂതസരിജ്ജലേ


തത്രാസീനം കുരുപതിം ധൃതരാഷ്ട്രം സഹാനുജം

ഗാന്ധാരീം പുത്രശോകാർതാം പൃഥാം കൃഷ്ണാം ച മാധവഃ


സാന്ത്വയാമാസ മുനിഭിർഹതബന്ധൂഞ് ശുചാർപിതാൻ

ഭൂതേഷു കാലസ്യ ഗതിം ദർശയന്നപ്രതിക്രിയാം


സാധയിത്വാജാതശത്രോഃ സ്വം രാജ്യം കിതവൈർഹൃതം

ഘാതയിത്വാസതോ രാജ്ഞഃ കചസ്പർശക്ഷതായുഷഃ


യാജയിത്വാശ്വമേധൈസ്തം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ

തദ്യശഃ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാതനോത്


ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനേയോദ്ധവസംയുതഃ

ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈഃ പൂജിതൈഃ പ്രതിപൂജിതഃ


ഗന്തും കൃതമതിർബ്രഹ്മൻ ദ്വാരകാം രഥമാസ്ഥിതഃ

ഉപലേഭേഭിധാവന്തീമുത്തരാം ഭയവിഹ്വലാം


ഉത്തരോവാച


പാഹി പാഹി മഹായോഗിന്ദേവദേവ ജഗത്പതേ

നാന്യം ത്വദഭയം പശ്യേ യത്ര മൃത്യുഃ പരസ്പരം


അഭിദ്രവതി മാമീശ ശരസ്തപ്തായസോ വിഭോ

കാമം ദഹതു മാം നാഥ മാ മേ ഗർഭോ നിപാത്യതാം ൧൦


സൂത ഉവാച


ഉപധാര്യ വചസ്തസ്യാ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലഃ

അപാണ്ഡവമിദം കർതും ദ്രൗണേരസ്ത്രമബുധ്യത ൧൧


തർഹ്യേവാഥ മുനിശ്രേഷ്ഠ പാണ്ഡവാഃ പഞ്ച സായകാൻ

ആത്മനോഭിമുഖാന്ദീപ്താനാലക്ഷ്യാസ്ത്രാണ്യുപാദദുഃ ൧൨


വ്യസനം വീക്ഷ്യ തത്തേഷാമനന്യവിഷയാത്മനാം

സുദർശനേന സ്വാസ്ത്രേണ സ്വാനാം രക്ഷാം വ്യധാദ്വിഭുഃ ൧൩


അന്തഃസ്ഥഃ സർവഭൂതാനാമാത്മാ യോഗേശ്വരോ ഹരിഃ

സ്വമായയാവൃണോദ്ഗർഭം വൈരാട്യാഃ കുരുതന്തവേ ൧൪


യദ്യപ്യസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരസ്ത്വമോഘം ചാപ്രതിക്രിയം

വൈഷ്ണവം തേജ ആസാദ്യ സമശാമ്യദ് ഭൃഗുദ്വഹ ൧൫


മാ മംസ്ഥാ ഹ്യേതദാശ്ചര്യം സർവാശ്ചര്യമയേച്യുതേ

യ ഇദം മായയാ ദേവ്യാ സൃജത്യവതി ഹന്ത്യജഃ ൧൬


ബ്രഹ്മതേജോവിനിർമുക്തൈരാത്മജൈഃ സഹ കൃഷ്ണയാ

പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിദമാഹ പൃഥാ സതീ ൧൭


കുന്ത്യുവാച


നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേഃ പരം

അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാമന്തർബഹിരവസ്ഥിതം ൧൮


മായാജവനികാച്ഛന്നമജ്ഞാധോക്ഷജമവ്യയം

ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശാ നടോ നാട്യധരോ യഥാ ൧൯


തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാമമലാത്മനാം

ഭക്തിയോഗവിധാനാർഥം കഥം പശ്യേമ ഹി സ്ത്രിയഃ ൨൦


കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച

നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ ൨൧


നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ

നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാങ്ഘ്രയേ ൨൨


യഥാ ഹൃഷീകേശ ഖലേന ദേവകീ കംസേന രുദ്ധാതിചിരം ശുചാർപിതാ

വിമോചിതാഹം ച സഹാത്മജാ വിഭോ ത്വയൈവ നാഥേന മുഹുർവിപദ്ഗണാത് ൨൩


വിഷാന്മഹാഗ്നേഃ പുരുഷാദദർശനാദസത്സഭായാ വനവാസകൃച്ഛ്രതഃ

മൃധേ മൃധേനേകമഹാരഥാസ്ത്രതോ ദ്രൗണ്യസ്ത്രതശ്ചാസ്മ ഹരേഭിരക്ഷിതാഃ ൨൪


വിപദഃ സന്തു താഃ ശശ്വത്തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ

ഭവതോ ദർശനം യത്സ്യാദപുനർഭവദർശനം ൨൫


ജന്മൈശ്വര്യശ്രുതശ്രീഭിരേധമാനമദഃ പുമാൻ

നൈവാർഹത്യഭിധാതും വൈ ത്വാമകിഞ്ചനഗോചരം ൨൬


നമോകിഞ്ചനവിത്തായ നിവൃത്തഗുണവൃത്തയേ

ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ ൨൭


മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനമനാദിനിധനം വിഭും

സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാം യന്മിഥഃ കലിഃ ൨൮


ന വേദ കശ്ചിദ്ഭഗവംശ്ചികീർഷിതം തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിഡമ്ബനം

