ശ്രീമദ് ഭാഗവതം/പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ/ദശമോധ്യായഃ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
പ്രഥമഃ സ്കന്ധഃ


ശൗനക ഉവാച


ഹത്വാ സ്വരിക്ഥസ്പൃധ ആതതായിനോ യുധിഷ്ഠിരോ ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ

സഹാനുജൈഃ പ്രത്യവരുദ്ധഭോജനഃ കഥം പ്രവൃത്തഃ കിമകാരഷീത്തതഃ


സൂത ഉവാച


വംശം കുരോർവംശദവാഗ്നിനിർഹൃതം സംരോഹയിത്വാ ഭവഭാവനോ ഹരിഃ

നിവേശയിത്വാ നിജരാജ്യ ഈശ്വരോ യുധിഷ്ഠിരം പ്രീതമനാ ബഭൂവ ഹ


നിശമ്യ ഭീഷ്മോക്തമഥാച്യുതോക്തം പ്രവൃത്തവിജ്ഞാനവിധൂതവിഭ്രമഃ

ശശാസ ഗാമിന്ദ്ര ഇവാജിതാശ്രയഃ പരിധ്യുപാന്താമനുജാനുവർതിതഃ


കാമം വവർഷ പർജന്യഃ സർവകാമദുഘാ മഹീ

സിഷിചുഃ സ്മ വ്രജാൻ ഗാവഃ പയസോധസ്വതീർമുദാ


നദ്യഃ സമുദ്രാ ഗിരയഃ സവനസ്പതിവീരുധഃ

ഫലന്ത്യോഷധയഃ സർവാഃ കാമമൻവൃതു തസ്യ വൈ


നാധയോ വ്യാധയഃ ക്ലേശാ ദൈവഭൂതാത്മഹേതവഃ

അജാതശത്രാവഭവൻ ജന്തൂനാം രാജ്ഞി കർഹിചിത്


ഉഷിത്വാ ഹാസ്തിനപുരേ മാസാൻ കതിപയാൻ ഹരിഃ

സുഹൃദാം ച വിശോകായ സ്വസുശ്ച പ്രിയകാമ്യയാ


ആമന്ത്ര്യ ചാഭ്യനുജ്ഞാതഃ പരിഷ്വജ്യാഭിവാദ്യ തം

ആരുരോഹ രഥം കൈശ്ചിത്പരിഷ്വക്തോഭിവാദിതഃ


സുഭദ്രാ ദ്രൗപദീ കുന്തീ വിരാടതനയാ തഥാ

ഗാന്ധാരീ ധൃതരാഷ്ട്രശ്ച യുയുത്സുർഗൗതമോ യമൗ


വൃകോദരശ്ച ധൗമ്യശ്ച സ്ത്രിയോ മത്സ്യസുതാദയഃ

ന സേഹിരേ വിമുഹ്യന്തോ വിരഹം ശാർങ്ഗധന്വനഃ ൧൦


സത്സങ്ഗാന്മുക്തദുഃസങ്ഗോ ഹാതും നോത്സഹതേ ബുധഃ

കീർത്യമാനം യശോ യസ്യ സകൃദാകർണ്യ രോചനം ൧൧


തസ്മിന്ന്യസ്തധിയഃ പാർഥാഃ സഹേരൻ വിരഹം കഥം

ദർശനസ്പർശസംലാപശയനാസനഭോജനൈഃ ൧൨


സർവേ തേനിമിഷൈരക്ഷൈസ്തമനുദ്രുതചേതസഃ

വീക്ഷന്തഃ സ്നേഹസമ്ബദ്ധാ വിചേലുസ്തത്ര തത്ര ഹ ൧൩


ന്യരുന്ധന്നുദ്ഗലദ്ബാഷ്പമൗത്കൺഠ്യാദ്ദേവകീസുതേ

നിര്യാത്യഗാരാന്നോഭദ്രമിതി സ്യാദ്ബാന്ധവസ്ത്രിയഃ ൧൪


മൃദങ്ഗശങ്ഖഭേര്യശ്ച വീണാപണവഗോമുഖാഃ

ധുന്ധുര്യാനകഘണ്ടാദ്യാ നേദുർദുന്ദുഭയസ്തഥാ ൧൫


പ്രാസാദശിഖരാരൂഢാഃ കുരുനാര്യോ ദിദൃക്ഷയാ

വവൃഷുഃ കുസുമൈഃ കൃഷ്ണം പ്രേമവ്രീഡാസ്മിതേക്ഷണാഃ ൧൬


സിതാതപത്രം ജഗ്രാഹ മുക്താദാമവിഭൂഷിതം

രത്നദണ്ഡം ഗുഡാകേശഃ പ്രിയഃ പ്രിയതമസ്യ ഹ ൧൭


ഉദ്ധവഃ സാത്യകിശ്ചൈവ വ്യജനേ പരമാദ്ഭുതേ

വികീര്യമാണഃ കുസുമൈ രേജേ മധുപതിഃ പഥി ൧൮


അശ്രൂയന്താശിഷഃ സത്യാസ്തത്ര തത്ര ദ്വിജേരിതാഃ

നാനുരൂപാനുരൂപാശ്ച നിർഗുണസ്യ ഗുണാത്മനഃ ൧൯


അന്യോന്യമാസീത്സഞ്ജൽപ ഉത്തമശ്ലോകചേതസാം

കൗരവേന്ദ്രപുരസ്ത്രീണാം സർവശ്രുതിമനോഹരഃ ൨൦


സ വൈ കിലായം പുരുഷഃ പുരാതനോ യ ഏക ആസീദവിശേഷ ആത്മനി

അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗദാത്മനീശ്വരേ നിമീലിതാത്മന്നിശി സുപ്തശക്തിഷു ൨൧


