ലിന്റ് പിഴവുകൾ: Self-closed tags

Jump to navigation Jump to search

കുറിപ്പ്: വർഗ്ഗങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ കൃത്യമായ എണ്ണങ്ങളല്ല, മറിച്ച് മതിപ്പ് എണ്ണങ്ങളാണ്.

താളിന്റെ തലക്കെട്ട് സ്വയം-അടച്ച റ്റാഗ് ഒരു ഫലകം വഴി?
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/50 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) small
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/73 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) small
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/74 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) small
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/74 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) small
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/51 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) small
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/51 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) small
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/51 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/51 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) small
താൾ:Bhasha champukkal 1942.pdf/33 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) u
താൾ:Bhasha champukkal 1942.pdf/76 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) u
താൾ:Gadyamala Onnam Bhagam 1911.pdf/18 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big
താൾ:George Pattabhishekam 1912.pdf/2 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) small
താൾ:Malayalam Fifth Reader 1918.pdf/216 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) b
താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/7 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/605 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
താൾ:RAS 02 01-150dpi.djvu/76 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) b
താൾ:Vijnapanam - Kochi Janmi sabha 1914.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:Border
താൾ:സഞ്‌ജയന്റെ കവിതകൾ.pdf/2 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big
താൾ:സഞ്‌ജയന്റെ കവിതകൾ.pdf/2 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big
താൾ:സുധാംഗദ.djvu/24 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
താൾ:സുധാംഗദ.djvu/27 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
താൾ:സുധാംഗദ.djvu/27 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
താൾ:സുധാംഗദ.djvu/28 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
താൾ:സുധാംഗദ.djvu/25 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
ഉപയോക്താവ്:WikimediaNotifier/notifications (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) div ifeq:{{{onlyTOC|}}}
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/46 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:A Grammer of Malayalam 1863.pdf/94 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:Gadyamala Onnam Bhagam 1911.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:ന
താൾ:Gadyamala Onnam Bhagam 1911.pdf/3 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:Gadyamala Onnam Bhagam 1911.pdf/7 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:Gadyamala Onnam Bhagam 1911.pdf/7 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:George Pattabhishekam 1912.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:ന
താൾ:George Pattabhishekam 1912.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:George Pattabhishekam 1912.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:George Pattabhishekam 1912.pdf/2 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:Indiayile Ithihasa Kadhakal.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:ന
താൾ:Indiayile Ithihasa Kadhakal.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:Indiayile Ithihasa Kadhakal.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:Indiayile Ithihasa Kadhakal.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:Indiayile Ithihasa Kadhakal.pdf/1 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:Right
താൾ:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf/9 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:ന
താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/5 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:ന
താൾ:Sheelam 1914.pdf/11 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:ന
താൾ:Sheelam 1914.pdf/4 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:ന
താൾ:Sheelam 1914.pdf/7 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) big ഫലകം:C
താൾ:സുധാംഗദ.djvu/23 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
താൾ:സുധാംഗദ.djvu/23 (തിരുത്തുക | നാൾവഴി) center
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:LintErrors/self-closed-tag" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്