ഏറ്റവുമധികം അന്തർവിക്കികളുള്ള താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:00, 16 നവംബർ 2019-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രധാന താൾ‏‎ (69 അന്തർവിക്കികൾ)
 2. സത്യവേദപുസ്തകം/പഴയനിയമം‏‎ (36 അന്തർവിക്കികൾ)
 3. രചയിതാവ്:കാറൽ മാർക്സ്‏‎ (30 അന്തർവിക്കികൾ)
 4. രചയിതാവ്:ഫ്രെഡറിക്ക് എംഗൽസ്‏‎ (28 അന്തർവിക്കികൾ)
 5. ബൈബിൾ‏‎ (25 അന്തർവിക്കികൾ)
 6. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ‏‎ (24 അന്തർവിക്കികൾ)
 7. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ‏‎ (21 അന്തർവിക്കികൾ)
 8. രചയിതാവ്:രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ‏‎ (19 അന്തർവിക്കികൾ)
 9. രചയിതാവ്:ഈസോപ്പ്‏‎ (17 അന്തർവിക്കികൾ)
 10. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൽ ബഖറ‏‎ (13 അന്തർവിക്കികൾ)
 11. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൽ ഫാത്തിഹ‏‎ (13 അന്തർവിക്കികൾ)
 12. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഇന്ഷിഖാഖ്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 13. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഇൻസാൻ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 14. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ആലു ഇംറാൻ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 15. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മാഊൻ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 16. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മുതഫ്ഫിഫീൻ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 17. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഖിയാമ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 18. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മുൽക്ക്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 19. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൽ കഹഫ്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 20. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മുദ്ദഥിർ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 21. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/തഹ്‌രീം‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 22. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/തക്‌വീർ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 23. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മുസമ്മിൽ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 24. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ത്വലാഖ്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 25. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഇഖ് ലാസ്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 26. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അബസ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 27. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/തഗാബൂൻ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 28. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അഅ്അലാ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 29. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/നാസിയാത്ത്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 30. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മുനാഫിഖൂൻ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 31. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അൻആം‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 32. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ത്വാരിഖ്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 33. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/നബഅ്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 34. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മആരിജ്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 35. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മാഇദ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 36. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മുർസലാത്ത്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 37. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഹാഖ‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 38. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/നിസാഅ്‏‎ (12 അന്തർവിക്കികൾ)
 39. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/കൗഥർ‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 40. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഖലം‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 41. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മുംതഹന‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 42. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഫാത്വിർ‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 43. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/നംൽ‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 44. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/മർയം‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 45. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഹൂദ്‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 46. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ഹഷ്‌ർ‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 47. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/സബഅ്‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 48. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/ശുഅറാ‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 49. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/യൂനുസ്‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)
 50. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/നാസ്‏‎ (11 അന്തർവിക്കികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)