സ ഏവ ഭൂയോ നിജവീര്യചോദിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സിസൃക്ഷതീം

അനാമരൂപാത്മനി രൂപനാമനീ വിധിത്സമാനോനുസസാര ശാസ്ത്രകൃത് ൨൨


സ വാ അയം യത്പദമത്ര സൂരയോ ജിതേന്ദ്രിയാ നിർജിതമാതരിശ്വനഃ

പശ്യന്തി ഭക്ത്യുത്കലിതാമലാത്മനാ നന്വേഷ സത്ത്വം പരിമാർഷ്ടുമർഹതി ൨൩


സ വാ അയം സഖ്യനുഗീതസത്കഥോ വേദേഷു ഗുഹ്യേഷു ച ഗുഹ്യവാദിഭിഃ

യ ഏക ഈശോ ജഗദാത്മലീലയാ സൃജത്യവത്യത്തി ന തത്ര സജ്ജതേ ൨൪


യദാ ഹ്യധർമേണ തമോധിയോ നൃപാ ജീവന്തി തത്രൈഷ ഹി സത്ത്വതഃ കില

ധത്തേ ഭഗം സത്യമൃതം ദയാം യശോ ഭവായ രൂപാണി ദധദ്യുഗേ യുഗേ ൨൫


അഹോ അലം ശ്ലാഘ്യതമം യദോഃ കുലമഹോ അലം പുണ്യതമം മധോർവനം

യദേഷ പുംസാമൃഷഭഃ ശ്രിയഃ പതിഃ സ്വജന്മനാ ചങ്ക്രമണേന ചാഞ്ചതി ൨൬


അഹോ ബത സ്വര്യശസസ്തിരസ്കരീ കുശസ്ഥലീ പുണ്യയശസ്കരീ ഭുവഃ

പശ്യന്തി നിത്യം യദനുഗ്രഹേഷിതം സ്മിതാവലോകം സ്വപതിം സ്മ യത്പ്രജാഃ ൨൭


നൂനം വ്രതസ്നാനഹുതാദിനേശ്വരഃ സമർചിതോ ഹ്യസ്യ ഗൃഹീതപാണിഭിഃ

പിബന്തി യാഃ സഖ്യധരാമൃതം മുഹുർവ്രജസ്ത്രിയഃ സമ്മുമുഹുര്യദാശയാഃ ൨൮


യാ വീര്യശുൽകേന ഹൃതാഃ സ്വയംവരേ പ്രമഥ്യ ചൈദ്യപ്രമുഖാൻ ഹി ശുഷ്മിണഃ

പ്രദ്യുമ്നസാമ്ബാമ്ബസുതാദയോപരാ യാശ്ചാഹൃതാ ഭൗമവധേ സഹസ്രശഃ ൨൯


ഏതാഃ പരം സ്ത്രീത്വമപാസ്തപേശലം നിരസ്തശൗചം ബത സാധു കുർവതേ

യാസാം ഗൃഹാത്പുഷ്കരലോചനഃ പതിർന ജാത്വപൈത്യാഹൃതിഭിർഹൃദി സ്പൃശൻ ൩൦


ഏവംവിധാ ഗദന്തീനാം സ ഗിരഃ പുരയോഷിതാം

നിരീക്ഷണേനാഭിനന്ദൻ സസ്മിതേന യയൗ ഹരിഃ ൩൧


അജാതശത്രുഃ പൃതനാം ഗോപീഥായ മധുദ്വിഷഃ

പരേഭ്യഃ ശങ്കിതഃ സ്നേഹാത്പ്രായുങ്ക്ത ചതുരങ്ഗിണീം ൩൨


അഥ ദൂരാഗതാൻ ശൗരിഃ കൗരവാൻ വിരഹാതുരാൻ

സന്നിവർത്യ ദൃഢം സ്നിഗ്ധാൻ പ്രായാത്സ്വനഗരീം പ്രിയൈഃ ൩൩


കുരുജാങ്ഗലപാഞ്ചാലാൻ ശൂരസേനാൻ സയാമുനാൻ

ബ്രഹ്മാവർതം കുരുക്ഷേത്രം മത്സ്യാൻ സാരസ്വതാനഥ ൩൪


മരുധന്വമതിക്രമ്യ സൗവീരാഭീരയോഃ പരാൻ

ആനർതാൻ ഭാർഗവോപാഗാച്ഛ്രാന്തവാഹോ മനാഗ്വിഭുഃ ൩൫


തത്ര തത്ര ഹ തത്രത്യൈർഹരിഃ പ്രത്യുദ്യതാർഹണഃ

സായം ഭേജേ ദിശം പശ്ചാദ്ഗവിഷ്ഠോ ഗാം ഗതസ്തദാ ൩൬


ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പ്രഥമസ്കന്ധേ

നൈമിഷീയോപാഖ്യാനേ ശ്രീകൃഷ്ണദ്വാരകാഗമനം നാമ ദശമോധ്യായഃ