ന യസ്യ കശ്ചിദ്ദയിതോസ്തി കർഹിചിദ് ദ്വേഷ്യശ്ച യസ്മിൻ വിഷമാ മതിർനൃണാം ൨൯


ജന്മ കർമ ച വിശ്വാത്മന്നജസ്യാകർതുരാത്മനഃ

തിര്യങ്നൃഷിഷു യാദഃസു തദത്യന്തവിഡമ്ബനം ൩൦


ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസി ദാമ താവദ് യാ തേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജനസമ്ഭ്രമാക്ഷം

വക്ത്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ഭീരപി യദ്ബിഭേതി ൩൧


കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർതയേ

യദോഃ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം ൩൨


അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോഭ്യഗാത്

അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം ൩൩


ഭാരാവതാരണായാന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോദധൗ

സീദന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർഥിതഃ ൩൪


ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാമവിദ്യാകാമകർമഭിഃ

ശ്രവണസ്മരണാർഹാണി കരിഷ്യന്നിതി കേചന ൩൫


ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്ത്യഭീക്ഷ്ണശഃ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജനാഃ

ത ഏവ പശ്യന്ത്യചിരേണ താവകം ഭവപ്രവാഹോപരമം പദാമ്ബുജം ൩൬


അപ്യദ്യ നസ്ത്വം സ്വകൃതേഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സ്വിത്സുഹൃദോനുജീവിനഃ

യേഷാം ന ചാന്യദ്ഭവതഃ പദാമ്ബുജാത് പരായണം രാജസു യോജിതാംഹസാം ൩൭


കേ വയം നാമരൂപാഭ്യാം യദുഭിഃ സഹ പാണ്ഡവാഃ

ഭവതോദർശനം യർഹി ഹൃഷീകാണാമിവേശിതുഃ ൩൮


നേയം ശോഭിഷ്യതേ തത്ര യഥേദാനീം ഗദാധര

ത്വത്പദൈരങ്കിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണവിലക്ഷിതൈഃ ൩൯


ഇമേ ജനപദാഃ സ്വൃദ്ധാഃ സുപക്വൗഷധിവീരുധഃ

വനാദ്രിനദ്യുദന്വന്തോ ഹ്യേധന്തേ തവ വീക്ഷിതൈഃ ൪൦


അഥ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർതേ സ്വകേഷു മേ

സ്നേഹപാശമിമം ഛിന്ധി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു ൪൧


ത്വയി മേനന്യവിഷയാ മതിർമധുപതേസകൃത്

രതിമുദ്വഹതാദദ്ധാ ഗങ്ഗേവൗഘമുദന്വതി ൪൨


ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണസഖ വൃഷ്ണ്യ് ഋഷഭാവനിധ്രുഗ് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ

ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജസുരാർതിഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖിലഗുരോ ഭഗവന്നമസ്തേ ൪൩


പൃഥയേത്ഥം കലപദൈഃ പരിണൂതാഖിലോദയഃ

മന്ദം ജഹാസ വൈകുൺഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ ൪൪


താം ബാഢമിത്യുപാമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യ ഗജസാഹ്വയം

സ്ത്രിയശ്ച സ്വപുരം യാസ്യൻ പ്രേമ്ണാ രാജ്ഞാ നിവാരിതഃ ൪൫


വ്യാസാദ്യൈരീശ്വരേഹാജ്ഞൈഃ കൃഷ്ണേനാദ്ഭുതകർമണാ

പ്രബോധിതോപീതിഹാസൈർനാബുധ്യത ശുചാർപിതഃ ൪൬


ആഹ രാജാ ധർമസുതശ്ചിന്തയൻ സുഹൃദാം വധം

പ്രാകൃതേനാത്മനാ വിപ്രാഃ സ്നേഹമോഹവശം ഗതഃ ൪൭


അഹോ മേ പശ്യതാജ്ഞാനം ഹൃദി രൂഢം ദുരാത്മനഃ

പാരക്യസ്യൈവ ദേഹസ്യ ബഹ്വ്യോ മേക്ഷൗഹിണീർഹതാഃ ൪൮


ബാലദ്വിജസുഹൃന്മിത്രപിതൃഭ്രാതൃഗുരുദ്രുഹഃ

ന മേ സ്യാന്നിരയാന്മോക്ഷോ ഹ്യപി വർഷായുതായുതൈഃ ൪൯


നൈനോ രാജ്ഞഃ പ്രജാഭർതുർധർമയുദ്ധേ വധോ ദ്വിഷാം

ഇതി മേ ന തു ബോധായ കൽപതേ ശാസനം വചഃ ൫൦


സ്ത്രീണാം മദ്ധതബന്ധൂനാം ദ്രോഹോ യോസാവിഹോത്ഥിതഃ

കർമഭിർഗുഹമേധീയൈർനാഹം കൽപോ വ്യപോഹിതും ൫൧


യഥാ പങ്കേന പങ്കാമ്ഭഃ സുരയാ വാ സുരാകൃതം

ഭൂതഹത്യാം തഥൈവൈകാം ന യജ്ഞൈർമാർഷ്ടുമർഹതി ൫൨


ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പ്രഥമസ്കന്ധേ

കുന്തീസ്തുതിര്യുധിഷ്ഠിരാനുതാപോ നാമാഷ്ടമോധ്യായഃ