ഉപയോക്താവ്:Manuspanicker/പുസ്തകങ്ങൾ/ദേവഗീത

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Book-Icon This is a Wikisource book Bookshelves
Wikisource ]
Wikipedia ]
  This is not an encyclopedia article. For more information, see Wikisource:Books, and the introduction to Wikisource.
Download PDF ]  [ Download ODT ]  [ Download ZIM ]   [ Download EPUB ]

Open in Book Creator ]  [ Order Printed Book  ]


ദേവഗീത[തിരുത്തുക]

ദേവഗീത
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം ഒന്ന്-സാമോദദാമോദരം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം രണ്ട്-അക്ലേശകേശവം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം മൂന്ന്-മുഗ്ദ്ധമധുസൂദനം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം നാല്-സ്നിഗ്ദ്ധമധുസൂദനം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം അഞ്ച്-സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം ആറ്-സോൽക്കണ്ഠവൈകുണ്ഠം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം ഏഴ്-നാഗരികനാരായണം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം എട്ട്-സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം ഒമ്പത്-അമന്ദഗോവിന്ദം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം പത്ത്-ചതുരചതുർഭുജം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം പതിനൊന്ന്-സാനന്ദഗോവിന്ദം
ദേവഗീത/സർഗ്ഗം പന്ത്രണ്ട്-സാമോദദാമോദരം